117. Birle?im:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 117
15 . 6 . 2010
O: 10
Benim, bu kürsüden Sayın Millî Eğitim Bakanı ve AKP milletvekillerine bir önerim var:
“Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu” diye bir platform var, bu gençlerle biraz konuşun
lütfen ya da kendinizi o gençlerin anne babalarının yerine koyun, empati yapın biraz. Mesela 2002
yılında mezun olup atanmayan beden eğitimi öğretmeni Hakan Demirbanka’nın yerine koyun ya da
Hakan’ın kendi çocuğunuz, kardeşiniz olduğunu düşünün ya da 2000 yılında mezun olan Mustafa
Kocabaş’ın yerine koyun kendinizi ya da 2008 yılında mezun olan edebiyat öğretmeni Fırat
Sarıpınar’ın, sınıf öğretmeni Mutlu Kayıran’ın yerine koyun. Platformun verilerine göre ataması
yapılmadığı için intihar eden öğretmen sayısı 14. En son Bursa’da biyoloji öğretmeni Fikret Ercan
intihar etti. Yazık değil mi bu gençlere. Bunların böyle bunalımlara girip hayatlarının baharında
intihara sürüklenmeleri içinizi acıtmıyor mu?
Ben, burada, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir sözünü hatırlatarak sözlerime son
veriyorum: “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kadrolu-sözleşmeli öğretmen ayrımı olmayacak, atama
bekleyen öğretmenlerimizin tamamının da ataması yapılacaktır.” Bugünler de yakın sevgili gençler.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özbolat.
İkinci bölüm üzerinde Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz isteyen Nezir Karabaş, Bitlis
Milletvekili.
Buyurun Sayın Karabaş. (BDP sıralarından alkışlar)
BDP GRUBU ADINA MEHMET NEZİR KARABAŞ (Bitlis) – Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; 508 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerine Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına söz
almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabii, yirmi maddelik bir tasarı ve tekliflerin içinde birçok bakanlığı, komisyonu ilgilendiren
maddeler var ancak tasarının özü öğretmen ve polis atamalarıyla ilgili. Şimdi, tabii, birinci bölüm
üzerine de, bu bölüm, ikinci bölüm üzerine de birçok hatip dile getirdi, Türkiye’de hem resmî
rakamlara göre hem de eğitim alanında örgütlü olan sendikaların rakamlarına göre 300 binin üzerinde
atama bekleyen öğretmen var. Tabii bunların kurdukları bir platform da var. Bir ara Sayın Başbakan
“Ne demek ataması yapılmayan öğretmenler?” demişti. Yani bu çok açık. Eğitim mezunu olmuş,
üniversiteyi okumuş, öğretmen olmaya hak kazanmış, atanıp öğretmenlik yapmayı bekleyen kişiler...
Ha, bunlar da örgütlü toplumun doğası gereği bir araya gelip atamalarının yapılması, işsiz olan
eğitimcilerin dayanışması şeklinde bir yapı oluşturmuşlar yani bu çok açık.
Şimdi, tabii, daha önce dile getirdik çeşitli dönemlerde. Millî Eğitim Bakanlığının kendisinin
yaptığı iç denetim çalışması var, raporu var; geçen yıl yapılmış, 133 bin öğretmen açığından
bahsediyor. Yine, birçok alanda, hizmetli, diğer alanlardaki açıklardan bahsediyor, geniş bir rapor ama
öğretmenler üzerindeki kısımla ilgili dile getirirsek geçen yıl Millî Eğitimin kendisinin yaptığı iç
denetim sonucunda 133 bin öğretmen açığı var. Tabii, bu süre içinde yapılan öğretmen atamaları var
ama bu sürede yeni yetişen, eğitim çağına gelmiş öğrenci, okumaya başlamış öğrenci sayısını
kıyasladığımız zaman bu sayının düşmediğini, tam tersine yükseldiğini söyleyebiliriz. Ancak
Türkiye’de çok ciddi bir öğretmen açığı olduğunu, yapılan, atanan sözleşmeli öğretmen, vekil
öğretmen, ek ders ücreti karşılığı öğretmen uygulamalarına rağmen ciddi şekilde açık olduğunu hem
Sayın Bakan hem Hükûmet kabul ediyor ancak bunlar dile getirildiği zaman 2002’den sonra yapılan
öğretmen atamaları, 2002’den bu yana öğrenci sayısına düşen öğretmen sayısı, 2002’den bu yana
derslik sayısı üzerinden hesap yapılıyor.
– 112 –
GÖKHAN-117
305–309
Download