www.ogretmenevrak.net

advertisement
Adı Soyadı
:
Sınıfı ve Numarası :
201..-201.. Eğitim-Öğretim Yılı ................................ Lisesi
Coğrafya Dersi 9/A-B Sınıfları 2.Dönem 1.Sınav Sorularıdır
A-Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız(Her
sorunun tam doğru cevabı 8 puandır)
1- Dünya üzerinde en sıcak yerin ekvator değil de
dönenceler çevresindeki çöller olmasının nedeni
nedir?
2- 300C sıcaklıktaki 1m3 hava kütlesinin içerisinde
yaklaşık 6 gr nem bulunmaktadır. Bu hava
kütlesinin taşıyabileceği en fazla nem miktarı 30 gr
olduğuna göre, hava kütlesinin bağıl nem oranı ve
nem açığını hesaplayınız.
3- Aşağıdaki şekil üzerine dinamik ve termik
basınç alanlarının adlarını yazınız.
B-Aşağıda Boş Bırakılan Yerleri Doldurunuz
(Her sorunun tam doğru cevabı 2 puandır)
1- Sıcaklığın 70C olduğu deniz seviyesinden
1200 m. yüksekteki bir merkezin indirgenmiş
sıcaklığı ……………..dir.
2- Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde
havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri
şeklinde oluşan yağışa …………………denir.
3-Isınarak yükselen havanın soğuyarak
yoğunlaşması sonucu oluşan yağışlara
……………………… denir.
4- Havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en
yüksek nem miktarına ……………….. denir.
5- Bir bölgede belirli bir sürede rüzgârların en
sık estiği yöne ….…………..…………............
denir.
6- Günlük yıllık sıcaklık farkının en az olduğu
iklim tipi……………………………iklimdir.
7- Yerkabuğunu oluşturan SİAL tabakası
…………………………altında kalındır,
SİMA tabakası ise ………………… altında
kalındır.
8- Epirojenez sonucunda denizin karaya doğru
ilerlemesine …………………………..denir.
9- Yerkabuğunu oluşturan levhalar manto
üzerinde dengeli bir şekilde dururlar. Buna
………………………………. denir
10- Volkan konilerinin tepe kısmındaki çukur
kısımlarına……………………………..denir.
C- Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise “D”
yanlış ise “Y” harfi koyunuz (Her sorunun
doğru cevabı 2 puandır)
4- Deniz ve kara meltemlerinin oluşumlarını şekil
çizerek açıklayınız.
5- Kırık dağların oluşumunu şekil çizerek anlatınız
1- Ekvator’dan kutuplara doğru yağış miktarı
düzenli olarak azalır. ( )
2- Yüksek basınç alanlarında hava hareketi
merkezden çevreye doğrudur. ( )
3- Dinamik basınç alanlarının oluşumunda
dünyanın günlük hareketi etkilidir. ( )
4-Alçak basınç alanlarında alçalıcı hava
hareketi görülür. ( )
5- Rüzgârlar Kuzey Yarımkürede sola, Güney
Yarımkürede sağa saparak ilerlerler. (
)
6- Tundra ikliminde bitki örtüsü yosun, ot ve
cılız çalılıklardır. ( )
7- Derin okyanus çukurluklarına jeoantiklinal
denir. ( )
8- Kıvrım dağlarında çanak şeklindeki alçak
kısımlara senklinal denir. (
)
9- Volkanik dağlar dış kuvvetlerin etkisiyle
oluşur. ( )
10-Magnitüd bir deprem ölçüm sistemidir. ( )
D-Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları
Cevaplandırınız (Her sorunun doğru cevabı 2
puandır)
1-
Yukarıdaki şekilde A noktasından 17 °C sıcaklıkla
yükselmeye başlayan hava kütlesi yamaca yağış
bırakıp, B zirve noktasını aştıktan sonra alçalmaya
başlayarak C noktasına ulaşıyor. Bu hava kütlesi C
noktasına ulaştığında sıcaklığı kaç °C derecedir?
A-16
B-17 C-24
D-20
E- 32
2- Aşağıdakilerden hangisi yüksek basınç
merkezlerinin özelliklerinden değildir?
A-Alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi
B-Yatay hava akımlarının çevreden merkeze doğru
olması
C-Nemlilik az olduğu için sıcaklık farklarının fazla
olması
D-Dünya’nın en az yağış alan bölgeleri olması
E-Havanın genelde açık olması
3-
Yukarıdaki I. şekil Kuzey Yarımküre'de yer alan
yüksek basınç merkezini göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisinin etkisi dikkate alınmazsa
bu basınç merkezi şekil II deki gibi olurdu?
A- Yer şekilleri
B- Dünya'nın eksen hareketi
C- Dünya'nın şekli
D- Kara ve deniz dağılışı
E- Okyanus akıntıları
4- Aşağıdaki iklimlerin hangisinde sıcaklığın arttığı
dönemde yağış miktarı azalır?
A-Akdeniz
B-Savan
C-Muson
D-Tundra
E-Ekvatoral
5- Aşağıdakilerden hangisi Orojenez olayı
sonucunda oluşan yer şekillerinden birisi değildir?
A- Antiklinal
B- Senklinal
C- Horst
D- Fay
E- Yatık yamaçlı vadi
6- Deprem şiddetini etkilemeyen özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İç merkeze olan uzaklık
B)Dış merkezi olan uzaklık
C)Enerjinin büyüklüğü ve depremin süresi
D)Buzul erimesiyle karaların sular altında kalması
E)Kayaların yapısı ve tabakaların durumu
7-
Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklimle
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir
bilgi değildir?
A- Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C nin üzerindedir.
B- Her mevsim düzenli yağış alır.
C- Yıllık sıcaklık farkı azdır.
D- Cephe yağışları görülür.
E- Yıllık yağış miktarı 2000 mm nin üzerindedir.
8- Aşınma sonucunda bir kütlenin hafifleyerek
yükselmesi aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A- Antiklinal B- Jeosenklinal C- Epirojenez
D- Horst
E- Graben
9-
Yukarıdaki şekilde hangi yapının oluşumu
gösterilmiştir?
A- Orojenez
B- Epirojenez C- Volkanizma
D- Depremler
E- Taşların çözülmesi
10-
Şekildeki oklar, bir basınç
alanında rüzgarın esiş yönünü göstermektedir.
Buna göre, şekildeki basınç alanının özelliği
ve bulunduğu yarımküre aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Alçak basınç alanı, Kuzey Yarımküre
B) Yüksek basınç alanı, Güney Yarımküre
C) Alçak basınç alanı, Güney Yarımküre
D) Yüksek basınç alanı, Kuzey Yarımküre
E) Alçak basınç alanı, her iki yarımküre
Not: A Bölümü 40 Puan, B , C ve D Bölümleri
20’şer Puan Süre Bir Ders Saatidir
B
www.ogretmenevrak.net
A Ş A R I L A R
..................................
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
Download