ENDÜSTRøYEL ELEKTRONøK

advertisement
ENDÜSTR!YEL ELEKTRON!K
GRUP " GRUP 2
ÖDEV "
!"lemsel kuvvetlendirici ve güç MOSFET’i kullanılarak bir ucu topraklanmı" yükleri sürmek
üzere ilkesel yapısı #ekil-$’ de verilmi" olan bir akım kayna%ı gerçekle"tirilecektir. Referans
gerilimi Vref = $.5V’tur (Grup 2 için Vref = -$.5V). Devrenin I2 çıkı" akımı
Grup ": I2 = 300 mA (#ekil-$a)
Grup 2: I2 = $50 mA (#ekil-$b)
olacaktır. !"lemsel kuvvetlendirici ± 5V’luk simetrik kaynakla beslenecektir. VCC+ = $50V,
-VEE+ = -$00V olarak verilmi"tir. Akım kayna%ını gerçekle"tirmek üzere
a) uygun bir i"lemsel kuvvetlendirici ve güç MOSFET’i seçiniz, devre elemanlarını
belirleyiniz.
b) Ba%lanabilecek maksimum yük direncini belirleyiniz.
PSPICE programı yardımıyla
c) RL yük direncine farklı de%erler vererek I2 çıkı" akımının RL yük direnci ile nasıl bir
de%i"im gösterdi%ini inceleyiniz.
d) Akım kayna%ının ZO çıkı" empedansının frekansla de%i"imini inceleyiniz.
e) Elde etti%iniz sonuçları yorumlayınız.
NOT: Güç MOSFET’lerinin seciminde kataloglardan veya SPICE’in ilgili
kütüphanelerinden yararlanılabilir.
-VEE
+
+VCC
+
+VCC
-
+VCC
RL
RL
V2
V2
-
+Vref
+
I2
7
+
+Vref
I2
7
3
3
6
6
T
2
T
2
4
4
R1
R1
-VEE
#ekil-"a NMOS ile kurulan akım kayna%ı
-VEE
#ekil-"b PMOS ile kurulan akım kayna%ı
Download