TAğrı, Bingöl, BMis

advertisement
T< B. M, M.
B : 71
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, BMis, Diyarbakır, Elâzığ,
Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Kars,
K. Maraş, Malatya, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Urfa,
Van, Mardin,:
II. Derece Öncelikli (ti (5 ti) :
Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Yozgat.
3. 21.7.1984 BAKANLAR KURULU KARARI
ÎLE TESPİT EDİLEN İLLER (25 İL)
I. Derecede öncelikli İller (10 11) :
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Muş,
Siirt, Tunceli, Kars, Van.
II, Derecede Öncelikli 11 (17 İl) :
Adıyaman, Artvin, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan,
Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Sivas,
Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop, Şanlıurfa, Tokat,
Yozgat.
4.
12.12.1984 BAKANLAR KURULU KARARI
İLE TESPİT EDİLEN İLLER (28 İL)
I. Derecede öncelikli İller (13 İl) :
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gü­
müşhane, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Sürt, Tunce­
li, Van.
II. Derecede Öncelikli İller (15 İl) :
Amasya, Artvin, Çankırı, Çorum, Elâzığ, Erzin­
can, Erzurum, Kastamonu, Malatya, Kahramanmaraş,
Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat.
'İlk defa 1968 Program Kararnamesi ile tespit
edilen Kalkınmada öncelikli Yöreler Kapsamı, Me­
rin ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyeleri göz önün­
de bulundurularak zaman .içerisinde değerlendirilmek­
te ve Bakanlar Kurulunca yeniden tespit edilmek­
tedir,4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun,
1980 - 1984 yılları arasında yurdumuza transfer edi­
len işçi dövizlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya
Erdem'in yazılı cevabı (7/369)
Yılllar
1980
mi
1982
1983
1984
/işçi Dövizi
((Milyon $)
2 0711'
2 490
2 '187
1 554
,1' 881
12 i 3
t
1985
0: 1
Türküye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalban'toğlu
Erzurum 'Milletvekili
Soru 1, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 yıllarında
işçi dövizlerinden yurdumuza transfer edilen miktar­
ları ve kişi başına döviz transferleri kaçar dolardır?
Soru 2. İşçi tasarruflarının yurdumuza transferi
için ne gibi önlemler düşünülmektedir?
Soru 3. işçilerimiz yurt içinde kurulan fabrika­
lara ortak edilemez mi? Yahut satacağınız K İ T fab­
rikalarını yurt dışındaki işçilerimize satmak neden
düşünülmüyor?
Soru 4. 'İşçi dövizi transfer akışını etkileyen Al­
man Hükümetinin 624 Mart Yasasına karşılık ne gibii önlemıler alınmıştır?
TC
Devlet Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı
ili . 3 . 1985
Sayı : 002/0759
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
llllg'i : a) Türkiye Büyük Mi'İlet Meclisi Başkanlı­
ğının 13.2.1985 tarih ve 7/369-27564111/18 saydı ya­
zısı,
b) 'Başbakanlığın 19.2.1985 tarih ve
li8/Ö16-617/dl672 sayılı yazısı.
İlgi (b) yazıları ile Sayın Başbakanımız adına ta­
rafımdan ceVapılandırı'lma'sı tensip olunan Erzurum
IM'illetvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı so­
ru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur.
(Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
İKaya Erdem
Devlet IBakanı ve Başbakan
Yardımcısı
Erzurum Mlille'tvefcili Hilmi Nalbantoğlu'nun Ya­
zılı Soru önergesi cevabıdır.
1. 11980 yılından bu gjüne kadar yurda gelen işçi
dövizleri bu dövizlerden işçi başına düşen miktar aşa­
ğıda gösterİlmiştür :
(İşçi Sayısı
»818 866
1837 866
1 300 128
1 086 1Ö2
1 015 544
lîşçi Başına
Döviz Transferi1
^
2 329,9
2 971.8
1 Ö8S2.Iİ
il 430.9
1 853.2
Download