TEKNOLOJİ KULLANIMI Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı

advertisement
TEKNOLOJİ KULLANIMI
Birinci Bölüm :
Teknoloji ile Değişen
Çalışma Hayatı
Hazırlayan
ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT
İŞLEYİŞ AŞAMALARI
Birinci Aşama: İçerik Sunumu
İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı
Üçüncü Aşama: Gelecek bölüm anahtar kelimeler
Dördüncü Aşama: Dersin Sonu; Tekrar
Teknoloji ile Değişen Çalışma Hayatı İçeriği
1.Teknoloji Kavramı
2.Teknoloji Yönetimi
3.Teknolojinin Kullanıldığı Alanlar
4.İnovasyon ve İnovasyon Döngüsü
5.Teknolojinin İşlevleri
6.Teknolojinin Değişen İş Yaşamına Etkileri
7.Bilgi Teknolojisi ve Toplum
1. TEKNOLOJİ KAVRAMI
Yunanca;
Techne ''zanaat, beceri, ustalık''
Logy
YANİ ''TEKNİK BİLGİ''
''bilgi''
1. TEKNOLOJİ KAVRAMI
Belirli bir teknik alan da, bilimsel ilkelere
dayanan tutarlı bilgi ve uygulamaların tümüdür.
●
Sistemler
●
İşlemler
●
Yönetim
●
Kontrol
Mekanizmalarıyla hem insandan hem eşyadan
kaynaklanan sorunlara zorluk derecesine,
teknik çözüm olasılıklarına ve en önemlisi de
''ekonomik değerlerine'' uygun çözüm
üretebilmektir.
●
1. TEKNOLOJİ KAVRAMI
KÜRESELLEŞME
yoğun
REKABET baskısı
mal ve hizmet üretiminde
Kullanılan Teknoloji
VERİMLİLİK
GELİŞMİŞLİĞİN Ölçüsüdür
2. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
İşletme Yönetimi Kavramı
2. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
İşletme Yönetimi Kavramı
PLANLAMA;
ÖRGÜTLEME;
KOORDİNASYON;
YÖNELTME;
DENETİM;
2. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Teknoloji Yönetimi Kavramı
●
●
Yeni veya yenilikçi ürünlerin pazara çıkartılması ile ilgili etkinlikler
bütünü olarak tanımlanabilir.
Bu tanımı açacak olursak; Teknoloji Yönetimi’nin (TY) ilgi alanı,
“yeni ürün geliştirme ve bu ürünün ticarileşmesini sağlamak için
sürdürülen bütün operasyonel ve kurumsal faaliyetlerdir”.
2. TEKNOLOJİ YÖNETİMİ
Mühendislik ve
Mühendislik
ve Bilim
Bilim
TEKNOLOJİ
YÖNETİMİ
Yönetim
Teknoloji Yönetimi; bir işletmenin stratejik hedeflerini
şekillendirmek ve erişebilmek için gerekli olan teknolojik
yeteneklerin planlanması, geliştirilmesi/temin edilmesi ve
kazanılabilmesi için temel bilimler, mühendislik ve
yönetim disiplinlerinin bir arada kullanılmasıdır.
3. TEKNOLOJİNİN KULLANILDIĞI
ALANLAR
Yaşamımızı kolaylaştıran araçların neredeyse tamamı teknolojiye dayalı ürünlerdir.
Ev Teknolojileri;
Bilgisayar Teknolojileri;
Ulaşım Teknolojileri;
İletişim Teknolojileri;
Eğitim Teknolojileri;
Sağlık Teknolojileri;
Güvenlik Teknolojileri;
Üretim Teknolojileri;
Askeri Teknolojiler;
Teknolojinin en önemli özelliği sürekli yenilenebilir olmasıdır.
Nano Teknolojiler sayesinde önümüzdeki yıllarda birçok ürün hem
küçük boyutlarda hem daha işlevsel ve ucuz olarak insanlığın
kullanımına sunulacaktır.
4. İNOVASYON VE İNOVASYON
DÖNGÜSÜ
İnovasyon Kavramı;
yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün
(mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir
pazarlama yönteminin; ya da iş
uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel
yöntemin uygulanmasıdır.
4. İNOVASYON VE İNOVASYON
DÖNGÜSÜ
İnovasyon Türleri;
*Ürün İnovasyonu;
Bir işletmenin farklı, yeni, değişik bir ürün geliştirmesi ya da var olan ürünlerini daha
iyi, daha kaliteli, daha üstün özelliklerde yapmak için değiştirip farklılaştırması ve
bunu pazara sunması ürün inovasyonudur.
*Hizmet İnovasyonu
Bir işletmenin yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip müşterilerine sunması ya da
sunulmakta olan hizmetleri daha çok müşteri çekecek şekilde değiştirmesi ve
farklılaştırması hizmet inovasyonudur.
*Pazarlama İnovasyonu
Daha fazla müşteri çekebilmek için ürün ve hizmetlerde farklı, değişik ve yeni
tasarımların, ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması
pazarlama inovasyonudur.
*Organizasyonel İnovasyon
Bir işletmenin, rekabet avantajı yakalayıp bunu koruyabilmesi için çalışma ve iş
yapış yöntemlerini geliştirme, farklılaştırma ve yenileme faaliyetlerine
organizasyonel inovasyon denir.
4. İNOVASYON VE İNOVASYON
DÖNGÜSÜ
İnovasyon Döngüsü;
5. TEKNOLOJİNİN İŞLEVLERİ
Kaynakların Verimli Kullanımına Etkileri;
İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyarak daha kaliteli ve ekonomik ürünler elde
etmek.
Seri üretim ve otomasyon
İnsan gücü bizzat üretimde değil teknolojinin kurulması ve koordine
edilmesinde kullanılmaktadır.
Maliyetin Düşmesine Etkileri;
Teknolojinin gelişmesine bağlı yeni üretim teknikleri ile ucuz maliyet kavramı
öne çıkmıştır.
Hata ve riski minimize etmiş,
Birim maliyetler düşmüş.
İstihdama Etkileri;
Endüstri devriminden sonra geleneksel üretim yöntemleri terkedilmeye
başlanmış ve daha seri,yoğun ve hacimli bir boyuta geçilmiştir.
Her ne kadar istihdamı kısıtladığı görüşü hakim olsa da teknolojinin bütün
alanlarda kullanılması sonucu çarpan etkisiyle istihdamı artırıcı etkisi vardır.
6. TEKNOLOJİNİN DEĞİŞEN İŞ
YAŞAMINA ETKİLERİ
Toplumsal Dönüşüm Evreleri;
İlkel
Tarım
Sanayi
Bilgi
Toplumu
Toplumu
Toplumu
Toplumu
6. TEKNOLOJİNİN DEĞİŞEN İŞ
YAŞAMINA ETKİLERİ
Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş;
●
1700’lerde buhar makinesinin icadıyla başlamış
●
1800’lerin başında demir çelik alanında gelişmeler yaşanmış
●
1850’de kimya,
●
1875’te elektrik
●
1900 yılı başlarında benzin motoru
●
●
İkinci dünya savaşı ile bilgi devrimi yaşanmış ve 20.yy son çeyreğinde
bilgisayar ve mikro-elektronik kavramları ortaya çıkmıştır.
Özellikle son dönemde kullanılan teknoloji hayal edilemez boyutlara
ulaşmıştır.
7. BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE TOPLUM
●
●
●
●
Sanayi toplumuna kayma başladıktan sonra değişim hizmet sektörüne
yoğunlaşmış, mesleki ve teknik konular ön plana geçmiştir. Yeni
teknolojiler çalışma hayatında yeni düzenlemeleri mecbur kılmıştır.
Özellikle insanın düşünebildiği alanlarda onların yerine kullanılabilen
teknolojiler yaygınlaşmıştır.
Rekabetin kıyasıya yaşandığı dünyada ürünlerin globalleşmesi işletmelerde
işgücünü düşürerek emek-yoğun yerine teknoloji-yoğun bir sistemin
gelişmesini sağlamıştır.
Bilgiye dayalı bir ekonomik büyüme ile,
 Ulusal rekabet gücü,
 Çalışma organizasyonları,
 Gerek duyulan vasıflar
açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.
7. BİLGİ TEKNOLOJİSİ VE TOPLUM
●
Toplumlardaki değişmeyi hızlandıran en önemli etmenlerin en çok kendini
hissettirdiği alanlar;
 Bilgi,
 Teknoloji,
 İletişim,
 Ekonomi,
●
Teknolojiye sahip olmak tek başına yeterli değildir. Bu teknoloji doğru yerde
ve zamanda kullanmak kısaca teknolojiyi yönetebilmek önemli bir kavram
olarak öne çıkmaktadır.
İkinci Bölüm Anahtar Kelimeler
*Bilimsel Bilgi
*Beşeri
Sermaye
*Bilgi Toplumu
*AR-GE
(Araştırma
Geliştirme)
*Bilişim
Teknolojisi
4. Dersin Sonu:
Değerlendirme ve Tekrar
Birinci Bölüm Çalışma Sorusu
İnovasyon Nedir? İnovasyon Döngüsünü
(Şekil Yardımıyla) açıklayınız?
İkinci Bölüm Çalışma Sorusu
Bilgi kavramının özelliklerini sayarak
açıklayınız?
TEŞEKKÜRLER
Kaynakça
ŞAHİN, Betül; Teknoloji Kullanımı Dersi Salytları,
http://www.ktu.edu.tr/bmyo-ogrgorbetulturan
BÜLBÜL, Halil İbrahim - GÜRBÜZ, Ramazan; Bürolarda Teknoloji
Kullanımı, 3. Baskı, Nobel Yayınları, 2007
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards