Su Güvenliği, hidrohegemonya

advertisement
Su Güvenliği
ve
Hidro-Hegemonya
Seyfi Kılıç
Iğdır Üniversitesi
Güvenlik Çalışmalarının Tarihçesi
• Başlangıç I. Dünya Savaşı sonrası dönem
• “Savaşın doğası nedenleri, etkileri ve
önlenmesi çalışmaları”
• demokrasinin yaygınlaştırılması,
• ulusların kendi kaderini tayin hakkı,
• silahsızlanma
• kollektif güvenlik
II. Dünya Savaşı Sonrası
• İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan
siyasi durum artık ilk dönemdeki kollektif ya
da uluslararası güvenlik anlayışını yok etmiş
onu ulusal güvenlik denilen bir biçime
sürüklemiştir.
• ABD-Sovyet Çekişmesi
• Nükleer Silahlar
• Topyekün Karşılık
• Anglo-Amerikan Bilimi
Güvenlik Çalışmalarının Altın Çağı
•
•
•
•
•
•
1955-1965 arası
nükleer silahlar,
sınırlı konvansiyonel çatışmalar
silahsızlanma
Vietnam Savaşına kadar devam eden süreç
1973 Petrol Krizi
– Sovyet dışı ve askeri olmayan tehlikeler
Soğuk Savaş Sonrası
• Askeri güç Kullanımının eskisi kadar geçerli
olmaması
• Soğuk Savaşı sona ermesine ilişkin bir
öngörünün hiçbir şekilde gündeme
gelememesi
• askeri olmayan tehditler
• 2001 ABD terör saldırıları yeniden
güvenlikkonusunu gündeme getirdi
Kopenhag Okulu
“güveniksizleştirme”
• Barry Buzan and Ole Wæver
• Güvenlik kavramına doğrudan bir karşı çıkış
• Güvenliğin Sosyal Olarak İnşası
• Uluslararası ilişkilerde bir konu devlete
doğrudan bir tehdit olduğu için değil, onu
güvenlik tehdidi olarak tanımlayan bir aktörün
konuyu güvenlik tehdidi olarak tanımladığı
için güvenliğin konusu haline gelmektedir. Bu
sayede aktör konuyu olağandışı önlemler
alarak devletin ya da söz konusu kurumun
bekasını sağlama yoluna gitmektedir
Çevresel Güvenlikten Su
Güvenliğine
• 1972 Stockholm Konferansı
• Çevesel güvenlik çalışmalarında temel alınan
sorular ise şöyle sıralanabilir
– Güvenlik nedir?
– Kimin güvenliği?
– Güvenlik nasıl sağlanabilir?
• 1990’lı yıllar, su meselesinin gündeme gelmesi
• Çatışmacı ve Devlet merkezli yaklaşım
• John Bulloch ve Adel Darwish (1993)
– Su Savaşları: Ortadoğu’da Beklenen Çatışma
Su Güvenliği Kavramı
• 2000’li yılların başına kadar eski söylem
baskın
• Su güvenliği kavramınn ilk defa resmi bir
metinde görülmesi 2000 Mart La-Hey II.
Dünya Su Forumu Bakalar Deklerasyonu
• Global Water Partnership 2001
• Grey and Sadoff 2007
• Falkenmark 2001
UNWater Tanımı
• Temel insan ihtiyaçlarının karşılanması için güvenli ve yeterli
içme suyuna mali olarak erişebilme
• Canlılığın korunması, insan hakları ve kültürel ve rekreasyonal
değerlerin korunması
• Ekosistemlerin yerine getirdiği hizmetlerin
sürdürülebilmesiiçin su tahsisinde ve yönetiminde
ekosistemlerin korunması
• Sosyo-ekonomik kalkıma ve faaliyetler için su
• Kullanılmış suyun insan hayatı ve çevreyi korumak için
toplanması ve temizlenmesi
• Sınıraşan su kaynakları yönetiminde işbirliğini önceleyen
yaklaşımların öne çıkarılması
• Belirsizlikler ve su kaynaklı afetlerle başa çıkabilme yeteneği
• Yönetişim ve hesap verebilirlik
• Kullanılmış suyun insan hayatı ve çevreyi
korumak için toplanması ve temizlenmesi
• Sınıraşan su kaynakları yönetiminde işbirliğini
önceleyen yaklaşımların öne çıkarılması
• Belirsizlikler ve su kaynaklı afetlerle başa
çıkabilme yeteneği
• Yönetişim ve hesap verebilirlik
Hidro-Hegemonya
• “Hyrdo-hegemony- a framework analysis of
transboundary water conflics”
Mark Zeitoun & Jeroen Warner, 2006, Water
Policy
• Uyuşmazlıkların açıklanmasında uygun ve
açıklayıcı araçlardan biri
Kavramdaki Tutarsızlıklar
• hegemon - baskın güç/ülke/devlet
• Su sorunlarını devletlerarası ilişkilere
indirgeme
• Statik bir analiz
Tanım
• Bir hidro-hegemon devlet her zaman sınıraşan
bir havzada kendisine avantaj sağlayacak bir
durumu yaratabilmektedir.
• Nil, Ürdün ve Fırat-Dicle
• Mısır, İsrail ve Türkiye
• su savaşlarının olmaması su çatışmalarının
olmadığı anlamına gelmemektedir
– savaş ya da silahlı çatışma denilen olgunun
maliyetinin küçümsenmesi
– kıyıdaş olmayan devletlerin pozisyonu ile her bir
kıyıdaşın karmaşık ittifaklar ilişkisinin görmezden
gelinmesi
Mekanizmalar
•
•
•
•
1. Zor Yolu İle Rıza Üreten Mekanizmalar
2. Faydacı Rıza Üretim Mekanizmaları
3. Normatif Rıza Üretim Mekenizmaları
4. Hegemonik Rıza Üretim Mekanizmaları
Hegemonik Rıza Üretim
Mekanizmaları
•
•
•
•
•
•
Güvenlikleştirme
Bilgi Üretimi
Söylem Üstünlüğü/Onaylanmış Söylem
Uluslararası Destek
Mali Güç
Kıyıdaş Pozisyonu
Sonuç
• Türkiye tam bir hidro-hegemon tanımına
uymamaktadır
• Hidro-hegemonya kavsallaştırması sorunludur,
geliştirilmesi gerekmektedir
Teşekkürler
Download