Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun

advertisement
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
1. Avrupa devletleri XVIII. yüzyılda ………………………….. adı verilen ‘’ amaca ulaşmak için her türlü araca
başvurmanın uygun olduğu’’ anlayışıyla hareket etmişlerdir.
2. Osmanlı Devleti’nde 1718–1730 yılları arasındaki döneme……………………… ……………………………… denir.
3. Osmanlı Devleti’nde ilk Türk matbaası Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin oğlu …………………………. ile
…………………………………………. tarafından İstanbul’da açılmıştır.
4. Sanayi İnkılabı XIX. yüzyılda Avrupa’da ……………………. ve……………… ………………………… ihtiyacını
artırdı.
5. 1739 yılında Rusya ile imzalanan Belgrad Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Batı’da imzaladığı son …………………..
antlaşmadır. Bu antlaşma ile …………………………’in Osmanlı Devleti’ne ait olduğu son kez belirtilmiştir.
6. Osmanlı Devleti …………………………….Antlaşması ile Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etmek zorunda
kalmıştır.
7. III. Selim zamanında yapılan yeniliklerin tümüne …………………………………. adı verilir.
8. 1535 yılında Fransa’ya verilen kapitülasyonlar…………………………. yılında sürekli hâle geldi.
9. Nizamıcedit ordusu ……………………………….ayaklanması sonucu kaldırılmıştır.
10. İngiltere 1783 yılında ..………………Antlaşması’yla………………………… kolonilerinin bağımsızlığını tanıdı.
11. ………………………………………., getirdiği değişikliklerle Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
12. III. Selim döneminde önemli Avrupa devletlerinin başkentlerinde………
……………………………………………elçilikler açıldı.
13. Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda devlet bütçesinde oluşan açığı kapatmak amacıyla…………….adıyla iç borçlanmaya
gitti.
14. 1815 yılında Viyana Kongresi’nde alınan ve …………………………. sistemi adı verilen politikaya göre Avrupa’nın
herhangi bir yerinde ayaklanma çıkması durumunda Avrupa devletleri birlikte hareket edecekti.
15. Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda en çok ……………………….. ve……… ……………………. devletleriyle savaşmıştır.
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerin doğru olanının başına (D), yanlış olanı- nın başına (Y) harfini getiriniz.
1. ( ) XVIII. yüzyılda Rusya ve Avusturya sık sık Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yapmıştır.
2. ( ) Rusya, 1700 İstanbul Antlaşması’yla ele geçirdiği Azak Kalesi’ni 1711 Prut Antlaşması ile Osmanlı Devleti’ne geri
vermiştir.
3. ( ) Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılda kendini Avrupa’dan üstün görme politikasından vazgeçti.
4. ( ) Lale Devri’nde Osmanlı Devleti, Avrupa’nın önemli başkentlerine sürekli elçilikler açtı.
5. ( ) Lale Devri Kabakçı Mustafa İsyanı ile sona ermiştir.
6. ( ) Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi çok uluslu devletlerin parçalanmasında etkili olmuştur.
7. ( ) Osmanlı – Fransız ilişkileri ilk olarak Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı işgali ile bozuldu.
8. ( ) Sanayi İnkılabı, Osmanlı dokuma tezgâhlarının kapanmasına yol açtı.
9. ( ) Osmanlı Devleti XVIII.yüzyılda yayılmacı bir dış politika izlemiştir.
10. ( ) Batılı tarzda eğitim veren ilk askerî okullar III. Selim döneminde açılmıştır.
Aşağıda verilen antlaşma maddelerini ilgili antlaşmalarla eşleştiriniz.
a)Prut
b)Pasarofça
c)Belgrad
d)Küçük Kaynarca
e)Versay
f)Yaş
1. Rusya 1700 İstanbul Antlaşması’yla aldığı Azak Kalesi’ni Osmanlılara geri verdi ( ).
2. Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti ( ).
3. Rusya, Karadeniz’de hiçbir ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacaktı ( ).
4. Kırım’a bağımsızlık verilecek ve Kırım hanları sadece dinî bakımdan Osmanlı halifesine bağlı olacaktı ( ).
5. İngiltere, Amerikan kolonilerinin bağımsızlığını tanıdı ( ).
6. Karlofça Antlaşması’yla Venedik’e bırakılan Mora Yarımadası Osmanlı Devleti’ne bırakıldı ( ).
1. Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlayan Osmanlı – Fransız
dostluğu, Fransızların aşağıdaki bölgelerden hangisini işgaliyle
bozulmuştur?
A. Mısır B. Mora C. Kıbrıs D. Trablusgarp
2. XVIII. yüzyılda Rusya’nın,
I. sıcak denizlere inmek istemesi,
II. Kırım’ı ele geçirmek istemesi,
III. Baltık Denizi’ne çıkmak istemesi faaliyetlerinden hangileri
Osmanlı Devleti ile doğrudan savaşlar yapmasına neden olmuştur?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldaki
özelliklerinden biri değildir?
A. En çok Rusya ve Avusturya ile savaşılmıştır.
B. Avrupa’nın askerî üstünlüğü kabul edilmiştir.
C. Askerî alanda ıslahatlar ön plana çıkmıştır.
D. Kaybedilen toprakların tamamı geri alınmıştır.
4. Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyılda imzaladığı antlaşmalardan
hangisi Rusya ile yapılmamıştır?
A. Prut Antlaşması B. Belgrad Antlaşması C. Küçük Kaynarca
Antlaşması D. Ziştovi Antlaşması
5. Osmanlı Devleti Karlofça Antlaşması ile kaybettiği Mora
Yarımadası’nı geri alabilmek için aşağıdaki devletlerden hangisiyle
savaşmıştır?
A. Venedik B. Rusya C. Avusturya D. Lehistan
6. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sınırları daralmıştır. Bu
durum Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisinin göstergesi
değildir?
A. Egemenlik alanının daraldığının B. Askerî yenilgilerin arttığının
C. Siyasal sınırların değiştiğinin D. Egemenlik anlayışının
değiştiğinin
7. Osmanlı Devleti, Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız
ordusunun Mısır’ı işgal etmesini engelleyememiş, bu olaydan sonra
topraklarını tek başına koruyamayacağını görmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
A. Avrupa devletleriyle iyi ilişkiler kurulması B. Dış politikada
denge politikası izlenmesi C. Fransa’ya verilen kapitülasyonların
sürekli hâle getirilmesi D. Önemli Avrupa başkentlerine elçilikler
açılması
8. Lale Dönemi’ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı ile, Nizamıcedit
yeniliklerine karşı yapılan Kabakçı Mustafa İsyanı’nın ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yenilik karşıtlarınca çıkarılması B. Ekonomik nedenlerle çıkması
C. Yabancı devletler tarafından çıkarılması D. Halkın destek vermesi
9. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki faaliyetlerinden
hangisinin, Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri takip etmesine
daha çok katkıda bulunduğu yaptığı söylenebilir?
A. Batılı tarzda eğitim veren okulların açılması B. Önemli Avrupa
başkentlerine elçilikler açılması C. Batı dillerinde yazılmış eserlerin
Türkçeye çevrilmesi D. Avrupa’dan askerî uzman ve danışmanların
getirilmesi
10. Küçük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden
hangisi ile Rusya, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma fırsatı elde
etmiştir?
A. Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek B. Kırım
sadece dinî açıdan Osmanlı Devleti’ne bağlı olacak C. Rusya,
Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların koruyucusu olacak D. Osmanlı
Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek
11. Avusturya’nın 1791 yılında Osmanlı Devleti ile Ziştovi
Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmesine neden olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Yedi Yıl Savaşları B. Otuz Yıl Savaşları C. Fransız İhtilali D.
Sanayi İnkılabı
12. Osmanlı Devleti, 1736–1739 Osmanlı– Rus ve Avusturya
Savaşlarında iki cephede savaşmasına rağmen başarılı olmuştur. Bu
duruma neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A. Fransa’nın diplomatik destek vermesi B. Askerî alanda ıslahat
yapılması C. Rus ve Avusturya ordularının güçsüzlüğü D. Denge
politikası izlenmesi
13. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri
değildir?
A. İlk Türk matbaasının kurulması B. Avrupa başkentlerine elçilikler
açılması C. İlk kez çiçek aşısının yapılması D. Yeniçeri Ocağı’nın
açılması
14. XVIII. yüzyılda Avrupa’da başlayan Sanayi İnkılabı’nın
sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A. Köyden kente göçlerin yaşanması B. Ham madde ve pazar
arayışının hızlanması C. Bol ve seri üretimin yapılması D. Din ve
mezhep savaşlarının sona ermesi
15. Avrupa’da yaşanan, I. Sanayi İnkılabı II. Fransız İhtilali III.
Reform hareketleri gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’ni
olumsuz etkilemiştir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II D. I, II ve III
16. 1756 – 1763 yılları arasında meydana gelen Yedi Yıl Savaşları
aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir?
A. İngiltere – Fransa B. İngiltere – ABD C. Fransa – Rusya D.
Osmanlı – Rusya
17. Fransız İhtilali sonunda Fransız Meclisi, soyluların ve rahiplerin
tüm ayrıcalıklarına son verdi. Fransız Meclisi’nin bu kararı, Fransız
İhtilali’nin aşağıdaki ilkelerinden hangisi- nin oluşumuna katkı
yapmıştır?
A. Milliyetçilik B. Eşitlik C. Demokrasi D. Millet egemenliği
18. Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik
düşüncesinden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu durum Osmanlı
Devleti’nin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A. Mutlakiyetle yönetilmesi B. Çok uluslu bir yapıya sahip olması C.
Zengin ham madde kaynaklarına sahip olması D. Dış politikada
denge politikası takip etmesi
19. Rusya’nın XVIII. yüzyılda takip ettiği,
I. Baltık Denizi’ne çıkma,
II. Ortodoksların koruyucusu olma,
III. Slav birliğini sağlama politikalarından hangilerinin Osmanlı
Devleti’ni doğrudan olumsuz etkilediği savunulabilir?
A. Yalnız I B. I ve II C. II ve III D. I, II ve III
20. Kırım’ın Osmanlı egemenliğinden çıkıp bağımsız bir devlet
hâline gelmesi aşağıdaki hangi antlaşma ile olmuştur?
A. Prut B. Belgrad C.Yaş D. Küçük kaynarca
Download