2016 Bağımsız Denetim Raporu 4. Dönem

advertisement
Vakıf Varlık Kiralama
Anonim Şirketi
7 Kasım - 31 Aralık 2016 hesap
dönemine ait finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
İçindekiler
Sayfa
Bağımsız denetim raporu ................................................................................................................
1-2
Finansal durum tablosu (bilanço) ....................................................................................................
3
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ...............................................................................
4
Özkaynaklar değişim tablosu...........................................................................................................
5
Nakit akış tablosu ............................................................................................................................
6
Finansal tablolara ait açıklayıcı dipnotlar ........................................................................................ 7 – 27
E
Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Eski Büyükdere Cai
Orjin Maslak No:27
Mastak, Sarıyer 36398
Istanbul Turkey
!
Buıldıng a better
workıng world
Tel: +902123153000
Fax:+90 2122308291
ey.com
Ticaret Sicit Ne: 672920-427502
-
7 Kasım -31 Aralık 2016 hesap dönemine ait
finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara ilişkin Rapor
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2016 tarihli finansal durum tablosu (bilanço)
ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar
ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara ilişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından,
gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal
tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak
yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal
tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, fınansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin fınansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak fınansal tabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Şirket yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
A member frm of Ern,t 5 Voung
cıobaı Umited
EY
BulIding a better
working world
Görüş
Görüşümüze göre finansal tablolar, Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 31 Aralık 2016 tarihi
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait fınansal performansını ve
nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun
bir biçimde sunmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1>
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 7 Kasım—31 Aralık 2016 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin
fınansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
2>
rrK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
of Ernst Sı Y ng Global Limited
T.
l jj4ıŞ’)
kıDe$T; SMMM
10 Mart2017
Istanbul, Türkiye
<2)
Amfmbe<filmofErnstYoung Global Umlled
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu (Bilanço)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Dipnot
referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden geçmiş)
7 Kasım31 Aralık 2016
Varlıklar
Dönen varlıklar
44.042
Nakit ve nakit benzerleri
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar
6
7
8
Duran varlıklar
42.272
1.164
606
255
Peşin ödenmiş giderler
9
Toplam varlıklar
255
44.297
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
2.484
Ticari borçlar
-İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
10
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
2.458
2.258
200
26
Uzun vadeli yükümlülükler
-
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Net dönem karı/ (zararı)
11
11
Toplam kaynaklar
41.813
50.000
(8.187)
44.297
İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(3)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Hasılat
Satışların maliyeti
Dipnot
referansları
Cari Dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
7 Kasım 31 Aralık 2016
13
13
-
Brüt kâr/(zarar)
-
Genel yönetim giderleri
14
Esas faaliyet kârı/(zararı)
(8.093)
(8.093)
Olağandışı gelir ve kar
-
Olağandışı gider ve zarar(-)
(94)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/(zararı)
(8.187)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı/(zararı)
(8.187)
Dönem kârı/(zararı)
(8.187)
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
(8.187)
İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(4)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait
özkaynak değişim tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Dipnot
referansları
Ödenmiş
sermaye
Sermaye
düzeltmesi
enflasyon
farkı
Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıllar
zararları
Net
dönem
zararı
Toplam
özkaynak
11
11
50.000
-
-
-
-
(8.187)
-
50.000
(8.187)
-
50.000
-
-
-
(8.187)
41.813
7 Kasım 2016
Sermaye artırımı (nakden)
Geçmiş yıllar karlarına transferler
Net dönem karı /zararı
Diğer kapsamlı gelir
31 Aralık 2016
İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(5)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait
nakit akış tablosu
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Dipnot
7 Kasımreferansları 31 Aralık 2016
Faaliyetlerden sağlanan nakit akışları:
Dönem Zararı
(8.187)
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
-
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Diğer
-
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
459
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklarda artış/(azalış)
Ticari alacaklardaki artış/(azalış)
Finansal yatırımlardaki faaliyetlerinden alacaklarda artış/(azalış)
Uzun vadeli borçlanmalarda artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
(2.025)
2.484
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
-
Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit girişleri/çıkışları
-
Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
(7.728)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları:
-
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit
çıkışları
-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
-
Sermaye artışı
50.000
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
-
Nakit ve nakit benzeri değerler üzerindeki net artış/(azalış)
42.272
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler
6
-
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler
6
42.272
İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
(6)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1.
Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Genel
Vakıf Varlık Kiralama A.Ş, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, kira
sertifikası ihraç etmek amacı ile Vakıf Katılım Bankası’nın bağlı ortaklığı olarak 7 Kasım 2016 tarihinde
kurulmuş ve 11 Kasım 2016 tarih ve 9196 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlamıştır.
Şirket’in tek ortağı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’dir.
Anonim Şirket statüsünde olan Şirket’in 50.000 TL tutarındaki kuruluş sermayesinin kurucu hissedarlar
arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ad soyad / Ticaret unvanı
Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi
Pay
Tutarları
Pay
Oranları
Ödenmiş
Paylar
Ödenmemiş
Paylar
50.000
%100
50.000
-
7 Kasım 2016 tarihinde Şirket’in tek ortağının Vakıf Katılım Bankası A.Ş olması kararlaştırılmış, 11
Kasım 2016 tarih ve 9196 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.
Şirket’in yönetim kurulu yapısı, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, yönetim kurulu üyesi ve
bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 15 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu
Başkanlık görevini Ali Güney, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Alpaslan Özen yürütmekte
olup, Yönetim Kurulu üyesi olarak Evren Uçak ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Hüseyin
Berat Bulut görev almaktadır.
Şirket’in ana faaliyet alanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen türler ile usul ve esaslarda kira
sertifikası ihraç etmektir.
Şirket’in ana sözleşmesinde belirtilen faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:
a. Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlık ve hakları kaynak kuruluştan
devralmak ve bunları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralamak,
b. Kaynak kuruluşa ait varlık veya hakları mülkiyet devri olmaksızın, vade boyunca kiralamak da dâhil
olmak üzere kendi lehine yönetilmesini konu alan sözleşmeler düzenlemek,
c. İhraca dayanak varlıklardan ve haklardan elde edilen gelirleri ve fon kullanıcısından yapılan
tahsilâtları payları oranında kira sertifikası sahiplerine ödemek veya aktarmak,
d. Kira sertifikası ihracının gerektirmesi durumunda vade sonunda başlangıçta anlaşılan koşullarda
sözleşmeye konu varlık ve hakları kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere devretmek ve satış
bedelini kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödemek,
e. Sahip olduğu varlıkları veya mülkiyeti devralmaksızın üçüncü kişilerin sahip oldukları varlıkları,
yatırımcıların menfaatlerine ve kuruluş amacına uygun olarak yukarıda anılan faaliyetleri icra
edebilmek ve bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yürütmek, kendi adına yönetilmesini sağlamak,
işletmek ve bu varlıklar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak, varlıklar üzerinde kaynak kuruluş
veya üçüncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemelerinin izin verdiği ayni
hakları tesis etmek,
f. Varlık veya hakları satın alarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ve ilgili
Tebliğ’de belirtilen nitelikteki şirketlere vadeli olarak satmak yoluyla varlık veya hak alımının
finansmanı sağlanmak,
g. Münhasıran veya diğer ortaklarla birlikte kar zarar ortaklığı esasına dayalı olarak yeni ortak girişim
kurmak, bir ortak girişime ortak olmak ve ortaklık paylarını satmak,
(7)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
1.
Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)
h. Kendi adına ve kira sertifikası sahipleri hesabına iş sahibi sıfatıyla eser sözleşmesine taraf olmak,
eseri kiralamak ve satmak, eser sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını gerçekleştirmek ve
eserin finansmanını sağlamak için hizmet, kat veya arsa karşılığı inşaat veya ortaklık gibi sair
sözleşmeler düzenlemek,
i. Yukarıda anılan faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla fon kullanıcıları, kaynak kuruluşlar,
yetkili/aracı kuruluşlar ve 3. kişilerle sözleşmeler akdetmek,
j. Kira sertifikası sahiplerinin temsilcisi veya güvenilir kişi olarak tayin edilmek suretiyle kira sertifikası
sahipleri yararına kendi lehine, doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını güvence
altına alma veya maruz kalacağı risklerden korunma amacıyla, teminat olarak her türlü menkul ve
gayrimenkul rehni (ipotek) ve sair ayni ve şahsi teminatları almak, doğmuş ve doğacak alacakları
temlik almak, üçüncü kişilerce verilen garantileri almak, bu amaçla gereken her türlü hukuki
muamelelerde bulunmak,
k. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde kira sertifikası ihracına yönelik
sair işlemleri gerçekleştirmek, sözleşmeleri yapmak ve faaliyetlerde bulunmak, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunmak.
Şirket, yukarıda sayılan maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri
gerçekleştirebilir:
a)
b)
c)
d)
Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için gerekli olan veya maksat ve mevzuuna faydalı
olabilecek her türlü anlaşmalara, sözleşmelere ve düzenlemelere taraf olabilir, bunlara ilişkin
kaynak kuruluş, aracı kuruluşlar, ortak girişimler ve üçüncü kişilerle her türlü sözleşmeler
akdedebilir,
Doğmuş veya doğabilecek her türlü hak ve alacaklarını veya risklerini teminatlandırmak için
veya Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda alabileceği düzenlenen her türlü ipotek, rehin ve teminatı
alabilir; bu amaçla sair bilcümle hukuki münasebetlerde bulunabilir,
Kira sertifikası ihracı, ihraca dayanak işlemlerin gerçekleştirilmesi ve mevzuat uyarınca
faaliyetinin devamı kapsamında katlanılması gereken ve emsallerine uygun olan harcamaları
yapabilir,
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer mevzuatın verdiği imkânlar dâhilinde her türlü işlemleri
gerçekleştirebilir ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer faaliyetlerde bulunabilir.
Finansal tabloların onaylanması:
31 Aralık 2016 tarihli ve bu tarihte sona eren döneme ait hazırlanan finansal tablolar, Şirket’in Yönetim
Kurulu tarafından 10 Mart 2017 tarihinde onaylanmıştır. Genel Kurul ve bazı düzenleyici kurumlar
onaylanan finansal tabloları değiştirme yetkisine sahiptir.
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır. (31 Aralık 2015: Bulunmamaktadır).
Şirket’in operasyonel ve genel yönetim faaliyetleri Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ve diğer destek
hizmetleri tarafından yürütülmektedir.
Şirket’in kayıtlı adresi ‘Gülbahar Mah. Büyükdere Caddesi Bina No:97 Şişli/İstanbul’dur.
(8)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
A.
Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun
olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
İlişikteki finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiştir.
Finansal tabloların hazırlanış şekli
Şirket’in ilişikteki finansal tabloları SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli “Finansal Tablo ve Dipnot Formatları
Hakkında Duyuru”suna uygun olarak hazırlanmıştır.
Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi
veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş
zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, finansal durum tablosunda (bilanço) net değerleri ile
gösterilirler.
İşletmenin Sürekliliği
Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin finansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirket’in
geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade
edilmiştir.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri belirleyebilmek
amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanır. Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi
veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal
tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama yapılır.
Şirket’in 7 Kasım 2016 tarihinde kurulmuş olması sebebiyle karşılaştırmalı bilgiler sunulmamıştır.
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve Hatalar
Yeni bir TMS/TFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz
konusu TMS/TFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.
(9)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirketin cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır.
Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait solo finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Söz
konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
(10)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal
tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak
yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre
işletmelerin bu yatırımları:
• Maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bunun
sonucu olarak TFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanmasında da
bir değişiklik yapılmıştır. TFRS 1’de yapılan değişiklik, ilk kez uygulama yapan işletmelerin, geçmişte
gerçekleşen işletme birleşmeleri için yatırımın satın alınması sırasında TFRS 1 muafiyetini uygularken
bireysel finansal tablolarında özkaynak yöntemini kullanarak yatırımlarını muhasebeleştirilmesine izin
vermektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele
almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır.
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir
işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının
yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta
tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar,
sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir.
Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı,
Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer
kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Değişikliklerin
Şirket’in solo finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS 14 – Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
TFRS 14, TFRS’yi ilk kez uygulayan tarife düzenlemesine tabi faaliyetler yürüten işletmelerin, tarife
düzenlemesi ile ilgili önceki mevzuata göre kayıtlarına aldıkları tutarları TFRS’ye göre hazırladıkları
mali tablolarında taşımaya devam etmelerine izin vermektedir. Halen TFRS’ye göre finansal tablo
hazırlayan şirketlerin bu standardı uygulaması yasaklanmıştır. Standart Şirket için geçerli değildir ve
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
(11)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, “TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu
olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
-
-
-
-
TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin (satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski
planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem
özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine
açıklık getirilmiştir.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe
girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için
yaptığı değişiklikleri de içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme
ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan
hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan
varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model
oluşturmaktadır. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu standardın Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
(12)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
TFRS 9 Finansal Araçlar
KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten
korunma muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına
dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak
ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm
finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer
işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonunu seçtikleri durumlarda,
kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki
azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski”
denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile
daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1
Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm
gerekliliklerinin erken uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer
şartları uygulamadan, sadece “gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak
belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken
uygulamayı tercih edebilirler. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar,
yorumlar
ve
değişiklikler
henüz
KGK
tarafından
TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket solo
finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe
girdikten sonra yapacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklik
UMSK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek
üzere, Aralık 2015’te TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini
süresiz olarak ertelemiştir. Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde katılım fonu oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari
alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir.
Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
İşletme, mevcut bir standardı ya da henüz zorunlu olmayan ancak erken uygulamaya izin veren yeni
bir standardı uygulamak konusunda, işletmenin ilk UFRS finansal tablolarında sunulan dönemler
boyunca tutarlı olarak uygulanmak koşulu ile seçim yapabilir. Değişiklik derhal uygulanacaktır.
(13)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo dipnotlarında
açıklama yapacaktır. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin
iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki
iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket’in bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)
UMSK Haziran 2016’da, UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır.
Değişiklikler, belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili UFRS
2’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini
kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme
dönüştüren hüküm ve koşullardaki değişiklikler.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
(14)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler);
UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. UFRS
4’de yapılan değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtük yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici
yaklaşım (deferral approach)’. Yeni değiştirilmiş standart:
a. Sigorta sözleşmeleri tanzim eden tüm şirketlere yeni sigorta sözleşmeleri standardı yayımlanmadan
önce UFRS 9 Finansal Araçlar standardının uygulanmasından oluşabilecek dalgalanmayı kar veya
zarardan ziyade diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirme hakkı sağlayacaktır, ve
b. Faaliyetleri ağırlıklı olarak sigorta ile bağlantılı olan şirketlere UFRS 9 Finansal Araçlar standardını
isteğe bağlı olarak 2021 yılına kadar geçici uygulama muafiyeti getirecektir. UFRS 9 Finansal Araçlar
standardını uygulamayı erteleyen işletmeler halihazırda var olan UMS 39 ‘Finansal Araçlar’
standardını uygulamaya devam edeceklerdir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri
(Değişiklikler)
UMSK, UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına
uymasına ya da uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut
olmasına bağlı olduğunu belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri
Bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini kapsayan işlemlerin
muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir.
Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun
belirlenmesi amacı ile işlem tarihini, işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal
olmayan varlık veya parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir.
İşletmenin bu yorumu gelir vergilerine veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil)
veya sahip olduğu reasürans poliçelerine uygulamasına gerek yoktur.
Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
(15)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
2.
UFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi
UMSK, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, UFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin Yıllık
İyileştirmelerini yayınlamıştır:
-
UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı
UFRS 7 açıklamalarının, UMS 19 geçiş hükümlerinin ve UFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa
dönemli istisnalarını kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için uygulanacaktır.
-
UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, UFRS 5
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı
olarak sınıflandırılan ya da elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak
sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri
açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.
-
UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş
ortaklığındaki yatırım, bir girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı
olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş
ortaklığındaki yatırımlarını UFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk
muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir.
Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti aşağıdaki
gibidir:
Gelir Kaydedilmesi
Hasılat:
Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre
muhasebeleştirilir. Bu kapsamda hizmet sözleşmesinin ya da hizmetin tamamlanmasını müteakip
ücret ve komisyonlar, aracılık faaliyetlerinden alınan komisyonlar, fon yönetim ücreti komisyonları,
portföy
yönetimi
komisyonları
ve
acentelik
komisyonları
tahakkuk
esasına
göre
muhasebeleştirilmektedir.
Kar payı gelir ve gideri
Kar payı gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir.
(16)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Temettü geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.
Maddi Duran Varlıklar
Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler için 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren satın
alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Sabit kıymetler doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir
şekilde amortismana tabi tutulur.
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının
karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte
genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar:
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden
birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu
varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir.
Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini
tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet
değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.
Bilgisayar yazılımı:
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
(3 yıl) itfa edilir.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum veya
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar,
satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının
olduğu en düşük seviyede gruplanır.
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu
olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili
varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla
ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle
elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir. Diğer
tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna
kaydedilmektedir.
(17)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal Araçlar
(i) Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak
teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan
çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır.
İç verim oranı yöntemi
İç verim oranı yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili kar payı gelirinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. İç verim oranı yöntemi; finansal aracın beklenen ömrü
boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini
nakit toplamını, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman
söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş
olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar
olarak sınıflandırılırlar.
b) Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b)
alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal
varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir
piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal
varlıklara ilişkin kar veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tür varlıkların
makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın
elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar
olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak
araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş
karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan
özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer
düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
c) Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
(18)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve
söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen
gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı
oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı, gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının
finansal varlığın İç verim oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri
arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, özel cari hesap ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 1
ay veya 1 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
(ii) Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe
politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
a) Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle
kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden
değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir
tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen
karpayı tutarını da kapsar.
(19)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
b) Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde iç verim oranı üzerinden hesaplanan karpayı gideri
ile birlikte iç verim oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. İç verim
oranı yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili karpayı giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.
İç verim oranı, finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir
zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal
yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Kur Değişiminin Etkileri
Yıl içerisinde gerçekleşen döviz işlemleri, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize bağlı varlık ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmiştir. Bu çevirimden ve dövizli işlemlerin tahsil / tediyelerinden
kaynaklanan kambiyo karları / zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
Şirket TCMB döviz alış kurlarını kullanmıştır. 31 Aralık 2016 itibarıyla USD alış kuru 3,5318 ve EUR
alış kuru 3,6939’dur.
Hisse başına kar / zarar
Hisse başına kar, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi
ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya aleyhine
ortaya çıkan olayları ifade eder. Bilanço tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni
deliller olması veya ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda, şirket söz
konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır. (Dipnot: 17)
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
(20)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği veya
yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkmasının muhtemel olmadığı durumlarda söz
konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların Şirket’e girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya
diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir
zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen
varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların Şirket’e girişleri
olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.
Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli
olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin neredeyse kesin hale
gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına
yansıtılır.
İlişkili Taraflar
a)
Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii)
Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii)
Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması
durumunda.
b)
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde,
İşletme’nin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde,
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde,
İşletme’nin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak
işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde (Şirket’in kendisinin
böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir),
İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde,
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.
Bu mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri,
aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar
olarak kabul ve ifade edilmişlerdir. Şirket’in ilişkili taraf işlemleri dipnot 12’te açıklanmıştır.
(21)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
2.
Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi
giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir.
Cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya
söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle
ilişkilendirilmesi durumunda mahsup edilir.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan vergi
oranları kullanılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumundan ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilebilir.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 (31 Aralık 2015: %20)’dir.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özkaynak olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü
dağıtım kararı alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak
sınıflandırılır.
3.
İşletme birleşmeleri
Bulunmamaktadır.
4.
İş ortaklıkları
Bulunmamaktadır.
5.
Bölümlere göre raporlama
TFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmelerin
faaliyet bölümleri ile ilgili raporlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
(22)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
6.
Nakit ve nakit benzerleri
Şirket’in dönem sonları itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkları aşağıda açıklanmıştır:
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Kasa
Banka
- Katılma Hesabı
- Özel Cari Hesap(*)
42.272
42.272
Toplam
42.272
(*)
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’de 42.272 TL tutarında özel cari hesabı
bulunmaktadır.
7.
Peşin ödenmiş giderler
Şirket’in dönem sonu itibarıyla dönen varlıklarda takip edilen peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir.
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Peşin ödenmiş giderler
MKK giderleri
Noter giderleri
Haberleşme giderleri
1.164
833
201
130
Toplam
1.164
8.
Diğer dönen varlıklar
Şirket’in dönem sonu itibarıyla diğer dönen varlıkları aşağıdaki gibidir.
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Devreden Katma Değer Vergisi
606
Toplam
606
9.
Peşin ödenmiş giderler
Şirket’in dönem sonu itibarıyla dönen varlıklarda takip edilen peşin ödenmiş giderleri aşağıdaki gibidir.
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Peşin Ödenmiş Giderler
Haberleşme Giderleri
255
255
Toplam
255
(23)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
10.
Ticari Borçlar
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Kısa vadeli ticari borçlar
-İlişkili taraflara ticari borçlar
-İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
2.458
200
2.258
Diğer
26
Toplam
2.484
11.
Özkaynaklar
i)
Ana Ortaklık Dışı Paylar / Ana Ortaklık Dışı Kar Zarar
Şirket’in dönem sonları itibarıyla ana ortaklık dışı payları ve ana ortaklık dışı kar-zararı
bulunmamaktadır.
ii)
Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ad soyad/Ticari ünvanı
Pay tutarları
(nominal)
Pay
oranları
Ödenmiş paylar
(nominal)
Ödenmemiş
Paylar
50.000
%100
50.000
-
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
7 Kasım 2016 tarihinde Şirket’in tek ortağının Vakıf Katılım Bankası A.Ş olması kararlaştırılmıştır, 11
Kasım 2016 tarih ve 9196 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
iii)
Sermaye Yedekleri
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in sermaye yedekleri bulunmamaktadır.
iv)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekleri bulunmamaktadır.
v)
Geçmiş Yıl Karlar)/(Zararları)
Geçmiş yıl karları/(zararları) bulunmamaktadır.
vi)
Diğer
Şirket’in dönem sonları itibarıyla Özkaynak kalemleri aşağıda açıklanmıştır.
Hesap Adı
31 Aralık 2016
Sermaye
Geçmiş Yıl Zararları
Net Dönem Karı/(Zararı)
50.000
(8.187)
Toplam
41.813
(24)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
12.
İlişkili taraf açıklamaları
a)
İlişkili taraflarla borç ve alacak bakiyeleri:
31 Aralık 2016
İlişkili taraflara ticari borçlar(*)
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
200
Toplam
200
(*)
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ilişkili tarafa kira borcudur.
31 Aralık 2016
Nakit ve nakit benzerleri
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
42.272
Toplam
42.272
b)
Şirket’in dönem sonu itibarıyla ilişkili taraflardan elde ettiği gelir bulunmamaktadır.
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline
yapılan ödeme bulunmamaktadır.
13.
Satışlar ve satışların maliyeti
Şirket’in dönem sonları itibarıyla satışları bulunmamaktadır.
14.
Genel yönetim giderleri
Şirket’in dönem sonları itibarıyla genel yönetim giderleri aşağıda açıklanmıştır.
7 Kasım 201631 Aralık 2016
Hesap Adı
Genel Yönetim Giderleri
8.093
Toplam Faaliyet Giderleri
8.093
Genel yönetim giderlerinin niteliklerine göre gider detayları
Şirket’in dönem sonları itibarıyla niteliklerine göre genel yönetim giderleri aşağıda açıklanmıştır.
7 Kasım 201631 Aralık 2016
Hesap Adı
Ticaret Odası Tescil Giderleri
Noter Giderleri
Bağımsız Denetim ve Müşavirlik Giderleri
Kira Gideri
Diğer
Toplam Faaliyet Giderleri
5.038
1.250
1.182
200
423
8.093
(25)
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
15.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de
taşımaktadır.
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B)
- Azami riskin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net defter değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
-
-
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Bankalardaki
katılım fonu
-
-
2.025
-
42.272
-
-
-
2.025
42.272
-
-
-
-
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın
satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hâlihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’ in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların
göstergesi olamaz.
Şirketin finansal tablolarında gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlık ve yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Kısa vadeli borçların (kira sertifikalarının ihracına ilişkin yükümlülükler) gerçeğe uygun değeri, kalan
vadelerine göre nakit çıkışlarının, değişen ülke risk primi ve piyasa katılım fonu oranı değişimleri göz
önünde bulundurularak hesaplanan oranlarla indirgenmesi yoluyla hesaplanmaktadır.
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2016
Gerçeğe uygun değeri
Kayıtlı değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İhraç edilen menkul kıymetler
42.272
-
(26)
42.272
-
Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))
15.
Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi düzeyi (devamı)
Likidite riski
Likidite riskinin yönetimi şirket Yönetim Kurulu sorumluluğundadır. Yönetim kurulu, şirketin likidite
gereklilikleri için, uygun bir likidite riski Yönetim yapısı oluşturmuştur. Şirket, likidite riskini düzenli
olarak takip ederek, finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla fonların ve
borçlanma rezervinin yeterli düzeyde devamını sağlamak suretiyle yönetir.
31 Aralık 2016
1 aya
kadar
1 ay 1 yıl arası
1 yıl 5 yıl arası
5 yıl ve üzeri
Vadesiz
Toplam
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Diğer varlıklar
-
1.164
255
-
42.272
606
42.272
2.025
Toplam varlıklar
-
1.164
255
-
42.878
44.297
İhraç edilen kira sertifikaları
Diğer yükümlülükler
-
2.484
-
-
41.813
44.297
Toplam yükümlülükler
-
2.484
-
-
41.813
44.297
Likidite riski
-
(1.320)
255
-
1.065
-
Kur Riski
Yabancı para riski, herhangi bir finansal aracın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir. Şirket, yabancı para cinsinden parasal varlıklarını, TL’ye çevirirken
kurlardaki değişiklikler nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, yabancı varlık ve borçları bulunmamaktadır.
16.
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler
Bulunmamaktadır.
17.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
30 Aralık 2016 tarih ve 136 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı iki milyar Türk Lirası ihraç tavanı ile
sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine, kira
sertifikasına ilişkin ihraç işlemlerini yürütmek için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiş
olup, 17 Şubat 2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.
18.
Finansal tabloların önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Bulunmamaktadır.
19.
Taahhütler
Bulunmamaktadır.
(27)
Download