PowerPoint Sunusu

advertisement
12. SINIF KONU
ANLATIMI
6
GENETİK ŞİFRE VE PROTEİN SENTEZİ 2
SANTRAL DOGMA
Hücredeki bilgi
aktarım
mekanizmasının
tamamına
SANTRAL
DOGMA denir.
Santral dogma
tek yönlü bilgi
aktarımıdır. Geri
dönüşümü
yoktur.
Santral dogma 3
olaydan
meydana gelir.
Bunlar;
1) Replikasyon
2)
Transkripsiyon
3) Translasyon
Sadece hücre
bölünmesi
sırasında
görülür.
Bir protein sentezinde görev alan tRNAların nükleotit dizilişleri
GAS,GAU,SAG şeklinde ise protein için şifre veren DNA nın anlamlı
zincirinin baz diziliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) SUG SUA GUS
B) TAS GAA SSG
C) TAA GAS SSG
D) GAS GAA SSG
E) GAS GAT SAG
1. Replikasyon
2. Transkripsiyon
3. Translasyon
Santral dogmada yukarıda verilen olaylardan hangileri prokaryot ve
ökaryot hücrelerde gerçekleştiği hücre kısmının aynı olma olasılığı
yoktur?
A) Yalnız 1
Hücrelerde m RNA daki CGA kodonu arjinin aminoasitini
şifrelemektedir. Bir araştırmacı yaptığı deneylerden şu
sonuçları elde ediyor.
- Eğer bu kodonda ilk baz (U) olursa (UGA) bu kodon amino asit
şifreleyemiyor.
- Eğer bu kodonda ikinci baz (U) olursa (CUA) bu kodon lösin
amino asidini şifreliyor.
- Eğer bu kodonda üçüncü baz (U) olursa (CGU) bu kodon
arjinin amino asidini şifreliyor.
Bu çalışma sonuçlarına göre;
1. Bir aminoasit birden fazla kodon çeşidi tarafından
şifrelenebilir.
2. Kodonda meydana gelebilecek her değişme protein sentezini
durdurur.
3. Kodonlarda meydana gelebilecek değişmeler oluşacak
proteinin farklı olmasına sebep olabilir.
İfadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3
Bir Gen Bir Polipeptid Hipotezi
George Beadle ve Edward Tatum bir
ekmek küfü olan Neurospora crassa
ile deneyler yapmışlardır. Bu deney
sonucunda arjinin aminoasidinin
üretiminde 3 farklı enzimin takım
halinde çalışması sonucu üretildiğini
bu enzimlerin her birinin genler
sorumluluğunda sentezlendiği
sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmaları
sonucunda BİR GEN BİR ENZİM
HİPOTEZİNİ oluşturmuşlardır.
Proteinler hakkında yapılan deneyler
sonucunda bu hipotezde bazı
değişiklikler yapılmıştır. Çünkü bütün
proteinler enzim yapılı değildir.
Bütün proteinler üç boyutlu hal
kazanmadan önce polipeptid halinde
olduğundan hipotez BİR GEN BİR
POLİPEPTİD HİPOTEZİ olarak
güncellenmiştir.
AGS SGU SAA AUS şeklinde nükleotit zincirine sahip mRNA ya kalıplık
eden DNA nın tamamlayıcı zincirinin nükleotit dizilimi hangisinde
verilmiştir?
A) TSG GSA GTT TAG
B) TSG GSA GUU TAG
C) AGS SGT SAA ATS
D) AGS SGT STT ATS
DNA  mRNA  Protein
Yukarıdaki olayların gerçekleşme sürecinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?
A) DNAnın ilgili genindeki hidrojen bağlarının kopması
B) tRNA nın aminoasitleri ribozoma taşıması
C) Aminoasitler arasında peptit bağlarının kurulması
D) DNA molekülünün iki zincirinin baştan sona açılması
E) DNAdaki genetik şifrenin mRNAya aktarılması
E) USG GSU GUU AUS
Bir proteindeki peptit bağ sayısı bilindiğine göre bu bilgiye dayanarak
protein senteziyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?
A) Kullanılan tRNA çeşidi
B) Proteindeki aminoasit çeşitleri
Bir hücrede sentezlenen proteindeki aminoasit çeşidi ve dizilişi bilinirse sentezde görev
alan;
1. Kodon çeşidi sayısı
2. Kodon sayısı
3. Antikodon sayısı
C) Protein sentezinde açığa çıkan su sayısı
4. tRNA çeşidi sayısı
D) DNAdaki ilgili genin nükleotit dizilişi
Bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
E) mRNAda bulunan kodon çeşidi
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
E) 3 ve 4
Protein sentezinden sorumlu bir gende meydana gelen mutasyon, sentezlenecek
proteindeki;
Bir protein sentezi sırasında 200 molekül su açığa çıktığı tespit ediliyor. Buna
göre bu protein için şifre veren m RNA zincirinde kaç nükleotit bulunur?
(Durdurucu kodon dahil.)
1. Amino asit sayısı
A) 203
2. Amino asit çeşidi
B) 303
Hücrelerde protein sentezi DNA üzerindeki genler tarafından kontrol edilir.
3. Amino asit sırası
4. Amino asit yapısı
Faktörlerinden hangilerinin değişmesine neden olabilir?
A) 1 ve 2
C) 406
D) 506
E) 606
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 1, 2 ve 3
E) 2, 3 ve 4
Protein sentezi sırasında gerçekleşen;
1. DNA dan m RNA sentezlenmesi
2. m RNA ile t RNA arasında geçici bağ oluşması
Bir protein molekülünün sentezinde 40 izolösin, 30 fenilalanin, 15 arjinin
aminoasidi kullanıldığına göre protein sentezi ile ilgili;
1. En az 3 çeşit antikodon görev yapmıştır.
3. Amino asitler arasında peptit bağlarının oluşması
2. En az 4 çeşit kodon görev yapmıştır.
Olaylarından hangilerinde su çıkışı gerçekleşir?
3. Proteini oluşturan aminoasitlerin dizilişini tRNA belirlemiştir.
A) Yalnız 3
İfadelerinden hangileri söylenebilir?
B) 1 ve 2
A) Yalnız 1
C) 1 ve 3
B) Yalnız 2
D) 2 ve 3
E) 1, 2 v e3
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3
Download