haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2002/4
21/1/2002 - 25/1/2002
A. 1.1.2002 - 25.1.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1.1.2002 - 25.1.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 10 adet,
98.680,7 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 3 adet 13.444 Milyar TL. olmak üzere toplam 13 adet 112.124,7 Milyar TL.'dır.
Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 12 adet 92.898,6 Milyar TL, yatırım fonu
katılma belgeleri için 4 adet
14.150 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 122.204 Milyar TL.'dır) olmak üzere toplam 16 adet,
107.048,6 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2002 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 20, yatırım fonu katılma belgesi için 2 başvuru
bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 9'dur.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Toplam
Adet
Adet
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Toplam
Tutarı
Tutarı
Hisse Senedi
1
10
466
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
-
3
-
1
13
466
TOPLAM
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
98.680,7
5
12
13.444
-
112.124,7
5
Tutarı
Toplam
Tutarı
92.898,6
4
10.259,7
-(1)
16
10.259,7
107.048,6
14.150 (2)
NOT
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL'dır.
(2) Nominal değer olup, 1.1.2002 tarihinden 25.1.2002 tarihine kadarki piyasa değeri 122.204 Milyar TL'dır.
1.1.2002 - 25.1.2002 tarihleri arasında 3'ü bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını
yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 6'ya ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 2'si bu hafta olmak üzere Kurul tarafından
kabul edilen başvuru sayısı 4 olmuştur. 1.1.2002 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 12'dir. Aynı dönemde kayıtlı sermaye
sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 1'dir.
1
B. 21.1.2002 - 25.1.2002 TARİHLERİ A R A S I N D A K U R U L A BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 1 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. Anılan ortaklıkça ihraç edilmek istenen
bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı
466 Milyar TL , iç kaynaklardan karşılanan tutarı 254 Milyar TL.'dır.(Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Ortaklığın Unvanı
1. Bilmertaş Bilecik Mermercilik San. ve Tic. A.Ş.
Bedelli
Bedelsiz
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
Hisse Senedi
466
Diğer
İç
Kaynaklardan Temettüden
254
-
Halka
Menkul
Açılma
Kıymetler
-
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 3 ortaklık kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu
müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
1- EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş.
12.182,4
100.000
12.182,4
2- Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
70.634
250.000
70.634
100.000
300.000
100.000
3- Alternatifbank A.Ş.
C. 21.1.2002 - 25.1.2002 TARİHLERİ A R A S I N D A KAYDA A L M A KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 5 ortaklığın 10.259,7 Milyar TL. bedelli, 19.988,3 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak üzere
bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo: 4)
Tablo: 4
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Kayıtlı
Ortaklığın Unvanı
Çıkarılmış S(îrmayesi
Tavanı
1. Global Menkul Değerler A.Ş.(*)
2. Kelebek Mobilya ve Kontrplak San. A.Ş.
3. Tigem Vakfı Mağazacılık Hizmetleri San. ve
Tic. A.Ş. (**)
4. Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
5. Esem Spor Giyim San. ve Tic. A.Ş.
İhraç E(Jilecek Nominal Tutar
Sermaye
Eski
Yeni
20.000
18.000
17.500
3.000
20.000
8.400
50.000
6.000
150
16.848
3.000
400
33.696
8.250
(Nakit
Artırım)
2.500
4.650
109,7
3.000
İç
Kaynaklardan
Temettüden
750
140,3
16.848
2.250
-
(*) Mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Templeton Strategic Emerging Markets Fund LCD'ye tahsisli olarak
satılacak olup, Kurulumuzca düzenlenecek kayıt belgesi, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün olumlu görüşünün
Kurulumuza iletilmesini takiben verilecektir. Gerçekleştirilecek satış işlemi sonucunda Templeton'un Aracı Kurum sermayesindeki pay
oranının çıkarılmış sermayesinin (%10'un üzerinde) olacağı ve bunun yanında Mehmet Kutman'dan devralacağı yönetimsel imtiyaza sahip
5.100.000 adet (D) grubu hisse senedinin Templeton'a devredilmesine ve sermaye artırımı sonrası gerçekleşecek ortaklık yapısı
değişikliğine de izin verilmiştir.
(**) İçkaynaklardan artırılan kısım, Tigem Vakfı Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama A.Ş.'nin tüm aktif ve
pasifinin bir kül halinde devralınması nedeniyle kayda alınmıştır.
2
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 2 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür. (Tablo: 5)
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
1
1.
Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş. ( )
2.
Global Menkul Değerler A.Ş. ( 2 )
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
9.231,7
40.000
20.000
9.231,7
60.000
17.500
(1)Şirket, 2002 yılında 4.615.882 Milyon TL bedelsiz, 2003 yılında 6.923.823 Milyon TL. bedelli, 6.923.824 Milyon TL. bedelsiz, 2004
yılında 6.152.353 Milyon TL. bedelli, 6.152.354 Milyon TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
(2)Şirket, 2003 yılında 10 Trilyon TL., 2004 yılında 30 Trilyon TL. dağıtılabilir kardan sermaye artırımı öngörmektedir.
D. Ö Z E L D U R U M L A R
1) Global Menkul Değerler A.Ş.'nin başvurusu üzerine Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin
hisse
senetlerinin halka arzı sırasında;
A) İzahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde kredi kartı ile satış esaslarının ayrıntılı olarak tanımlanması ve kredi kartlı
satış
noktalarının
belirtilmesi
koşuluyla,
mevcut
hisse senetlerinin
halka
arzında
hisse senedi
bedellerinin
kredi
kartı
ile
ödenebileceğinin,
B) İMKB'de işlem gören hisse senetleri için işlem birimi olan bir lot içerisinde kaç adet hisse senedinin bulunacağını
belirleme yetkisinin İMKB Yönetim Kurulu'na ait olduğunun,
C) İMKB Yönetim Kurulunca sözkonusu talebin olumlu karşılanmaması halinde hisse senetlerinin kupür dağılımlarının uygun
belirlenmesi, halka arza ilişkin izahnamede, sirkülerlerde ve ilan metinlerinde, bir lotun altındaki hisse senetlerinin İMKB'nin lot altı
pazarında satışa sunulabileceği hususunun belirtilmesi ve lot altı pazarının çalışma esaslarına yer verilmesi koşuluyla, halka arz
esnasında bir lotun altındaki miktarlarda da talep toplanabileceğinin,
Global Menkul Değerler A.Ş.'ne bildirilmesine karar verilmiştir.
2) Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin esas sözleşme değişikliğinin Kurul kararı doğrultusunda onaylanmasına karar
verilmiştir.
3) Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin;
A) Yönetim kurulu üye sayısının 6 olması durumunda, yönetim kurulu üye seçimindeki imtiyazın ve yönetim kurulunun esas
sözleşme değişikliklerini genel kurula teklif edebilmesi ve hisse senetlerinin ihraç bedelini belirlemesi için alacağı kararlarda karar
yeter sayısının ne olacağına ilişkin olarak, mevcut imtiyazları genişletmeyecek şekilde esas sözleşmede gerekli değişiklikleri
yapması,
B) Şirket'in 31.12.2001 tarihli mali tablolarında;
a) Esas sermayenin yarısının karşılıksız kalması halinde Şirket yönetim kurulunun durumu genel kurula bildirmesi,
b) Esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması halinde, Kurulumuzun 24.05.2001 tarih ve 25/674 sayılı toplantısında
alınan karar uyarınca, TTK'nun 324 üncü maddesi kapsamında yapılan/yapılacak olan işlemlerin Şirket yönetim
kurulunun
sorumluluğunda olduğu ve TTK'nun 324 üncü maddesi çerçevesinde alınan kararlar ile bu kapsamda yapılan tüm işlemler ve
sonuçları hakkında, özel durum açıklamasında bulunulması,
gerektiği hususlarında Şirket'in bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
4) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu'nun, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fon'a
dönüştürülmesi nedeniyle yapılacak içtüzük değişikliğine izin verilmiştir.
5) HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kurucusu olduğu A Tipi Mali Kuruluşlar Sektörü Fonu ve A Tipi İmalat Sektörü
Fonu'nun A Tipi İMKB Ulusal 100 Endeks Fonu bünyesinde birleştirilmesi amacıyla yapılacak içtüzük değişikliklerine izin verilmiştir.
6)
Modern
Karton
Sanayi
ve
Ticaret A.Ş.'nin
2001
yılı
mali
dönemine
ait
mali tabloları
için
bağımsız
denetim
yükümlülüğünden muaf tutulmasına karar verilmiştir.
7)
Beşiktaş
Futbol Yatırımları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
onaylanmasına karar verilmiştir.
3
esas sözleşme
değişikliğinin
Kurul
kararı
doğrultusunda
8) Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin The Chase Manhattan Bank İstanbul Şubesi'ne
katılması yoluyla iki Şirketin birleşmesi nedeniyle Morgan Guaranty Trust Company of New York İstanbul Şubesi'nin sahip olduğu
borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
9) Etibank A.Ş.'nin sahibi olduğu 200 milyar TL. nominal bedelli İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %20
oranındaki payı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmiştir.
10) EGS Bank A.Ş.'nin sahip olduğu borsa dışında alım satım aracılığı ve repo-ters repo yetki belgelerinin iptal edilmesine
karar verilmiştir.
11) Kastamonu Holding A.Ş. (Şirket)'ne ilişkin olarak Kurulumuzun 2001/52 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan
kararı ile ilgili olarak;
A) Şirket'in bağlı ortaklıkları B&K Ilgaz A.Ş. Ketaş A.Ş.'ne son üç yılda aktardığı fonlara T.C. Merkez Bankası avans faiz
oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan 521.763.773.200 TL'lik faiz tutarının 21.01.2002 tarihine kadar anılan bağlı ortaklıklardan
tahsil edilmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun, 15 inci maddesinin son fıkrasına aykırılık nedeniyle ilgili dönemde görev
yapmakta olan Şirket yöneticileri hakkında SPKn'nun 47/A-6, 48 ve 49 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmasına gerek kalmadığına,
B) Şirket tarafından 28.12.2001 tarih ve 61/1728 sayılı Kurul kararının 2/(b) bendi çerçevesinde işlem yapılmasına gerek
kalmadığı ancak konu hakkında Kurulumuz tarafından talep edilenler ile Şirket tarafından yerine getirilen işlemlerin ortakların
bilgisine sunulmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine alınmasının Şirket'ten istenmesi gerektiğine,
karar verilmiştir.
12) Butitaş Bursa Ticaretliler Turizm, Eğitim, Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine ortak sayısı nedeniyle
Kurul kaydından çıkarılmasına karar verilmiştir.
13) Karon Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum)'nin İzmir şubesi nezdinde yapılan denetleme sonucu;
A) Menfaat sağlama kastıyla yetkisiz olarak bir yatırımcı hesabında işlem gerçekleştiren Aracı Kurum İzmir Şubesi eski
müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47 nci maddesinin A bendinin 5 inci fıkrası çerçevesinde suç duyurusunda
bulunulmasına,
B) İki yatırımcı adına yetkisiz olarak açılan hesaplarda İsmail BAKICI hesabına gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi tespitine
ilişkin olarak, Aracı Kurum'un İzmir Şubesi eski Müdürü İsmail BAKICI hakkında SPKn'nun 47/B-2 maddesi çerçevesinde işlem
yapılmasına,
C) Seans takip formlarında tahrifat yapılması hususuna ilişkin olarak, Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde
Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 4'üncü maddesine aykırılık nedeniyle Aracı Kurum hakkında SPKn'nun 47/A maddesi
çerçevesinde işlem yapılmasına,
D) Aracı Kurum Genel Müdürü Asil ONAY hakkında Kurulumuzun Seri:V; No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara
İlişkin Esaslar Tebliği'nin 32'nci maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına,
E) Aracı Kurum tarafından alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi bulunmadan bazı müşterilerin alım-satım emirlerinin
kabul edildiği yönündeki tespite ilişkin olarak, daha önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, aracı kurum ile müşteri
arasındaki hukuki ilişkinin temelini oluşturan yazılı bir sözleşme olmadan işlem yapılmasının önemi dikkate alınarak, Aracı Kurum
hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 45'inci maddesine
aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına,
F) Seans takip formlarının Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak tutulmaması yönündeki tespite ilişkin olarak, daha
önce uyarı konusu yapılmamış olmasına rağmen, söz konusu aykırılığın müşteri emirlerinin sağlıklı olarak alınması ve takibinde
sorunlar yaratacağı gözönüne alınarak, Aracı Kurum hakkında Kurulumuzun Seri:V, No:6 Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt
Düzeni Hakkında Tebliğ'in 9'uncu maddesine aykırılık nedeniyle SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına,
karar verilmiştir.
14) Kepez Elektrik T.A.Ş. hisse senedinde 26-27.04.1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerin SPKn.'nun 47/A-2
maddesi hükmü kapsamında değerlendirilerek (1969 İstanbul doğumlu M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, (1966
İstanbul doğumlu Tulga-Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL ile işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte Millenium Investors Fund adına
işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN hakkında SPKn.'nun anılan maddesi çerçevesinde işlem yapılmak üzere,
SPKn.'nun 49. maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ ve Millenium Investors
Fund'un 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına karar verilmişitr.
4
15) Çukurova Elektrik A.Ş. hisse senetleri üzerinde 08.04.1999, 14.04.1999, 15.04.1999, 20.04.1999, 21.04.1999,
26.04.1999 ve 29.04.1999 tarihlerinde (1966 İstanbul doğumlu Tulga - Mübeyyen oğlu) Ali Ziya SESEL, (1969 İstanbul doğumlu
M.Ali Erol - Z.Emel oğlu) Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund, (1960 Çankırı doğumlu Osman - Sevgili oğlu) İlhami
SUYADIN ve Erciyes Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen işlemlerin, SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan
manipülasyon suçunu oluşturması nedeniyle Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund işlemlerine ilişkin
olarak vekil sıfatıyla işlem yapmaya yetkili olan Şükrü Cenk AKALIN ve kendi işlemleri ile Erciyes Menkul Değerler A.Ş. portföy
hesabından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Erciyes Menkul Değerler A.Ş. yönetim kurulu başkanı İlhami SUAYDIN
hakkında, anılan madde kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç
duyurusunda bulunulmasına ayrıca,
Haklarında daha önce Kurulumuzca işlem yasağı getirilen Ali Ziya SESEL, Esat YONTUNÇ, Millenium Investors Fund
ve İlhami SUAYDIN'ın 2499 sayılı SPKn.'nun 4487 sayılı Kanun'la değişik 46'ncı maddesinin 1'nci fıkrasının (i) bendi uyarınca
borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda getirilmiş olan sürekli olarak işlem yapma yasağının tekrarlanmasına karar
verilmiştir.
16) Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum)'nde yapılan denetleme sonucu;
A) Kurulumuzun Seri:V, No:18 Tebliğinin 6 ncı maddesine aykırı olarak bazı müşterilerinin kredi sözleşmeleri bulunduğu
halde 120 numaralı cari hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi ve bazı müşterilerinin ise kredi sözleşmeleri
bulunmamasına rağmen hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi nedenleriyle Aracı Kurum hakkında, SPKn'nun 47/A
maddesi kapsamında 3.120 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,
B) Kurulumuzun Seri:V, No:46 Tebliği'nin 58 inci maddesine aykırı olarak müşterilerine komisyon iadesi yapmak üzere,
gerçek bir alım satım işlemi olmamasına karşın müşterileriyle portföyünden devlet iç borçlanma senetleri alım satımı yapıldığı
şeklinde kayıtlar tesis eden Aracı Kurum hakkında SPKn.'nun 47/A maddesi uyarınca 3.120 milyon TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına,
karar verilmiştir.
17) Kurulumuzun 2001/37 sayılı ve 2001/45 sayılı Haftalık Bültenleri ile kamuya duyurulan DEAŞ Doğu Enerji Ticaret A.Ş
(Şirket)'nin halka arz işlemlerine ilişkin olarak;
A) Şirketin, izahnamede yer alan ortaklık yapısının gerçeği yansıtmaması ve Şirketin Kurula ortaklık yapısı hakkında
gerçeğe aykırı bilgi verilmesi nedeniyle, SPKn. md. 47-C, 47-B/1 ve 48 hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Şirket yönetim
kurulu üyeleri; Muhammet Medeni YÜKSEL, Selahattin ÇODUR ve Kemal ARAS hakkında SPKn.'nun 49'uncu maddesi uyarınca
Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,
B) Şirketin hazırlayacağı sermayeye ilişkin madde tadil tasarısının Kurulumuzun onayını müteakip yapılacak ilk genel kurul
toplantısında karara bağlanması ve genel kurul kararı sonrası Şirket esas sözleşmesinin 'Şirket Sermayesi' başlıklı 6. maddesinin
ticaret siciline tescilinin yapılması gerektiğinin Şirkete bildirilmesine,
C) Halka arza iştirak eden yatırımcılar ile mevcut ortakların açabilecekleri davalar veya halka arza bağlı diğer sebepler
nedeniyle, Şirketin katlanabileceği zararlar için yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilmesi gerektiği hususunda Şirketin ikinci
kez bilgilendirilmesine,
D) Halka arz sonucunda sermaye artırımı kararından dönülmesi nedeniyle zarar gören ortakların ve tasarruf sahiplerinin
bulunması halinde, yasal koşullar oluştuğu takdirde, bu şahısların Şirketin hukuki sorumluluğu yoluna başvurabilecekleri hususunun
kamuya duyurulmasına,
karar verilmiştir.
18) Hisse senetleri İMKB'nda işlem görmeyen Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 sayılı
Tebliği uyarınca yaptığı 11.1.2002 tarihli özel durum açıklaması;
"Şirketimizin merkez adresi değişmiş olup, yeni adres ve telefon numaralarımız aşağıdadır;
Adres: Büyükdere Cad. No:199/A 80640 4. Levent-İSTANBUL
Telefon
: 0.212.325 64 69
0.212.325 64 75
0.212.325 65 30
Fax
: 0.212.268 65 25
5
19) Universal Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
PAY DEVRİ ÖNCESİ
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
319.900
63,98
105.000
21,00
75.000
15,00
50
0,01
50
0,01
500.000
100,00
ORTAĞIN ADI SOYADI
Ömer F. YALKIN
Hakan MUTLU
H. Bülent ALTIPARMAK
İ. Servet HARUNOGLU
Ersin BÖRÇETEN
Sibel YALKIN
TOPLAM
PAY DEVRİ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
319.900
63,98
179.950
35,99
50
0,01
50
0,01
50
0,01
500.000
100,00
E. DUYURU
(Kurulumuzun 25.1.2002 tarih ve 7/95 sayılı kararı)
Kurulumuz toplantısında, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (Birlik) tarafından hisse senedi
piyasasında uygulanacak kurtaj tarifesine yönelik önerisi değerlendirilerek, hisse senedi piyasasında uygulanacak kurtaj
tarifesine ilişkin olarak;
a) Aracı kurumların ikincil piyasada gerçekleştirecekleri hisse senedi alım-satım işlemlerinde müşterilerden tahsil
edecekleri aracılık komisyonu oranının, vergiler hariç "binde iki"den az olamayacağına, ancak aracı kurumların, söz konusu
işlemlerden ay içinde elde etmiş oldukları toplam komisyon gelirlerinin en çok %35'ini, ay sonu itibarıyla belirleyecekleri
müşterilerine komisyon iadesi adı altında geri ödeyebilmelerine,
b) Mevcut durumda alım satım aracılığı çerçeve sözleşmesi imzalamış olan müşterilere ilişkin olarak, kurtaj tarifesi
uygulamasında meydana gelen değişikliklerin, müşterilere aracı kurumlar tarafından iadeli taahhütlü mektup yollanmak suretiyle
duyurulmasına,
c) Birlik Statüsü'nün görev ve yetkiler başlıklı 6'ncı maddesinin (j) bendinde yer alan "Kendisine mevzuatla bırakılan
veya SPK'ca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek, denetlemek" hükmü uyarınca, kurtaj tarifesi uygulamasına
ilişkin olarak üyeler bazında uygulamanın ve düzenlemeye uyumun Birlik tarafından izlenmesinin, kurtaj tarifesine ilişkin olarak
31.12.2002 tarihine kadar verilere dayalı yeni öneri sunulmasının ve muhtemel ihlaller ile gelişmeler hususunda Kurulumuza
bilgi verilmesinin Birlik'ten istenmesine,
d) Uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesini teminen önerinin 2002 yılı için geçerli olmasına ve uygulamaya
Karar'ın Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanmasını takiben başlanılmasına,
karar verilmiştir.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-212 48 42 - 0(90)-312-215 56 14
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr
6
Download