Dahil İşleme Rejimi 2013 - ab gümrük müşavirliği ve danışmanlık a.ş.

advertisement
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ 2013
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş
Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır
© Tüm Hakları Saklıdır.
https://www.abcustoms.eu
SUNUŞ
Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması
ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı
nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister.
“AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY”
hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış
işlemlerinizin her aşamasında katma
sağlayacağını düşünüyoruz.
olarak
ticaret
değer
Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek
değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz
tarafından titizlikle takip edilmektedir.
Biz “AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY” olarak, çok
dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal
bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım
alınmasını öneririz.
AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda
yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal
sorumluluğu bulunmamaktadır.
SAYGILARIMIZLA,
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu
yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve
yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin
yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan
ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir
heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir.
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün;
ilgili
departmanlarında
görevli
organizasyon
kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her
biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel
yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en
önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği
ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı
zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış
ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik
çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna
kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış
personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali
hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamı
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret
şirketleri, imalatçı - ihracatçılar ve sermayesinin en az
%51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi imalatçıihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş
ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan
sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir.
Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem
görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye
yaptırılamaz.
Dahilde İşleme Rejiminin Kapsamında Uygulama
** İthalat  İhracat
Dahilde İşleme İzni ve
Dahilde İşleme İzin Belgesi
2016/12 Sayılı Tebliğ İle “(Dİİ) Dahilde İşleme İzni” ve
“(DİİB) Dahilde İşleme İzin Belgesi” Aynı Tebliğ Altında
Birleştirilmiştir.
Dahilde İşleme İzni, 50.000.-USD’ ye kadar tekstil ve
konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz
ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte
edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi işlemler
için Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir.
Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış
Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin
düzenlenir.
** Yurt İçi Alım  İhracat
Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde
Kullanılan Sistemler
** İthalat  Yurt İçi Satış ve Teslimler
1- Şartlı Muafiyet Sistemi
Dahilde İşleme Rejiminde Teminat
A-Önce İthalat (Askıya Alma)
B-Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)
** Nakit Para
2- Geri Ödeme Sistemleri
** Banka Teminat Mektubu
** Devlet Hazine tahvil ve bonoları
Dahilde İşleme Rejiminde Teminat
** A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi
firmalara,
** Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme
İzin Belgelerine (DİİB) ait gerçekleşen ihracat
performanslarına göre azami %10’a kadar indirimli
teminat uygulanmaktadır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Ticaret
Belgesi
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
Şartlı Muafiyet Sistemi
A-) Önce İthalat (Askıya Alma)
İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde,
yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin
ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve
ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal
edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç
edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.
Şartlı Muafiyet Sistemi
B-) Önce İhracat (Eş Değer Eşya Kullanımı)
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş
ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer
eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife
istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri
itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest
dolaşımdaki eşya kullanılabilir.
Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında
önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği
gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de
kullanılabilir.
İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde
edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül
eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu
kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer
vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla)
teminata bağlanır ve ticaret politikası
önlemleri uygulanmaz.
Geri Ödeme Sistemi
İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi
yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen nakit
veya teminat meblağın geri alınması.
Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici
verginin ve varsa Toplu Konut Fonu’nun ithalat
esnasında peşin ödenmesi, diğer vergi ve KDV’nin
(İşletme malzemesi hariç) teminata bağlanması.
Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar
(A)
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında döviz
kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem
görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran
azami % 100 olarak tespit edilebilir. Dahilde işleme İzin
Belgesi (DİİB) kapsamında ithaline izin verilecek işletme
malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini
geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir. Bu
oranların aşılmaması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin
Belgesi (DİİB) kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz
ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.
(B)
İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde
kullanılmış olması gerekmektedir.
(C)
İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili
dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir
şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru
muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir.
(D)
Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi
içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun
olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk
ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek
süreler)
(E)
Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi
bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR
Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili
İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi
taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Projesi (DİR)
3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
01 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa
uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile
Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar
yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.
Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus
istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak
entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi
planlanmaktadır.
Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili
olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt
hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü
işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda
gerçekleştirilmektedir.
Projeyle birlikte,
Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta,
Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine
getirebilmekte, Haftalar sürebilen belge müracaatı,
revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman
dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.
(DİR) Otomasyon Projesinde İşleme Süreçleri
1- Gümrük Müsteşarlığı
Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilecek olan
Gümrük Müsteşarlığı elektronik ortamdaki belge bilgilerini
asıl olarak kabul edecek bu da kağıt belge taşıma
zorunluluğunu ortadan kaldıracaktır.
Gümrük Müsteşarlığı satır kodları(belge üzerindeki
ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11
haneli kod) kapsamında Müsteşarlığımızca düzenlenen
belgelerin miktar, değer kontrolünü yapabilecek ve
gerçekleşme
değerlerini
de
Müsteşarlığımıza
gönderecektir.
2- İhracatçı Birlikleri
Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için
gereken evrağın sisteme aktarılması,
Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda
bulunulan
belgelerin
değerlendirilerek
taahhüt
hesaplarının kapatılması.
4- Türkiye Bankalar Birliği
Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç
İstisnası
Belgeleri
kapsamında
Bankalarca
gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak
entegrasyon ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’ye
iletilecektir.
(DİR) Otomasyon Projesine Katılmak
İçin Yapılacaklar
1. Adım
Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki
firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı
için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli.
**E – Güven
**Türk Trust
**E – Tuğra
**TÜBİTAK (Kamu Sertifikasyon Merkezi)
2. Adım
http:\\dir.dtm.gov.tr adresinden, elektronik sertifika
kullanıcısının
elektronik
ortamda
yetkilendirme
başvurusu.
3. Adım
2007/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması
için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğine ibraz edilmelidir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
(DİR) Otomasyon Projesinde
Firmanın Sisteme Tanıtılması
Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için
öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme
tanıtılmaları gerekmektedir.
Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir
belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza
sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli
olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı
Birlikleri’ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek
Sisteme aktarılmaktadır.
Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar,
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve İhracatçı Birliklerin personeli
tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.
Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme
İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci
ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi
durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı
Birliklerince aktarılmaktadır.
Firma Sicil Dosyası İçin Gerekli Olan Belgeler
1-Firma antetli kağıdına yazılacak olan dilekçe
2-İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite
Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli)
3-Şirket İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
4-Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya
sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli
örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut
duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)
5- Vergi dairesi faal mükellefiyet yazısı
6- Vergi levhası fotokopisi
7-Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan
yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış)
8-İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi
kişiye noter tastikli olarak verilen yetki belgesi
9-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez
Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçıihracatçı veya ihracatçılar için)
10-Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa)
11-Geriye dönük son bir yıla ait SSK tahakkuk bildirim
formları,
12-Geriye dönük son aya ait elektrik faturası
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
(DİR) Otomasyon Sistemi
(Satır Kodunun Faydaları)
** Gümrük Müsteşarlığı ile iletişim sağlayarak ,kontroller
sistem tarafından yapılacak,
**İthalat ve İhracatı madde bazında miktar ve değer
olarak takibine olanak saglayarak, gerekirse öngörülen
miktarın üzerinde işlem yapılmasını engelleyecek,
**Kapatma esnasında gerçekleşen değerler üzerinden
otomatik olarak hammadde sarfiyat tablosunun
hazırlanmasına olanak verecek.
**Belgenin otomatik
sağlayacak.
olarak
kapatılmasına
olanak
Önemli Not : İthalat ve ihracat beyannamesi doldurulması
esnasında 11 karakterli satır kodunun yazılması
gerekmektedir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi Taahhüt
Hesapları Kapatılması Süreci
Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin
Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu
an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş
zamanlı olarak yapılmaktadır.
Gümrük Müsteşarlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla
sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin
bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi),
firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir
evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma
müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.
(DİR) Otomasyon Sistemi İle Getirilen Yenilikler
**Tek GTİP uygulamasına geçiliyor.
**Belge numarasının yanında her bir ürün satırına
‘’Satır Kodu’’ ekleniyor.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-1
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet
Sistemi çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen
belgelerdir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-2
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Şartlı Muafiyet
Sistemi altında yer alan Eşdeğer Eşya Kullanımı
çerçevesinde 1/11996-5/2/2000 tarihleri arasında
Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-3
Dahilde işleme rejimi kapsamındaki ihracat sayılan satış
ve teslimlerde gümrük muafiyeti çerçevesinde
Müsteşarlık tarafından düzenlenen belgelerdir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-4
Dahilde işleme rejimi kapsamında, mülga İhracat 96/1
sayılı Tebliğ’e istinaden 1996 yılında Müsteşarlık
tarafından düzenlenen belgelerdir.
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) D-5
Dahilde işleme rejimi kapsamındaki Geri Ödeme Sistemi
çerçevesinde Müsteşarlık tarafından düzenlenen
belgelerdir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ / 2013
Firmaların Elde Ettiği Avantajlar
(A)
Her belge müracaatı için istenilen belgeler sadece bir defa firma tanımlanması için istenilecek, bu
belgeler süresi bitimine kadar yeniden istenilmeyecek.
(B)
Ortalama 20 günde sonuçlanan belge müracaatları maksimum iki gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Revizyon müracaatları ise aynı gün sonuçlandırılması öngörülmektedir.
(C)
E-imza alan firmalar bütün işlemleri kendi ofislerinden yapabileceği gibi, belge ile ilgili yapılan ithalat ve
ihracat işlemlerini yine anında izleyebileceklerdir.
(D)
İthalat esnasında belgenin arkasına yapılan düşümler yapılmayacaktır.(yurt içi alımlar hariç)
(E)
Daha önce Gümrük Memurları tarafından yapılan GTİP miktar/değer hesapları sistem tarafından birkaç
saniye içerisinde yapılacağından Gümrük kapılarındaki iş yükü hafifleyecektir. En önemlisi zaman
kazanılacaktır.
(F)
Belge ile yapılan bütün işlemler takip edileceğinden kapatmada yaşanan zaman kaybı önlenecek,
kapatmalar daha da kolaylaşacaktır.
(G)
Kapatma esnasında istenilen hammadde sarfiyat tablosu istenilmeyecek sistem tarafından
gerçekleştirilecek değerler üzerinden otomatik olarak hazırlanacaktır.
(H)
Yine kapatmalarda beyanname teyitlerinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.
(I)
Yine teminat iadesinde yaşanan sıkıntılar ortadan kalkacaktır.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Download