Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Hentbole Motive Edilmesi

advertisement
Ailelerin
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
ve
Üniversitelerin
Spor Branşlarına
Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi
Prof.Dr. Yaşar SEVİM
Ailelerin
Spor Branşlarına
Yönlendirilmesi
ve
Motive Edilmesi
 Sporun gelişmesi için öncelikli
yapılması gereken; spora olan
ilgiyi ve katılımı arttırmak, daha
fazla sayıda lisanslı Sporcu
olmasını sağlamaktır.
 Spor branşlarına başlangıç yaşları
genelde ilköğretim yıllarına
rastlamaktadır ve bu branşların
seçilmesinde; okuldaki beden
eğitimi öğretmenleri, arkadaş
çevresi ve özellikle aileler büyük
rol oynamaktadır.
 Çocuğun spora yönlenmesinde ailenin etkinliği
tartışılmaz bir gerçektir.
 Aile çocuğun sosyal çevreyi ve spor dünyasını
görmesini ve anlamasını sağlayan ilk birimdir.
 Ailelerin spora olan ilgisi çocuğun sporu sevmesinde
ve birçok spor dalına katılımında olumlu bir etkendir.
 Çocuklar, spor uğraşlarını aileleriyle paylaşmak ve
onlar tarafından desteklenmek ve takdir edilmek
isterler. Bu yaklaşım tüm spor dalları için geçerlidir.
 Ailenin, çocuğun sosyalleşme
süreci içerisinde ilk ve güçlü etkisi,
çocuğun spora katılıp
katılmayacağını ve katılıyorsa hangi
spor dalını yapacağını belirleyebilir.
 Bu nedenle çocukların spora
yönlendirilmesinde ilk basamak
ailelerin spora karşı olan ilgi ve
olumlu bakış açılarını geliştirmek ve
motive etmektir.
Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 1
 Ailelere spor hakkında bilgi
aktarımının sağlanabileceği
en uygun ortam okullardır.
 Çocuklarının eğitimi
süresince velilerin ilişki
içerisinde oldukları okul
öğretmenleri, özellikle
beden eğitimi öğretmenleri
aileleri değişik spor
branşlarına yönlendirmede
en etkin rolü oynayacaktır.
Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 2
 Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerinin ve
antrenörlerin, aileleri spor branşları konusunda
bilinçlendirmede üzerlerine büyük görevler düşmektedir.
 Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri,
sporun; çocuğun bedensel, psikolojik,sosyal ve kişisel
gelişimi üzerine olumlu etkilerini velilere aktarmalı ve
ailelerin spora olumlu bir bakış açısı kazanmalarına
yardımcı olmalıdır.
Aileleri Spor Hakkında Bilgilendirmek - 3
 Okulda daha önceden kurulu olan takımların
müsabakalarına, çocuğu spor yapmayan diğer velilerin
de katılımı ve bu branş hakkında bilgi sahibi olmaları için
çalışmalar yapılmalı ve müsabakaları izlemeye
özendirilmelidir.
 Okul aile birliklerinin sosyal aktiviteleri içerisine spor
müsabakaları ve aktiviteleri konularak spor hakkında
olumlu ve motive edici bir izlenim yaratılmaya
çalışılabilir.
Aileleri Spora Yönlendirmek - 1
 Okuldaki antrenmanlara velilerin izleyici olarak katılımı
sağlanabilir.
 Daha önceden o spor branşıyla ilgilenmiş olan veliler
fahri yardımcı antrenör olarak bazı bölümlerde görev
alabilirler (MOTİVASYON…!)
 Okul takım antrenörleriyle beraber zaman zaman
motivasyon amacıyla antrenmanlara farklı velilerin
katılımı hem aile bireylerinin çocuklarıyla iletişimini
arttıracak hem de kendilerinin de takımın birer üyesi
olarak hissetmelerini sağlayacaktır.
Aileleri Spora Yönlendirmek - 2
 Şehir dışı müsabakalara velilerin
de gelmesi; hem çocukların hem
de velilerin spora daha fazla ilgi
duymalarına ve motive
olmalarına yarayacaktır.
 Okulun spor takımlarıyla ilgili
sosyal organizasyonlarda
okuldaki velilerin de aktif katılımı
ve yer almaları sporla
bütünleşmelerini sağlayacaktır.
Aileleri Spora Yönlendirmek - 3
 Bir spor branşında, çocukların geleceğiyle ilgili imkanların
yüksek olması, velileri bu branşa yönlendirmede etkin rol
oynayabilir.
 İlgili spor branşında çocuklara üniversitelerde burs
imkanlarının sağlanması aileleri o spor branşına
yönlendirmede önemli bir etki yaratacaktır.
 Bu bursları ilgili spor branşının ülke federasyonu,
kulüpler,üniversiteler,kuruluşlar ve sponsorlar
sağlayabilirler.
Aileleri Spora Yönlendirmek - 4
 Yazın turnuvalara ailelerle
beraber katılım sağlanarak; tatil
ve spor organizasyonları
gerçekleştirilebilir.
 Okul içinde ve okullararası
yapılacak olan turnuvalar,
festival ve şenlik
organizasyonlarına ailelerin aktif
katılımı sağlanabilir.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
ve
Üniversitelerin
Spor Branşlarına
Yönlendirilmesi ve Motive Edilmesi
 Okullarda sporun yaygınlaşmasında ve gelişmesinde
beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler
düşmektedir.
 Okullarda spor takımı ve sporcu sayısının artmasını
istiyorsak, öncelikli olarak beden eğitimi öğretmenlerini
değişik spor branşlarına yönlendirmeli ve motive
etmeliyiz.
 Bunu sağlamak için de öncelikle beden eğitimi
öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koymamız ve bu
ortamı sağlayacak önlemleri almamız gerekir.
 Ancak bu gerekli ortam oluşturulduktan sonra beden
eğitimi öğretmenleri daha kolay ve istenilen biçimde
spora branşlarına yönlendirilebilinir.
Beden Eğitimi Öğretmenlerini Spor Branşlarına
İki Aşamada Yönlendirebilir ve Motive Edebiliriz
1.
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Üniversitede
Spor Branşlarına Motive Edilmesi ve
Yönlendirilmesi
2.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Spor Branşlarına
Motive Edilmesi ve Yönlendirilmesi
Beden Eğitimi Öğretmeni
Adaylarının ,
Üniversitede Spor Branşlarına
Yönlendirilmesi
ve
Motive Edilmesi
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarını
Üniversitede Spor Branşlarına Yönlendirmek
ve
Motive Etmek İçin
Neler Yapılabilir?
1. Öğretim programlarında değişik branşlara daha fazla yer
verilmesi ve görsel eğitime gereken önemin verilmesi
sağlanmalıdır.
2. Yüksekokullarda “uzmanlık dalı eğitimi” veren öğretim
üyeleri federasyon,kulüp ve ilgili kuruluşlarla işbirliği
içerisine girebilmelidir
3. İyi sporcuları beden eğitimi öğretmenliğine yönlendirerek
o branşta olan beden eğitimi öğretmenlerinin sayısı ve
kalitesi arttırılmalıdır.
4. Beden eğitimi öğretmeni adaylarına ilgilendikleri spor
dalında antrenörlük uygulamaları yapmaya teşvik
edilmelidir.
5. Daha önceden aktif spor yapmış beden eğitimi ve spor
öğrencilerine, uygulama ve teori dersleri kapsamlı bir
şekilde verilmeli ve o branşa özendirici hale getirecek
ders programları uygulanmalıdır.
6. Üniversitelerde okul içinde düzenlenecek turnuvalar ,
spor şenlikleri, organizasyonlar öğrencilerin o sporu
keyifle uygulamalarını ve çeşitli branşlara eğilim
göstermelerini sağlayacaktır.
7. Üniversiteler arası özel turnuvalar
düzenlenmelidir. Bu turnuvalarda
sadece üst seviyede oyuncuların
değil, o spor branşına yeni
başlayanların da katılımları
sağlanmalıdır.
8. Organizasyonda yer alan spor
dallarının federasyonları özellikle
beden eğitimi ve spor
yüksekokullarına yönelik
turnuvalara katkı sağlayabilir veya
uluslararası organizasyonları
koordine edebilir.
9. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında spor
branşlarına ait fan kulüpleri kurulmalıdır.
10. Beden eğitimi ve spor öğrencilerinin müsabakaları canlı
olarak izlemeleri o branşa yönlendirilmeleri açısından iyi
bir motivasyon yöntemidir.
Beden Eğitimi Öğretmenlerini
Spor Branşlarına Yönlendirmek
ve
Motive Etmek İçin
Neler Yapılabilir?
 Okullardaki öğrenciler her ne kadar spora ilgili olurlarsa
olsun, beden eğitimi öğretmeninin bu konudaki eğilimi çok
önemli ve etkindir.
 İlk ve orta öğretime bakıldığında okullarda yapılacak olan
spor aktiviteleri beden eğitimi öğretmeninin bilgi ve ilgi
alanına dayanır.
 Bunu sağlamak için öncelikle beden eğitimi
öğretmenlerinin gereksinimlerini ortaya koyarak gerekli
önlemlerin alınması gerekir.
Yapılması Gerekenler - 1
SPOR BRANŞI HAKKINDA YETERLİ BİLGİ VE
DONANIM SAHİBİ OLMAK
 Okullardaki beden eğitimi öğretmenleri tam olarak hakim
olamadıkları spor branşlarını yapmaktan çekinmekte ve
takım oluşturma, derslerde uygulama gibi etkinliklerden
kaçınmaktadırlar.
 Bu nedenle bir branşın okullarda yaygınlaşması için
öncelikle yapılması gereken, beden eğitimi
öğretmenlerinin o branş hakkında bilgilendirilmesi
olmalıdır.
“Beden Eğitimi Öğretmenlerine
Spor Branşıyla İlgili Bilgiyi Nasıl Götürürüz?”
 Spor Branşına ait Seminerler
 İnteraktif Eğitim
 Paket Antrenman Programları
 Yardımcı Antrenör Desteği
 Çalışma Grupları
Yapılması Gerekenler - 2
 Spor branşına ait saha ve ya salonların sağlanması
 Branşa ait malzemelerin sağlanması
 Okul yönetimleriyle işbirliği
 Kulüp ve okullar arası işbirliği
 Şehir içi ve şehir dışı müsabaka sayılarının artırılması
Yapılması Gerekenler - 3
Spor branşına özendirici etkinliklerin artırılması
Yaz Kampları
 Bir veya birkaç okulun birleşmesiyle oluşan gruplara
takımlarıyla beraber yaz kampları düzenlenebilir.
 Ayrıca uluslar arası nitelikteki yaz kamplarına katılım hem
deneyim hem de motivasyon açısından çok önemlidir.
 Bu tür organizasyonlar ilgili federasyon tarafından
desteklenmelidir.
Festivaller ve Şenlikler
 İl içerisinde okul, aile ve resmi kurumların işbirliğiyle
yapılacak olan festivaller hem eğlenceli hem de teşvik
edici olacaktır.
 Bu festivallere katılım Beden Eğitimi Öğretmenlerinde
motive edecek ve o spor branşını daha da sevmelerini
sağlayacaktır.
Yapılması Gerekenler - 4
Ülkeler Arası Bilgi İletişimi Sağlanmalıdır

Diğer ülkelerde; uygulanan spor eğitimi, beden eğitimi
öğretmeni ve antrenörlük eğitimi gibi konularda GSGM
koordinatörlüğüyle bilgi alışverişinin sağlanması spor
branşının kalitesinin artmasını sağlayacaktır.
Spora Motivasyonda Önemli Bir Unsur:
ÖDÜLLENDİRME
ÖDÜLLENDİRME
TAKIMLARI ve
SPORCULARI
BEDEN EĞİTİMİ
ÖĞRETMENLERİNİ
OKUL
YÖNETİCİLERİNİ
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Ödüllendirilmesi
 Öğretmenlerin yurt içi ve yurt dışı müsabakalara ve
seminerlere katılımı sağlanabilir.
 Uluslararası ve ulusal turnuvalara izleyici olarak
gönderilmesi tarzında verilecek ödüller, farklı takımların
veya farklı ülkelerin o branştaki teknik-taktik
anlayışlarının da gösterilmesi bakımından eğitici,
eğlenceli ve de teşvik edici olacaktır.
Takımların Ve Sporcuların
Ödüllendirilmesi
 Yurtdışındaki özel turnuvalara başarılı olan okul takımları
gönderilebilir.
 Başarılı sporcuların daha büyük illerdeki kulüplere gitmesi
ve eğitimleri için burs almaları sağlanabilir. Örneğin
Amerika vb. ülkelere baktığımızda basketbol branşında
burs kazanma ihtimali öğrencileri bu spora
yönlendirebilmektedir.
 Bu destek üniversiteye kabul ve burs bazında olmasa
dahi, kulüplerle işbirliğine gidilerek sağlanabilir.
 Başarılı sporcuların eğitim masrafları kulüpler veya
federasyon tarafından karşılanabilir. Bu hem öğrencilerin
o spor branşına yönlenmesini sağlayacak hem de beden
eğitimi öğretmenlerine sporcu yetiştirmek için yükümlülük
verecektir.
 Uluslararası okullar için burs imkanı federasyonlar
tarafından sağlanabilir veya koordine edilebilir.
Okul Yöneticilerinin Ödüllendirilmesi
 Okul bazında ödüller ise malzeme ve maddi yönde
olabilir.
 Başarılı olan takımların okullarına verilecek olan para
ödülleri idarecileri sportif aktivitelere olumlu bakmaya ve
beden eğitimi öğretmenlerine destek olmaya teşvik
edebilir.
 Ayrıca okul müdürlerine bireysel olarak verilecek ödüller,
(plaket vb), yurtiçi ve yurtdışı turnuvalarına gitmelerini
sağlamak da oldukça yararlı olacaktır.
SONUÇ
1. Sporun altyapısının en önemli kaynağı tartışmasız
okullardır.
2. Bu nedenle okullardaki ailelerin, beden eğitimi
öğretmenlerinin spor branşlarına yönlendirilmesi ve
motive edilmesi sporunun ülkedeki gelişiminde en
önemli unsurlardan birisidir.
3. “Beden eğitimi öğretmenlerinin” ve “ailelerin” spor
branşına özendirilmesi ve desteklenmesi, ülkemizin
spor geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.
4. Beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli spor branşlarına
yönlendirilmesi ve motive edilmesi, beden eğitimi ve
spor yüksekokullarında öğrenciyken başlamalı ve
öğretmen olduğunda devam etmelidir.
5. Okullarda beden eğitimi öğretmenleri ile aileler işbirliği
içinde çalışarak çocukların spora yönlendirilmesi ve
motive edilmesi sağlanmalıdır.
6. Bu konuda GSGM, MEB ve Federasyonlar okullarda
sporunun gelişmesine yönelik çalışmaları desteklemeli ,
yönlendirmeli ve en önemlisi de “Okullarda Spor
Felsefesini” oluşturmaya yönelik çalışmalarda
bulunması gerekmektedir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards