Sümerler - Bilgi Evi

advertisement
• İleri Bir Medeniyet: Sümerler
• Mezopotamya, Yunancada "nehirler arasında"
anlamına gelir. Bu bölge, dünyadaki en verimli
topraklardan biridir ve bu özelliğiyle büyük
medeniyetlerin geliştiği bir bölge olmuştur.
• Bu toprakların güneyinde bulunan ve bugün Kuveyt
ve Kuzey Suudi Arabistan olarak bilinen bölgeden
çıkan bir grup insan, diğer topluluklardan farklı
bir dil konuşuyor, şehirlerde oturuyor, hukuki
düzene dayalı bir monarşi ile yönetiliyor ve yazıyı
kullanıyorlardı. Bu toplum Sümerlerdi. MÖ
3000'den itibaren büyük şehir devletleri kurarak
gittikçe genişlemiş, geniş kitleleri kontrol altına
almışlardı.
• Sümerler ilerleyen tarihlerde, Akad toplumu tarafından
yenilgiye uğratılarak kontrol altına alınmışlardır. Ancak
Akadlar, Sümerlerin kültürünü, dinini, sanatını, hukukunu,
yazısını, devlet yapısını ve edebiyatını benimseyerek,
Mezopotamya uygarlığının devam etmesini sağlamışlardır.
• Sümerler döneminde teknolojiden sanata, hukuktan Ayrıca
Sümerlerin, günümüze kadar ulaşamamış olan
birçok el sanatına da sahip olduğu bilinmektedir.
Mezopotamya kentleri için önemli bir dış satım
malı olan yün dokumaların dokunup boyanması da,
gelişmiş yan sanatlara örnek olarak verilebilir..54
• Sümerlerin toplumsal alanda da gelişmiş bir
yapılanması vardı.
• Sümer devleti monarşik bir yapıya sahipti.
İktidarda bulunan rahip-kral, devleti bir dizi
bürokratlar yardımıyla yönetiyordu. Yardımcıları,
hasattan sonra, ürünleri halk arasında
paylaştırır, toprakları gezip gözlem yaparlardı.
Sümerlerin sahip olduğu yönetim sisteminin
temelini bürokrasi oluşturmaktaydı.
• Her bölgedeki rahip, orada yaşayan halkın
sorumluluğunu üstüne alır ve özellikle büyük
şehirlerde gıda paylaşımının dikkatli bir şekilde
yapılmasını sağlardı. Rahiplerin bu çalışmaları
kaydedilerek saklanırdı.
•
Geçmiş toplumların inşa etmiş oldukları köklü medeniyetler, Darwinistlerin
sözde "ilkelden medeniye doğru ilerleme" tezinin gerçeği yansıtmadığını
göstermektedir. Sümer medeniyeti de bu durumun örneklerinden biridir.
• Sümerler, matematikte sayı sistemini uygulamışlardır.
Günümüzde kullanılan 10 sayısına dayalı matematik sistemi
yerine, 60 sayısına dayalı bir matematik sistemi
kullanmışlardır. 60 sayısı, halen bazı hesaplamalarda önemli
bir yer tutar, bir saatin 60 dakikadan, bir dakikanın 60
saniyeden oluşması ya da dairede 360 derece olması gibi... Bu
nedenledir ki, geometri ve cebirin de ilk formüllerini ortaya
koyan Sümerlerin matematik bilgileri, günümüz
matematiğinin temeli olarak kabul edilir.
•
• Ayrıca Sümerler, astronomide oldukça ileri bir düzeye
ulaşmış, ay, yıl, gün hesaplarını günümüzle neredeyse aynı
şekilde yapmışlardır. 12 aydan oluşan bir takvime sahip olan
Sümerlerin takvimini, Antik Mısırlılar, Yunanlılar ve bazı
Semitik toplumlar da kullanmıştır. Bu takvime göre, bir yıl kış
ve yaz olmak üzere iki mevsimden oluşmaktaydı. Yaz mevsimi
ilkbahardaki gün dönümünde, kış mevsimi ise sonbahardaki
gün dönümünde başlıyordu.
• Sümerler, "Ziggurat" adını verdikleri kulelerde uzayı da
incelemişlerdir.55 Güneş ve Ay tutulmalarını önceden
saptayabildikleri, çeşitli kayıtlarda açıkça
görülmektedir. Sümerlerin bir diğer astronomik bulgusu
da, pek çok takımyıldızın haritasını çıkarmış olmalarıdır.
Güneş ve Ay'ın yanı sıra, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter
ve Satürn'ün de hareketlerini takip edip
kaydetmişlerdir. Bundan 5000 yıl önce Sümerlerin
uzayla ilgili yaptıkları bilimsel saptamalar, bugün uzay
araçlarından gönderilen görüntülerle doğrulanmaktadır.
• İlk yazıyı M.Ö. 3200 yıllarında Sümerler
buldular. İlk yazıları şekiller üzerine kurulu yani
her varlık ve olay için bir şekil kullandılar. Çivi
yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına
dayanır. Bir kavramı ifade eden işaretlere
ideogram adı verilir.
• Sümerce’nin Hint-Avrupa ve Sami kökenli
dillerle akraba olmadığı bilinmektedir. Dilin bazı
özellikleri Ural-Altay grubu dilleriyle benzerlik
gösterse de dil bu gruba dahil edilemez. Her ne
kadar Sümer halkı iktidarı daha sonraları başka
halklara bıraksa da, her zaman en yaygın
konuşulan dillerden olmuştur. Özellikle dini
kayıtlarda büyük bir öneme sahip olmuştur.
• Bu yazı toplamda 4358, bugün ise 9 kez
görüntülenmiş
• Yukarıda gördüğünüz çivi yazısı ilk
sümerler tarafından kullanılmıştır.
Download