DOGUS UNIVERSITY

advertisement
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
EHM 311 Analog Haberleşme – Ders Klavuzu
Fakültesi
Bölümü
Kredisi/Saatleri
Dersin türü
Önkoşulu
Öğretim Elemanı
Dersin Kitabı
Tavsiye Edilen
Kitaplar
Dersin Tanımı
Amacı
Mühendislik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
4 (3+0+2)
Zorunlu
EHM 232
Öğretim Görevlisi Ercan Kara (Oda: B2/514A, Tel:1317, [email protected])
John G. Proakis and Masoud Salehi, İletişim Sistemlerinin Temelleri(Çevirmen: Halis Altun,
Ertan Öztürk ), Nobel Yayıncılık
1.Modern Digital and Analog Communication Systems, Lathi, Oxford University
Press, 1998, 3rd Edition
2.Communication Systems, Carlson, McGraw Hill, 1999, 4th Edition
3.Communication Systems, Simon Haykin, John Wiley, 2001, 4th Edition
4.Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and Matlab, Kamen and HeckPrentice
Hall, 2000, 2nd Edition
Bu derste doğrusal modülasyon-demodülasyon kavramları, açı modülasyonu-demodülasyonu
kavramları ve analog haberleşme sistemlerinde kullanılan cihazlar anlatılacaktır.
1. Doğrusal zamanla değişmez sistemlerin frekans gösterimlerinin bulunmasına yönetik
yeteneklerin geliştirilmesi
2. Analog haberleşme sistemlerinin prensiplerinin anlatılması
3. Analog Modülatör ve demodülatörlerinin sistem bakış açısıyla tasarlama kavramlarının
anlatılması
Öğrenme Amaçları
I. Sinyallerin ve doğrusal zamanla değişmez sistemlerin frekans gösterimini anlama
(1a, 1b, 5, 6)
II. Genlik Modülasyonlu (GM) analog haberleşme sistemlerini analiz etme (1a, 1b, 5, 6)
III. GM modülatörleri ve demodülatörlerini analiz etme ve tasarlama (1a, 1b, 5, 6)
IV. Açı Modülasyonlu analog haberleşme sistemlerini analiz etme (1a, 1b, 5, 6)
V. FM modülator ve demodülatörünü analiz etme ve tasarlama (1a, 1b, 5, 6)
Dersin İçeriği
Haberleşme sistemlerinin bileşenleri. Filtreler. Zaman/bandgenişliği ilişkisi. Enerji ve güç
spektral yoğunluğu. Lineer sistemlerde genlik ve faz distorsiyonu. Lineer modülasyon
teknikleri: genlik modülasyonu, çift yan bant modülasyonu, tek yan bant modülasyonu, artık
yan bant modülasyonu. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve Faz Modülasyonu (FM, PM).
FM sinyallerinin üretilmesi ve demodülasyonu. FM stereo radyo yayıncılığı. Frekans Bölmeli
Çoğullama (FDM). Superheterodin alıcılar.
Analitik düşünme yeteneği gereklidir.
Geleneksel ders anlatma ve ödev gibi çeşitli öğrenme yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca,
öğrenciler ikili gruplar halinde laboratuvar çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
Genel Beceriler
Öğrenme
Yöntemleri
Ölçme
Değerlendirme
1.
2.
3.
4.
Öğrencilerin laboratuvar deneylerinden sonra yedi tane ödevi yapmaları beklenmektedir.
Açıklanacak tarihde bir vize yapılacaktır.
Dönem boyunca açıklanacak tarihlerde küçük sınavlar yapılacaktır.
Ders aşağıdaki ağırlıklara gore notlandırılacaktır.
Küçük Sınavlar 15%
Laboratuvar 15%
Vize 30%
Final Sınavı 40%
Ders Planı
Öğrenme
Amaçları
Hafta Konu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Elektrik Haberleşme Kanalındaki Elemanlar
Haberleşme Kanallarının Matematiksel Modellenmesi
Fourier Dönüşümlerini Gözden Geçirme
Sinyallerin Analizi Ve İletimi, İdeal Ve Pratikteki Filtreler
Haberleşme Kanalındaki Sinyal Bozulması, Enerji Spectral Yoğunluğu, Güç
Spectral Yoğunluğu
Genlik Modülasyonu: Çift Yan Bandlı (Taşıyıcısı Bastırılmış Ve Geleneksel
Genlik Modülasyonu), Tek Yan Bandlı Modülasyon Ve Demodülasyon
Genlik Modülasyonu: Kuyruklu Yan Band Ve Dikken Genlik Modülasyonu Ve
Demodülasyonu
Süperheterodin GM Alıcısı Ve Televizyon
Açı Modülasyonu: Anlık Frekans Kavramı Ve Açı Modülasyonlu Dalgaların
Band Genişliği
Açı Modülasyonu: Açı Modülasyonlu Dalgaların Dolaylı Ve Doğrudan Üretimi
Açı Modülasyonu: Açı Modülasyonlu Dalgaların Algılanması
Faz Kilitlemeli Döngüler
Süperheterodin Frekans Modülasyonu (FM) Alıcısı
FM Stereo Yayın
Ders ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Program Çıktılarının İlişkisi
Program Çıktıları
1a.
1b.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10a.
10b.
11a.
11b.
11c.
I
I
I
I
I
II, III
II, III
II, III
IV, V
IV, V
IV, V
V
IV, V
IV, V
Katkı Düzeyi
Matematik, temel bilim ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği konularında yeterli bilgi
Bu bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
Karmaşık Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerini tanımlama, uygun analiz ve
modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü bir amaca yönelik olarak tasarlayabilme ve
modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel yöntem ve araçları
seçme, etkin olarak kullanma ve geliştirme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanma becerisi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında deney tasarlama, deney yapma, veri
toplama, sonuçları analiz ederek yorumlama becerisi.
Disiplin içi takımlarda, çok disiplinli takımlarda ve bireysel çalışabilme becerisi
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı uygulamaları hakkında
bilgi
Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkileri hakkında bilgi
Çağın sorunları hakkında bilgi
Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Yukarıdaki tabloda
Tam (3),
Kısmi (2),
Az (1) olarak gösterilmiştir.
Download