araştırma bülteni - Orman Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA BÜLTENİ
BATI TOROS KIZILÇAM ORMANLARINDA DOĞAL GENÇLEŞTİRME
METOTLARININ ARAŞTIRILMASI
Giriş
Kızılçam ormanlarının gençleştirilmesi
Türkiye Ormancılığında büyük önem
kazanmış güncel bir konudur. Hızlı
büyüyen bir tür olan kızılçam Türkiye’de
Akdeniz, Ege ve Marmara kıyı şeritleriyle
trakya2nın Keşan yöresinde yayılmış
durumdadır. Kızılçam bu bölgelerde hızlı
büyüme yeteneği ile ekonomik bir güç
olarak belirmekte, kısa idare süresi ve
odununun çeşitli kullanım alanları ile ayrı
bir değer taşımaktadır.
Bu durum kızılçam ormanlarında kızılçam
türünün doğal gençleştirme esaslarının
araştırılmasının gereğini ortaya koymuş ve
Batı Akdeniz Bölgesinde kızılçamın doğal
gençleştirme koşullarını saptamak üzere bu
araştırma
yürütülmüş
ve
sonuçlandırılmıştır.
Yapılan Çalışmalar
Araştırmamız için, Doğu Akdeniz’de 30-31
Doğu boylamları ile 36-37 Kuzey enlemleri
arasında 4 deneme alanı ayrılmış ve bu
alanlarda araştırma bloklar halinde araziye
aplike edilmiştir. I. ve II. bloklar Antalya
Ormancılık Araştırma Müdürlüğüne bağlı
Antalya’ya kuş uçuşu 24 km. uzaklıktaki
Bük Kızılçam Araştırma Ormanında, III. ve
IV. bloklar Antalya Devlet Orman
İşletmesine bağlı Antalya’ya
uzaklıktaki
Balaban
ve
ormanlarında alınmıştır.
35 km.
Tesbihli
Bu araştırmada doğal tohumlamaya dayalı
“Zon Siper Durumu” ve “Etek Şeridi
Tıraşlama Durumu” kullanılmıştır. Zon siper
durumunda
gençleştirme
kesimleri
meşcerenin zonları üzerinde yapılmaktadır.
Kesim tekniği de Büyük Alan Siper
Durumuna
göre
büyük
farklılık
göstermektedir. Etek Şeridi tıraşlama
Durumunun uygulanmasında, koşulların
elverdiği uzanım ve cephe yönleri
saptanmış,
kaynak
bilgileri
ile
gözlemlerimize dayanarak şerit genişlikleri
20 m. olarak alınmıştır.
Toprak işlemelerindeki amaç toprağa kırıntı
bünyesi vermek, geçirgenliği arttırmak,
doğal gençleştirmeye engel diri örtü
oluşmasına ve ham humus birikmesine mani
olmak için gerekli önlemleri almak olarak
belirlenebilir.
Bu deneme ile ilgili bütün uygulamalar,
kesimler ve toprak işlemeleri 1975
ilkbaharında tamamlanmış ve ilk sayımlar
1975 ilkbahar ve sonbaharda yapılmıştır.
Daha sonraları 1976-1977 yıllarında
ilkbahar ve sonbaharda sayımlar yapılmışa
da değerlendirmelerde 1977 sonbaharındaki
değerler kullanılmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma ile Batı Toros Kızılçam
Ormanlarında
Doğal
Gençleştirme
esaslarının Saptanması amaçlanmıştır.
Bunu gerçekleştirmek için çeşitli deneme
alanlarında kesim pozisyonları hazırlanmış
ve çeşitli toprak işlemleri uygulanmıştır.
Denememizde kullanılan büyük alan siper
pozisyonu uygulamasında çeşitli kaynakça
bilgileri
gözlemlerimiz
ve
deneme
alanlarındaki meşcerenin ağaç dağılışı göz
önüne alınarak çalışmalar yapılmıştır.
Traşlama kesimlerinde şerit genişlikleri
20m alınmıştır.
Bu amaçla deneme alanlarımızdaki 6
parselde
çeşitli
toprak
islemeler
uygulanmıştır.
Araştırmamızın matematik sonuçlarında
birinci derecede etkili olan kesim
pozisyonları (zon siper ve etek şeridi
tıraşlama) ile ikinci derecede etkili toprak
işlemleri,
belirli
bir
farklılık
göstermemektedir.
Buna benzeyen bir sonuç, Özdemir
tarafından da saptanmıştır. Özdemir, kesim
pozisyonları olarak, büyük alan siper
işletmesi ile tıraşlama kesimleri arasında;
yöntem yönünden, istatistik bakımından
farklılık bulunmadığını belirtmektedir.
Deneme alanlarımızda konu, istatistik
dışında teknik ve ekonomik yönleri ile
incelendiğinde; zon siper (büyük alan siper
işletmesi) pozisyonunun bazı avantajlı
yönleri saptanmakta ve gözlenmektedir.
Büyük alan siper pozisyonunun doğal
tohum dökümünde sağladığı homojenlik,
bu alanlarda fidan sayısı yönünden görülen
fazlalık ve sağlık, büyük alan siper
pozisyonu uygulamaya teşvik edici
mahiyettedir.
Bunun dışında etek şeridi tıraşlama
kesimlerinde, tıraşlama kesimlerinin neden
olduğu evaporasyon nedeniyle -özellikle
gençlik yönünden önem arz eden- üst
toprağın
neminin,
negatif
etkilendiği saptanmıştır.
yönden
Araştırmada; istatistik yönden ayrıcalık
saptanmamış olmasına karşın kızılçamın
doğal gençleştirilmesinde zon siper (büyük
alan) uygulaması, daha uygun bir yöntem
olarak belirmiştir.
Özellikle alçak zonlarda, çok kalın ölü
örtünün ve ham humusun yakılarak alandan
uzaklaştırılması, gereken yerlerde ham
humusun kaldırılmasından sonra yüzeysel
bir toprak işlemesi uygulamada faydalar
sağlayacaktır,
Kızılcam
ormanlarının
doğal
gençleştirilmesinde, ağaçların dağılışı ve
tepe çatıları yönünden homojen bir yapıya
sahip meşcerelerde, özellikle tepe çatısı
durumları da göz önüne alınarak, büyük
alan (zon siper) kesimleri uygulanmalıdır.
Büyük alan siper durumunda, gençliğin
gelmesi ve gelişmesi için gerekli ısı, nem ve
özellikle ışığın kızılçam meşcerelerinde
normal yapıda ve dağılışta, hektarda 50 adet
tohum ağacı bırakılarak sağlanabileceği
belirmiştir,
Kızılçamlarda genellikle alçak zonlardaki
ağaçların tepe çatıları küçük olduğundan ve
bakım görmemiş bu meşcerelerde mağlup
alt tabaka ağaçlarıyla bazı yerlerde öncü
gençlikler de bulunduğundan deneme
alanlarımızda olduğu gibi, hektarda 90
ağaca kadar tohum ağacı bırakılabilir.
Kesimler bol bir tohum yılında ve tohum
dökümünden önce tamamlanmalıdır.
Bu
uygulamaların
doğal
gençliğin
gelmesinde ve gelişmesinde başarılı
sonuçlar
sağlayabileceği
deneme
alanlarımızdaki başarılarla görülmektedir.
Mustafa M. SOLAK
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Tek.
Bül. No:108 OGM Gazi Tesisleri 3 nolu bina
Gazi/ANKARA.
Tel: 0 312 213 17 34
Fax: 0 312 212 29 44
Web: www.oae. gov.tr/yayınlar
Download