karbonhidratlar ı

advertisement
KARBOHİDRATLAR I
Karbohidratlar, insan diyetinin en önemli
kısmını oluştururlar
Karbohidratlar, vücudumuzda
-temel enerji sağlayıcıdırlar
-diğer bazı biyomoleküllerin oluşmasında ön
maddedirler
-iskelet eklemlerini kayganlaştırırlar ve
hücreler arası yapışmayı sağlarlar
- yapısal ve koruyucu elemanlar olarak
fonksiyon görürler
Karbohidratların molekül yapılarında, alkol
grubu ile birlikte ya aldehit ya keton grubu
bulunur. Karbohidratlar, polihidroksi alkollerin
aldehit veya keton türevleri veya bunların
polimerleridirler
Karbohidratlar, polimerizasyon derecesine göre üç
sınıfa ayrılırlar
Monosakkaritler,
karbohidratların en
basitleridirler. İki
monosakkaritin birleşmesiyle
disakkaritler oluşurlar
Oligosakkaritler, 3-9 arasında
aynı ya da farklı
monosakkaritlerin birleşmesiyle
oluşurlar; serbest olarak
bulunmazlar
Polisakkaritler, monosakkarit
polimerleridirler; 10 ve daha
fazla monosakkarit içerirler
Monosakkaritler (basit şekerler)
Monosakkaritler, hidroliz yoluyla daha
küçük moleküllü basit karbohidratlara
ayrışmazlar; oligosakkaritlerin ve
polisakkaritlerin alt ünitelerini
oluştururlar
Monosakkaritlerin aldehit grubu
içerenleri aldoz, keton grubu içerenleri
ketoz olarak adlandırılırlar
Monosakkaritler, moleküllerindeki
toplam karbon sayılarına göre de trioz,
tetroz, pentoz, heksoz olarak
adlandırılırlar
Doğada monosakkaritlerin çeşitli izomer
formları vardır
D- ve L-izomerler (enantiyomerler)
epimer şekerler
enol şekerler
- ve - formları (anomerler)
Enantiyomerler, stereoizomer çiftleridirler. Monosakkaritlerde Dve L-izomerlerin ayrımı için, karbonil grubundan en uzak olan
asimetrik karbon atomu referans alınır. Referans karbon atomu
üzerindeki hidroksil grubu projeksiyon formülünde sağda ise,
monosakkarit D- izomerdir; solda ise L- izomerdir
Monosakkaritlerin D- ve L- izomerleri optikçe aktiftirler.
Birinin çözeltisi polarize ışığın düzlemini sağa (+) çevirir,
diğerinin çözeltisi ise aynı derecede sola (-) çevirir. D- ve Lizomerleri eşit miktarlarda içeren karışımın optik aktivitesi yoktur.
Böyle karışımlara rasemik karışım veya rasemat denir
Canlı organizmada bulunan heksozların çoğu Dizomerlerdir. Örneğin kandaki glukoz, D-glukozdur
Epimer şekerler ismi, yalnızca bir asimetrik karbon atomu
etrafındaki konfigürasyon bakımından farklı olan iki
monosakkarit için kullanılır
Glukoz, altı karbonlu standart şekerdir. Glukozun C-2 de
epimeri mannozdur; C-4’de epimeri ise galaktozdur
Enol şekerler ismi, enolleşme (enolizasyon) ara basamağından
geçerek birbirlerine dönüşebilen monosakkaritler için kullanılır
Glukoz, mannoz ve fruktoz, enol şekerler olarak da bilinirler
Monosakkaritlerin - ve - formları, 5 ve daha fazla
karbonlu monosakkaritlerin sulu çözeltilerde halkalı
yapılar meydana getirmeleri sonunda ortaya çıkar
D-Glukoz, piran halkasına benzeyen halkalı yapıda,
hafifçe farklı optik özellikleri olan, -D-Glukopiranoz
ve -D-Glukopiranoz diye adlandırılan iki farklı forma
sahiptir
D-Fruktoz, furan halkasına benzeyen halkalı yapıda,
hafifçe farklı optik özellikleri olan, -D-Fruktofuranoz
ve -D-Fruktofuranoz diye adlandırılan iki farklı forma
sahiptir
Monosakkaritlerde halkalı yapı oluşmakla fazladan bir
asimetrik karbon atomu ortaya çıkmış olmaktadır. Bu
asimetrik karbon atomları, anomerik karbon diye
adlandırılırlar
Anomeric carbon
Monosakkaritlerin birbirlerinden yalnızca anomerik
karbondaki konfigürasyon bakımından farklı - ve formları anomerler diye adlandırılırlar
D-Glukozun - ve - formları, polarize ışığın
düzlemini aynı yöne fakat farklı derecelerde çevirirler.
Örneğin -D-Glukoz 112o sağa (+) çevirir; -DGlukoz ise 19o sağa (+) çevirir
D-Glukozun - ve - formları, sulu çözeltide
mutarotasyon denen bir süreçte birbirlerine dönüşürler
Bir -D-Glukoz çözeltisi ve bir -D-Glukoz
çözeltisi, en sonunda belirli optik özelliğe sahip
aynı denge karışımını oluştururlar
Dengede glukoz çözeltisi, yaklaşık 1/3 oranında
-D-Glukoz ve 2/3 oranında -D-Glukoz, çok
küçük miktarda da düz zincir formu içerir. Bu
durumdaki çözelti polarize ışık düzlemini 52o
sağa (+) çevirir
Organizmadaki önemli monosakkarit türevleri
Şeker fosfatları, bir monosakkaritin hidroksil gruplarından biri
ile fosforik asidin kondensasyonu sonucu oluşmuş bileşiklerdir
Amino şekerler, bir monosakkaritteki bir hidroksil grubunun bir
amino grubu ile yer değiştirmesi sonucu oluşmuş bileşiklerdir
Deoksi şekerler, bir monosakkaritteki bir hidroksil grubunun bir
hidrojen ile yer değiştirmesi sonucu oluşmuş bileşiklerdir
Aldonik, üronik, sakkarik asitler, monosakkaritin aldehit
ve/veya alkol gruplarının asit grubuna yükseltgenmesiyle
oluşurlar
Şeker alkolleri, serbest yarı asetal hidroksili içeren
monosakkaritlerin anomerik karbonunun alkol gruplarına
indirgenmesiyle oluşan bileşiklerdir. Glukozdan sorbitol,
mannozdan mannitol, galaktozdan dulsitol oluşması önemlidir
Monosakkaritlerin kimyasal özellikleri
Hafif alkali ortamda serbest yarı asetal hidroksili
içeren monosakkaritlerin anomerik karbonunun
karboksilik aside yükseltgenmesi sırasında şeker,
indirgen olarak etki gösterir; Cu2+, Ag2+, Hg2+, Bi3+
gibi iyonları indirger; böyle şekerler, indirgeyici şeker
olarak tanımlanırlar
Fehling reaktifi ve
Benedict
reaktifleri,
indirgeyici
şekerlerin
tanınmasında
kullanılırlar
Glukoz oksidaz da glukozu glukonik aside ve hidrojen
perokside dönüştürür
Glukoz oksidaz reaksiyonundan, kan glukoz düzeyinin
belirlenmesinde yararlanılmaktadır
Monosakkarit çözeltileri yoğun alkali ortamda iyice
karıştırıldıktan sonra kaynatılırsa, sarı kırmızı
kahverengi biçiminde bir renk değişmesi görülür ve
karamel kokusu hissedilir
Moor testi olarak bilinen bu reaksiyonda renk
değişikliği, serbest hale geçen aldehitlerin
polimerizasyonu ile reçine özelliğinde maddeler
oluşmasından ileri gelir
Monosakkaritlerin dehidrasyonu yani yoğun asit
ortamlarda kaynatılmakla monosakkarit molekülünün üç
molekül su kaybetmesi olayı sonucunda pentozlardan
furfural, heksozlardan 5-hidroksi metil furfural
meydana gelir
Monosakkaritin 1.ve 2.karbon atomlarına fenil hidrazinin
bağlanmasıyla karakteristik kristalli osazonlar oluşur
Glukoz, fruktoz ve mannoz, sarı renkli ekin demeti
görünümünde aynı osazon kristallerini oluşturur
Galaktozun oluşturduğu osazon kristalleri koyu sarı
renkte at kestanesi görünümündedir
Monosakkaritleri tanıma deneyleri
Monosakkaritlerin kimyasal özelliklerini göstermek veya doğrulamak için
yapılan deneylerdir
• Monosakkaritlerin indirgeyici özellikleri ile ilgili deneyler
Trommer deneyi
Fehling deneyi
Nylander deneyi
Tollens deneyi
• Monosakkaritlerin renk tepkimeleri ile ilgili deneyler
Molisch deneyi
Anilin asetat deneyi
Bialin orcin deneyi
Seliwanoff deneyi
• Monosakkaritlerin osazon oluşturmalarıyla ilgili deney
Trommer deneyi
Serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin,
indirgeyici özellikleriyle Cu2+’ı Cu+’a indirgemeleri
prensibine dayanır
2NaOH + CuSO4  Na2SO4 + Cu(OH)2
glukoz, Cu(OH)2’i CuOH haline indirger ve kendisi de aldonik
asidine (glukonik asit) yükseltgenir
Oluşan CuOH, suda çözünmez ve sarı renkli çökelti halinde çöker
Isıtma sırasında CuOH su kaybederek Cu2O haline dönüşür
Oluşan Cu2O, suda çözünmez ve kırmızı renkli çökelti halinde çöker
Fehling deneyi
Prensibi, Trommer deneyininkiyle aynıdır. Serbest yarı asetal
hidroksili içeren monosakkaritlerin, indirgeyici özellikleriyle
Cu2+’ı Cu+’a indirgemeleri prensibine dayanır
Nylander deneyi
Serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin,
indirgeyici özellikleriyle bizmut tuzu Bi(OH)2NO3’ı
siyah renkli bizmut oksite veya metalik bizmuta
indirgemeleri prensibine dayanır
Tollens deneyi
Serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin,
indirgeyici özellikleriyle amonyaklı gümüş nitratı metalik
gümüşe indirgemeleri prensibine dayanır
Molisch deneyi
H2SO4 etkisiyle pentozlardan furfural, heksozlardan 5hidroksi metil furfural oluşması; furfural ve 5-hidroksi
metil furfuralin -naftol ile mor renkli trifenil metan
oluşturması prensibine dayanır
Anilin asetat deneyi
H2SO4 etkisiyle pentozlardan furfural heksozlardan 5hidroksi metil furfural oluşması; furfuralin, anilin
asetat ile koyu kırmızı renk maddesi oluşturması, 5hidroksi metil furfuralin ise anilin asetat ile koyu kırmızı
renk maddesi oluşturmaması prensibine dayanır
Bialin orcin deneyi
Kaynatma ve asit etkisiyle pentozlardan furfural
heksozlardan 5-hidroksi metil furfural oluşması;
furfuralin, orcin ile mavi renkli madde oluşturması, 5hidroksi metil furfuralin ise orcin ile sarı-kahverengi
bir kompleks oluşturması prensibine dayanır
Seliwanoff deneyi
Kaynatma ve asit etkisiyle pentozlardan furfural heksozlardan 5hidroksi metil furfural oluşması; furfuralin, rezorcin ile maviyeşil renkli bir kompleks oluşturması, 5-hidroksi metil furfuralin
ise rezorcin ile kırmızı renkli bir kompleks oluşturması, fruktoz
gibi ketoheksozlarla koyu kırmızı renk, glukoz gibi aldoheksozlarla
ise açık kırmızı renk oluşması prensibine dayanır
Monosakkaritlerin osazon oluşturmalarıyla
ilgili deney
Monosakkaritlerin, fenil hidrazin ile 1. ve 2.
karbonlarının katıldığı bir tepkimeye girerek karakteristik
osazon kristalleri oluşturmaları prensibine dayanır
Glukoz, mannoz ve fruktozun osazon kristalleri ince uzun iğneler
şeklinde ve ekin demeti görünümünde kristallerdir. Galaktozun
osazon kristalleri kirli sarı ve at kestanesi görünümünde
kristallerdir
Monosakkaritleri tanıma
deneyleriyle öğrenilen
bilgiler, klinik biyokimya
uygulamalarında idrar
örneğinde glukoz veya
indirgeyici şeker olup
olma olmadığını
anlamak için deney
yapmada kullanılacaktır
Disakkaritler
Disakkaritler, bir monosakkarit molekülü üzerindeki
anomerik karbon hidroksil grubunun bir diğer
monosakkarit molekülü üzerindeki bir hidroksil grubu
ile reaksiyonlaşması sonucu oluşturulan bir O-glikozidik
bağ vasıtasıyla birbirine bağlanmış iki monosakkarit
molekülünden oluşmuş bileşiklerdir
Disakkaritlerin oluşumunu sağlayan glikozidik bağlar, 
ve  olmak üzere iki tipte olur. Glikozidik bağın tipini, C1’deki –OH grubunun pozisyonu belirler. C-1’deki –OH
grubunun pozisyonu  pozisyonu ise -glikozidik bağ, 
pozisyonu ise -glikozidik bağ oluşur
Molekülünde bir serbest anomerik karbon atomu bulunan
disakkaritler monosakkaritler gibi indirgeyici özellik
gösterdikleri halde molekülünde bir serbest anomerik
karbon atomu bulunmayan disakkaritler indirgeyici
özellik göstermezler
Maltoz
Laktoz
Sukroz (Sakkaroz)
Trehaloz
Sellobioz
Önemli disakkaritlerdir
Maltoz, iki glukoz molekülünün Glc(14)Glc biçiminde
kondensasyonu ile oluşmuş molekül yapısına sahip disakkarittir.
Maltoz, serbest yarı asetal hidroksili içerdiğinden indirgeyici
özelliktedir. Maltoz, doğada serbest halde bulunmaz; bir
polisakkarit olan nişastanın yapısında yer alır. Nişastanın
enzimatik hidrolizinin başlıca ürünüdür
Laktoz, bir galaktoz molekülü ile bir glukoz molekülünün
Gal(14)Glc biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş molekül
yapısına sahip disakkarittir. Laktoz, önemli miktarda yalnızca
sütte bulunur.
Sütte bulunan çeşitli mikroorganizmalar, laktozu laktik asite
çevirebilirler. Bu da sütün ekşimesine ve kaynatıldığında
kesilmesine neden olur. Laktoz, serbest yarı asetal hidroksili
içerdiğinden indirgeyici özelliktedir
Sakkaroz, bir glukoz molekülü ile bir fruktoz
molekülünün Glc(12)Fru biçiminde kondensasyonu
ile oluşmuş molekül yapısına sahip disakkarittir.
Sakkaroz, serbest yarı asetal hidroksili içermediğinden
indirgeyici özellikte değildir
Sellobioz, iki glukoz molekülünün Glc(14)Glc
biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş molekül yapısına
sahip disakkarittir. Sellobioz, indirgeyici özelliktedir.
Sellobioz, doğada serbest olarak bulunmaz; sellüloz
polisakkaritinin disakkarit birimidir
Trehaloz, iki glukoz molekülünün Glc(11)Glc
biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş molekül yapısına
sahip disakkarittir. Trehaloz, indirgeyici özellikte
değildir. Trehaloz, böceklerin dolaşım sıvısının büyük
kısmını oluşturur; enerji depolayan bir bileşik olarak
işlev görür
Laktuloz, galaktoz-b-(1,4)-fruktoz yapısında yarı
sentetik bir disakkarittir. Laktuloz, sindirim sisteminden
emilmez ve laksativ olarak kullanılır
Disakkaritlerin tanınması
Disakkaritler sulu asit ile kaynatma suretiyle ve enzimatik olarak
hidroliz edildiklerinde kendilerini oluşturan monosakkaritler
ortaya çıkar
Fehling (-) olan sakkaroz, asit ile hidroliz olarak glukoz ve fruktoza
parçalanır. Glukoz ve fruktoz da Fehling (+) sonuç verir
Oligosakkaritler
İkiden fazla monosakkarit biriminden oluşan trisakkarid,
tetrasakkarid, pentasakkarid, hekzasakkarit gibi oligosakkaritler
tanımlanmıştır
Download