İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ EĞİTİM

advertisement
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ
Türkiye İş Kurumu SİİRT İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen
hizmetleri sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın
alınacaktır. İlgilenen kuruluşlar daha geniş bilgiyi Türkiye İş Kurumu Siirt İl Müdürlüğünden
veya www.iskur.gov.tr internet sitesinden temin edebilirler. Bu ilan 10/06/2008 tarihine kadar
geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme” tarihi :20/02/2008, saat 10.00’dır.Yıl içindeki diğer son
teklif verme tarihleri; 1) 10/04/2008 saat 10.00,
2) 10/06/2008 saat 10.00 , dır.
SAĞLANACAK HİZMETLER
Okuma-Yazma Eğitimi (İstihdam garantisi kapsamında verilecek bir kurs olup, tek başına
verilebileceği gibi meslek eğitimi ile birlikte de verilebilir)
 İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)
 Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi
Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler.
İstihdam amaçlı işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan
katılımcıların Hizmet Sağlayıcı aşağıda belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim
kurumu ise, asgari %50’sini, Hizmet Sağlayıcı 4. maddede belirtilen özel işyerleri kapsamında
ise %70’ini işe yerleştirmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. Kendi İşini Kuracaklara Yönelik
Meslek eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların asgari
%20’sinin kendi işini kurması gerekmektedir.
POTANSİYEL HİZMET SAĞLAYICILAR
1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve
resmi kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar
tarafından ruhsatlandırılmamış belirli meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip özel
kurum/kuruluşlar tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)
2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim
gerçekleştirebilecek vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar, kar amacı gütmeyen diğer
kurum/kuruluşlar v.b. ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının tamamının sivil toplum kuruluşları olması
kaydıyla kurulan şirketler)
3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi
gelmediği takdirde)
4) Özel İşyerleri (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. maddeleri kapsamı dışında
kalan kurumlar)
Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip
olmalıdırlar. (Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali
güce ve işe yerleştirme kapasitesine sahip olmalıdırlar.)
HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR
 Personel ücretleri ve idari giderler
 Kira, elektrik ve su gibi giderler
 Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri
 Ekipman amortismanı (yıllık en çok %20 olmak üzere)
 Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama
giderlerini karşılamak üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si
miktarında eğitime katılanlara yapılacak ödemedir.)
Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya
kuruluşlara %70 oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında
ödenecektir.
Yetkili:Necmettin YILDIZ-Adnan KARANFİL
Telefon, faks: 0484 223 17 56- 223 22 91
Adres: Yeni Mah. M.Nebil Oktay Cad. Bayındırlık İl Müd. Loj.Arkası / SİİRT
E mail:[email protected]@iskur.gov.tr

Download