Dosya İndirin

advertisement
Etkili İletişim, İletişim Engelleri ve Aşma
Yolları
ETKİLİ İLETİŞİM KAVRAMI
Etkili iletişim, kaynağın aktardığı duygu ve düşüncelerin alıcı tarafından doğru olarak
anlaşılması demektir. Bu durum iletişim sürecinin başarıyla tamamlanmasıyla
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla iletişim sürecini ve bu süreç içinde yer alan öğeleri kısaca
gözden geçirmek gereklidir. İletişim sürecinin dört temel öğesi vardır. Bunlar kaynak, mesaj,
kanal ve alıcıdır.
Etkili iletişimin gerçekleşmesi için iletişimin kim tarafından başlatıldığı büyük önem
taşımaktadır. İletişimi başlatan kişi kaynaktır. Temelde birey olduğu gibi örgüt de olabilir.
Her türlü iletişim sürecinin bir kaynağı vardır. Kaynağa ait olan güvenilirlik, uzmanlık,
fiziksel çekicilik gibi özellikler etkili iletişimin gerçekleşmesi için gerekli olan önemli
unsurlar arasında yer almaktadır. Güvenirlilik, alıcının kaynağı kabul etmesini
kolaylaştırmakta, mesaja dikkat çekilmesini ve dikkatin devamlılığını sağlamaktadır.
Kaynağın sahip olduğu bilgi ve eğitim düzeyi alıcının mesajları dinlemesi ve değerlendirmesi
için önemli bir özelliktir. Yapılan araştırmalar, uzman kişiler tarafından verilen bilgilerin,
sıradan kişiler tarafından verilen bilgilere göre daha çok dinlendiğini ortaya koymaktadır.
Kaynak, konusunda uzman bir kişi ise mesajlar daha çok kabul edilmektedir. Benzer durum
fiziksel çekicilik için de geçerlidir. Kaynağın fiziksel görünümü ve sunum biçimi iletişimin
etkisini artırmaktadır ( Gürüz, Temel, 2008:102).
Mesaj, bir iletişim sürecinde iletişim malzemesi olan fikirlerdir. Alıcı için bir uyaran olarak
işlev görmektedir. Mesaj bir dizi sözcüğü ya da imgeyi ifade etmektedir. Bu nedenle sözlü ve
sözsüz olarak ikiye ayrılmaktadır. Sözlü mesajların içerisinde yazılı mesajlarda
bulunmaktadır. Bu durumda konuşulan ve yazılan sözcükler ile yapılan çizimlerin hepsi sözlü
mesaj içerisinde yer almaktadır. Jest ve mimikler sözsüz mesajlardır. Genel olarak etkili
iletişim için mesajın taşıması gereken bazı özellikler vardır. Mesajın anlaşılır kodlanması,
açık olması, doğru zamanda iletilmesi, uygun kanalla gönderilmesi bu özelliklerden
bazılarıdır (Tutar, Yılmaz vd. 2005: 26-28). Kod, bir bilginin, düşüncenin, duygunun, fikrin
iletişim için uygun bir mesaj haline getirilmesidir. Kodlanmayan fikir ve bilginin iletişim için
geçerliliği yoktur. Bilgiler, düşünceler, fikirler sözlü, sözsüz, grafik, resim, jest ve mimiklerle
kodlanabilir. Kaynak kodlama yaparken, alıcının bilgi ve tecrübe alanına giren kodlamaları
kullanmalı, soyut ifadelerden kaçınmalı, alıcının anlayamayacağı kelimeleri
açıklamalıdır(Güney, 2000: 357).
İletişim sürecinde yer alan bir diğer öğe kanaldır. Kanal mesajın gönderildiği ve alındığı
ortamdır. Her duyu organı bir kanalı dinlemektedir. Gözümüz görsel ortamı, kulağımız işitsel
ortamı dinlemektedir. Yüz yüze iletişimde görsel ve işitsel kanallar birlikte kullanılırlar.
Gerekli durumlarda koklama ve dokunmaya ilişkin duyularımızı da kullanarak kanalların
sayısını artırmaktayız (Sungur, 2006:2). Bireyler arası iletişim kanalları, kaynak ile alıcının
yüz yüze gelmesi durumunda, söz, yazı, resim, fotoğraf ve beden dilidir. Kitle iletişim
kanalları ise, televizyon, radyo, film, gazete, internet, sinema vb.dir. Burada kullanılan
kanallar aracılığı ile mesaj birden fazla kişiye ulaşmaktadır(Güney, 2000: 361).
İletişim sürecinin son öğesi alıcıdır. Alıcı, kaynaktan gelen mesajın ulaştığı kişidir. Mesajı
taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek, iletişimi sonlandırır ya da kendisi bir mesaj
göndererek kaynak konumuna geçer. Alıcının kaynak durumuna geçmesi iletişim sürecinin
tamamlanması anlamına gelmektedir. Etkili iletişim için, iletişim sürecinin tamamlanması
gerekmektedir.
İletişim sürecindeki temel öğelerin bir arada olması iletişimin gerçekleşmesi anlamına
gelmemektedir. Geri bildirim, iletişim sürecinin tamamlanmasını sağlamaktadır. Etkili
iletişim içinde temel bir öğedir. Çünkü kaynağın ilettiği bilginin alıcı tarafından anlaşılıp
anlaşılmadığı geri bildirim ile öğrenilmektedir.
Kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından anlaşılmasına engel olan tüm unsurlara gürültü
adı verilmektedir. Gürültü, iletişimin doğruluğunu ve güvenirliliğini azaltan faktörlerin
tamamıdır ve iletişim sürecinin her aşamasında ortaya çıkabilmektedir. İletişimi olumsuz
etkileyen gürültü kaynakları fiziksel, nörofizyolojik ve psikolojik olarak ayrılmaktadır.
Fiziksel gürültü kanalda ortaya çıkan ses ve parazitlerdir. İş makinelerinin sesinden, yazdığı
yazıya konsantre olamayan kişi bu duruma örnek olarak verilebilir. Nörofizyolojik gürültü,
alıcının fizyolojik durumundan kaynaklanan gürültüdür. Kulağı ağır işiten çalışanın
iletişiminde ortaya çıkan gürültü nörofizyolojik gürültüdür. İletişimi olumsuz etkileyen bir
diğer gürültü de yanlış anlama, yorumlama, önyargı ve tutumların oluşturduğu psikolojik
gürültüdür.
Şekil 1: İletişim süreci öğeleri
İletişim sürecindeki dört temel öğe etkili iletişimin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.
7.2 ETKİLİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Etkili iletişim ne söyleyeceğimizi bilmek, bunu ne zaman söylemenin daha uygun olacağına,
nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmek,
olayları basitçe anlatabilmek, akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz teması kurarak
konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve iletilen mesajların alınıp alınmadığını fark
edebilmektir. Etkili iletişim, kısaca kaynağın alıcıya, alıcının da kaynağa kendini ifade etmesi
anlamına gelmektedir.
Etkili iletişim, iletişim becerilerinin artırılmasını gerektirmektedir. İletişim becerilerini
geliştirmek, yanlış anlaşılma ihtimalini azaltacak böylece istenileni elde etmek için daha fazla
fırsat yaratacak, bireyin kendine güvenini artıracak bu da bireyin performansına yansıyacaktır.
Dolayısıyla günlük hayatımızda olduğu kadar iş hayatımızda da başarılı olmamızı
sağlayacaktır. Özellikle iş hayatında, kurum içi performans, motivasyon, kuruma bağlılık ve
ekip çalışmalarının verimini en fazla etkileyen faktörün iletişim olduğu bilinmektedir. İş
hayatında teknik beceri ve yetenek ne kadar fazla olursa olsun, iletişim becerisi eksikse,
yüksek düzeyde bir performans beklenmemektedir. Kısaca etkili iletişim günlük hayatımızda
çok önemli olduğu gibi iş hayatımızda da büyük önem taşımaktadır. Bireylerin kendilerini
ifade edişlerindeki problemler hem özel hayatlarını hem de iş hayatlarını etkilemekte,
başarılarına engel olmaktadır.
Yaşar, Kişilerarası İletişim, notlarında etkili iletişimin önemini şöyle sıralamaktadır.
“ Etkili iletişim sayesinde, başkalarını daha iyi anlayabilir, kendinizi daha iyi ifade
edebilirsiniz. İnsanlarla içten, samimi ilişkiler kurabilirsiniz. Başkalarını daha az incitir,
karşıdakine saldırmadan fikirlerinizi savunabilir, karşıdaki kişiyle onu kırmadan
tartışabilirsiniz. Doğru bilgilere daha çabuk ulaşabilirsiniz. Gereksiz tartışmaları önlersiniz.
Öfke, korku ya da çekingenliği önleyebilirsiniz. Başkalarına yapıcı eleştirilerde
bulunabilirsiniz. Fikir ve önerilerinize daha kolay destek bulabilirsiniz. İnsanlarla daha rahat
işbirliği yapabilirsiniz. Sizinle birlikte çalışan insanları yönetme ve yönlendirmede çok daha
az zaman ve enerji harcarsınız. Zor insanlarla başa çıkabilirsiniz. Başkalarının fikir, deneyim,
alışkanlık ve tutumlarından daha çok yarar sağlayabilirsiniz.”
7.3 İLETİŞİM ENGELLERİ
İletişim sürecinde yer alan her öğenin, etkili iletişim kurulmasında üzerine düşen görevleri
vardır. İletişim engelleri süreç içerisinde yer alan öğelerden kaynaklandığı gibi psikolojik ve
çevresel faktörler olarak ele alınan öğelerden de kaynaklanmaktadır.
Bazı durumlarda iletişim öğeleri gerekli özelliklere sahip oldukları halde etkin iletişimin
gerçekleştirilememesinin nedeni iletişim engellerinin pek çok farklı nedeni olmasındandır
(Coachingachievement,
2008)
İletişim
engelleri,
farklı
kaynaklarda
farklı
gruplandırılmaktadır. Bu çalışmada kişisel, teknik, kanal ve diğer engeller olarak dörde
ayrılmıştır.
7.3.1 Kişisel Engeller
Kişisel engeller kaynak ve alıcıdan kaynaklanan engellerdir. Etkili bir iletişim için, öncelikle
kişinin kendi yarattığı engelleri fark etmesi, buna neden olan düşünce kalıplarını görmesi
gerekir. İletişim engellerinin çoğu, farkında olmadan geliştirilmektedir. Dil ve anlatım, beden
dili, dinleme, algılama, bilgi eksikliği, statü farklılığı, cinsiyet farkı, kültürel engel ve
stereotip kişisel engeller başlığı altında yer almaktadır.
7.3.1.1 Dil ve Anlatım Engelleri
Dil iletişimin temel unsurudur ve eğer iletişimde basit, açıklayıcı bir dil kullanılmazsa bir
iletişim engeli oluşur. Dildeki önemli engellerden biri jargonlardır (Tutar, Yılmaz vd.,
2005:53). Jargon, belli bir gruba, mesleğe özgü olan ve söz konusu grup dışındakilerce
anlaşılmayan özel-teknik dile verilen isimdir. Teknik kavramların anlaşılması zordur bu
nedenle jargonlar önemli bir dil engeli olarak ortaya çıkmaktadır. İnternet jargonu, tıp
jargonu, bilgisayar jargonu vb. dışarıdaki birisi için tamamen anlaşılmaz olabilir
(http://www.termbank.net). Örneğin bilgisayar uzmanları kendi aralarında bu dili kullanırlar.
“ADSL, Applet, Attachment, Boot disk, Capture” bilgisayar uzmanlarının kendi aralarında
kullandıkları sözcüklere örnek olabilir (Sever, Yazı, 2008:1). Her dil engeli, mesajın
anlamında kaymalara neden olur ve onun doğru anlaşılmasını engeller.
Bir kelimenin söylenişini ifade eden vurgu ve tonlama, iletişimde önemlidir. Dil ve konuşma
engellerinin bir kısmını vurgu, tonlama ve dilin ezgisi oluşturmaktadır.
Vurgu bir sözcük içinde bir hecenin veya bir cümle içinde bir sözcüğün diğer hece ve
sözcüklere göre daha baskılı söylenmesi olarak tanımlanmaktadır. Aynı sözcükler farklı
vurgularla farklı anlamlar göstermektedirler. Her dilin kendi vurgusu vardır. Türkçede sözcük
ve cümle vurgusu olmak üzere iki tür vurgudan söz edilmektedir. Cümle vurgusunda,
belirtmek istenen durum daha baskılı söylenmektedir. Yazılı iletişimde vurgu yüklemin
önünde yer alır. Ancak bu durum konuşma dilinde geçerli değildir. Cümle içinde hangi
sözcük üzerinde vurgu yapılması isteniyorsa o sözcüğün baskılı söylenmesi yeterlidir ( Çelik,
AÖF, 64-65).
Örneğin; “Emel Hanım, Erdoğan Beyden bu işin Ağustos ayına kadar bitirilmesini istedi”
cümlesinde Emel Hanım vurgulanmak isteniyorsa Emel Hanım baskılı bir şekilde söylenir.
“Emel Hanım, Erdoğan Beyden bu işin Ağustos ayına kadar bitirilmesini istedi”
Vurgulanmak istenen Ağustos ise bu kez cümle, bu sözcüğün baskılı söylenmesi ile
iletilmektedir.
Bir kelimenin sert bir biçimde vurgulanması aynı kelimenin fısıldanarak söylenmesinden
oldukça farklı anlamlar ifade etmektedir. Türkçe sözcüklerde vurgunun yapıldığı yer
genellikle son hecedir. Bazı kelimelerde vurgu, ilk heceye ya da ortadaki heceye geçebilir.
Türkçenin bağlantılı bir dil olması eklerin vurgu konusunda önemini artırmaktadır. Vurgu
değişince anlamda değişmektedir (http://www.turkceciler.com). Örneğin:
Kurtuluş:(Ankara'da bir semt)
Kurtuluş: Kurtulma, bağımsızlık
Kartal: İstanbul'da bir semt
Kartal: Bir kuş cinsi
Yalnız: Bağlama edatı
Yalnız: Sıfat ya da zarf. Yalnız Efe, gibi.
Ton, sözcüklerin anlam farklılıklarını belirlemek için kullanılmaktadır. İletişimdeki farklı ses
tonları, farklı kişilik özelliklerini ve farklı iletişim biçimlerini yansıtmaktadır. Yüksek ses
tonuyla konuşan bir bireyin otoriter bir kişilik yapısı olduğu düşünülmektedir. Genellikle ses
yüksekliği göz korkutmanın simgesidir bu nedenle başkalarını denetlemek isteyenler çoğu
zaman yüksek ses tonuyla konuşurlar. Yumuşak ses tonu, bireyin kendine güvenini ve daha
dikkatli dinleme isteğini yansıtmaktadır. Ancak, sürekli olarak yumuşak ses tonunun
kullanılması iletişimde bulunan birey ve gruplarda dikkati dağıtıp, etkiyi azaltabilmektedir
(Gürüz, Yaylacı, 2007: 58). Ses tonu yalan söylerken ya da korkumuzu saklarken bizi ele
vereceği gibi, söylediklerimizi doğrulayan bir tanıklıkta yapabilir (Gökcan, KİGEM).
Genel olarak konuşmaya orta bir tonla başlanır ve ses yavaş yavaş yükseltilir
(http://www.turkceciler.com). Ses tonu değiştiği takdirde ‘merhaba’ gibi basit bir sözcük bile
bir sürü değişik duyguyu göstermektedir. Örneğin Evet’in tonlama farklılaştığında, anlamları
da farklılaştırmaktadır (Çelik, AÖF, 67) .
Evet: Sizi dinliyorum.
Evet: Kabul ediyorum.
Evet: Meraklandırma insanı söyle hadi.
Evet: Tamam
Tablo 1: Tonlama çeşitleri ve göstergeleri
Tonlama Göstergeleri
Kuvvetli ve yüksek ton Öfke, hoşnutsuzluk
Tatlı ve biraz yükselen ton Sevgi, şefkat
Hafif sesle orta ton Düşünce ve sükûnet
Bir yukarıdakinin daha üstünde ton Ateşlilik ve ciddiyet
Kuvvetli bir sesle alçak ton Duygu ve düşüncede dayanıklılık
Tatlı bir ses ve alçak ton Ağırlık
Fısıltı hâlinde ton Sinsi ve aldatıcı bir durum
Kaynak: http://www.turkceciler.com/Dersnotlari/diksiyon_egitimi.html.
Her dilin ezgisi farklıdır. Japonca ya da Korece bilmeyen bir insan bile o dilin ezgisini daha
önceden biliyorsa, karşısındaki kişinin Japonca mı Korece mi konuştuğunu bilir. Tonlama ve
vurguda yapılan yanlışlık dilin ezgisini bozmakta, iletişimin etkinliğini azaltmaktadır(Çelik,
AÖF, 68).
Dil ve anlatım güçlüklerinin ortadan kaldırılması için;
Kısa kelimeler ve cümleler, uzun kelime ve cümlelere tercih edilmeli,
Cümlenin anlamına katkısı olmayan kelimeler cümle içinde kullanılmamalı,
Jargondan uzak durulmalı,
Kelimeler doğru vurgu, tonlama ve ezgi ile ifade edilmelidir.
7.3.1.2 Beden Dili
Konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla
ifade edilen iletim biçimlerini kapsamaktadır. Günlük iletişimin önemli bir kısmı sözsüz
iletişime dayanmaktadır (http://tr.wikipedia.org).
İletişimde beden dilinin önemli bir yeri vardır. Jest ve mimikler, giyim, görünüş beden
dilimizi ifade etmektedir. Duyguların ve düşüncelerin kelimelere dökülmediği durumlarda bir
bakış, başın bir dönüşü, bir mimik binlerce kelimeden daha fazla anlam taşımaktadır. Kişisel
iletişim engellerinin başında beden dilinin yanlış kullanımı gelmektedir.
Mimik; yüz kaslarının anlatım amaçlı kullanımıdır. Mimikler yüz ifadelerinin özel bir
biçimidir. Mimik bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılmasıdır.
İnsan yüzü 250 000 değişik ifadeyi iletebilmektedir. Jestlerse; baş, el, kol, ayak, bacak ve
bedenin kullanımıdır (Baltaş, Baltaş, 1998: 37). Jestler duygularımızı göstermektedir.
Kızgınlıkla kapıyı çarparak, masaya vurarak, bir niyeti iade edebiliriz. Jestler genellikle
kültüre bağlıdır ve her kültürde farklı anlam ifade etmektedir. Özellikle uluslararası iletişimde
jestlerin önemi ortaya çıkmaktadır (Kaya, 2003: 38-39).
Giyim statü belirleyicidir. Günlük hayatımızda giydiğimiz farklı kıyafetler işimiz ve statümüz
hakkında bilgi vermektedir (Kaya, 2003: 40). İnsanlar yeni karşılaştıkları birisinin dış
görünüşüne kısa bir süre baktıktan sonra zihnimizde bir kalıba yerleştirerek ona, “efendi, bey,
beyefendi, dayı, amca, hemşerim, bacı, bayan, hanımefendi” demeye karar vermektedirler
(Gökcan, KİGEM). Fiziksel görünüm, konuşmayı başlatan kişi için ipucu olmanın yanı sıra,
kendisine hitap edilen kişi içinde önemlidir. İnsanlar kendilerini nasıl tanımlıyorsa,
başkalarının da kendilerine öyle hitap etmesini isterler.
Beden dili güçlüklerinin ortadan kaldırmak için( Baltaş, 1998, 157).
İnsanların yüzüne bakmak sıcak ve dostça tebessümde bulunmak,
Donuk ve ifadesiz görünmekten kaçınmak,
Karşınızdakini dinlediğinizi ifade etmek için sıkça başınızı aşağı yukarı hareket ettirmek,
Jestleri aşırıya kaçmadan kullanmak,
Toplumsal rol ve statüye uygun giyinmek önemlidir.
Tüm bunlara dikkat edildiği takdirde beden dilinden kaynaklanan iletişim engellerini en aza
indirmek mümkün olabilecektir.
7.3.1.3 Dinleme Engeli
Dinlemek, sözlü ve sözsüz mesajları seçmek, onlarla ilgilenmek, anlamlandırmak, hatırlamak
ve onlara karşılık vermekten oluşan seçici bir süreçtir. Bir şeyi dinlemek için önce o sesi diğer
sesler arasından seçmek, seçilen ses ile ilgilenmek, anlamak, hatırlamak ve karşılık vermek
gereklidir (Gürüz, Temel, 2008:258). Dinleme, duymaktan farklı bir kavramdır. Duyma
dinlemenin başlangıcıdır. Seslerin fiziksel olarak algılaması duyma iken, seslerin anlamını
zihinsel olarak anlaşılması dinlemedir. Dinlemek konuşmaktan daha fazla enerji
gerektirmektedir. Dil ve anlatım hataları fark edilerek geri almak mümkünken dinlerken hata
yapıldığının farkına bile varılmamaktadır (Gürüz, Temel,2008: 256).
Dinleme ile ilgili üç temel yanlış anlama bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dinlemenin kolay
olması ve az bir enerji gerektirmesidir. Oysaki yukarda da açıklandığı gibi dinleme
dinleyicinin katılımını gerektirdiği için enerji harcanması gereken aktif bir eylemdir. İkinci
yanlış anlama, iyi bir dinleyici için zeki olmak gerektiğidir. Dinlemenin yaş ve zekâ ile ilgisi
yoktur, dinleme bireylerin ilgilerine ve dikkatlerine ilişkin bir beceridir. Bir diğer yanlış
anlama, iyi bir dinleyicinin hızlı düşünme yeteneğine sahip olması ile ilgilidir. Önemli olan
hızlı düşünme değil, konuşan kişiyi doğru algılayabilmedir (Gürüz, Temel, 2008: 276).
İletişimin dinlemeden kaynaklanan en büyük engelli atlamadır. Atlama, mesajın bazı
kısımlarını silmektir. Atlama yüzünden alıcı mesajı bütün olarak kavrayamaz dolayısıyla
anlamlandırmada problemler ortaya çıkar (Tutar, Dönmez, vd., 2005: 55)
Etkili dinlemenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için (www.aktifgelisim.com)
Karşımızdakini kendimizle karıştırmamak,
Aşırı bilgi yüklememek,
Karşımızdakinin düşüncelerini okumaya kalkışmamak,
Konuşma sırasında kendi söyleyeceklerimize odaklanmamak (Karşımızdakinin anlattıklarında
yaşadıklarımıza benzer bir şey olduğunda kendi başımızdan geçeni düşünmeye koyulmamak,
ayrıntılara odaklanmamak)
Söylenenlerin bitmesini beklemeden hüküm vermemek,
Söz kesmemek, öğüt vermemek,
Kendi yaptığımız her şeyin doğru olduğunu kabul etmemek,
Eleştirilere kulak kapamamak,
İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmemek,
Yorgun, kaygılı, sinirli vb. olmamak gibi (Stuart, 1999, 4).
7.3.1.4 Algılama
Algılarımız bize dış dünyadaki olaylar, nesneler ve insanlarla ilgili bilgi sağlamaktadır. Beş
duyusunda özrü olmayan tüm insanlar aynı şeyi görmekte, aynı kokuyu almakta, aynı sesi
duymaktadır. Ancak algılama sürecine geçmiş yaşantılarımız ve tecrübelerimiz dâhil
edilmektedir(İnceoğlu, 1992, 42). Dolayısıyla algılama sürecinde; sahip olduğumuz değer
yargıları, amaç ve hedefler, ihtiyaçlar, içinde yetiştiğimiz kültürel ortam, edinileni bilgileri,
duygu ve hisleri, tecrübeleri ve hatta fiziksel özellikleri gibi faktörler tarafından
etkilenmektedir. Bu nedenle aynı uyarı farklı kişiler tarafından farklı şekilde
algılanabilmektedir.
Kişiler arası iletişimde mesaj, gönderici ve alıcının algılama yeteneğinin bir sonucudur. İki
insan birbiri ile iletişim içindeyken, mesajlarını algılarının benzerliği oranında algılayıp
anlamlandırmaktadır.
Algılama
iletişimde
filtre
görevi
yapmaktadır.
http://www.caginpolisi.com.tr/53/15-16-17-18-19.htm. Örneğin:”Dikkatli ol” mesajının
algılanması kimden geldiğine göre (annesinden, doktorundan, amirinden, rakibinden)
değişmektedir. Aynı mesaj, bir aile toplantısında başka, cenazede başka algılanabilir. İletişim
sürecinde algılama önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü her mesaj kaynağın algılaması
sonucunda oluşmaktadır. Dolayısıyla etkili bir iletişimi gerçekleştirmek için mesajın alıcı
tarafından kolayca anlaşılabilecek biçimde oluşturulması gereklidir. Eğer kaynak alıcı
hakkında ne kadar çok bilgiye sahipse o kadar başarılı mesaj oluşturabilir. Alıcı kendisine
ulaşan mesajlara kendisinin geçmiş deneyimleri, tutumları ile anlam vermeye çalışmaktadır.
Kaynak düşüncelerini kodlarken bu faktörleri dikkate almalıdır. Ortak deneyim alanı ne denli
büyükse iletişim o kadar etkili olacaktır. Alan küçüldükçe iletişimin etkisi de azalacaktır
(Odabaşı, Oyman, 2003:19).
Algılama sistemimiz günlük hayatımızda birçok problemi çözmemize yardımcı olmaktadır.
İletişim engellerini ortadan kaldırmak için duyu organlarımızda herhangi bir eksikliğin
olmaması gerekmektedir. Etkili iletişimde özellikle sosyal algılamanın büyük önemi vardır.
Sosyal algı, bireyin çevresi hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Bireylerin algılamasını etkileyen
unsurlar arasında tutumlar, değer yargıları, güdüler, yetişme tarzı, prestij sahibi olup
olmamayı saymak mümkündür. Tüm bu unsurlar sosyal algılamayı oluşturmaktadır. Fiziksel
çevrenin algılanmasında olduğu gibi seçici bir algılama biçimidir. Sosyal hayatımızda diğer
insanlarla konuşur, oturur, sohbet ederiz. Sosyal algılamada başkalarının bize aktardıklarından
etkilenmekteyiz.( Güney, 2000: 183-184).
Algılamanın önündeki engelleri ortadan kaldırmak için
Empatik olmak
Objektif davranmak, gerekmektedir.
7.3.1.5 Stereotip, Önyargılar
Stereotip kavramı genel olarak diğer insanları içine yerleştirdiğimiz kategorileri ifade
etmektedir. Bu çerçevede, stereotipler, diğer bir bireyi veya bireyler grubunu tanımlamak için
kullandığımız basitleştirilmiş betimsel kategoriler olarak tanımlanabilir. Belirli bir hedef
hakkında basitleştirilmiş yaygın inançlara dayanan stereotipler, bireysel farklılıkları dikkate
almayan kalıp yargılardır. Stereotip, önyargıları besleyen, koruyan bir mekanizmadır ve bazı
hallerde,
önyargıların
gelişmesine
yol
açıp
ayrımcılığa
zemin
hazırlarlar
(www.psikolojisayfam.com).
Önyargıların en temel özelliği önyargı konusu hakkında basmakalıp yargıların oluşmasıdır.
Sokak çocukları hakkında önyargılı insanların onları tembel, hırsız ve kirli olarak
düşünmeleridir. Önyargılar, insanlar arasında sosyal uzaklık yaratırlar. Önyargılardan dolayı
sokak çocuklarını tanımak istememek onlardan uzak kalmak buna bir örnektir. Önyargı
insanlarda aşağılık duygusu oluşturabilir. Özellikle büyük grupların önyargılı düşünceleri
nedeniyle azınlık grubun bireyleri arasında aşağılık duyguları oluşabilmektedir. Önyargılar
insanlar arasında düşmanlık duyguları yaratmaktadırlar (Güney, 2000: 330-331). Önyargılar
etkili iletişimi engellemektedir çünkü: Önyargılar; Sınıflandırır, basmakalıp yargılar
uyandırır, sosyal uzaklık yaratır, aşağılık duygusu oluşturur, düşmanlık duygusu oluşturur.
Genellikle sözel ifadelerde ortaya konan stereotipler tekbiçimli bir nitelik taşırken, önyargı,
çok sayıda stereotipi (örneğin ırk, din, cinsiyet stereotipleri) kapsamaktadır.
(www.psikolojisayfam.com).
Stereotip ve Önyargıları ortadan kaldırmak için
Empatik olmak
Objektif davranmak
İletişim kurulan kişiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak
7.3.1.6 Bilgi Eksikliği
Kaynak ile hedef arasındaki bilgi eksikliği iletişim sürecinde, etkili iletişimi ortadan kaldıran
önemli bir engeldir. Kaynak bilgi eksikliğinden dolayı ortaya çıkacak olan engeli ortadan
kaldırmak için mesajın içeriğini bilmelidir. Mesaj içeriğinin yalnız kaynak tarafından
bilinmesi iletişim engelinin ortadan kaldırmaz. Alıcı da bilgi birikimi ile mesajı
tamamlamalıdır. Mesajın anlaşılmasında boşluklar varsa bu boşluklar alıcının varsayımları ve
önyargıları ile doldurulur, bu durumda da mesaj alıcıya çarpıtılmış olarak ulaşır. Mesaj tam
olarak algılanmadığında geri bildirim de tam olmayacaktır. Yani mesaj üzerindeki bilgi
eksikliği mesajın algılanmasını zorlaştıracak, kod açılmayacak bu da iletişim engeli
oluşturacaktır ( İslam, 2005:154-155).
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan iletişim engelini ortadan kaldırmak için
Kaynak ile hedef arasındaki ortak deneyim alanının yüksek olması,
Eğitim seviyelerinin denk olması,
Karmaşık kavramların, jargonların kullanılmamasına dikkat etmek gerekmektedir.
7.3.1.7 Statü Farkı
Statü, saygınlık ve içinde yaşanan çevrede daha çok hak sahibi olmak anlamına gelmektedir.
Bir başka deyişle, statü üstünlük düzeyinin yansımasıdır (Baltaş, 1998:147). Statü biçimsel ve
biçimsel olmayan şekillerde görülmektedir. Biçimsel statü bir örgütün otorite yapısının
belirlediği sıralamaya göre oluşturulurken, biçimsel olmayan statü sosyal sistemdeki kişinin
içinde bulunduğu pozisyonu ifade etmektedir. Statü biçimsel ya da değil insanlar için
önemlidir (Güney, 2000: 25).
Kişiler arasındaki statü farklılıkları, iletişimin yönünü ve sıklığını belirlemektedir. İletişim
genellikle eşit statüdeki kişiler arasında kurulmaktadır. Düşük statüde olanlar ile iletişim
kurmada isteksiz davranıldığı gözlemlenmiştir. Bu durum statü farklılığından kaynaklanan
iletişim engelini ortaya çıkarmaktadır (İslam, 2005: 155).
Statüden iletişim engelini ortadan kaldırmak için
Empati kurmak
Sempatik olmak
Dinlemeye daha çok zaman ayırmak, gerekmektedir.
7.3.1.8 Cinsiyet Farkı
Kadın ile erkek arasındaki farklılıklar çoğu zaman iletişim engelleri olarak karşımıza
çıkmaktadır. İki cinsiyet arasında beceri, kişilik ve söylem farklılıkları mevcuttur. Erkekler
iletişime çözüm getirmek, kadınlar ise paylaşmak için başlarlar. Kadınlar konuşma ve samimi
bir dil kullanma konusunda erkeklerden daha duyarlıdır. Kadınlar yüz yüze iletişimde
karşılıklı oturarak iletişim kurmayı tercih ederken, erkekler yan yana oturarak rahat bir
ortamda aynı yöne bakarak iletişim kurmayı isterler. Kadınlar daha uzun süre göz teması
kurarken erkekler daha kısa süreli göz teması kurarlar (Tutar, Dönmez vd., 2005:58).
Cinsiyet farklılığı, sosyal yapılandırmanın bir sonucudur ve bu yapılandırma kültürün
değişimine paralel olarak değişebilmektedir. Zaman içerisinde değişen cinsiyet rolleri bunun
bir göstergesidir. Örneğin günümüzde erkekler, büyük bir hızla kadınların egemenlik alanı
saydıkları günlük tüketim faaliyetlerine katılmaya başlamışlardır. Ancak tüm bunlar kadın ve
erkeğe biçilmiş rollerin olduğu gerçeğini unutturmaz.
Cinsiyet ayrımcılığı yapan konuşma biçimi, pek çok insanın alınmasına yol açmaktadır. Bu
nedenle:
Cinsiyet farkından kaynaklanan iletişim engelini ortadan kaldırmak için
Sempatik olmak,
Dinlemeye daha çok zaman ayırmak,
“Kadının görevi”, “Erkeğin görevi” diyerek konuşmamak,
Aynı sosyal düzey ve statüdeki kadın ve erkeklere seslenirken tutarlı davranmak,
Cinsiyeti tarafsız olan kavramları kullanmak, örneğin işadamı yerine, girişimci demeyi tercih
etmek (Condrill, Bough, 2003:48).
7.3.1.9 Kültürel Engel
Kültür toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek gibi her türlü ürününü kapsamına almakta,
toplumun kimliğini oluşturmakta ve onu diğer toplumlardan ayırmaktadır. Bireyin iletişim
kurmasına, belirli davranışları ve olayları yorumlamasına ve değerlendirmesine yardımcı olan
kültür öğrenilen bir süreçtir.
İletişim engellerinin bir kısmı kültürel farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Farklı kültürlerden
gelen kaynak ve alıcının ilettiği mesajın algılanmasında zorluklar ortaya çıkmaktadır.
Her toplumun kendine özgü bir takım kültürel unsurları vardır. Oysa toplumlar arasında kimi
hareketler, işaretler, hatta sözcükler ortak kullanılmakta, bunlar evrensel unsurlar olarak kabul
edilmektedir. Trafik lambası renkleri buna örnektir. Dünyanın hemen her yerindeki insanlar
için kırmızı lamba durma hissini uyandırır. Diller arasında farklılık, sadece konuşma
anlamında değil, aynı zamanda sözcüklerin kullanım biçimine ya da diğer bir deyişle farklı
mantıkları kullanmak konusunda görülür. Buna örnek verilecek olunursa, Türkçe’de saatler
geçerken, İspanyolca’da yürür, İngilizce’de koşar. Kültürlere özel çeşitli hareketler gerçekte
pek çok anlamı bir arada ifade edebilir. Örneğin; Uzakdoğu’da selamlaşırken el sıkışmak
yerine öne eğilmek gerekirken, bir Türk erkeğin bir Amerikalı erkeğe sarılarak öpmesi, Türk
için büyük sevgi gösterisi, Amerikalı içinse anlamsız hatta tuhaf bir hareket olarak kabul
edilir. Konuşurken yapılan çeşitli hareket ve mimiklerin yanı sıra, duruş mesafesi de
toplumdan topluma fark etmektedir. Ortadoğu ve Akdeniz kültüründe insanlar birbirlerine
dokunarak, yakın mesafe konuşmayı ve görüşmeyi tercih ederken bir İskandinavyalı veya
Amerikalı için durum tam tersidir. Kimi toplumlarda yapılan iş görüşmelerinde konuya
girmeden önce çeşitli konulardan ilgisiz konuşmaların yapılması tercih edilmekte, böylece
ortamı yavaş yavaş ısındırma yolu seçilmektedir. Buna örnek olarak Ortadoğu ve Latin
Amerika ülkeleri gösterilebilir. Ancak ABD ve benzeri ülkelerde iş görüşmelerinde konuya
hiç zaman kaybetmeden girilir (http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler).
Kültürel Engellerden kaynaklanan iletişim engelini ortadan kaldırmak için
Empati kurmak
Sempatik olmak
Dinlemek
Objektif olmak, gerekmektedir.
7.3.2 Teknik Engeller
İletişimin teknik problemleri, iletişim sürecinde şifreleme, filtreleme, mesajı iletme, kullanılan
kanal, deşifre problemleri ve geri bildirim gibi faktörler iletişimin teknik engelleridir. İletişim
kanalları teknik kargaşa nedeniyle mesajın kaybolmasına, ertelenmesine veya yanlış
anlaşılmasına neden olabilmektedir. İletişimdeki teknik problemleri ifade etmek için kaos
anlamına gelen “entropi” kavramı kullanılmaktadır. Entropiye neden olan sorunların en
önemlisi gürültüdür (Tutar, Yılmaz vd., 2005:61-62).
7.3.3 Kanal Engelleri
İletişim sürecindeki kanallardan kaynaklanan engellerin bir kısmı fiziki yani teknolojik bir
kısmı da sosyo-psikolojiktir. Fiziki engeller, mesajın iletimine engel olur yani mesaj ya hiç
iletilmez ya da gürültü olarak kalır. Fiziki engellerin ortadan kaldırılması sosyo-psikolojik
engellere göre daha kolaydır (Tutar, Yılmaz vd. 2005:59-60).
7.3.4 Diğer Engeller
İletişim sürecinde etkin iletişimi engelleyen pek çok unsurdan bahsettik. Fiziksel uzaklık ve
zaman baskısı iletişimi engelleyen önemli unsurlardandır. Diğer engeller başlığında bu iki
engel tanımlanmaya çalışılmıştır.
7.3.4.1 Fiziksel Uzaklık
Biriyle yüz yüze görüşmemiz mümkün olmadığı zaman, fiziksel uzaklıkta iletişimin önünde
engel oluşturur. İletişimimizi telefon ya da internette kurduğumuz zaman, sözlü iletişime katkı
sağlayan beden dilini uzaklık nedeniyle göremeyiz. Fiziksel uzaklık örgütsel iletişime de
engel oluşturmaktadır. Örgütlerin büyümesi, iletişim kanallarının uzaması anlamına
gelmektedir. Günümüzde fiziksel uzaklıktan kaynaklanan iletişim engellerini ortadan
kaldırmak için, bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bilginin sözlü yazılı ve
görüntülü olarak iletilebilmesi fiziksel uzaklığın ortaya çıkardığı engeli önemli ölçüde ortan
kaldırmaktadır(Tutar, Dönmez vd., 2005:62).
7.3.4.2 Zaman Baskısı
Zaman sabit miktarlı bir kaynaktır. Her bir bireyin kullanabileceği zaman miktarı günde 24,
haftada 168 saat ile sınırlıdır. Üstelik zaman otomatik olarak tüketilir, stoklanması mümkün
değildir ve değeri kıt olmasından kaynaklanmaktadır. Zaman kıtlığı, sabit zamanın farklı
sayıdaki istenilen kullanımları karşılamada yetersiz olarak algılanmasından meydana gelir.
Ekonomik gelişme, değişen yaşam tarzları zaman kıtlığını ortaya çıkarmaktadır
(http://www.fatmaorel.net/zaman_baskisi.pdf). Kaynağın ve alıcının sahip olduğu zaman
iletişimi güçlü bir şekilde etkilemektedir. Zaman baskısı altında yapılan iletişim, algılamada
problemlerin kolayca ortaya çıkacağı bir iletişimdir.
İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMAK İÇİN KULLANILAN İLETİŞİM BECERİLERİ
İletişim engellerini ortadan kaldırma özel bir beceri, sağduyu ve gayret isteyen bir iştir.
Aslında etkili bir iletişimci olmak iletişime neyin engel olduğunu bilmeye ve ona zaman
ayırmaya bağlıdır (Barriers to effective communication). İletişim engellerini ortadan
kaldırmak
için
yapılması
gereken
iki
önemli
görev
vardır
(http://www.coachingachievement.co.uk).
1- Açık, net ve öz mesaj
2- Mesajın doğru anlaşılması
İletişim engellerini ortadan kaldırmanın en etkili yolu empatik iletişim kurmaktır.
Empati bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki
motivasyonu anlamak ve içselleştirmek demektir (Vikipedi). Gürüz, empatinin bir kimsenin
özel algı dünyasına girerek ve onunla beraber olmak anlamına geldiğini söylemektedir.
Empatinin duygu, bilgi ve davranış olmak üzere üç farklı aşaması vardır (Gürüz, Temel,
2008:27-31-32).
Duygu aşaması: Empati kuran kişi ile empati kurduğu kişi arasında duygusal bir deneyimin
ortaya çıkmasıdır.
Bilgi aşaması: Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasından dolayı ortaya çıkan anlamın
paylaşılmasıdır.
Davranış aşaması: Duygu ve bilgi aşamasının davranışa yansımasıdır. Birleştirilmiş anlayış
olarak da tanımlanmaktadır. Empati kuran kişinin diğer kişinin duygu ve düşüncelerini
anlamasının sonucu olarak kendi duygu ve düşünceleri ile objektif bir biçimde ifade
etmesidir.
İletişimin gerçekleşmesinde empati en temel eylem olmalıdır.
Bu bağlamda empatik iletişimin gerçekleşmesinde, karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli
değildir. Empatik iletişim gereklidir. Empati kurmak için öncelikle karşımızdaki kişinin bizim
gibi bir varlığı, bizden farklı değer yargıları ve inançları olduğunu bilmek ve bunu kabul
etmek gerekir. Bu kabulden hareketle, etkileşimde bulunduğumuz kişinin haklı/haksız,
iyi/kötü biçiminde yargılanmaması, sadece onun durumunun anlaşılabilmesi için çaba
gösterilmesi gerekir (http://www.donusumkonagi.net/makale).
Yani empati kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun bakış
açısıyla bakmalıdır. Karşımızdaki kişinin duygularını tam olarak anlasak bile, eğer
anladığımızı ona ifade etmezsek empati kurma sürecini tamamlamış sayılmamaktayız.
Empatinin
temelinde
karşısındaki
kişiyi
dinleme
vardır
(http://www.donusumkonagi.net/makale.empati_uzerine).
Etkin dinleme, çözümleyici dinleme ve katılımlı dinleme aslında aynı dinleme becerilerini
anlatmaktadır. Etkin dinleme, bireyin duygularını ve iletilen mesajın ne anlama geldiğini
anlamaya çalışmaktadır. Diğer bir ifade ile geri bildirim yapılan dinleme etkin dinlemedir. Bu
beceriyi kullanan birey, konuşan kişinin anlattıklarını anlayıp anlamadığını denetlemek için
mesajı kendi süzgecinden geçirerek geri iletmektedir. Etkin dinleme, kişinin anlatmak
istediğinin ne kadar doğru anlaşıldığının kontrol edilmesine yardımcı olur. Kişinin sıcak
ilişkiler geliştirmesine yardımcı olur.
Condrill ve Bough Etkili İletişim için yapılması gerekenleri şöyle özetlemektedirler.
Söze başlamadan önce, dinlemek, düşünmek ve düşünceleri biçimlendirmek
İletişimi başlatacak kişinin önceden ne söyleyeceğini bilmesi, bunları sıralaması büyük önem
taşımaktadır. Söyleyeceğimiz her sözün karşı tarafın bizim bakış açımızı kabul etmesi için
yaptığımız bir girişim olduğunu unutmamamız gerekmektedir.
Odaklanmak
Dinleyiciye ve mesaja odaklanmak iletişimin etkinliğini artıracaktır.
Mecaz ve benzeri sanatlardan, kısaltmalardan, , jargondan kaçınmak
Kelimelerin farklı anlamları vardır. Mesaj bu anlam farkı içerisinde kaybolmadan kaynaktan
alıcıya iletilmelidir. Bu nedenle, anlatımda mecaz, istiare gibi sanatlara yer verilmemelidir.
sözcüklerin gerçek anlamları dışında kullanıldığı bu sanatlar, anlatımı daha etkili kılmak ve
söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılsa da anlaşılabilirlikte problemler yaratabilmektedir
( http://tr.wikipedia.org/wiki/Mecaz).
Mizahtan, anekdot ve öykülerden yararlanmak
Mizah iletişimde bulunan kişileri rahatlatmakta ve gerginliği ortadan kaldırmaktadır.
İletişimdeki ağır ve sıkıcı bölümlerin daha kolay anlaşılabilmesini ve çok daha kolay
hatırlanabilmesini sağlamaktadır (Stuart, 1999, 217-218).
Uygun dozda ve yerinde kullanılan mizah, birlik duygusunu güçlendirmekte ve olumlu bir
iletişim atmosferinin yaratılmasına katkıda bulunmaktadır. Ancak mizah kullanımı kesinlikle
saldırgan olmamalı, ırk, cins v.b ayrımcı esprilerden kaçınılmalıdır. Konuyla ilgili
karikatürler, fıkralar oldukça kullanışlıdır (Sungur, 2006:13). kısa hikâye, fıkra ve menkıbe,
anlamlarını taşıyan anekdot ile öykülerde mizahın kullanımında olduğu gibi kişileri
rahatlatmakta ve etkili iletişim için yardımcı olmaktadır.
Gereksiz seslerle anlatımı bölmemek
“Aah”, “ııııı”, “hımm” gibi gereksiz sesler anlatımı bölen mesajın önüne geçen dolayısıyla da
iletişimi bozan seslerdir. Gereksiz sesler çıkarmaktansa, sessiz kalmayı tercih etmek
gereklidir. Konuya hâkim olmama, asabiyet, alışkanlık gibi nedenler bu sesleri çıkarmaya yol
açmaktadır.
Sözcükleri doğru kullanmak
Sözcükleri düzgün söylemek, etkili iletişimin önemli bir adımıdır. Doğru yerlerde doğru
vurgular yapmak, düzgün telafuzla seslendirmek iletişimin etkinliğini artıracaktır.
Göz temasında bulunmak
Yapılan araştırmalarda insanların karşılarındaki kişilerin en çok gözlerine dikkat ettikleri
saptanmıştır. Konuşurken karşısındakinin gözlerinin içine bakan, bakışlarını karşısındakine
yönelten kişiler iletişim kurmakta ve karşısındaki kişiyi etkilemekte daha başarılıdırlar;
bunların karşıtını yapanlar ise daha başarısız olurlar. Konuşurken dinleyenin gözlerinin içine
bakmak bir görgü kuralıdır (Çelik, AÖF: 60).
Göz teması aynı zamanda otoriteyi simgelemektedir. Güçlü insanların kendisine daha az
güvenen insanlara göre daha çok göz teması kurdukları bilinmektedir. Göz teması ilgilimiz,
yakınlığımızı, sıkıntımızı, kibrimizi hatta öfkemizi gösterebilmektedir (Stuart, 1999:79).
Konuşma hızını ve ses tonunu ayarlamak
Bilim adamları ortalama bir insanın dakikada 750 kelimelik bir düşünme hızına sahip
olduğunu söylemektedirler. Buna karşılık, konuşma hızı dakikada 150 kelimedir (Cooper,
1987, 20). Sesin değişkenliği, yükseklik ve alçaklığı konuşmanın akıcı olmasını sağlar.
Konuşmada seslerin duyulup anlaşılabilmesi ve tekdüzeliğe düşülmemesi için sesin alçaklıkyükseklik olanakları kullanılır. Konuşmacının sesinin işitilmeyecek alçaklıkta olması,
dinleyenlerle iletişimi engeller. Buna karşılık, çok yüksek şiddetle yapılan konuşma da
dinleyenleri yorar. Bu nedenle konuşmanın yapıldığı yere ve dinleyici sayısına göre sesin
şiddetinin alçaltılması ya da yükseltilmesi, konuşmanın anlam bütünlüğünü bozmayacak
şekilde ayarlanmalıdır. (Çelik, AÖF: 64). Konuşurken, sesin, bütün dinleyiciler tarafından
rahatlıkla işitilebilmesidir. Çok yavaş ya da yüksek tonlarla konuşulmamalı; ses tonu
konuşulan yerin ve dinleyici kitlesinin büyüklüğüne ve özelliğine bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Sözlerin ve düşüncelerin, dinleyicilerin algılama hızına denk düşmesidir. Bu hız, her zaman
aynı kalmamalı; heyecan durumuna, dinleyicilere ve konuya göre yer yer değişiklikler
göstermelidir. Ses tınısının katı, tiz, kulak tırmalayıcı, hırıltılı, madenî, burundan gelen,
hışırtılı, boğuk, çok yumuşak, gevrek, biçimden yoksun vb. olmamasıdır
(http://www.turkceciler.com).
Dikkat dağıtıcı unsurların iletişimi bozmasına engel olmak
İletişimi bozan önemli engellerden biri, karşınızdakine onu önemsemediğinizi hissettirmektir.
İletişim halindeyken, televizyon, radyo, çağrı cihazı gibi dikkat dağıtıcı araçları kapatmak
gereklidir.
Soru sormak
Soru sormak, mesajı netleştirmeye yardımcı olmaktadır. Anlama oranını artırmakta, bilgi
akışını düzenlemektedir.
Gülümsemek
Gülümseme etkili iletişimi sağlamanın en geçerli yoludur. Gülümseme, sıcakkanlı ve
sempatik olduğunuzun göstergesidir. İçten davranmak olumlu bir iletişimin ön koşuludur.
Download