haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2001/5
29/1/2001 - 2/2/2001
A. 1.1.2001 - 2.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.2001 - 2.2.2001 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 14
adet, 29.379,1 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 6 adet 22.040 Milyar TL. olmak üzere toplam 20 adet, 51.419,1
Milyar TL'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 12 adet 42.809,7 Milyar
TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 6 adet 24.034 Milyar TL.'dir. (kayıt tarihindeki piyasa değeri 44.451 Milyar TL.'dir) olmak
üzere toplam 18 adet, 66.843,7 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2001 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 54, yatırım fonu
katılma belgesi için 3, tahvil için 1, banka bonosu için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç
başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 4’dür.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
Kurul Kaydına Alınan
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
Hisse Senedi
1
14
20.000
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
1
6
2.000
Toplam
Tutarı
29.379,1
22.040
TOPLAM
51.419,1
2
20
22.000
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
2
12
11.924,5
1
1
6
4.000( )
3
18
15.924,5
Toplam
Tutarı
42.809,7
2
24.034( )
66.843,7
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 2.975 milyar TL’dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2001 tarihinden 2.2.2001 tarihine kadarki piyasa değeri 44.451 milyar TL’dır.
1.1.2001 - 2.2.2001 tarihleri arasında 2'si bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da
mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 13'e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak
üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 6 olmuştur. 1.1.2001 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 22’dir.
B. 29.1.2001 - 2.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 1'i hisse senedi, 1'i yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 2 adet
ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek
istenen bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 20.000 Milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da 2.000
Milyar TL.'dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Ortaklığın Unvanı
1. Şekerbank T.A.Ş.
2. HSBC Bank A.Ş.
B Tipi Değişken Fonu
Bedelli
Bedelsiz
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
Hisse Senedi
Katılma
Belgesi
20.000
–
–
–
–
–
–
–
–
2.000
1
İç
Diğer
I.
Kaynaklardan Temettüden
Halka
Menkul
Açılma
Kıymetler
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
1. Çimentaş İzmir Çimento
Fabrikası Türk A.Ş.
10.500
25.000
10.500
15.000
40.000
10.000
2. Türk Demir Döküm
Fabrikaları A.Ş.
3. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 1 ortaklığın menkul kıymet ihraç başvurusu talebi üzerine işlemden kaldırılmıştır. (Tablo 4)
Tablo: 4
(Milyar TL.)
Hisse Senetleri
Ortaklığın Ünvanı
Başvuru
Menkul
Bedelli
Tarihi
Kıymetin
(Nakit
Türü
Artırım)
2.400
Bedelsiz
Diğer
İç
I.
Halka
Menkul
Kaynaklardan
Temettüden
Açılma
Kıymetler
–
–
–
–
1. Gimsan Gediz
İplik ve Mensucat
30.10.2000 Hisse Senedi
Sanayii A.Ş.
C. 29.1.2001 - 2.2.2001 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın 11.924,5 Milyar TL. bedelli hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi
kabul edilmiştir. (Tablo: 5)
Tablo: 5
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Kayıtlı
Ortaklığın Unvanı
Çıkarılmış Sermayesi
Sermaye
Tavanı
İhraç Edilecek Nominal Tutar
Bedelli
Eski
Yeni
(Nakit
Artırım)
Bedelsiz
İç
Kaynaklardan Temettüden
1. DEAŞ Doğu Enerji
Ticaret A.Ş.(*)
2. Aygaz A.Ş. (**)
–
175
75.000
20.000
10.000
9.825
–
–
21.924,5
1.924,5
–
–
(*) Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa dışında ihraç ve halka arzedilecektir. Mevcut sermayesi de Kurul kaydına alınmıştır.
(**) Şirketin Gaz Aletleri A.Ş.’nin devralması nedeniyle Gaz Aletleri A.Ş. ortaklarına dağıtılacaktır.
2
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 6)
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
1. Karsan Otomotiv
1
San. ve Tic. A.Ş.( )
(1)
–
12.000
2.400
Şirket, 2001 yılında 160 milyar TL. bedelli, 4.800 milyar TL. bedelsiz, 2002 yılında 1.640 milyar TL. bedelsiz, 2003 yılında 3 trilyon TL. bedelsiz sermaye artırımı
öngörmektedir.
3. Halka Açılan Ortaklıklar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 1 ortaklığın sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin kayda alma
talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 9.825 Milyar TL.’dır. (Tablo 7)
Tablo: 7
Ortaklığın Unvanı
Halka Açılmanın Türü ve
Bir Payın
Nominal Değer Üzerinden Tutarı
Ortaklıkça
Aracılık Yüklenimini
Mevcut Hisselerin
Sermaye
Belirlenen
Yapan Kuruluşlar
Satışı
Artırımı
Satış Fiyatı
(Milyar TL)
(Milyar TL)
(TL)
1. DEAŞ Doğu Enerji
Ticaret A.Ş.(*)
Nominal
–
9.825
değer üzerinden
satılacaktır.
(*) Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa dışında ihraç ve halka arzedilecektir. Mevcut 175 milyar TL.'lık sermayesi de Kurul kaydına alınmıştır.
4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan 1 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı4 trilyon TL.’dir. (Tablo 8)
Tablo: 8
Fon Başlangıç
Ortaklığın Unvanı
Tutarı
Pay Sayısı
Portföy Yapısı
(Milyar TL)
(Milyon)
(%)
1. İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
A Tipi Hisse Senedi Fonu
(3 trilyon TL.’dan 7 trilyon TL.’na artırımı)
Hisse Senedi 58
4.000
3
400
Ters Repo 42
Kurulumuzun “Seri:VII, No:14 Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin
Esaslar Tebliği” çerçevesinde, Citibank N.A. Merkezi New York, İstanbul Türkiye Şubesi’nin temsilciliğini üstlendiği
Lüksemburg’ta kurulu Citibank N.A. Money Manager ve Citibank N.A. Citiselect Portfolios şemsiyesi altında bulunan toplam
5 adet alt portföye ait aşağıda açıklanan payların Kurul kaydına alınmasına karar verilmiştir.
FONUN VE
KAYDA
29.12.2000
SATIŞI YAPILACAK
YAKLAŞIK TL
ALT PORTFÖYÜN ADI
ALINMASI
TARİHLİ PAY
PAYLARIN CARİ
DEĞERİ
TALEP EDİLEN
FİYATI
DEĞERİ
1 USD =675.000
PAY SAYISI
USD
CitiSelect Portfolios
-
Asia Tilt 300 Balanced
785.876 pay
13,21 USD
10.381.422 USD
7.007.459.823.000
-
Asia Tilt 400 Growth
608.620 pay
12,53 USD
7.626.009 USD
5.147.555.805.000
-
Asia Tilt 500 Enhanced Growth
105.593 pay
11,12 USD
1.174.194 USD
792.581.058.000
Money Manager
-
Money Manager 1
553.454 pay
13.21 USD
7.311.127 USD
4.935.010.954.500
-
Money Manager 2
459.603 pay
13.24 USD
6.085.144 USD
4.107.472.011.000
32.577.896 USD
21.990.079.651.500
TOPLAM
D. ÖZEL DURUMLAR
1) DSD Deri Sanayicileri Sektörel Dış Ticaret A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliği talebi üzerine yapılan incelemede,
Şirketin 1999 yılı karını ortaklarına dağıtmadığı tespit edilmiş olup, 1999 yılı karının dağıtılmaması nedeniyle varsa zarar
gören Şirket ortaklarının, yasal koşullar oluştuğu takdirde, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumlulukları için gerekli yasal
yollara başvurma hakları bulunduğunun duyurulmasına karar verilmiştir.
2) SCA Mölnlycke Holding B.V. ve SCA Packaging Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin, Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş.
ortaklarından Yaşar Birleşik Pazarlama Dağıtım Turizm ve Ticaret A.Ş., Pınar Yem Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ve Selçuk
Yaşar'ın sahip oldukları ve Şirket sermayesinin %66,89'una tekabül eden pay edinimleri ile doğacak çağrıda bulunma
yükümlülüklerinden, muaf tutulmaları talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.
3) Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda
onaylanmasına karar verilmiştir.
4) Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fonu'nun, Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi
Tahvil ve Bono Fonu'na dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir.
5) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesini 2.250 milyar TL.'dan 5.950 milyar TL.'na artırılması nedeniyle
anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği
bulunmamaktadır.
6) DEAŞ Doğu Enerji Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin mevcut ortaklarının rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması
suretiyle 175 milyar TL.'den 10 trilyon TL.'ye artırılması ve nakit karşılığı arttırılan 9.825 milyar TL. nominal değerli hisse
senetlerinin borsa dışında halka arz yoluyla satışına ilişkin talebinin görüşüldüğü 01.02.2001 tarih ve 5/111 sayılı Kurul
toplantısında;
a) Şirket sermayesinin 49,5 milyar TL.'den 10 trilyon TL.'ye arttırılmasına ilişkin 12.08.2000 tarihli olağanüstü genel
kurul kararıyla değiştirilen ve 22.08.2000 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na tescil edilen esas sözleşmesinin 6 ncı
maddesiyle ilgili tescil işlemini 10 trilyon TL. nominal değerli hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasını müteakip, sicilden
4
terkin ettirmesi ve Kurulumuzca onaylanan ve 21.10.2000 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen
esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin son şeklini ticaret siciline tescil ettirmesi gerektiği
konusunda Şirket'in bilgilendirilmesine,
b) Halka arz yoluyla satılacak olan 9.825 milyar TL. nominal değerli hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışının,
bir aracı kuruluş marifetiyle yerine getirilmesine ve halka arz süresi içinde satılmayan hisse senetlerinin bedelini 3 gün içinde
tam ve nakden ödemek suretiyle satın almayı Şirket ortaklarından Muhammet Medeni Yüksel ve Selahattin Çodur'un taahhüt
ettiği hususunun izahname ve sirkülerde belirtilmesine,
c) 2499 sayılı SPKn.'nun (22/e) maddesi çerçevesinde, halka arzda toplanan paranın, özelleştirme takvimi belli
olup, ihale duyuru tarihi kesinleşene ve ihale sonuçlanana kadar halka arz nedeniyle T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez
Şubesi nezdinde açılan hesapta nemalandırılmak suretiyle muhafaza edilmesinin teminine; bu durumun doğabilecek
suistimallerin önlenmesi için anılan Şirket'e bildirilmesine ve konuya ilişkin olarak anılan Banka'ya bilgi verilmesine,
d) Özelleştirmeye ilişkin olarak, ilgili kamu kuruluşu tarafından alınmış henüz bir kararın bulunmadığı; özelleştirme
kararı alınsa dahi Şirket'in söz konusu ihaleyi kazanmasının kesin/belli olmaması da dikkate alınarak, 21'inci Görev
Bölgesinin özelleştirilmesindeki mevcut belirsizliklerin ve risklerin, ayrıntılı olarak izahname ve halka arz sirkülerinde yer
almasına,
e) Şirket'in fiili olarak faaliyette bulunmadığı ve faaliyete geçmesinin enerji dağıtım ihalesi sonuçlanana kadar
mümkün olamaması da dikkate alınarak, Şirket'in kar payı imtiyazı bulunan ortaklar dahil, ortaklarına kar payı dağıtımı
yapmaması konusunda uyarılmasına ve SPKn.'nun (46/j) maddesi uyarınca Şirket'in yapılacak ilk genel kuruluna gözlemci
gönderilmesine,
f) Şirket'in hisse senetlerinin halka arzını İMKB dışında yapacak olması ve ülkemizde İMKB dışında halka satılan
hisse senetleri için yatırımcılara ellerindeki hisse senetlerini nakde çevirme imkanı veren bir ikincil piyasanın yokluğu göz
önüne alındığında, Şirket'in SPKn ile yasaklanan bu faaliyette bulunmasını engellemek ve hisse senetlerinin alım satımı
faaliyetinde bulunmamasını temin için SPKn.'nun (47/A-4) madde hükmü konusunda bilgilendirilmesine,
karar verilmiştir.
7) Kurulumuzun 18.11.1999 tarih ve 111/1327 sayılı kararı uyarınca, SPKn.'nun 47/B-5 maddesine aykırılık
nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevsizlik ve SPKn.'nun 47/A maddesi
uyarınca işlem yapılmak üzere dosyanın Kurulumuza iadesi kararı üzerine, Soymen Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum)
sorumlu yöneticisi Mürşit Çolak hakkında SPKn.'nun 47/A maddesi uyarınca Aracı Kurumun kredili menkul kıymet işlemi
yapma yetkisi olmadığı halde bazı müşterilerin kredili menkul kıymet işlemi niteliğinde işlem yapmalarına imkan sağlaması
nedeniyle daha önce de aynı tespitler çerçevesinde uyarıldığı gözönüne alınarak 6 milyar TL. idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
8) Batman ilinde 1998 - 1999 yıllarında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Mehmet Emin Aygün
hakkında SPKn.'nun 47/A-4 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar
verilmiştir.
9) Kurulumuzun Seri: V, No: 18 Tebliği'ne aykırı olarak Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve
Ticaret A.Ş. hisselerinin Borsa'da ilk işlem gördüğü 17.2.2000 tarihinde satış işleminin "açığa satış emri" olduğunu yazılı
olarak Alternatif Menkul Kıymetler A.Ş.'ne (Aracı Kurum) bildirmeyen ve dolayısıyla bu satış emrinin Aracı Kurum tarafından
Borsa'ya "açığa satış emri" olarak iletilmesini önleyen Eney İnvestment S.A. temsilcisi Nejat Alemdar hakkında SPKn.'nun
47/A maddesi uyarınca 2 milyar TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
5
10) GSD Holding A.Ş. ortaklarından Ana Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin portföyünde olup, Kurulumuz kaydında
bulunan 3.585.759.000 TL. nominal değerli 1. 2. ve 3'üncü tertip D grubu GSD Holding A.Ş. hisse senetlerinin İMKB'nda
satışına Kurulumuzun borsada işlem yasağına ilişkin uygulamaları çerçevesinde birlikte hareket esasları dairesinde Şirket
ortaklık yapısı gözönüne alındığında, Kurulumuz işlem ve düzenlemelerini dolanma amacı gözetildiği dikkate alınarak izin
verilmemesine karar verilmiştir.
11) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmekte olan Tukaş Turgutlu Konservecilik A.Ş. (Tukaş) hisse
senetlerinde 29.09.1999 - 28.10.1999 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu
(SPKn’nun) 47/A-2 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 1.2.2001 tarihli toplantısında
görüşen Kurulumuz Karar Organı;
a- SPKn’nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve
manevi unsurlarını içeren fiili nedeniyle, Emre YAZICI hakkında fiilin gerçekleştirildiği tarihlerde yürürlükte olan 3794 sayılı
Kanun’la değişik 2499 sayılı SPKn. madde 47/A-2 kapsamında işlem yapılmak üzere 49’ncu madde uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusundan bulunulmasına,
b- SPKn’nun 46/(i) maddesi uyarınca Emre YAZICI hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli
olarak işlem yapma yasağı getirilmesine,
c- Emre YAZICI tarafından gerçekleştirilen SPKn madde 47/A-2 kapsamındaki işlemlerde, şahsi kaynakları ile
Emre YAZICI’nın işlemlerini finanse etmek, yönetim kurulu başkanı olduğu İNFO MENKUL’ün sahip olduğu alım satıma
aracılık yetki belgesini suiistimal edecek derecede söz konusu işlemlerde aracı olarak kullandırmak suretiyle suçun
işlenmesine yarayacak gerekli vasıtaları temin ettiği ve suçun işlenmesi ile haksız menfaat elde ettiği tespit edilen Can ALP
hakkında SPKn. Md. 47/A-2’ye bağlı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 65’nci maddesi uyarınca kovuşturma yapılmak üzere
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
d- Emre YAZICI tarafından gerçekleştirilen SPKn madde 47/A-2 kapsamındaki işlemlerde, genel müdürü ve
yönetim kurulu üyesi olduğu İNFO MENKUL’deki üç ayrı hesabın suçun işlenmesinde kullanılmasına izin vermek, yetkili ve
görevli olduğu halde, fiilin sona erdirilmesi için herhangi bir tedbir almamak suretiyle suçun işlenmesine yardım ettiği tespit
edilen Vahit VARDAR hakkında SPKn. Md. 47/A-2’ye bağlı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 65’nci maddesi uyarınca işlem
yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
e- Emre YAZICI tarafından gerçekleştirilen SPKn madde 47/A-2 kapsamındaki işlemlerde, suç teşkil eden fiilin
işlenmesine mevcut görevin gerekleri dışına çıkarak yardım ettiği ve böylece fiilden haksız menfaat temin ettiği tespit edilen
Ayhan ÇİÇEK hakkında SPKn. Md. 47/A-2’ye bağlı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 65’nci maddesi uyarınca işlem yapılmak
üzere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
f- İsmail Çınar tarafından yapılan alış işlemi ile Emre YAZICI tarafından ulaşılmak istenen amaca yardımcı olacak
mahiyette işlem yapılması nedeniyle İsmail ÇINAR hakkında 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 47/A-2 maddesine bağlı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 65’nci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
g- Fiktif hesap açılması, gerçeğe aykırı bilgi verilmesi, sahip bulunulan alım satıma aracılık yetki belgesinin, SPKn.
madde 47/A-2 kapsamındaki işlemlerde kullanılarak suiistimal edilmesi, aynı konuda daha önce üç ayrı tarihte üç ayrı
nedenle açıkça uyarılmış veya dikkati çekilmiş olmasına karşın, yapay fiyat ve yapay piyasa oluşumuna neden olan
işlemlere karşı gerekli tedbirleri alma konusunda yeterli dikkat ve özenin gösterilmemesi, yapay fiyat ve yapay piyasa
oluşumuna yönelik işlemler yanında İNFO MENKUL’e hakim olan yöneticilerinin dolandırıcılık mahiyetindeki işlemlerle hem
yatırımcıların piyasaya olan güvenini zedeleyecek hem de sermaye piyasası kurumlarının mali yapılarını riske sokacak
mahiyette yerine konulması güç yıkımlara yol açan faaliyetleri nedeniyle;
i) SPKn’nun 46’ncı maddesinin (g) bendi ve fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan Kurul’un Seri: V, No:19 Tebliğinin
57’nci maddesinin (a) bendi ile Seri:V, No: 19 Tebliğini yürürlükten kaldıran ancak ulaşılan tespitler açısından Kurulumuza
aynı yetkileri veren Seri: V, No:46 Tebliği’nin 64’üncü maddesinin (a) bendi uyarınca mevzuata aykırılıkların giderilmesini
teminen İNFO MENKUL’ün, sermaye piyasası faaliyetlerinin 1 ay süreyle durdurulmasına,
6
ii) Bundan böyle, SPKn’nun 47/A-2 maddesi kapsamında herhangi bir fiilde aktif sorumluluğunun tespiti halinde, sahip
olduğu alım satıma aracılık yetki belgesinin iptal edilebileceği konusunda uyarılmasına,
iii) İNFO MENKUL’ün faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasından sonra yapacağı her borsa işleminde, SPKn’nun
46’ncı maddesinin (g) bendi uyarınca, müşteri numarası ile işlem yapmasının ve İNFO MENKUL hakkında bu uygulamanın
başlatılması için İMKB Başkanlığı’na bilgi verilmesine,
h- Aslı BALAMAN hesabının, kendisi tarafından kullanılmadığının beyan edilmesi, İNFO MENKUL nezdindeki
hisse senedi alım satım ordinolarında Aslı BALAMAN’ın imzasının bulunmaması, talimatların tümünde Aslı BALAMAN’ın
imzasının yer almaması, hesaptan yapılan işlemlerin mahiyet itibarıyla Emre YAZICI’nın işlemleri ile paralellik taşıması
tespitleri çerçevesinde, İNFO MENKUL yetkililerince verilen, Aslı BALAMAN’ın işlemlerinin kendisine ait olduğuna dair yazılı
beyanatın gerçeğe aykırı bilgi olduğu, bu nedenle de İNFO MENKUL yönetim kurulu başkanı Can ALP ve genel müdürü
Vahit VARDAR hakkında 4487 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı SPKn.’nun 47/B-1 bendi hükmü uyarınca Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
i- Fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan Kurulumuzun Seri:V, No: 19 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara
İlişkin Esaslar Tebliği”nin 50’nci maddesinin (l) bendinde yer alan ve Seri:V, No:19 Tebliği’nin yürürlükten kaldırılan Seri:V,
No:46 Tebliği’nin 58’nci maddesinin (j) bendinde yer alan aracı kurumların fiktif hesap açamayacakları hükmüne aykırı
davranılması nedeniyle, İNFO MENKUL hakkında SPKn. Madde 47/A uyarınca işlem yapılmasına,
j- İnceleme döneminde SPKn’nun 47/A-2 maddesi kapsamındaki işlemlerde, işlemlerin mahiyetini tespit etme
konusunda ve bu tür işlemler yapan müşterilere karşı gerekli tedbirleri almayarak fiilin önlenmesinde yeterli dikkat ve özeni
göstermeyen BAŞKENT, SAYILGAN, OYAK, STRATEJİ, AS MENKUL, ALAN YATIRIM ve EVGİN, KARON ve GENERAL
FİNANS’ın yapay fiyat ve yapay piyasa oluşuma neden olan ve yeterli bir dikkatle mahiyeti anlaşılabilecek türde işlemler
yapan müşterilere karşı gerekli her türlü tedbirleri almaları konusunda uyarılmalarına, aksi halde, SPKn’nda öngörülen,
faaliyetlerin geçici ya da sürekli durdurulması ve yetki belgelerinin iptal edilmesi dahil, her türlü tedbirin alınabileceği ve yasal
işlemlerin yapılacağı konusunda bilgilendirilmelerine,
k- OYAK PORTFÖY’ce, inceleme döneminde Tukaş hisse senedinde yapılan işlemlerde, işlemler sırasındaki satış
stratejisi, yer yer yaptığı fiyat yükseltici işlemler ve Tukaş’ın OYAK PORTFÖY ile olan yönetim ve ortaklık ilişkisi dikkate
alınarak, hem yönetim ve/veya ortaklık ilişkisi bulunan şirket hisse senetlerinde yapılan işlemlere, hem de yapay fiyat ve
yapay piyasa oluşumuna neden olabilecek türde işlemlere karşı gerekli tedbirlerin alınması konusunda OYAK PORTFÖY’ün
uyarılmasına,
karar verilmiştir.
12) Acar Menkul Değerler Ticareti A.Ş.’nin sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliğinin onaylanmasına
karar verilmiş olup, eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
ORTAĞIN ADI SOYADI
SERMAYE
SERMAYE
ARTIRIMINDAN ÖNCE
ARTIRIMINDAN SONRA
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
(Milyon TL)
(%)
Abdullah Acar
481.750
48,175
602.250
48,18
Acar Factoring A.Ş.
323.000
32,300
403.750
32,30
Hüseyin Cemal Acar
177.000
17,700
221.250
17,70
18.000
1,800
22.500
1,80
250
0,025
250
0,02
1.000.000
100,000
1.250.000
100,00
Mine Acar Bora
Serdar Acar
Toplam
7
E- YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1) İsviçre - Evg Portföy Yönetimi A.Ş.’ne faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi uygun
görülmüştür.
2) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin İMKB Ulusal ve Bölgesel Pazarda işlem gören tüm hisse senetleri
üzerinde Genel Müdürlüğünde ve tüm şubelerinde Borsa dışı Lotaltı işlem yapması uygun görülmüştür.
F. DUYURU
Kurulumuzun 1.2.2001 tarihli ve 5/123 sayılı kararı
Kurulumuzun 2001/4 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen Kurulumuzun ek süre verilmesine ilişkin 25.01.2001 tarih
ve 4/108 sayılı Kararı ile paralelliğin sağlanması ve düzenlemelerimize uyumun temini amacıyla;
a) 01.01.2001 tarihinden itibaren yatırım fonlarının son üç aylık dönem itibariyle ortalama fon toplam değerinin
Kurul'ca her yıl belirlenen asgari fon başlangıç tutarının (2001 yılı için 830 milyar TL) 1/4'ünün altına düşmesi veya özel
fonlar hariç olmak üzere aynı dönemde fon katılma belgesi satılan kişi sayısının ortalama 100'ün altına düşmesi halinde en
fazla bir defaya mahsus ek süre verilmesine,
b) Bu sürenin sonunda gerekli asgari koşulların sağlanamaması halinde fonun tasfiye edilmesine,
c) Ek süre verilmesini takip eden 2 yıl içinde tasfiye koşullarının yeniden oluşmaması halinde önceki ek sürenin
dikkate alınmamasına,
karar verilmiştir.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-221 33 23 - 0(90)-312-222 40 46
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr.
8
Download