da EKG

advertisement
EKG
Ahmet Eroğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Sunu Planı
• 
• 
• 
• 
• 
EKG tanımı ve normal EKG
EKG nasıl incelenir
EKG örnekleri
Anestezi ve EKG
Sonuç
2
Elektrokardiyogram (EKG) nedir?
•  Kalp atımları
sırasında kalbin
elektriksel
aktivitesininin
noninvaziv
olarak
gösterilmesi
SAN
AVN
SAĞ DAL
HIS
DEMETİ
SOL DAL
PURKINJE
3
Derivasyonlar
Taraf Derivasyonları
Unipolar: aVR, aVL, aVF
Bipolar: DI, DII, DIII
Göğüs Derivasyonları
V1, V2, V3, V4, V5, V6
4
Unipolar Taraf Derivasyonları
aVL
aVR
Toprak
aVF
5
Göğüs Derivasyonları
V1
V2
4. İKA
V5
V3
V6
5. İKA
V4
6
Standart EKG kağıdı
0.20 sn
Amplitüd
2 büyük kare=1mV
1 mV
0.1 mV
Zaman (kağıt akış hızı) -
25 mm/sn
7
Normal EKG
R
PR segmenti
J
P
T
ST segmenti
U
Q
S
QRS
PR
aralığı
QT
aralığı
8
P DALGASI
Atriyum depolarizasyonu…
DI,DII,aVF,V3-V6 da (+)
aVR de (-)
P
P
DIII, aVL,V1-V2 de
(+,-) olabilir.
9
PR ARALIĞI
P dalgası başlangıcı ile
QRS başlangıcı arası…
0.12-0.20 sn. arasında…
P
Q
SAN dan çıkan uyarının,
purkinje liflerine
iletilmesine kadar geçen
P
PR
aralığı
süre…
10
QRS KOMPLEKSİ
Ventrikül depolarizasyonunu
gösterir.
Süresi 0.10 sn. nin altında…
QRS kompleksinde herhangi bir
dalganın amplitüdü
> 5 mm ise BÜYÜK harfle, < 5
mm ise küçük harfle
yazılır…
11
ST SEGMENTİ
QRS bitiminden (J), T
dalgası başlangıcına
ST
segmenti
kadar olan süre…
12
QT ARALIĞI
QRS başlangıcından, T
dalgası sonuna kadar
olan süre…
Elektriki sistolü
gösterir…
QT
aralığı
13
U DALGASI
T dalgasından sonra
görülür…
U
Purkinje liflerinin
repolarizasyonunu
gösterir…
V3 de en belirgin…
14
EKG Nasıl İncelenir?
15
Sinüs ritmi var mı?
P dalgası, takip eden QRS kompleksi…
RR aralıkları eşit…
PR aralığı 0.12-0.20 sn…
Kalp hızı 60-100 atım/dk…
16
EKG de hız saptanması
Normal hız : 60-100/dk
Taşikardi
: >100/dk
Bradikardi : < 60/dk
300 / 3 = 100
1500 / 15 = 100
17
KAH da EKG de 3 ana
değişiklik…
- T dalgası değişiklikleri…
- ST segment değişiklikleri…
- Patolojik Q değişiklikleri…
KAH da her çeşit ritm ve iletim bozukluğu
ortaya çıkabilir...
18
KLASİK BİLGİ
T dalgası negatifliği………………… iskemi
ST segment değişikliği…………… injüri,
lezyon
Patolojik Q dalgası oluşumu……nekroz
19
Akut Mİ de ST Yükselmesi
İnfarktüs alanını doğrudan gören derivasyonlarda
ST segmentinde yükselme,
İnfarktüs alanını doğrudan görmeyen
derivasyonlarda ise ST segment çökmesi m.g
(Resiprok belirti – Ayna hayali)
20
AMİ DE EKG DEĞİŞİMİ
Normal
Saniyeler
Dakikalar
Saatler
Günler
21
Bazı klinik tablolarda ortaya çıkan ST segment değişiklikleri
Erken
repolarizasyon
Perikardit
Subendokardiyal
iskemi
Akut Mİ
Digital etkisi
Brugada sendromu
Strain
22
Patolojik Q DALGASI
> ¼ R
> 0.04 sn
23
İnfarktüsün yerleşimi
Değişim olan derivasyon
Ön yüz infarktüs
Anteroseptal
Anterior
Yaygın ön yüz
Anterolateral
Yüksek lateral
V1, V2, V3, V4
V1-V6
V1-6, DI, aVL
V4, V5, V6, aVL, I
D1, aVL
İnferior yüz infarktüs
İnferior
İnferolateral (apikal)
İnferoseptal
II, III, aVF
II, III, aVF, V5-6, bazen I, aVL
II, III, aVF, V1,2,3
Posterior infarktüs
V1, (V2) R/S > 1, T dalgası +
Subendokardiyal infarktüs
Herhangi bir derivasyon
24
TAŞİARİTMİLER
25
TAŞİKARDİ NEDİR?
Normal kalp hızı: 60-100 atım/dk
Atım sayısı < 60 atım/dk: Bradikardi
Atım sayısı > 100 atım/dk: Taşikardi
26
VENTRİKÜLER ERKEN VURU
Beklenenden erken gelen
QRS…
Önünde P dalgası yok…
QRS normalden farklı, geniş
(> 0.12sn), garip şekilli…
T dalgası ve ST segmenti
QRS in ters yönünde...
27
Unifokal
Multifokal
Bigemine
VT
28
Sinüs Taşikardisi
SAN dan orjin alan, dar
kompleksli taşikardi...
P hızı > 100/dk..
P dalgaları ve PR intervali
morfolojisi normal ve sabit..
PP mesafesi sabit..
29
25 mm/sn 1mV / 10mm
V1
Sinüs taşikardisi
Kalp atım sayısı 150/dk.
30
AVNRT
Genellikle P dalgaları ayırt edilemez…
QRS kompleksi normaldir…
QRS hızı 150-240/dk arasında olabilir…
31
II
32
Wolf Parkinson White Sendromu
. PR intervali 0.12 sn den daha kısa...
. 0.10 sn den geniş QRS dalgaları…
. QRS kompleksinin başlangıç (ilk 0.03-0.05sn lik
kesiminde delta dalgası
Sekonder ST/T dalgası değişikliği
TANI İÇİN İLK 3 KRİTERİN
MUTLAKA OLMASI GEREKLİ…
33
Delta dalgası
Kısa PR
34
35
Atrial Fibrilasyon
EKG de P dalgası yok…
RR aralıkları eşit değil…
P dalgası yerine f
ile
gösterilen fibrilasyon
dalgaları izlenir…
36
I
aVR
V1
V4
II
aVL
V2
V5
III
aVF
V3
V6
V1
II
V5
37
Atriyal Flutter
10mm/mV 25mm/sn
4:1 Geçişli Atriyal flutter
38
Ventriküler Taşikardi
Hızı 100/dk nın üzerinde olan,
3 veya daha fazla ventrikül kaynaklı
vurunun ard arda gelmesi ile oluşan bir
ritm bozukluğu...
39
10mm/mV 25mm/sn
Monomorfik VT
40
10mm/mV 25mm/sn
Polimorfik VT
41
BRADİARİTMİLER
42
BRADİKARDİ NEDİR?
Normal kalp hızı: 60-100 atım/dk
Atım sayısı < 60 atım/dk: Bradikardi
43
SİNÜS BRADİKARDİSİ
P dalgaları morfolojisi
normal…
P hızı < 60/dk…
Dal bloğu veya AV blok
olmadığı sürece her P
için normal bir QRS
mevcut...
44
Sinüs bradikardisi (27/dk)
45
ATRİOVENTRİKÜLER BLOKLAR
Birinci derece AV blok
İkinci derece AV blok
Mobitz Tip I (Wenckebach)
Mobitz Tip II
Üçüncü derece AV (Tam) blok
46
10mm/mV 25mm/sn
47
2.DERECE AV BLOK: TİP 1 WENCKEBACH
QRS
QRS
QRS
QRS
QRS ?
P
P
P
P
P
48
2.DERECE AV BLOK
MOBİTZ TİP II
QRS
QRS
QRS
QRS
QRS
QRS ?
P
P
P
P
P
P
49
3. DERECE AV BLOK
P
P
QRS
P
P
QRS
P
P
QRS
50
DAL BLOKLARI
ORTAK EKG ÖZELLİKLERİ
QRS kompleksinde genişleme
Normal QRS 0,06-0,10 sn
Dal bloklarında > 0,12 sn
Hemibloklarda 0,10-0,12 sn
QRS frontal aksında değişiklikler
Sağ dal bloğu  sağ aks
Sol dal bloğu  sol aks
ST segment ve T dalga değişiklikleri
51
Genişlemiş QRS de ayırıcı tanı
(QRS>0.12 sn)
DI,avL
V1
V5-6
Sağ dal bloğu
Sol dal bloğu
Yukarıdakilerden birine uymuyor
İntraventiküler iletim
kusuru
52
PACEMAKER EKG Sİ
53
PACEMAKERLER
Pacemaker uyarıları EKG de sivri, diken
şeklinde görülür (spike)
Pacemaker uyarıları, pacemaker tipine
göre P veya QRS nin hemen önünde
yer alır.
54
Ventriküler pacemaker
55
HİPERTROFİLER
56
Sol Atrium Büyümesi
(P MİTRALE)
DII de P dalgasının süresi uzun
(≥ 0.12 sn)
ve çentikli,
V1 de P dalgası bifazik, negatif
olan
kısmın süresi > 0.04 sn, derinliği
> 1 mm
57
Sağ Atrium Büyümesi
(P PULMONALE)
DII de P dalgasının
amplitüdü > 2.5 mm
58
Solventrikül
Ventrikül
Hipertrofisi
Sol
hipertrofi
kriterleri
Sokolow-Lyon kriterleri: V5R (veya V6R)+V1S > 35 mm
aVLR > 11 mm
Cornell voltaj kriteri:
V3S + aVLR ≥ 28 mm (E)
V3S + aVLR ≥ 20 mm (K)
Lewis indeksi:
(D1R+D3S)-(D3R+D1S) ≥ 16 mm
59
Sağ Ventrikül Hipertrofi Kriterleri
aVR
V1
Diğer prekordiyal derivasyonlar
R ≥ 5mm
R/S > 1
V1R+V5(6)S ≥ 10.5 mm
R>Q
qR görünümü
V5(6) R/S < 1mm
aVF
R ≥ 7mm
V5(6) R ≤ 4 mm ve V1S ≤ 2 mm
Uzun R ve
ST-T değ.
Sağ aks
S ≤ 2mm
V5(6) S ≥ 7mm
VAT > 0.03
60
EKG ÖRNEKLERİ
Yaygın ön yüz iskemi
62
WPW sendromu
63
SV hipertrofisi
64
Sol Dal Bloğu
65
1. derece AV blok
66
AV tam blok
67
2:1 AV blok + Sağ Dal Bloğu
68
AVNRT
69
VT, VF
70
Atrial flutter
71
Atrial Fibrilasyon
72
Ventriküler fibrilasyon
73
Hızlı Ventrikül Cevaplı Atrial Fibrilasyon
74
VT
75
Sinüzal taşikardi
76
Ventriküler pacemaker
77
Anestezi ve EKG
•  Kalbin elektriksel aktivitesini gösterir
•  Mekanik fonksiyonunu göstermez
•  Kalp debisini, kan basıncını göstermez
•  Preoperatif, intraoperatif ve postoperatif
devrede erken tanı ve tedavi imkanı sağlar
78
Kardiyak aritmiler
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Larinkoskopi ve entübasyon sırasında olabilir
Vagal stimülasyonla bradikardiler
Anestezi düzeyi (yüzeysel - derin)
Hipoksi ve hiperkarbi
Kateter işlemleri
Toraks cerrahisi sırasında AF
İnhalasyon anestetiklerine bağlı
İv anestezikler (ketamin, opioidler)
Asit - baz dengesi ve elektrolit bozuklukları
79
İNTRAOPERATİF EKG
•  Aritminin tanınmasını ve supraventriküler ventriküler aritminin ayırt edilmesini sağlar
•  İskeminin, özellikle ciddi Koroner Arter Hastalığı
olduğunu bildiğimiz hastada tanınmasını sağlar
•  Elektrolit değişikliklerinin tanınmasını sağlar
•  Kalıcı kalp pili (pacemaker) taşıyan hastalarda
cerrahi girişim süresince izlenmesi gereklidir
80
İNTRAOPERATİF EKG
- Miyokard iskemisi
- Miyokard infarktüsü
•  EKG'de ST segmenti ve T
dalgasındaki
değişikliklerle tanımlanır
•  EKG 'de ST segmentinin
horizontal hattan 1 mm
den daha fazla çökmesi
veya yükselmesi
miyokard iskemisinin
kardinal bulgusudur
•  EKG'de ST segmentinde
belirgin bir yükselme ve
ters T dalgası ile
karakterizedir
•  Eğer infarktüs alanı
yüzeye yakınsa Q dalgası
etkilenmez, ancak
ventrikül kası tüm kalınlığı
ile infarktüse maruz
kalmış ise derin Q dalgası
oluşur
81
POSTOPERATİF EKG
•  Postoperatif devrede kan gazlarındaki veya
elektrolit dengesindeki değişiklikler ile beraber
olan aritmiler anestezik girişimin bir sonucu
olabilir
•  Postoperatif devrede gelişen miyokard
iskemisinin veya infarktüsünün tanınmasını
sağlar
82
Sinus taşikardisi
•  Kalp dışı bozuklukları yansıtır
•  Egzersiz
•  Ağrı
•  Anksiyete
•  Hipotansiyon
•  Hipoksi
•  Tirotoksikoz, anemi ve diğer
yüksek debili durumlara normal
bir cevap…
83
Sinus bradikardisi
•  İlaçlar (beta bloker,
digoksin, suksinil kolin,
vb.)
•  MI
•  Kafa içi basınç artışı
•  Hipotiroidi
•  Hipotermi
•  Hasta sinus sendromu
84
Pacemaker Endikasyonları
  3.derece AV blok ve
  Semptomatik bradikardi
  Asistolinin 3 sn. den uzun sürmesi
  Nöromusküler hastalık dan birinin olması
  2.derece AV blok + semptomatik bradikardi
  Kronik bi/trifasiküler blok
  MI sonrası
  Kalıcı 2 veya 3.derece AV blok
  Geçici 2 veya 3.derce AV blok
  Sinoatrial nod disfonksiyonu
  Karotid sinüs stimülasyonuna bağlı rekürren senkop
85
Hiperkalemi
•  Yüksek sivri T dalgası
•  Geniş QRS kompleksi ve
P dalgası depresyonu
86
Hipokalemi
• 
• 
• 
• 
Myokard eksitabilisinde artış-aritmi oluşumu
PR intervali uzar
U dalgası belirginleşir
Digital toksisitesini derinleştirir
87
Kalsiyum
- Hiperkalsemi ve EKG
- Hipokalsemi ve EKG
•  QT intervali kısalır
•  Bu kısalma aslında ST
segmentinin kısalmasına
bağlıdır
•  QT intervali uzar , bu
uzama ST segmentinin
uzaması na bağlıdır
•  Hipokalseminin, genellikle
T dalgasını etkilemediği
kabul edilir
88
Sonuç
•  EKG, operasyon öncesi dönemde, operasyon
sırasında ve operasyon sonrası dönemde
bize erken tanı ve tedavide yol gösteren
noninvaziv bir yöntemdir
89
İlginize teşekkürler
90
Download