Toplam KVC yapılan merkez sayısı: 45

advertisement
GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM
DERNEĞİ
(1990)
SOCIETY OF CARDIO-VASCULAR-THORACIC
ANAESTHESIA and INTENSIVE CARE
BÜLTENİ
EKİM 2000
Sayı:1
GKAYBD Yöntim Kurulu
(2000-2002)
Değerli Meslektaşlarım,
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım
Derneğinin 30.01.2000'de yapılan olağan genel
BAŞKAN: Prof. Dr. Zuhal AYKAÇ
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Anesteziyoloji , İstanbul
Tel: 0 216 349 90 20-1282.Faks:0 216 465
Email: [email protected]
kurulunda 2000-2002 yılları arasında görev yapacak
olan yönetim kurulu belirlenmiştir.
İKİNCİ BAŞKANLAR:
Doç. Dr. Hülya EROLÇAY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakiltesi Anesteziyoloji AD
Tel: 0 212
Prof.Dr.Osman BAYINDIR
Florance Nightingale Hastanesi Anesteziyoloji Servisi
Tel: 0 212
saygılar sunarım.
GENEL SEKRETER: Dr. Türkan ÇORUH
Başkan
Profç Dr. Zuhal AYKAÇ
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Anesteziyoloji , İstanbul
Tel: 0 216 349 90 20-1273.Faks:0 216 465
Email: [email protected]
VEZNEDAR: Dr. Lale YÜCEYAR
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakiltesi Anesteziyoloji AD
Tel: 0 212
Onur Üyeleri:
Prof. Dr. Sait TARHAN
Prof. Dr. Ercüment KOPMAN
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi
Anesteziyoloji , İstanbul
Ülkemizde Kardiyovasküler Anestezi:
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada kalp hastalıklarının artması, teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesi ile
kalp cerrahisi merkezlerinin sayısını artmasına neden olmuştur. Kalp cerrahisi girişimleri, sadece kalp
cerrahisi yapılan devlet hastanelerininde, üniversite hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılmaktadır.
Tarihçe; Türkiye’de kardiyovasküler anestezinin gelişim süreci cerrahi birlikte olmuştur. Kardiyovasküler
cerrahi, 1930’larda ilk olarak torasik cerrahideki kilinik girişimleri ile başlamıştır. Dr. Sun’un 1940’daki ilk
başarılı
endotrakeal
girişiminden
sonra
1951’de
ilk
pnömonektomi
Dr
Ersek
tarafından
gerçekleştirilmiştir.Aynı yılda Heybeliada’da toraks operasyonları cerrah Dr. Ersek ve anestezist Dr Kopman
tarafından yapılmaya başlamıştır. 1959’da kardiyopulmoner bypas kullanılarak ilk açık kalp cerrahisi
operasyonunu
cerrah Dr. Tekdoğan ve anestezist Dr. Karasu gerçekleştirmiş, 1960’da Dr.Öner, Dr.
Wirtinger Haydarpaşa Hastanesinde ilk yoğun bakım ünitesini açmışlardır.
1962’de bakanlıkça göğüs ve kalp cerrahisi bölümü İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezinde(
Şimdi Dr. Siyami Ersek Göğis Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi) kurulduktan sonra,aynı merkezde Avrupa
da ilk olmak üzere 3’lü kapak replasmanı Dr. Ersek, Dr. Beyazıt tarafından gerçekleşmiştir. Yine 1968’de ilk
kalp transplantasyonu Dr. Beyazıt ve anestezist Dr. Akoğuz Ankara’da yapmışlardır.
Bugün Türkiye’de pek çok kardiyovasküler merkezde kardiyak cerrahi girişimleri yapılmaktadır. 1990’da
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği kurulmuş olup, her yıl kongre TARD ile beraber
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 1995’de 5th uluslararası torasik ve kardiyovasküler anestezi kongresi
derneğimizce düzenlenmiştir.
Eğitim: Avrupada olduğu gibi ülkemizde de anesteziyoloji ve reanimasyon ihtisasından sonra üst ihtisas
olarak kardiyak anesteziyoloji eğitimi yoktur. Sadece kalp cerrahisi yapılan hastaneler bu konuda oldukça
şanslı olup diğer bölümlerdeki eğitimini, eğitmenlerinin duyarlılığı doğrultusunda resmi olarak 8 ay olan
farmakoloji ve dahiliye rotasyonlarını değerlendirerek gerçekleştirmektedir. Kalp cerrahisi bölümleri aktif
çalışan üniversitelerdeki anestezi ihtisasında eğitim, kendi bünyelerinde yapılmaktadır. Diğer devlet
hastanelerinde ise kalp ve toraks cerrahi anestezisi eğitimi, değişik rotasyon sürelerini takiben ve kişilerin
çabalarıyla sürmektedir. Ancak Avrupa ülkelerini çoğunda anestezi eğitiminde 3 yıllık temel eğitim sonrası 2
yıl boyunca spesifik anestezi bölümlerinde(pediyatri, kalp ve toraks, beyin cerrahisi gibi)eğitimlerine devam
etmektedirler. Amerikada ise anestezi ve reanimasyon eğitiminden sonra ( temel ve spesifik bölümlerin
eğitimi dahil) 2 yıl süren kalp cerrahisi anestezisi eğitiminden sonra kardiyak cerrahide sorumlu olarak
çalışmaktadır.
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye’de kardiyak
anestezinin ne şekilde, nerede ve nasıl gelişmiş olduğunu, kardiyak anesteziye duyulan ilgiyi ve spesiyalize
olma yolunda kaydettiği aşamaları belirlemek amacıyla anket düzenlemiştir. Ayrıca mevcut merkezlerarası
iletişimi ve bilgi transferini kurmak ve arttırmayı amaçlayan bu anket 1999-2000 yılları arasındaki
saptamalardır.
KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ YAPILAN(KVC) MERKEZLERDEKİ ANKET SONUÇLARI:
Toplam KVC yapılan merkez sayısı: 45
Devlet Hastanesi sayısı: Üniversite Hastanesi: Özel Hastane sayısı:10

Dr. Siyami Ersek Göğis Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi olarak 1963’den, Türkiye Yüksek İhtisas
Hastanesi 1964’den buyana aktif çalışan en eski merkezler.

Toplam yatak sayısı: 458

Yıllık yatan hasta sayısı: 24235

KVC yapılan toplam ameliyathane sayısı:89

Respiratör sayısı: 336

Hasta başı monitör: 460
Kalp Cerrahisi Yardımcı Personeli:
Anestezi Teknikeri sayısı:190
Ameliyathane hemşiresi: 279
Ameliyathane personeli:144
Yoğun Bakım hemşiresi: 601
Yoğun Bakım personeli 166
Fizyoterapist:51
Perfüzyonist:140
Tıbbi cihaz teknisyeni:42
Eğitim:
Eğitmen Kadrosu
Prof.- şef sayısı
Doç.-Şef muavini sayısı
Yard.Doç.-Başasistan sayısı
Uzman sayısı

20
21
42
73
Eğitim Görenler
Asistan Sayısı
Rotasyona gelen asistan sayısı
Rotasyon süresi
338
59
1-6ay
KVC anestezisi ile ilgili eğitim programı uygulayan merkez sayısı:31
Uygulanan merkez sayısı
Uygulanmayan merkez sayısı
28 merkezde
17 merkez
Seminer proramı
4 merkez
39 merke
Konferans
21 merkezde
22 merkezde
Literatür saati
16 merkezde
27 merkezde
Vaka sunumu
11 merkezde
32 merkezde
Morbidite ve mortalite toplantısı
42
merkezde
3 merkezde
Sürekli yaınları takip edebilme
Sürekli yaınları takip şekli:a)kendi çabası b)klinikaracılığ ile c) a+b 18 a, 4 b, 14 c, 3 a ve b
42 merkezde
1 merkezde
Bilgisayar
35 merkezde
8 merkezde
Tepegöz
37 merkezde
6 merkezde
Slayt makinesi
24 merkezde
19 merkezde
TV- Video cihazı
10
merkezde
33 merkezde
Projeksiyon cihazı
35 merkezde
8 merkezde
İnternet
5 merkezde
38 merkezde
CD ROM kütüphanesi
2 merkezde
41 merkezde
Tele konfersans olanağı
33 merkezde
10 merkezde
Kongreleri düzenli izleme
21 merkez
24 merkez
Acil girişim için nöbetçi anestezist
10 a, 3 b,12 c, 20 a,
Ekstrakorporeal dolaşım denetimi:a) anestezist, b) cerrah,
c)1.derce cerrah,2.derece anestezist, d) eşit
Postop. yoğun bakımda anestezistin öaılşma şekli: a) sorumlu hekim,b)12 a, 30 b, 3 c
b) konsültan, c) rotasyoner
Hemodinamik monitorizasyonu:
(Ameliyathane)
EKG
ST analizi
Özafagial elektrot
Radyal arter kanülasyonu:
Brakiyal arter kanülasyonu
Femoral arter kanülasyonu
CVP:
Pulmoner arter kateterizasyonu
SaO2
ETCO2:
Sinir- kas stimülatörü
Isı monitorizasyonu
Kardiyak ısı monitorizasyonu
Timpanik ısı monitorizasyonu:
Mesane ısı monitorizasyonu
Rektal ısı monitorizasyonu
Nazofaringeal ısı monitorizasyonu
Kan gazı ve ACT
Kan gazı
ACT
Uygulanan merkez sayısı
Uygulanmayan merkez sayısı
33 merkezde
1 merkezde
41 merkez
15 merkez
17 merkez
43 merkez
33 merkezde
43 merkez
35 merkez
15 merkez
10 merkezde
42 merkezde
2 merkez
28 merkez
26 merkez
5 merkez
2 merkez
6 merkez
37 merkez
43 merkezde
38 merkez
41 merkez
37 merkez
6 merkez
43 merkez
41 merkez
10 merkezde
8 merkez
28 merkez
2 merkez
Serebral monitorizasyon
EEG
SEP
EKO
Heparinizasyon
Fiks heparin protokolü
ACT tayini
Heparin düzeyi tayini
Pompa
Roller
Sentrifual
Miyokard koruma yöntemleri
Kristalloid kardiyoplejisi(soğuk)
Kan kardiyoplejisi a) sıcak,b) soğuk
Kombine
Antegrad kardiyopleji
Retrograd kardiyopleji
Tek Klemp + fibrilasyon
İntermittant aort klempi
IAB
Hemodinamik monitorizasyonu
(Postop. Yoğun Bakım)
Defibrilatör sayısı
Pulse oksimetri sayısı
Isı probu sayısı
Kapnograf say ısı
Seyyar röntgen sayısı
EKO sayısı
Kan gazı cihazı sayısı
Postop. Transport respiratör
Postop. transport monitörü
Kullanılan monitör a) kan basıncı, b)
EKG, c) pulsoksimetri

3 merkez
1 merkez
9 merkez
40 merkez
42 merkez
34 merkez
8 merkez
41 merkez
2 merkez
35 merkez
2 merkez
41 merkez
42 merkez
11 merkez
1 merkez
32 merkez
38 merkez
25 a, 29 b
14 merkez
27 merkez
28 merkez
7 merkez
4 merkez
41 merkez
7 merkez
20 a, 16 b
31 merkez
18 merkez
17 merkez
38 merkez
41 merkez
2 merkez
42 merkez
40 merkez
37 merkez
17 merkez
38 merkez
0 merkez
38 merkez
18 merkez
37 merkez
18 abc , 4 bc, 9 ab, 3 b, 1c
3 merkez
3 merkez
6 merkez
26 merkez
5 merkez
45 merkez
5 merkez
25 merkez
6 merkez
Postop. yoğun bakımda hasta takibi
Ekstübasyon zamanı a) ilk 8 sa.,
b)8-16 sa., c)16 sa.uzun
Postop.dan çıkış zamanı a) 1. günü ,
b) 2. gün,c) 3. gün
Hastanın taburcu olma zamanı a)57.gün, b)7-10.gün, c)10. günden sonra
21 a, 22 b, 2 c
17 a, 16 bi 12 c
16 a, 28 b, 1 c
Kardiyak anestezide minumum
monitorizasyon yöntemi ne olmalı ?
EKG:
CVP
SaO2
İnvaziv arteriyel monitorizasyon
Pulmoner arter monitorizasyonu
ETCO2:
Sinir-kas stimülatörü:
Kardiyak ısı izlenmesi( probu)
Timpanik
Mesane
Rektal
Nazofarengeal
Kan gazı
EEG
EKO
ACT
SEP
Yanıtı evet olan merkez sayısı
Yanıtı hayır olan merkez sayısı
45 merkez
40 merkez
42 merkez
45 merkez
18 merkez
31 merkez
5 merkez
3 merkez
3 merkez
5 merkez
36 merkez
35 merkez
40 merkez
5 merkez
8 merkez
38 merkez
1 merkez
5 merkez
3 merkez
0 merkez
27 merkez
14 merkez
40 merkez
42 merkez
42 merkez
40 merkez
9 merkez
10 merkez
5 merkez
40 merkez
37 merkez
7 merkez
44 merkez
Büyük damar cerrahisi- Total sayı: 905
Büyük Damar Cerrahisi
%11
Asenden
%20
98
Torakoabdom inal 183
Desenden 67
%62
Abdom inal 557
%7
Açık kalp cerrahisi – Total sayı :21435
Erişkin Kalp Cerrahisi-18341
Konjenital kalp cerrahisi 2557
Eriskin Kalp Cerrahisi
5182
KABG
21
Kapak cerrahisi
Transplantasyon
13138
Konjenital Kalp Cerrahisi
%16
ASD
417
%36
901
Fallot
522
%20
VSD
Diger
717
%28
Palyatif cerrahi girişimler-537
Palyatif Cerrahi Girisimler
%28
151
%40
B/T shunt
Diger
Gleen
30
%6
218
138
%26
PA banding
Download