JSP ile Veritabanından XML Oluşturmak - 03-08-2014

advertisement
JSP ile Veritaban?ndan XML Olu?turmak - 03-08-2014
by Burak - Burak Kutbay'?n Ki?isel Blog'u | - http://blog.burakkutbay.com
JSP ile Veritaban?ndan XML Olu?turmak
by Burak - Cumartesi, Mart 08, 2014
http://blog.burakkutbay.com/jsp-ile-veritabanindan-xml-olusturmak.html/
Java Server Pages Derslerimize kald???m?z yerden devam ediyoruz. Bu yaz?da Jsp ile
Veritaban?m?zdan XML olu?turmaya bakaca??z.
Önceki derslerimizde Java Server Pages ile XML Veri Gösteriminden bahsederken XML'in ne
oldu?undan da bahsetmi?tik. Verilerimizi XML format?nda olu?turmak için neler yap?lmas? gerekli
buna bakal?m. Bu yap?n?n bize ne faydas? olabilir diye sorarsan?z, XML yap?daki farkl? dillerde kolay
i?lenebilmesi, ba?ka bir i?lem için belirli verilerin saklan?p i?lenmesi esnas?nda veritaban? yükünü
azaltma, farkl? platformlarda farkl? uygulamalarda da kullanabiliriz.
Ö?renci veritiban?m?zdan baz? bilgileri alaca??z ve XML olu?turaca??z. XML olu?turmadan önce bir
stil dosyas? olu?turaca??z bu stil dosyas? bizim verilerilerimizi XML format?na dönü?türecek. Bu
yap?ya XSL diyoruz. XSL gelen verileri XML yap?s?na koyacak ve biz XML format?n? her yerde
kullanmam?z? sa?layacak.
<xml versiyon="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">
<xsl:template match="/">
<html>
<body>
Ö?renciler
<table>
<tr> <td>Ad</td>
<td>Soyad</td>
<td>Numara</td>
</tr>
<xsl:for-each select="ogrenci/bilgi">
<tr>
<td><xsl:value-of select="ad"/></td>
<td><xsl:value-of select="soyad"/></td>
<td><xsl:value-of select="numara"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
</table>
</body>
</html>
1/3
JSP ile Veritaban?ndan XML Olu?turmak - 03-08-2014
by Burak - Burak Kutbay'?n Ki?isel Blog'u | - http://blog.burakkutbay.com
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Stil dosyam?z? olu?turduk ve ?imdi JSP sayfam?zda yer alan kodlar?na bakal?m. Yapaca??m?z ?ey
verilerimizi veritaban?ndan çekece?iz . Stil dosyam?z?da JSP sayfam?za eklemeyi unutmayaca??z.
<%@ page contentType="text/xml" %>
<%
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
java.sql.Connection baglanti=java.sql.DriverManager.getConnection("jdb
c:odbc:Ogrenci","","");
java.sql.Statement sorgu=baglanti.createStatement();
java.sql.ResultSet veri=sorgu.executeQuery("SELECT * From bilgi");
%>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="stil.xsl"?>
<ogrenci>
<% while(veri.next())
{
%>
<bilgi>
<ad>
<%=veri.getString("ad") %>
</ad>
<soyad>
<%=veri.getString("soyad") %>
</soyad>
<numara>
<%=veri.getString("numara") %>
</numara>
</bilgi>
<%
}
veri.close();
baglanti.close();
%>
<ogrenci>
Jsp sayfam?zda neler yapt?klar?m?z? özetlersek veritaban?m?za ba?land?k verilerimizi bir döngü
2/3
JSP ile Veritaban?ndan XML Olu?turmak - 03-08-2014
by Burak - Burak Kutbay'?n Ki?isel Blog'u | - http://blog.burakkutbay.com
içerisinde çektik ve getString metodu ile verilerimizi ilgili xml kolonuna gönderdik. Stil dosyam?zdaki
uygun tasar?ma yap?ya göre kaydederek JSP sayfam?zda bir XML dökümü görüntülemi? olduk.
Güzel kodlamalar!
_______________________________________________
PDF generated by Kalin's PDF Creation Station
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download