ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No
E-Posta Adresi
Açıklama Tarihi
Özet Bilgi
TGS Dış Ticaret A.Ş
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu No:9 Capital Tower
D:11/12/13/14 Küçükçekmece İSTANBUL
212 644 58 58 - 212 504 84 15
[email protected]
11.05.2015
SPK 27.04.2015 Tarihli Yazısına İstinaden
Kat : 1
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2015 tarih ve 29833736-199-1000-4295 sayılı yazısı ile talep
etmiş olduğu Şirket tarafından teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin tablo ekte yer
almaktadır.
Şirketimizin, kendi tüzel kişiliği adına 7.000.000,00-TL tutarında ipotek mevcut olup, bunun dışında
üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. "
Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve
belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download