Sayın Okurumuz, Odamız geçtiğimiz günlerde elektrik

advertisement
Sayın Okurumuz,
Odamız geçtiğimiz günlerde
elektrik mühendisliği eğitiminin sorunlarını tar
tışmak amacıyla bir toplantı düzenledi. ODTÜ, ADMMA ve AMMYO elektrik bölümü
öğrencilerinin
katıldığı
toplantıda
önce
mühendis
Odalarının,
özellikle
Elektrik Mühendisleri Odasının ve TMMOB'nin işlev ve görevleri üzerinde du
ruldu.
Daha sonra, tüm üniversitelerimize ilişkin
eğitim sorunları
yanında
ODTÜ'nün ve ADMMAAMMYO'nun özel sorunları açıklandı, tartışıldı. ODTÜ'nün,
üyeleri siyasal iktidarca atanan
bir mütevelli heyet tarafından yönetilmesi
nin, bütün yöneticilerinin bu mütevelli heyetçe atanmasının doğurduğu sakın
calar ve sorunlar ortaya kondu. Özel kanununun getirdiği bu yönetim biçimi
yüzünden ODTÜ'nün bunalımlı dönemler, bunalımlı günler geçirdiği, geçirmekte
olduğu belirlendi.
Anayasa Mahkemesinin yüksek öğrenimin ancak Devlet eliyle yapılabileceği ka
rarı üzerine "devletleştirilen" özel yüksek okulların sorunları ise
üzerinde
özellikle
durulması gereken boyutlara erişmiştir. Uygulanan "devletleştirme"
yöntemi tümden sakıncalı
ve yanlıştır. Öyle ki, bugün bu okulların yalnızca
adları değişmiştir.
Patron gitmiş,
yerine
Devlet gelmiş,
başka hiçbir şey
değişmemiştir. Anadolu kentlerinde açılan öteki DMMA'lar gibi bu okullarda da
eğitim, hemen tümüyle dışardan gelen öğretim üyeleriyle yürütülmekte ve ye
tersiz kalmaktadır. Öğretim üyesi/öğrenci oranları, öğrenci başına harcamalar,
öğrenci başına düşen yapı alanı, sınıf, laboratuvar vb. araçgereçler bakımın
dan bu okullarda özel okul oldukları zamana göre hiç bir somut iyileşme görül
memiştir. Bu okullar, üstelik
paralı olma
niteliklerini de korumaktadırlar.
Bu okullar devletleştirildikten sonra, sorun sanki çözülmüş gibi, kamuoyunun
ilgisi yeterince uyanık tutulamamıştır. Tüm öteki yüksek öğrenim kurumlarının
sorunları yanında bu okulların sorunlarını da gündeme getirmek ve sergilemek
görevlerimiz arasında olmalıdır. Bundan sonraki sayılarımızda da bu konulara
eğilmeyi sürdüreceğiz.
Elektrik mühendisi
yetiştiren üniversite
ve
yüksek
okulların öğretim üyeleri, asistanları, öğrencileri
ve
mezunlarını bu konu
lara eğilmeye ve dergimize katkıda bulunmaya çağırıyoruz.
1975 Üniversite Seçme Sınavları bugünlerde yapılacak. Bu sınavlara yaklaşık
280 bin kişi girecek ve bu sınavları gene yaklaşık 200 bin kişi kazanamaya
cak. Tümüyle
adaletsiz olduğu; halk çocuklarını, feri kalmış yörelerimizin
çocuklarını elemeyi amaçladığı, bilimsel bilgiye degıl
bazı
özel bilgi lere
dayanan bir öğrenimi
ve
ezberciliği teşvik ettiği, özel dersanelerm mantar
gibi bitmesine ve çoğalmasına, bir haksız kâr aracı ve bir somum mekanızmas,
olarak kurumsallaşmasına yol açtığı bilinmeyen gerçekler degıl. Biz de bu sa
yımızda, bu gerçekleri bir ölçüde somutlaştırmaya çalıştık.
vTaraTtırmacılarımız
arasındaki
iletişim eksikliğini
gidermede
yardımcı
ola
cağımız kanısındayız.
2 4 2
elektrik Mühendisliği 222
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards