A-Öğrenci Merkezli Tasarımlar

advertisement
Program Tasarım
Modelleri
Program Tasarımı Modelleri
Öğrenci
Merkezli
Konu
Merkezli
Çocuk Merkezli Konu
Yaşantı Merkezli Alanı
Romantik(Radik Disiplin
al)
Geniş
Alanlı
İnsancıl
(Hümanistik)
İlişkili
Süreç
Problem
Merkezli
Yaşam
Koşullu
Çekirdek
Tasarım
Yeniden
Yapılandırmacı
A-Öğrenci Merkezli
Tasarımlar
O Programın merkezinde öğrencinin ilgi ve
ihtiyaçları yer alır ve düzenlenen yaşantılara
öğrencilerin aktif olarak katılması görüşüne
dayanır.
O Temeline ilerlemecilik felsefesini alan bu
yaklaşıma göre, programlar öğrenci ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanmalı,
öğretme-öğrenme süreci öğrencilerle birlikte
planlanmalı ve uygulanmalıdır.
O Programlar, öğretim süreci devam ederken,
öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre
esneyebilmelidir.
O Öğrencinin öğrenme sürecine aktif olarak
katılımı önemlidir.
O Öğretmenin görevi, katılımı sağlayıcı ortamlar
düzenlemek ve bireyin öğrenmesine rehberlik
etmektir. Bu nedenle, öğrencinin pasif olduğu
sunuş ve anlatım yerine, öğrenciyi aktif kılan
işbirlikli öğrenme, grup çalışması, problem
çözme gibi öğretim süreçleri ağırlık
kazanmaktadır.
1) Çocuk Merkezli
O Önce öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları belirlenir,
buna göre program oluşturulur.
O “Kişi yaşadığını öğrenir” görüşü yaklaşımın ana
düşüncesidir.
O Öğrenci etkin duruma getirilmelidir.
2) Yaşantı Merkezli
O Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları önceden
belirlenemez.
O Öğrencinin gerçek ilgi ve ihtiyacı öğretim
sürecinde ortaya çıkacağından, programlarda
öğretim sürecinin başında kesin olarak
belirlenemez.
O Öğretim süreciyle, program geliştirme süreci
aynı anda gerçekleşir.
O Program süreç içinde değişebilecek esneklikte
olmalı ve öğretmen her öğrenci için uygun
ortamlar düzenlemelidir.
3) Romantik Merkezli
O Okula eleştirinin olduğu bir yaklaşımdır.
O Okul bireyin gelişimini olumsuz etkiler.
O Birey, kendini en iyi kendi doğasında bulabilir.
4) Hümanistik Merkezli
O Davranışsal psikolojiyi temele alan eğitim
programlarına tepki olarak ortaya çıkmıştır.
O İnsan davranışı basit bir etki-tepki ilişkisi ile
açıklanamaz görüşünden hareketle davranışsal
kuramı reddederek bilişsel kuramın öğrenme
açıklamasını kabul etmektedir.
B-Konu Merkezli
Tasarımlar
O Programın merkezinde değişmeyen evrensel
bilgi vardır.
O Bilgi uzmanlarca düzenlenir ve öğretmenden
konuları zamanında bitirmesi beklenir.
O Temele aldığı eğitim felsefesi daimicilik ve
esasiciliktir.
O Konu merkezli yaklaşımda, işbirlikli öğrenme
gibi öğrenci katılımını etkileşimi sağlayıcı
öğretim süreçleri yerine; içeriğin ayrıntılarının
önemli olduğu, öğrencinin pasif alıcı,
öğretmenin aktif aktarımcı olduğu (sunuşanlatım) öğretim süreçleri ağırlık
kazanmaktadır.
1) Konu Alanı
O En iyi bilinen ve en eski tasarımdır.
O Değişmeyen evrensel bilgi uzmanlarca
düzenlenir.
O Konular öğrencinin ilgi, yetenek ve hazır
bulunuşluk düzeylerine göre düzenlenir.
O Her bir konu, diğeri için önkoşul olacak şekilde
düzenlenir.
O Öğretim sürecinde daha çok sunuş yolu tercih
edilir.
O Önemli olan bilginin elde edilmesidir.
O Öğretmenin en önemli görevi konunun
belirlenen zamanda işlenmesidir.
2) Disiplin Tasarımı
O Bu yaklaşımın temelinde sınıflandırılmış bilgi
vardır.
O Program disiplinler üzerine yoğunlaşır.
O Öğrenilecek konunun yapısı kullanılacak
yöntemi de içerir.
O Öğrenci konunun yapısına uygun olarak deney,
gözlem gibi etkinliklere aktif katılmalıdır.
O Öğrencinin bilgiyi yeni ve benzer durumlarda
kullanması istenir.
3) Geniş Alanlı Tasarım
O Benzer özellik taşıyan konular mantığa uygun
şekilde bir araya getirilmelidir.
O Disiplinler arası bütünleşme sağlanarak bilginin
daha işlevsel hale getirilmesi amaçlanır.
O Bilgi hem bütünlük içinde sunulması hem de
aralarındaki ilişkinin anlaşılması için bir araya
getirilmelidir.
O Belli alanlarda öğretilmesi amaçlanan
bilgiler disiplinler arasında
bütünleşme sağlanarak, daha işlevsel
hale getirilmelidir.
O Ayrıntılı bilgi yerine, genel ve geçerli
olan evrensel doğrular içerikte yer
almalıdır.
O Bu tasarıma sosyal bilgiler dersi örnek
olarak gösterilebilir.
4) İlişkili Tasarım
O Bu yaklaşımda konular ve derslerin içerikleri
arasında ilişki kurulmaktadır.
O İlköğretim düzeyindeki çocuklar, varlıkları,
olayları ve bilgileri bilim dallarına göre
gruplanmış biçimde değil; yaşamlarıyla
ilişkilendirilmiş biçimde ve bütün olarak algılar.
O İlköğretim düzeyinde etkili öğrenmeyi
gerçekleştirmek amacıyla, konular ve etkinlikler
arası ilişkilerin kurulması, öğrenmelerin daha
etkili olmasını sağlar.
O Program içinde yer alan dil,
matematik, fen, sosyal bilgiler, resim,
müzik, beden eğitimi gibi alanlar
birbirleriyle ilişkilendirilirse ilköğretim
düzeyindeki çocukların öğrenmeleri
daha etkili olur.
O Bu nedenle öğretmenler, öğretim
süreçlerini tasarlama, uygulama ve
değerlendirme süreçlerinde takım
halinde çalışmalıdırlar.
5) Süreç Tasarımı
O Her konu için ayrı ayrı öğrenme yolları yerine, tüm
konular için ortak bir öğrenme yolu
benimsenmelidir.
O Eleştirel düşünme bu yaklaşımın en önemli
ürünlerindendir.
O Öğrencinin, düşünme stratejilerinin, problem çözme
ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi önemli
görülmektedir.
O Amaç, öğrencinin en iyi şekilde nasıl öğreneceğidir.
C-Sorun Merkezli
Tasarımlar
O Bu tasarımda önemli olan öğrencinin problem
çözmeyi öğrenmesidir.
O Toplumun yeniden yapılanması için gerçek
hayat problemleri çözebilen bireyler yetiştirmek
gerekir.
O Temelinde yeniden kurmacılık eğitim felsefesi
vardır.
O Sorun merkezli tasarımlarda programlar,
toplumsal yapı, toplumsal değişme ve sorunları
ele almalıdır.
1) Yaşam Koşullu
Tasarım
O Öğrenciler öğrendiklerini yaşamlarında bizzat
kullanmalıdırlar.
O Programlar toplumun değişen yaşam şartlarına
uyumunu kolaylaştıracak biçimde
hazırlanmalıdır.
O Öğrenciler sorun çözme süreçlerini kullanmaya
özendirilmelidir.
2) Çekirdek
Tasarım
O Tasarımlar öğrenci sisteme girmeden önce
yapılır. Bazı değişikliklere olanak sağlar.
O Toplum, sorun çözme becerisi kazanmada
laboratuar olarak görülmelidir.
O Öğrenci, toplumun sorunlarını görmeli ve
sorunları çözme becerisi kazanmalıdır.
O İşbirliğine dayalı öğrenme temele alınmalıdır.
O Konuların ayrı ayrı olarak öğretilmesine tepki
olarak ortaya çıkmıştır ve derslerin
birleştirilmesi ile gelişmiştir.
3) Yeniden
Yapılandırmacı Tasarım
O Toplumsal sorunları temel alır ve yeniden
kurmacılık felsefesine dayanır.
O Zaman sürekli olarak toplumu değişime
zorlamaktadır.
O Toplumsal değişim en iyi okul ile
gerçekleşebilir.
Download