İhlasın zıddı, riya ve gösteriştir. Riya Haziran

advertisement
Haziran-1996
İSLAM'DA İHLÂSIN ÖNEMİ
Diyanet
ٰ ‫َو ََٓما اُ ِم َُٓروا اِ اَّل لِيَ ْعبُدُوا ه‬
‫صينَ لَهُ ال ۪ ٰدينَ ُحنَ َٓفَا َء‬
۪ ِ‫ّللاَ ُم ْخل‬
‫ك ۪دينُ ْالقَيِّ َم ِة‬
َ ِ‫َوي ُ۪قي ُموا الص هالوةَ َوي ُْؤتُوا ال از هكوةَ َو هذل‬
(Beyyine: 5)
Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz. bizleri yoktan var
edip Peygamberi vasıtasıyla varlığından
haberdar etti. Dini mübini İslam ile
müşerref kıldı. Mukaddes kitabıyla
kulluğun yollarını gösterdi; bizi yüce
katında kulluğa kabul etti. Sevgili
Peygamberimiz (S.A.S.)'i de bizlere saadet
yolunu
gösteren
kurtarıcımız
ve
şefaatçimiz olarak gönderdi. Kendisine
sonsuz hamd ve sena ediyoruz.
Aziz Müminler!
Yüce Rabbimiz, bizlere kulluk
görevimizi ifa etmemizi emretmektedir.
Kuranı Kerim'de Beyyine Suresi'nde:
"Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini
yalnız Allah'a has kılarak kulluk etmek,
namazı kılmak ve zekatı vermekle
emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan din de
budur" fermanıyla bu hakikati haber
vermektedir. Bu içten ve samimi yaşayışın
adı "ihlas" tır. İhlas sahibi Müminlere
"muhlis, müttaki" denilir. İhlas sahibi
olmak, Müminin en büyük idealidir. Çünkü
ihlasla yapılan amelde riya. gösteriş,
övünme gibi basit ve küçük düşünceler
yoktur. Amel yalnız ve yalnız Allah
rızasını kazanmak amacıyla yapılır.
İslam Dini, ibadette ihlasa son derece
büyük önem vermiştir. Çünkü ihlas,
özünde içtenliği, samimiyeti ve sevgiyi
bulundurmaktadır. İbadette sevginin ve
içtenliğin bulunuşu, onun Cenabı Hakk'ın
rızasına ermesini sağlar. Böyle muhabbet
dolu gönülden yükselen tekbir sesi arşa
yükselir. İhlas dolu vücudu cehennem
yakmaz. İhlaslı gönülde günah yer etmez.
Bakınız Süleyman Çelebi bunu ne
güzel ifade ediyor;
"Bir kez Allah dese aşk ile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan"
İhlasın zıddı, riya ve gösteriştir. Riya
ise gizli şirktir. İslam, yeryüzünde tevhid
akidesini tesis etmek için gelmiş yüce bir
dindir. Allah'ın birliği demek olan tevhid
akidesini zedeleyen her şey şirktir. İhlas ise
şirki ortadan kaldıran, tevhidi ikame eden
lahuti bir bağlanış ve teslimiyettir. Onun
için
ihlas
bu
kadar
önemlidir.
Peygamberimiz (S.A.S.): "İhlaslı ol, az
amel de sana kafidir" buyurarak, ihlasın
önemini ifade etmişlerdir.
Aziz Müminlert
Tarihe baktığımız zaman, Yüce
Rabbimizin emirlerine ihlasla bağlanan
toplumların büyük başarılar elde ettiklerini
görürüz.
Sahabe
asrını
düşünün,
Peygamberimizin vefatından sonra, İslam
orduları kısa zamanda İspanya topraklarına
ulaşmışlar, 450 sene süren bir Endülüs
İslam Medeniyetini kurmuşlardır.
Aziz Müminler!
Şunu unutmayalım ki, Allah katında
ihlasla yapılan az ibadet, riyakarca yapılan
çok ibadetten daha makbuldür. Bu
cümleden olarak, hepimiz imanımızda
daha samimi, ibadetlerimizde daha içten
olmaya gayret gösterelim. Yaptığımız
amellerimizi Allah için yapalım. Allah için
sevip,
Allah
için
buğz
edelim.
Amellerimizi, biz onu göremesek de,
Allah'ın bizi gördüğünü bilerek bu şuur
içinde yapmaya gayret gösterelim.
Download