Tuz. Burdur, Aktaş, Acıgöl, Akşehir gölleri

advertisement
 Türkiye'nin Gölleri ve Genel Özellikleri
Yerkabuğunu çanak şeklindeki çukurlarını kaplayan göllerin
oluşabilmesi için göl sularının beslenmesinin su giderlerinden daha
fazla olması gerekir. Bunun sonucunda sıcak ve kurak bölgelerde
yer alan bazı göl çanakları yılın ancak bazı dönemlerinde suya sahip
olurlar bu şekilde göllere GEÇİCİ GÖL denir.
Türkiye'nin gölleri ve genel özellikleri
 Göllerin deniz seviyesinden yükseltileri farklılık gösterir.
 Ülkemizde genelde yükselti batıdan doğuya doğru arttığından
göllerin yüksekliği de buna bağlı olarak batıdan doğuya doğru
artar.
 Göllerin genişliği ve derinlikleri oldukça farklılık gösterirler.
 Türkiye'nin yüzölçümünün % 10'unu göller oluşturur.
 Göllerimizin bir kısmı değişik jeolojik devirlerde oluşmuş
çanaklaşma sonucunda; (Tektonik, Karstik, Volkanik, Buzul) bir
kısmı da çöküntü olukları ya da vadilerin önlerinin setlerle
kapanması sonucunda oluşmuştur. (Heyelan set, Lav set, Alüvyal
set, Kıyı set, Delta set, Yapay set gölleri)
 Göllerin yükseltisi batıdan doğuya gidildikçe artar. Su seviyeleri
mevsimlere göre değişme gösterir.
 Sularının kimyasal özellikleri farklılık gösterir. Bazıları sodalı (Van),
bazıları ise tuzlu sulara sahiptir. (Tuz. Burdur, Aktaş, Acıgöl,
Akşehir gölleri)
 Dışarıya akıntısı olan göllerimizin suları tatlı iken (Çıldır, Eymir,
Mogan, Eğirdir, Beyşehir) dışarıya akıntı olmayanların suları acı
veya sodalıdır. (Burdur, Acıgöl)
 Büyük göllerimiz çevrelerindeki iklim şartlarını düzenleyici etkiye
sahiptirler.
 Suları tatlı olan göllerimizden sulama ve kullanma suyu,
bazılarından enerji üretimi (Çıldır, Tortum, Hazar Kovada),
bazılarından da ulaşım amaçlı yararlanılır. (Van Gölü - Feribot
taşımacılığı)
 Kurak ve sıcak olan bölgelerde buharlaşmanm fazla olması ve
yağışlarm az düşmesine bağlı olarak göller oldukça azdır, var
olanların da alanı büyük oranlarda (Devamlı güçlü kaynaklarla
beslenen göller hariç) değişikliğe uğrar. Tuz Gölü, Abant en çok
değişen göllerimizdendir.
Download