Slayt 1 - Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü

advertisement
İLETİŞİM
KAYSERİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ
EĞİTİM BİRİMİ
Aday Memur Eğitimleri-2013
İLETİŞİM
Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi
semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması
ve etkileşim sağlanmasıdır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
2
İLETİŞİME GENEL BİR BAKIŞ
 Canlılar
varlıklarını sürdürebilmek için iletişim kurmak
zorundadırlar.
 İnsanlar ilişkilerini iletişim ile sağlar.
 İnsanların yaşadığı en büyük sıkıntı iletişimle ilgilidir.
 İletişimin iyi olmaması nedeniyle, yöneticilerin
çalışanlarıyla ve çalışanların kendi aralarında
kurduğu ilişkilerde hayal kırıklığı ve gerginliğin
yaşanması sık rastlanılan durumlardır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
3

İletişim söz konusu olunca kendimize…

Neden iletişim kurmaya ihtiyacım var?

Kiminle /kimlerle iletişim içinde olmalıyım?

Hangi tür iletişim biçimini kullanmam daha uygun
olur?

İletişime geçmemi engelleyen faktörler nelerdir?

İletişim kurma becerimi nasıl geliştirebilirim?
Aday Memur Eğitimleri-2013
4
Kişilerin iletişimdeki temel amacı
anlaşılmak’dır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
5
İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ UNSURLAR
Aday Memur Eğitimleri-2013
6
İLETİŞİM SÜRECİNDEKİ UNSURLAR









Kaynak (verici),
kodlama,
mesaj,
kanal (araç),
alıcı ,
alıcının eşik değeri,
alıcının şablonları,
kod çözme
geribildirimdir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
7
Kaynak

Kaynak (Verici) iletişimi başlatandır.
Kaynak,mesajı iletilmek üzere veren,

iletiler zinciri üreten,

bir insan veya bir makine olabilir.

Aday Memur Eğitimleri-2013
8
Kodlama

Kaynak iletmek istediği bilgileri bir dizi
sembole çevirerek,sinyaller halinde
kodlar.Kodlama olamadan, bilgilerin bir
insandan diğerine nakledilmesi mümkün
değildir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
9
Mesaj
 Konuşmacı ile dinleyici veya kaynak ile hedef arasındaki
ilişkiyi sağlayan unsurdur.
 Harf, rakam, renk, ses, ses tonu, yüz ifadesi, (jest ve
mimik) her türlü görsel ve işitsel işaretler, her türlü sözlü ve
yazılı ifadeler kaynağın alıcıya ulaştırmak istediği duygu,
düşünce ve davranışların kodlanmış halidir.
 Bir mesajın istenilen amaca ulaşabilmesi ya da hedef kitle
tarafından verilmek istenilen şekilde anlaşılabilmesi için şu
özellikleri taşıması gerekir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
10
•
•
•
•
Mesaj, hedef kitlenin dikkatini çekecek şekilde
kurgulanmalı ve sunulup dağıtılmalıdır.
Mesaj; anlamı bozmadan aktarabilecek şekilde hem
kaynağı, hem hedef kitlenin ortaklaşa sahip oldukları
yaşam deneyimlerini ifade eden işaretlerle
verilmelidir.
Mesaj, hedefte ihtiyaç uyandırmalı ve bu ihtiyaçların
karşılanıp giderilmesi için bir şeyler önermeli ve yol
gösterici olmalıdır.
İhtiyaçların giderilmesinde ileti ile önerilen yol bireyin
içinde bulunduğu grup normuna uygun düşmelidir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
11
Kanal
Kanal kaynakla alıcı arasındaki mesajın
aktarılmasını,geçmesini sağlayan yoldur.
Bu kavramın içine ışık ve ses dalgalarından iletişim
araçlarına kadar mesajı aktaran tüm yollar girer.
İletişimde kanal,önemli işlevi olan unsurlardan
biridir. Kanal olmadan iletişimin olması mümkün
değildir. Yüz yüze iletişimde kişinin bedeni, yüzü,
giysileri ve sesi kanal olarak nitelendirilirken, kitle
iletişiminde ise gazete, radyo ve televizyon birer
kanaldır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
12
Hedef (Alıcı)

Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcının
işlevi vericinin karşıtıdır.

Alıcının gelen mesajı alabilmesi için,mesajı almaya
hazır olması gerekir.

Mesajın algılanmasında alıcının içinde bulunduğu
psikolojik durumun, vericiye ait ön yargılarının, eşik
değerlerinin ve şablonlarının da rolü vardır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
13
Geribildirim
- Geri besleme ya da yansıma olarak da ifade edilebilen
feedback iletişim sürecinin son aşamasıdır. Feedback,
kaynağı gönderildiği mesaja karşılık hedef kitlenin
verdiği cevap mesaj olarak tanımlanabilir.
- Geribildirimler birkaç şekilde olabilir.
Karşıdakine bakış şekli
Kişinin beden hareketleri
Kişinin sözlü olarak söyledikleri
Bütün bunların hepsinin beraber ortaya konması
Sessiz kalma
Aday Memur Eğitimleri-2013
14
KİŞİLERARASI İLETİŞİMİ
ETKİLEYEN TEMEL FAKTÖRLER
Aday Memur Eğitimleri-2013
15
İletişimde Algının Rolü

Algılarımız bize dış dünyadaki olaylar,nesneler ve insanlarla ilgili bilgi
sağlar. İnsan organizması dış dünyadan gelen mesajları duyu
organlarıyla alır ve beynin ilgili bölgesine iletir. Farklı algılamalar
insanların birbirleri ile ilişkilerini belirler.

Alıcı, kendisine ulaşan sözcükleri, gördüğü hareketleri ve olayları kendi
değer yargılarının ve çevre baskılarının etkisi altında kalır. Aynı mesaj,
bir aile toplantısında başka, cenazede başka algılanabilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
16
Örneğin;

İşine aksatmadan erken gelen bir memurun yöneticisi
tarafından takdir edilmesi onun gururlanmasına, mutlu
olmasına sebep olurken,çevresi bu davranışı “müdüre
yaranma” diye değerlendirilebilir. Burada erken gelme
davranışını bırakarak gurup dayanışmasına geçebilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
17
İletişimde Duyguların Rolü


Duygular yaşamımızda büyük yer tutar çünkü dış
dünyayı algılama biçimimizi ve ona nasıl tepkide
bulunacağımızı belirler.
Verici ve alıcının içinde bulunduğu duygusal durum
mesajın verilmesini etkilediği gibi yorumlanmasını da
etkiler. Özellikle korku ve kızgınlık duyguları
vericinin ses tonu ve beden dilini kullanmada farklı
vurgulara neden olacağı gibi, alıcının da mesajları
gereksiz yere tehdit edici mahiyette algılayıp
yorumlanmasına sebep olabilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
18
Örneğin;



Depresyon da olan biri etrafında olan bitene
olumsuz yönden bakar ve ortamdaki işaretleri
yanlış değerlendirebilir.
Sevinçli olduğumuz bir günde başımıza gelen
tersliklere daha hoşgörülü bakabiliriz.
Çok sevdiğimiz birinin hatalarını görmeyebiliriz.
Mutluysak mutlu olmanın işaretlerini sergileriz,
Aday Memur Eğitimleri-2013
19
İletişimde Kültürün Rolü

İletişim söz konusu olduğu zaman,kültürler arasında büyük
farklılıklar oluşur.Bu nedenle vericinin mesajları farklı anlamlara
ve yorumlara yol açabilir.

Anlamla ilgili engeller: Sözcükler farklı kültürdeki insanlara farklı
anlamlar ifade edebilir.Örneğin Türkçede birbirine yakın iki
insanın karşılıklı konuşmayı başlattığı ”Ne var ne yok”
cümleciğinin karşılığı İngilizce de yoktur.

Algılama farklılıklarıyla ilgili engeller: Farklı dillerde konuşan
insanların dünyayı algılaması da farklı olur. Bir ülke
insanı,kullandığı çevre ile ilgili bir çok farklı sözcükler üretir ki bu
sözcüklerin diğer kültürlerde yeri yoktur.
Aday Memur Eğitimleri-2013
20
İletişimde Çevresel Faktörlerin
Rolü
Bir ortam içinde mobilyaların düzenlenişi,
oturma düzeni gibi fiziksel çevre unsurları da
iletişimi etkiler.
Aday Memur Eğitimleri-2013
21
Örneğin;
Yumuşak koltuklar, güzel dizayne edilmiş olan
odalar çalışanları rahatlatır.
Bunun yanında bir ortamdaki insanların oturma
düzenleri de kimin kiminle daha fazla etkileşime
gireceğini belirlemede önemli olabileceği gibi,
etkileşimin nasıl olacağını belirleyebilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
22
İletişimde Kişisel Özelliklerin Rolü




Cinsiyet
Fiziksel Görünüm
Kişilik yapıları
Geçmiş deneyimler olarak sayılabilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
23
Cinsiyet

Sosyal etkileşimlerde karşımızdaki kişinin kadın
veya erkek oluşuna bağlı olarak onlara farklı
biçimlerde tepkide bulunabilir veya onlardan farklı
davranış beklentiler içinde olabiliriz.

Kadınların beden diline yönelik olarak, örneğin daha
fazla gülümsedikleri, daha az kişisel alan
kullandıkları, daha fazla göz teması kurdukları
saptanmıştır. Ayrıca kadınlar daha açık, ifade edici
ve yakın davranmaktadır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
24
Fiziksel Görünüm



Diğer insanların fiziksel görünümü onlara karşı
davranışlarımızı ve iletişim kurma biçimlerimizi etkileyebilir.
Genel kanı fiziksel yönden çekici olmanın ilişkiler üzerinde
olumlu etkisi olduğudur.
Kısacası, fiziksel görünüm birbirini hiç tanımayan kişilere
olan ilk tutumları olumlu yönde etkileme özelliği olsa bile,
diğer özelliklere kıyasla (bilgi düzeyi, kişilik, sosyal beceriler
vb.) uzun vadeli ilişkileri olumlu yönde etkileme özelliği sınırlı
görünmektedir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
25
Kişilik Yapıları

Kişilik yapıları üzerinde sürdürülen çalışmalarda kişilerarası
iletişimi etkileyebilecek önemli boyutlar arasında nevrotiklik ve içe
dönüklük alınabilir. Her insan nevrotik olma ve olmama uçları
arasında kalan bir çizgi üzerinde belli bir yerde bulunur.

Nevrotik bireylerin insanlarla olan etkileşimlerinde olumsuzluklara
odaklanmaları olasıdır. Yüksek düzeyde nevrotik bireylerin daha
fazla kişisel çatışma yaşadıkları gözlenmiştir.

Diğer bir kişilik özelliği dışa dönüklük/içe dönüklüktür. İçe
dönükler iz bırakabilecek olayları (bir araba kazası, bir arkadaş
toplantısında yaşanan utandırıcı bir durum, sarhoş olma gibi)
daha fazla hatırlar ve etkisinden kurtulamayabilirler. Dışa
dönükler ise bu tür olayları daha çabuk unutup, kolayca
yaşamlarına devam edebilirler.
Aday Memur Eğitimleri-2013
26
Bazı insanlar bir şey sorulmadıkça konuşmayı başlatmaz
veya olabildiğince kısa keserler.
Bazıları ise sadece belli ortamlar da konuşurlar. Kişi ne
derece içe dönükse iletişim kurmak için o derece az ihtiyaç
duyarlar veya iletişime az önem verirler.
Aday Memur Eğitimleri-2013
27
Geçmiş Deneyimler


Kişiler duymak istedikleri şeyleri duyarlar. Geçmişteki
tecrübeleri yüzünden, benzer durumlarda aynı mesajları
duymayı veya mesajı veren kişi olarak verdikleri aynı
mesajın daha önceki gibi algılanmasını beklerler.
Örneğin, yaptığı iş sürekli olarak tenkit edilen bir insan bir
defasında yaptığı iş karşısında, samimi bir övgü bile alsa
inanmakta güçlük çeker, alay edildiğini sanabilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
28
SAĞLIKLI İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ
Aday Memur Eğitimleri-2013
29
İletişimde…
 Bireysel Ayrılıklar Vardır.
 İlişkilerde Gönüllülük Esastır.
 Her Birey Karar Verebilme Gücü Ve Hakkına Sahiptir.
 Tüm İnsanlar Saygıdeğerdir. Onları Sevmeyebiliriz
Ama Saygı Göstermemiz Gerekir.
 Gizlilik, Kişi Kendine Veya Başkasına Zarar Vermediği
Sürece Korunmalıdır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
30
KİŞİLERARASI İLETİŞİM


SÖZEL İLETİŞİM
KONUŞMA
SIRASINDAKİ
SÖZCÜKLER

SÖZEL OLMAYAN
İLETİŞİM

SESE DAYALI
OLANLAR
 SES
DIŞINDAKİLER
Aday Memur Eğitimleri-2013
31
İLETİŞİMİ
%7 KELİMELER
%38 SES TONU
%55 BEDEN DİLİ
ETKİLER !!!
Aday Memur Eğitimleri-2013
32
UNUTMA
Bilgi Unutma Oranı Yüksek,
Beceri Unutma Oranı Düşük
BİLGİNİN UNUTULMA HIZI
3
1
2
8
GÜN SONRA ……
HAFTA SONRA …….
HAFTA SONRA…….
HAFTA SONRA …….
% 20
% 42
%52
%64
Aday Memur Eğitimleri-2013
33
SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM


Sese Dayalı Olanlar
Ses Dışındakiler
Aday Memur Eğitimleri-2013
34
SESE DAYALI OLANLAR











Duraksamalar
Sesin Tonu
Sesin Yüksekliği
Eee,ıhm Sözcükleri
Duygu Tonu
Tekrarlar
Söze Yanlış Başlama
Gereksiz Sözcükler
Akıcılık
Doğallık
Seçilen Sözcükler
Aday Memur Eğitimleri-2013
35
ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN










Konuşurken Gözlere Bakın
Tebessümü Unutmayın
Dinlediğinizi Gösterin
Yakın Olun
Kendinize Özen Gösterin
Jestleri Unutmayın
Fazla Ve Hızlı Konuşmayın
Ayaktaysanız Dik Durun
Oturuyorsanız Arkanıza Yaslanın
Konuşurken Öne Eğilip İlginizi Gösterin
Aday Memur Eğitimleri-2013
36
NEDEN DİNLERİZ






Bilgi Almak İçin
Zevk İçin
Geri Bildirim Vermek
İçin
Anlamak İçin
Kişisel Çıkar İçin
Güç Elde Etmek İçin
Aday Memur Eğitimleri-2013
37
İLETİŞİMİ GELİŞTİREN İYİ
DİNLEMENİN ÖZELLİKLERİ





Sessizlik (Söz Kesmeden)
Anlatılmak İstenenin Ne Olduğunu Anlamaya Çalışmak,
Anlatılanın Altında Yatan Duyguyu Anlamaya Çalışmak,
Koşulsuz Kabulle Dinlemek,
Dürüst Olarak Dinlemek (Tuzak Kurmadan Dinlemek)
Aday Memur Eğitimleri-2013
38
ETKİN DİNLEMENİN FAYDALARI
 Kişi kendini dinleyen kişiye yakın hisseder,
 Sorununu ilk baştaki kadar önemli görmeyebilir,
 Sorununu rahatlıkla dile getirdiği için,çözüm
 Yollarını da daha rahat düşünebilir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
39
BİR İLETİŞİM BECERİSİ OLAN
İYİ SORU SORMANIN ÖZELLİKLERİ
 Soru Sormanın Farklı Amaçları Olabilir. İlişkiyi Zenginleştirmesi
İçin Nasıl Soru Sorulmalıdır?
 Açık Uçlu Sorular
 Kapalı Uçlu Sorular
Aday Memur Eğitimleri-2013
40
HANGİ AMAÇLA SORU SORULUR
 Bilgi almak amacıyla,
 Bilgi vermek amacıyla,
 Anlayıp anlamadığını sınamak için,
 Karara ulaşmak için,
 Konuya dikkat çekmek için
Aday Memur Eğitimleri-2013
41
İLİŞKİYİ ZENGİNLEŞTİRMEYE
YÖNELİK SORU NASIL
SORULMALIDIR?
 Çok Özenle,
 Fazla Olmayacak Biçimde,
 Yargılayıcı, Hesap Sorucu İzlenim Bıraktığı İçin ”Neden,
Niçin, Niye” Soru Sözcüklerinden Kaçınarak ; Bunların Yerine
“Ne, Nasıl” sözcüklerini Kullanarak,
 Konuşmayı Sürdürecek Açık Uçlu Sorular Sorulmalıdır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
42
KAPALI UÇLU SORULAR
 Evet Yada Hayır Gibi Kısa Yanıtlanır,
 Yanıtlayıcı Az Düşünür,
 Belli Gerçeklerin Elde Edilmesinde Yararlıdır,
 İstenilen Alanla İlgili Konuşmayı Yönlendirir,
 Olumlu İfadeleri Pekiştirmek İçin Kullanılır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
43
ÖRNEK SORU ÇEŞİTLERİ
 Yönlendirici yol / gösterici /rehberlik edici soru;
 “Emniyet kemeri takmanızın,takmamaktan, yararlı olduğunu
biliyor musunuz?’’
 Seçme şansı vermeyen soru;
 “Size bu enjeksiyonu yapacağım tamam mı?’’
 Kapalı-uçlu soru: “Ne kadar zamandır bu ağrınız var?’’
 Evet yada hayır sorusu: “Şimdi ağrınız varmı?’’
 Seçme şansı kısıtlı soru: “Toz alçımı yoksa elyaflı alçımı
istersiniz?’’
 İkili soru: “susadınız mı? Biraz su ister misiniz?’’
 Açık uçlu soru: “Düştükten sonra kendinizi nasıl hissettiniz’’;
anlatmasına fırsat verilir.’’
 İndirekt (dolaylı) soru: “Bana kazayı anlatınız;iletişimi arttırmada
önemli olur.’’
Aday Memur Eğitimleri-2013
44
İletişimde;
*Ben Dili
*Sen Dili
Aday Memur Eğitimleri-2013
45
SEN DİLİ







Kişiyi Suçlayıcıdır,
Davranıştan Çok Kişiliğe Yöneliktir,
Yeniden Konuşma İsteğini Engelleyicidir,
Kişi Kendini Suçlanmış Ve Anlaşılmamış Hisseder,
Neye Kızıldığının Anlaşılmamasına Neden Olur,
Kişiyi Gücendirir ,Kırar,
Kişinin Direnmesine Neden Olur.
Aday Memur Eğitimleri-2013
46
BEN DİLİ
 Özellikle Olumsuz Duyguların Yaşandığı Durumlarda,
 Olumsuz Duyguların Yaşandığı Kişiye Önce Davranış Yada
Durum Tanımlanarak,
 Bu Davranış Veya Durumdan Nasıl Etkilendiği Belirtildikten
Sonra,
 Ne Hissedildiğinin Söylenmesine Dayalıdır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
47
ODASI DAĞINIK OLAN AYŞE’YE ANNESİ
“Ne Pasaklı Şeysin, Senin Kadar Düşüncesiz
Birini Görmedim, Bir İşide Söylemeden Yap.”
Şeklinde Konuşmak Yerine
“Odan Böyle Dağınık Olduğu Zaman,
Toplamak Zorunda Kalıyorum Ve Yoruluyorum
. Bu Da Beni Rahatsız Ediyor.”
Aday Memur Eğitimleri-2013
48
Müziğin Sesini Çok Açan Ahmet’e Babası
“Sana Şu Müziğin Sesini Kes Demedik Mi,
Ne Kadar Anlayışsız Birisin.”
Gibi Kişiliği Eleştiren Bir İfade Yerine
“İşten Çok Yorgun Geldim , Müziğin Sesi Bu
Kadar Yüksek Olduğunda Başım Ağrıyor Ve
Dinlenemiyorum.”
Aday Memur Eğitimleri-2013
49
BEN DİLİNİN YARARLARI
 Sen Dilindeki Gibi Kişiler Savunmaya Geçmezler,
 Birey Karşısındakini Suçlu Hissettirmez,
 Dili Kullanan Kişinin Neden O Duyguyu Yaşadığı
Anlaşıldığı İçin İletişim Sağlıklı Olur.
 Ben Mesajı Alan Kişi Başkalarını Düşünmeyi De
Öğrenir.
 Yakınlığı Artırıcıdır,
 Anlaşmazlıkları Azaltır,
 Konuşan Kişiyi Duygularını Biriktirmediği, Etkili Olarak
Dile Getirdiği İçin Rahatlatır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
50
İLETİŞİMİN ENGELLERİ
Aday Memur Eğitimleri-2013
51
İletişimde Güven Azaltmak
 Konuyu Hiçbir Açıklama Yapmadan Değiştirmek
 Değiştirilemeyecek Türden Konulara Odaklaşmak
 Gereksiz Ve Yıkıcı Eleştirilerde Bulunmak
 Öğüt Vermek Ve İkna Etmeye Çalışmak
 Şiddetle Karşı Çıkmak
 Belirsiz Şekilde Hemfikirmiş Gibi Görünme
 Yorum Yapma
Aday Memur Eğitimleri-2013
52
Karşıdaki Kişiyi Sınamak Ve Sorguya
Çekmek İçin Soru Sormak
 Soru Sormak, Sınamak,
Sorguya Çekmek,
Çapraz Sorgulamak
Aday Memur Eğitimleri-2013
53
Karşıdaki Kişiyle İlgilenmemek Yada
Onun Dikkatini Başka Yöne Çekmek
 Sözünden Dönmek,
 Oyalamak,
 Alay Etmek,
 Şakaya Boğmak,
 Konuyu Saptırmak
Aday Memur Eğitimleri-2013
54
NELER YAPILMALI ?
Aday Memur Eğitimleri-2013
55
İletişimde İlk Dakika Önemlidir…
Duruşundan hiç hoşlanmadım!
Bakışını sevmedim!
Bir görüşte kanım ısındı!
İlk gördüğümde vuruldum!
Ben onu gördüğüm an işe yaramaz olduğunu
anlamıştım!
Aday Memur Eğitimleri-2013
56
İyi ilişkiler kurabilmek için “Karşımızdaki
insan, bizden neler bekler” sorusu
üzerinde yoğunlaşmamız faydalı olacaktır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
57
Unutmayın ki insanların bizden beklediği,
gerçekte bizim diğer insanlardan
beklediklerimizdir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
58
•
“Ne
kadar BİLİRSEN BİL, söylediklerin,
Karşıdakinin anlayabildiği kadardır…
Mevlâna
Aday Memur Eğitimleri-2013
59
Karşınızdakinin yansıttığı kişiliği
kabul edin.

İnsanlar arası ilişkileri bozmak açısından geçerliliği kanıtlanmış
olan kesin bir formül vardır. “Karşınızdakini değiştirmeye çalışın”
Göreceksiniz en sevdikleriniz bile sizden uzaklaşmaya
başlayacaktır. İyi bir ilişki kurmanın altın anahtarı, karşınızdaki
insanın yansıttığı kişiliği kabul etmektir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
60
Öfke
Mümkün olduğunca öfkeyi tırmandırmayın.
Öfkenizi kontrol etmenizin hem size hem de
hizmet verdiğiniz kişilere zincirleme olarak
büyük yararı olacaktır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
61
Öfkeli İnsanlar karşısında Yapılmaması
gerekenler.
Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok”
demeyin.
Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin.
Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya
kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin.
Aday Memur Eğitimleri-2013
62
Karşınızdakine seçim hakkı tanıyın.


Hayat tecrübemiz ve birikimimiz, ancak karşımızdaki ona
ihtiyaç duyar ve bize sorarsa, onun açısından bir anlam
ifade eder.
İnsanların kendi yanlışlarını yapmalarını ve sonuçlarını
yaşamaları eğitici olur. Herkes hayatı kendi yanlışlarını
yaparak öğrenir. “Bir tek doğru var, oda benim
söylediğimdir” havasını verdiğiniz zaman, dirençle
karşılaşmamız kaçınılmazdır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
63
Karşınızdaki kişiyi asla utandırmayın.

Hatası ne olursa olsun, başkalarının yanında
utandırdığınız, teşhir ettiğiniz kişiyle bütün
köprüler yıkılır. Bu kişi size kin besler, hınç
duyar.
Aday Memur Eğitimleri-2013
64
Eleştiri
Yalnızken dile getirilmeli.
Kızgınken vazgeçilmeli.
Haklı övgülerle birleştirilmeli.
Yapıcı ve heveslendirici olmalı.
Açıkça anlaşılması sağlanmalı.
Uygun beden diliyle sunulmalı.
Aday Memur Eğitimleri-2013
65
Karşınızdaki Kişiler Övgü ve Onay Beklerler

İnsanlarla olumlu ilişkiler içinde olmanın, onların
gönüllerinde farklı bir yere sahip olmanın ve
onlara sözümüzü dinletebilmenin yolu onların
olumlu özelliklerini fark etmek ve doğrularını
yakalamaktan geçer.
Aday Memur Eğitimleri-2013
66
Övgü
Olabildiğince sık yapılmalı.
Başkalarının duyması sağlanmalı.
Mümkünse bir ödülle sunulmalı.
İçten duygular belirtilmeli.
Uygun bir beden dili seçilmeli.
Aday Memur Eğitimleri-2013
67
Karşınızdakine size yardım etme fırsatı
verin.

Kendisine ihtiyaç duyulduğunu bilmek herkesi mutlu
eder. Onlara size ve çevrelerine yardımcı olabilecekleri
fırsatları yaratın ve bu özelliklerinden yararlanın. Böylece
kendinize başlamış, onun kendine olan güvenini
yükseltmiş olursunuz.
Aday Memur Eğitimleri-2013
68
Karşınızdakine doğru bilgi verin.

Hangi nedenle olursa olsun karşınızdakine gerçek dışı
bilgi vermeyin ve samimi olmayan ifadeler
kullanmayın. Verdiğiniz bilgi hoşlarına gitmese de,
davranışlarınız hoşlarına gidecek ve size güven
duyacaklardır.
Aday Memur Eğitimleri-2013
69
Giyiminize ve dış görünüşünüze özen
gösterin.

İnsanların karşısına mümkün olduğu kadar
temiz, düzenli, bakımlı ve iyi giyimli olarak çıkın.
İnsanın kendine bakımı, kendisine olan saygının
aynasıdır. Kendine özen göstermeyen bir kişi,
başkalarından da kendisine saygı beklemiyor
demektir.
Aday Memur Eğitimleri-2013
70
Sonuç olarak:
İyi ilişkiler kurabilmenin temeli “Saygısevgi ve hoşgörü”dür.
Aday Memur Eğitimleri-2013
71
BAŞARILAR DİLERİM
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards