TBMM B:80 23.3.1994 0 : 1 315. — Adıyaman Milletvekili Mahmut

advertisement
T.B.M.M.
B:80
23.3.1994
0:1
315. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılınç'ın, Kürt kökenli kişlerin adreslerinin tespit et­
tirildiği iddialarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe 'nin yazılı cevabı (7/3669)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasının sağlanması
nı arz ederim.
'
Mahmut Kılınç
Adıyaman
11-17 Kasım tarihli Aktüel Dergisinde "Kürt listelerini imha edin" kapak manşetli yazı dizi­
sini okuduğumda büyük bir endişeye kapıldım.
Bugün konumu itibariyle, en hassas illerimizden biri olan Erzurum'da, bizzat Emniyet Mü­
dürünün mahalle muhtarlarından ve ilin ileri gelenlerinden Kürtlerin oturduğu evleri, iş yerleri, ve
yaşlarına bakılmaksızın isim ve adreslerinin tespit edilmesini istemiştir. Buna benzer bir uygula­
mayı hatta birazda farklı olarak (Kürt ve yabancı uyruklular için) 3 yıl önce İstanbul Emniyetinin
yaptığını o günün mahalle muhtarıda itiraf etmektedir.
Bazı basın ve yayın organlarında da çıkan haberlere göre devletin resmî görevlilerinin dışında
bazı gençlerin Kürtlerin adreslerini tespit etmekte oldukları, ve sorulduğunda bu hareketimizle
devletin boşluğunu doldurmaktayız demişlerdir.
Tarihe 6-7 Eylül olayları olarak geçen olayda da, İstanbul'daki Rum evlerine saldıran saldır­
ganların ellerindeki adresleri Emniyet yetkililerinden aldıkları gerçeği günümüzde de bilinmekte­
dir.
1. Kürtlerin adreslerini ev ev tespit eden devlet görevlisi olmayan bu gençlerden devletin ha­
beri var mıdır? Yoksa, kimin için ve ne adına böyle bir çalışma yapmaktadırlar?
2. Tek tek tespit edilen bu adresler olası bir saldırı öncesi, birilerine mi veya bir makama mı
verilecektir?
3. Bu tür çalışmalar Kürt ve Türk düşmanlığını körüklemek isteyen kişi ve kişilere zemin ha­
zırlamak anlamına gelmez mi?
4. Kürtler bu ülkenin evladı değil midir ki adres tespitlerinde yabancı uyruklularla aynı konu­
ma konmuşlardır?
5. Yapılan bu işlem yasal mıdır?
6. Bu yasal değilse yapanlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır, yapılmamışsa
yapmayı düşünüyor musunuz?
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
8.3.1994
Sayı: B.05.1.EGM.0.12.01.01.072869
Konu: Soru Önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinin 11 Şubat 1994 ve
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/3669-8064/31222 sayılı yazıları
Adıyaman Milletvekili Sayın Mahmut Kılınç tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve ta­
rafımdan yazılı olarak cevaplandırılması talep edilen önergedeki hususların cevabı aşağıya çıkarıl­
mıştır.
11-17 Kasım 1993 tarihli Aktüel Dergisi'nde kapak konusu yapılan, haber mesnetsizdir.
Güvenlik Kuvvetlerimiz huzur ve güvenin sağlanması bakımından kanunların kendisine tevdi
ettiği görevleri, Anayasa ile teminat altına alman kişi hak ve özgürlükleri ila kanun önündeki eşit­
liklerini ırk, dil, din, mezhep, felsefî, inanç vb. gibi sebepler ayrımına tabi tutmadan yerine getir­
mektedir.
-372-
Download