ASiViRAL Krem %5,10g

advertisement
ASiViRAL Krem %5,10g
Deride Lokalize OlmuĢ Orofasiyal, Labial Herpes (Uçuk) Ve Genital Herpes
FORMÜLÜ
Her 1gram Asiviral Kremde 50 Mg (%5) Asiklovir Bulunur.
FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ
Asiklovir Herpes Simpleks Virüs (HSV) Tip I Ve Tip II Ye KarĢı Ġn-Vitro Olarak Virüstatik
Aktivite Gösteren Bir Asiklik Purin Nükleosid Analoğudur.
Asiklovir HSV Ġle Ġnfekte OlmuĢ Hücrelere Girdikten Sonra HSV`e Özgü Timidin Kinaz
Enzimi Tarafından Önce Monofosfata Ve Diğer ÇeĢitli Hücre Enzimleri Tarafından Aktif
Formu Olan Trifosfat Türevine DönüĢtürülür. Asiklovir Trifosfat , Viral DNA Polimeraz
Enzimini Ġnhibe Ederek Ve Uzamakta Olan DNA Zincirine Katılarak Zincirin Uzamasını
Normal Hücreye Zarar Vermeden Sona Erdirir. Denemelerde Asiklovir Tedavisinde Hiçbir
Lokal Ġntolerans, Sistemik Toksisite, Kontakt Dermatitis SaptanmamıĢtır. Ġlacın Kana Ve
Ġdrara Geçmediği Radyoimmunolojik Yolla GözlenmiĢtir.
ENDĠKASYONLARI
Asiviral Krem;
• Deride Lokalize OlmuĢ Herpes (Uçuk) Ve
• Genital Herpeste Kullanılır.
Veziküllerin Ortaya Çıkmasından Önce Tedaviye BaĢlanırsa Lezyonların OluĢumunu Önler.
KONTRENDĠKASYONLARI
Asiklovir Krem, Ġlaca Veya Formülasyondaki Diğer Maddelere KarĢı Hipersensitivite Ve
Kimyasal Ġntoleransı Olan KiĢilerde Kontrendikedir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER
• Asiviral Krem Ġçin Önerilen Tedavi Süresi Ve Uygulama Sıklığı AĢılmamalıdır.
• Göze, Vajen Ve Ağız Ġçi Mukozasına Sürülmemelidir.
• Deriden Absorpsiyonu Sınırlı Olduğu Ġçin Doz AĢımı Söz Konusu Değildir.
• Virüsidal Olmadığından Tedavi Kesildikten Sonra Herpes Enfeksiyonunun
Tekrarlanmasını Önlemez.
Gebelikte Kullanımı: ( Kategori C )
Gebelikte Kullanımıyla Ġlgili Yeterli Ve Kontrollü Bir ÇalıĢma Yoktur. Ancak Doktor
Tarafından Sağlanacak Yarar Riskle KarĢılaĢtırılarak Gerekiyorsa Kullanılabilir.
Emziren Annelerde Kullanımı :
Oral Kullanıldığında Süte Geçtiği SaptanmıĢtır. Ancak Lokal Uygulamadan Sonra Süte
GeçiĢi Hakkında Yeterli Bilgi Mevcut Olmadığından Emziren Annelerde Dikkatle
Kullanılmalıdır.
YAN ETKĠLERĠ
Asiviral Krem `Ġn Önemli Bir Yan Etkisi Olmamakla Birlikte , Uygulama Sırasında Temas
Nedeniyle Acı Verebilir. Uygulamayı Takiben Yanma Ve Batma Olabilir. Çok Az Hastada
Deride Hafif Kuruma, Dökülme Veya Eritem GörülmüĢtür.
Ġnsanda Kullanılan Dozların Genetik Bir Risk TaĢımadığı Çok Sayıdaki Ġn-Vivo Ve Ġn-Vitro
Denemeyle KanıtlanmıĢtır.
BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ.
ĠLAÇ ETKĠLEġMELERĠ
Sistemik Veya Lokal Uygulanan Diğer Herhangi Bir Ġlaçla EtkileĢimi GözlenmemiĢtir.
DOZU VE KULLANMA ġEKLĠ
YetiĢkinlerde Ve Çocuklarda: Asiviral Krem Günde 6 Defa Her Üç Saatte Bir Sürülmelidir.
Tedavi 7 Gün Sürer.
Tedaviye Enfeksiyonun Görülmesinden Sonra Mümkün Olduğunca Erken BaĢlanmalıdır.
Asiviral Krem Ġlk Defa Görülen, Nükseden Genital Herpeste Sadece Deri Ġle Kaplı Bölgede
Ve HSV `Nin Neden Olduğu Deri Enfeksiyonlarında Etkinlikle Kullanılır.
SAKLAMA KOġULLARI
25o C Nin Altındaki Oda Sıcaklığında Saklayınız.
TĠCARĠ TAKDĠM ġEKLĠ VE AMBALAJ ĠÇERĠĞĠ
Asiviral Krem Her Bir Tüpte %5 Asiklovir Ġçeren 2, 5, 10 G`lık Alüminyum Tüplerde
Piyasaya SunulmuĢtur.
PĠYASADA MEVCUT DĠĞER FARMASÖTĠK DOZAJ ġEKĠLLERĠ
Asiviral 200 Her Bir Tablette 200 Mg Asiklovir Ġçeren 25 Tabletlik Blister Ambalaj.
Asiviral 400 Her Bir Tablette 400 Mg Asiklovir Ġçeren 25, 70 Tabletlik Blister Ambalaj.
REÇETE ĠLE SATILIR.
Download