Kurum İçi İletişimin Amaçları

advertisement
KURUM İÇİ
İLETİŞİM
HAZIRLAYAN HAVA GÜLER

Kurum içi iletişim ve işlevlerini tanımlayacak

Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimin özelliklerini
tartışabilecek
Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin
etkinliğini artırma yollarını açıklayabilecek
Kurum içi iletişimin araç ve yöntemlerini tanıyacaksınız


KURUM İÇİ İLETİŞİM
İşletmelerde iletişim (genellikle Örgütsel
İletişim terimi kullanılır), işyerinin
amaçlarına yönelik işlemesini sağlamak
için işletmeyi meydana getiren çeşitli
departmanlar ve işyerinin çevresi ile
sürekli bilgi ve düşünce alış verişine
olanak sağlayan bir süreçtir ve işletme
yönetiminin en önemli araçlarından
biridir.

Kuruluş bir insanlar grubudur, ortak bir amaç için
bir arada çalışan uzmanlardan oluşur.
Kuruluşların var olabilmesi ancak oluşturulan “
kurum içi iletişim” ile mümkündür. Ortak
faaliyetin temeli iletişimdir. Her organizasyon, bir
iletişim sistemine dayanır. İletişim, etkilemenin
ve etkilenmenin temel bir biçimi ve insani bir
deneyimdir. Birisinin aktif diğerinin pasif olduğu
bir dayatma değil, iki tarafında farklı, ama
birbirini tamamlayan roller oynadığı bir ilişkiler
yumağıdır.

Kurum içi iletişimi, kurumun amaçları
doğrultusunda işleyişini sağlamak için
gerek kurumu meydana getiren çeşitli
bölüm ya da birimler, gerekse kurum ile
çevresi arasında sürekli bilgi ve düşünce
alışverişine dayanan toplumsal bir süreç
olarak ifade edilebilir
İŞLETMELERDE İLETİŞİM
– planlama,
– koordine etme,
– yönetme,
– karar verme,
– Güdüleme,
– denetleme
fonksiyonlarının yerine getirilmesinde
önemli bir rol oynar.

Kurum içi iletişim, üstün gönderdiği mesajı
asta kabul ettirmesi, çözdürebilmesi ve
onu harekete geçirmesini kapsamaktadır.
Ayrıca, geribildirim yoluyla astlardan
öneririler almak da kurum içiletişimin bir
parçasıdır
Kurum İçi İletişimin İşlevleri

Kurum içiletişim, kurum yönetiminin en
önemli aracı olup planlama, eşgüdüm,
karar verme, güdüleme ve denetim
işlevlerinin sürdürülmesinde etkin bir rol
oynar. Kurumlar açısından iletişimin pek
çok işlevinden söz edebilmemize karşın,
bunların arasında en önemlisi eşgüdüm
işlevidir.
Kurum içi iletişimin işlevlerini dört genel
başlık altında toplayabiliriz:
-Bilgi sağlama işlevi
-Etkileme ve ikna etme işlevi
-Birleştirme işlevi
-Emir verme ve öğretim-eğitim işlevidir.

Bilgi Sağlama İşlevi
Kurumlar, çevrelerinden amaçları
doğrultusunda bilgi alırlar ve bunları
işleyerek çevrelerine bilgi verirler. Kurum
içi iletişim, bilginin kurum içinde dolaşımını
ve paylaşılmasını sağlar.
 kurumlarda belirsizliğin azalmasında da
önemli bir işlev üstlenir.

İkna Etme ve Etkileme İşlevi

Çalışanların kurumun amaçları doğrultusunda
etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi, büyük
ölçüde onların kurumun hedeflerini
benimsemelerine, bağlıdır. Bu benimseme
durumunun gerçekleşebilmesi ise ikna ya da
etkilemeye yönelik iletişim sürecinin işletilmesini
gerektirir. Yöneticinin çalışanlarına yönetim
gücünü kullanarak iş yaptırabilmesi de etkileyici
iletişim gücünü kullanmasını gerektirir.
Emredici ve Öğretici İşlevi

Bu tür bir iletişim, çalışanlara görev ve
sorumluluklarını bilmelerini sağlar.
Yöneticiler astlarına verdikleri emirlerle
bazı işlerin yapılmasını isterler ve astlar da
yerine getirdikleri bu görevlere ilişkin bilgiyi
sözlü ya da yazılı raporlarla üstlerine
bildirirler.
Birleştirme İşlevi

. Bireylerin kurumsal amaçlar etrafında
birleşmelerini sağlayan iletişim, aynı
zamanda bireyin psikolojik bütünlüğünü ve
dengesini de korumada da önemli bir işlev
üstlenir. İletişim ile bireyler arasında
değer, inanç ve tutum farklılıklarından
kaynaklanan çatışmalar da çözümlenir
Kurum İçi İletişimin Amaçları







Kurumun amaçları, hedefleri ve politikasının çalışanlar tarafından
bilinmesini sağlamak;
İş ve işlemlerle ilişkin bilgi vermek ve bu yolla iş ve beceri eğitimini
kolaylaştırmak;
Çalışanları günlük yapılacak işlerle ilgili bilgilendirmek;
Çalışanların ve bölümlerin faaliyetlerini koordine etmek;
Çatışmaları önlemek, müzakereler ve tartışmalar yapmak ve
uzlaşmaya varmak;
Duygu ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesini olanaklı kılmak;
Her türlü mevzuatın çalışanlara vererek hataları önlemeye çalışmak
Kurum İçi İletişimi Engelleyen
faktörler
Kişisel Faktörler
 Fiziksel ve çevresel faktörler
 Kültürel Farklılıklar
 Dil Güçlükleri Ve Yazım Hataları
 Hiyerarşi Kademelerinin Fazlalığı:

Kurum İçi İletişimi İyileştirme
Yolları
Sonucu İzleme,
 Haber Akışının Yönetimi,
 Empati,
 İletişim kanallarını artırma,
 Sözle anlatımla birlikte, eylemle
açıklama yoluna gitme,
 Etkili dinleme, çok okuma ve gözlemde
bulunma yöntemlerini kullanma.

KURUM İÇİ İLETİŞİM
BİÇİMLERİ
ÖRGÜTSEL YAPI
BAKIMINDAN
İLETİŞİM
MESAJ AKIŞINA
GÖRE
İLETİŞİM
ÖRGÜT
FAALİYETLERİNİN
İŞLEYİŞ VE TÜRÜNE
GÖRE İLETİŞİM
Download