istanbul

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
(İMMİB)
Sayı : B.02.1.DTM.5.12.01.- 84 /
Konu :
Sayın Üyemiz,
T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)’nın 07.05.2007 tarih
ve 0120003272 sayılı Tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’ne gönderilen talimatı aynen
aşağıda çıkarılmıştır.
“Bilindiği üzere; 27/1/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat
2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 23 ile 24 üncü maddelerine istinaden, Dahilde
İşleme İzin Belgesi sahibi firmaların belge kapsamındaki performansı ile üretim veya ihracat
faaliyetini ihmal ve kusuru olmaksızın gerçekleştirememesi halinde Dahilde İşleme İzin
Belgelerine, Genel Sekreterliklerine gönderilen İlgi’de kayıtlı yazımızda belirtilen kriterler de
dikkate alınarak ilave süre verilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede; 20/2/2006 tarihli ve 120001014 sayılı yazımızda Müsteşarlığımızca haklı
sebebe ilişkin ek süre taleplerinin hakkaniyete uygun bir şekilde değerlendirilebilmesine teminen,
mezkur yazıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından sonra anılan ek süre taleplerinin
Müsteşarlığımıza intikal ettirilmesi uygun görülmüştür.
Bu defa; İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 23 ile 24 üncü maddeleri çerçevesinde, ilgili
mahkeme kararı ile haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olan firmalara ait henüz ihracat
taahhüdü kapatılmamış ve 20/12/2006 tarihinden önce düzenlenmiş bulunan Dahilde İşleme İzin
Belgelerine, eksik ihracatın tamamlanabilmesini teminen haklı sebebe istinaden ek süre
verilebilmesi esası benimsenmiştir.
Bu kapsamdaki firmaların; haklı sebebe ilişkin ek süre müracaatı esnasında, haklarında
verilen iflasın ertelenmesi kararı çerçevesinde bu hususa ilişkin mevcut hukuki durumlarının halen
devam ettiğine dair ilgili mahkemeden alınan tevsik edici mahiyetteki bilgi ve belgeleri ibraz
etmeleri gerekmektedir.”
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi
34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon:(0 212) 454 00 00 (PBX) Fax.: (0 212) 454 00 01
e-posta:[email protected]
Elektronik Ağ: www.immib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Metin KAPTI
Şube Müdürü
Burhan CEBRE
Raportör
Download