Resmî Gazete

advertisement
23.01.2015
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
22 Ocak 2015 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29244
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan
“Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren üç ayı geçmemek” ibaresi “Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam
üç ayı geçmemek” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasındaki “(c), (ç),” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkradan
sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ (4) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentleri kapsamındaki yabancılara, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl
içinde Türkiye’de toplam kalış süreleri üç ayı aşmamak üzere, Türkiye’ye çoklu giriş imkanı sağlanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150122­4.htm
1/1
Download