MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 39044742-135-605
: Malzemesi yurt içinden ve yurt dışından
temin
edilen
uzaktan
kumanda
cihazlarının ÖTV karşısındaki durumu.
21/03/2014
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin %100 yabancı sermayeli bir şirket olduğu, vinç v.b
sanayi makinelerinde kullanılan uzaktan kumanda cihazı ithal ettiği, uzaktan kumanda cihazını ithal ederken Özel
Tüketim Vergisi ödediği, uzaktan kumanda cihazlarının Türkiye'de imal edilmesinin düşünüldüğü, imalat sırasında
gerekli olan parçaların bir kısmının yurt dışından, bir kısmının ise yurt içinden temin edileceği belirtilerek, bu
şekilde imalat yapılması durumunda ÖTV yükümlülüğünüzün nasıl olacağı hususunda görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-c) maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı
liste kapsamında yer alan malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi
uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmış olup,
Kanunun 3 üncü maddesine göre bu liste kapsamındaki malların teslimi veya malın tesliminden önce fatura veya
benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri
belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay gerçekleşmekte, (4/1-a) maddesi uyarınca da Kanuna ekli
(IV) sayılı listelerdeki mallar için ÖTV mükellefi, bu malları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede
yoluyla satışını gerçekleştirenler olmaktadır.
Aynı Kanunun (12/1) maddesinde ise, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen
tutar ve oranlarda ÖTV alınacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, Kanunun (1/2) maddesine göre, bu Kanun kapsamına giren mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
tanımlanan eşyalar olup, bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında
yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmemektedir.
Bunun yanı sıra, bir malın G.T.İ.P. numarasının belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı olup, konuya ilişkin taleplerin yükümlüler tarafından 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife)
uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca tarife bilgi talebi
şeklinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılmaktadır.
Dolayısıyla, ilgide kayıtlı özelge talep formunda belirtilen malın ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunun
belirlenebilmesi için öncelikle Türk Gümrük Tarife Cetvelinde dahil olduğu G.T.İ.P. numarasının
bilinmesi gerekmekte, bu tespitin de mükellef tarafından ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
başvurulması suretiyle yaptırılması gerekmektedir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Buna göre, yurt içinde imalatının yapılacağı belirtilen uzaktan kumanda cihazının, Kanuna ekli (IV) sayılı
listenin 6111 sayılı Kanununla güncellendiği tarih olan 25/2/2011 tarihi itibariyle, 8526.92 veya liste kapsamında
olan başka bir tarife pozisyon numarası kapsamında sınıflandırılıyor olması halinde, imal edeceğiniz söz konusu
cihazın yurtiçindeki teslimi ÖTV'ye tabi olacaktır.
Öte yandan, mezkur Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki, "Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama
dahil değildir." ibaresi uyarınca, söz konusu cihazın imalatı sırasında gerekli olan parçaların yurt içinden veya yurt
dışından teminin, tek başlarına Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında ÖTV'ye tabi bir mal olmamaları kaydıyla,
ÖTV'nin konusuna girmeyeceği tabiidir. Ayrıca, ithali yapılan malın ÖTV'ye tabi bir mal olması halinde, bu malın
dahil olduğu mezkur Kanuna ekli aynı liste kapsamında başka bir malın üretiminde girdi olarak kullanılması
kaydıyla, ithalde ödenen verginin Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılması mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download