125 Birle?im:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 125
29 . 6 . 2010
O: 5
Üçüncü akım: Sümer, Mezopotamya, Irak, Suriye ve Mısır kültürlerinin altyapısında yükselen,
İslamiyet ile birlikte, özellikle İmamı Azam Ebu Hanife’nin fıkıhçı, içtihatçı, hoşgörülü tartışma
anlayışında şekillenmiştir. Daha sonraki yıllarda İslami tasavvuf anlayışlarının güçlenmesiyle birlikte
söz konusu akımlar, Beyazıdi Bestami ve Hallacı Mansur gibi mutasavvıfların yorumlarıyla da
yoğrulmuştur.
Anadolu’ya gelen bu tasavvuf ve düşünce akımlarından iki tanesi ön plana çıkmıştır. Bir tanesi
Vefaîlik, -ki Ahi Evren Vefaîdir- diğeri de Sühreverdîlik. Dede Garkın, Ahi Evren, Geyikli Baba, bir
arada, bu tasavvuf ve düşünce akımlarının temsilcileridir.
Dördüncü kaynak, Mağrip’ten, yani Endülüs ve Kuzey Afrika’dan gelen İslam tasavvuf
anlayışının düşünce sistemidir. Bu sistem, Yeni Eflatunculuk felsefesi, yani varlık birliği ışığında
şekillenmiştir; Muhyiddin İbni Arabî’nin vahdeti vücut, yani Ekberiyye tasavvuf okulunda ise en
yüksek noktasına ulaşmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) – Tamam Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; işte, Anadolu felsefesi ve hümanizması, bu dört farklı
akımlardaki düşünce, inanç, kültür sistemlerinin bir sentezi olmuştur ve bu sentezi en iyi söyleyen
Ahmed Yesevî şöyle demiştir:
“Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen
Huda bizardır katı yürekli gönül incitenden,
Allah şahit, öyle kula hazırdır Siccin (Cehennem),
Bilginlerden duyup bu sözü söyledim işte.”
Diyanet İşlerinin bu muhteşem felsefeye, bu muhteşem İslam yorumuna çok daha fazla önem
verilmesinin kaçınılmaz olduğunu bir daha vurguluyorum.
Sayın Başkan, teşekkür ediyorum.
Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge
reddedilmiştir.
Madde 2’yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Madde 3’te dört adet önerge vardır, sırasıyla okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 507 Sıra Sayılı Tasarının çerçeve 3’üncü maddesi ile değiştirilmesi öngörülen
633 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
M. Akif Hamzaçebi
Ferit Mevlüt Aslanoğlu
Enis Tütüncü
Trabzon
Malatya
Tekirdağ
“Başkanın vereceği görevleri yapmak ve Başkana karşı sorumlu olmak üzere en fazla üç Başkan
yardımcısı atanabilir.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 507 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 3 üncü maddesi ile değiştirilen 633
sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümlelerinin madde metninden
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
– 572 –
FATMA-125
–
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards