Kur`ân-ı Kerimin mahzen-i mu`cizât ve mu`cize-i

advertisement
Sorularlarisale.com
Kur’ân-ı Kerimin mahzen-i mu’cizât ve mu’cize-i kübra
olması ile nübüvvet-i Ahmediyyenin ve vahdaniyet-i
İlâhîyenin kat’i delili ve bürhanı olmasını izah eder
misiniz?
Peygamberimizin (asm) bine yakın mucizesi olmakla birlikte, Onun en büyük
mucizesi Kur’ân-ı Kerim'dir. Üstat Hazretleri Kur’ân'ın kırk nevi i’cazı olduğunu
beyan ediyor. Bunlardan birkaçını hatırlayalım:
Kâinatın yaratılışıyla, ayrıca Hz. Adem’in (as.) ve Hz. İsa’nın (as.) yaratılışlarıyla ilgili
verdiği haberler birer mucizedir. Yani beşerin fikriyle bunlara erişilemez.
Öte yandan, Allah’ın isimleri, sıfatları, fiilleriyle ilgili haberleri de yine birer
mucizedirler.
Cenab-ı Hakk’ın insanlardan arzuları, onları yaratış hikmeti, emir ve yasaklarının
neler olduğu da insan aklının ötesindedir. Yani, peygamber ve kitap olmaksızın, akıl
tek başına bu konularda bir adım dahi atamaz.
Kabir âlemi, mahşere çıkış, haşir meydanı, mizan, sırat, cennet ve cehennemle ilgili
haberleri de insan aklının ulaşamayacağı hakikatlerdir.
Bütün bu hakikatleri ümmî bir zatın insanlık âlemine ders vermesi Onun
nübüvvetinin ayrı bir delilidir.
Yine, Kur’ân'ın mucize oluşunun en belirgin bir yönü de onun nazmındaki belağattır.
Kur’ân-ı Kerim'de açıkça meydan okunduğu halde kısa bir sûresinin bile taklidini
yapmaya güç yetirilmemesi gösteriyor ki, bütün sûreler ve ayetler de birer
mucizedirler.
Diğer taraftan, Kur’ân'ın en büyük davası olan tevhid, yani Allah’ın bir olduğunu
beyan ederek insanları şirkin her çeşidinden kurtarma davası çok farklı yönleriyle
nazara verilmiş ve ispat edilmiştir. Buna örnek olarak, Kur’ân'ın hülasası olan Fatiha
Sûresindeki tevhid derslerine bir göz atalım:
Fatiha Sûresinde ilk olarak bütün medih ve senanın ancak Allah için ve O’na mahsus
olduğu ifade edilir. Bu bir tevhid dersidir.
Takip eden ayette bütün âlemleri ancak Allah’ın terbiye ettiği nazara verilir.
Daha sonra, Allah’ın Rahmân ve Rahîm olduğunun beyanı da bir yönüyle tevhide
işaret eder. Yani, sizin taptığınız putlar ve Allah’a şerik koştuğunuz şeyler ne
page 1 / 2
dünyada size rahmet edebilirler, ne de ahirette.
Daha sonra din gününün sahibinin Allah olduğu beyan edilir.
Bütün bu tevhid dersleri ibadette tevhidi netice verir:
“Yalnız sana ibadet ederiz. Ve yalnız senden yardım dileriz.”
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download