T. B. M. M. (S. Sayısı: 516) Siirt Milletvekili Naif Güneş`in Yasama

advertisement
Dönem : 19
Yasama Yılı : 3
T. B. M. M.
(S. Sayısı: 516)
Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlığının
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Raporu (3/1186)
{
T.C.
Başbakanlık
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-304/17158
Konu : Siirt Milletvekli Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlığı.
.
15.11.1993
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA
Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan; Siirt Milletvekili Naif Güneş hakkın­
da tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 2.11.1993 gün ve
B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.120.71.1993/043783 sayılı yazısının sureli ekte gönderilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim.
Prof. Dr. Tansu Çiller
Başbakan
T.C.
Adalet Bakanlığı
Cem İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.03.0.CİG.0.00.00.0-1.128.7U993/043783
2,11.1993
Konu : Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlığı.
BAŞBAKANLIĞA
Karşılıksız çek vermek suçunu işlediği iddia olunan Naif Gün.eş hakkında yapılan hazırlık
soruşturması sırasında, adı geçenin Siirt tünden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında düzenlenen fezlekeli evrak, Ankara Cum­
huriyet Başsavcılığının 7.10.1993 gün Hz. 1993/76093 sayılı yazısıyla alınmakla birlikte takdim
kılınmıştır.
Siirt Milletvekili Naif Güneş hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp,
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur.
M. Seyfi Oktay
Adalet Bakanı
Download