kelebek mob lya sanay ve t caret a.ş. 1 ocak

advertisement
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE
AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ
DENETİM RAPORU
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR..............................................................................................................................
1-2
GELİR TABLOLARI ...................................................................................................................
3
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI ...................................................................................
4
NAKİT AKIM TABLOLARI ......................................................................................................
5
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ....................................... 6-48
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
DİPNOT 27
DİPNOT 28
DİPNOT 29
DİPNOT 30
DİPNOT 31
DİPNOT 32
DİPNOT 33
DİPNOT 34
DİPNOT 35
DİPNOT 36
DİPNOT 37
DİPNOT 38
DİPNOT 39
DİPNOT 40
ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ...............................................................
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .........................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ..................................................................................................................
İŞ ORTAKLARI .....................................................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ...................................................................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ .......................................................................................................
FİNANSAL YATIRIMLAR ...................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR .........................................................................................................................
DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER ...........................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ........................................................................................................
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR .........................................................................................................
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR ..............................................
STOKLAR ..............................................................................................................................................
CANLI VARLIKLAR.............................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞME ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ ..........................
ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR ............................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ..........................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR ............................................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .......................................................................................
ŞEREFİYE ..............................................................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI..................................................................................................
KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .......................................................
TAAHHÜTLER ......................................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .......................................................................................
EMEKLİLİK PLANLARI ......................................................................................................................
DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................................................................
ÖZKAYNAKLAR ..................................................................................................................................
SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ ...........................................................................................
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ,
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ..........................................................................................................
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER...................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDERLER .............................................................................
FİNANSAL GELİRLER .........................................................................................................................
FİNANSAL GİDERLER ........................................................................................................................
SATIŞ AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLER
VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ....................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAK VE BORÇLAR........................................................................
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ...................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ...............................................................................
DİĞER HUSUSLAR ..............................................................................................................................
6-7
8-18
18
18
18
18
19
19
19
20-21
21-22
22
22
22
22
22
23
24-26
26
26
27
27-28
28
28-29
29
29
30-32
32-33
34
35
35-36
36
36
37
37-38
38
39-40
41-47
48
48
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
33.314.817
30.963.113
5.026.030
8.341.410
8.339.780
1.630
759.389
18.038.298
1.149.690
4.347.046
7.131.335
7.123.178
8.157
663.860
17.234.639
1.586.233
7.726.336
8.016.291
684.750
6.508.728
532.859
684.750
6.719.941
611.600
41.041.153
38.979.404
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
6
10
37
11
13
26
Duran varlıklar
Ticari alacaklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
17
18
19
Toplam varlıklar
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE BİLANÇOLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
19.390.061
18.513.701
9.963.622
1.541
7.522.729
7.513.087
9.642
737.275
288.534
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
- Ticari Borçlar
- İlişkili taraflardan ticari borçlar
Diğer borçlar
Borç karşılıkları
8
9
10
37
11
22
2.506.951
23.731
15.413.570
8.647.520
6.766.051
1.033.738
412.070
Uzun vadeli yükümlülükler
Borç Karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
22
24
1.132.467
96.154
1.036.314
1.034.306
104.819
929.487
ÖZKAYNAKLAR
20.518.625
19.431.397
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
20.518.625
19.431.397
50.000.000
282.945
(30.851.548)
1.087.228
50.000.000
282.945
(33.455.827)
2.604.279
41.041.153
38.979.404
Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Geçmiş yıllar zararları
Net dönem karı /zararı
27
27
27
27
Toplam kaynaklar
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2010 DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
01.01.201130.06.2011
01.04.201130.06 2011
01.01.201030.06.2010
01.04.201030.06.2010
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)
28
28
21.420.146
(11.387.859)
11.952.604
(6.478.210)
15.442.336
(8.181.124)
9.602.965
(5.221.136)
Brüt kar/zarar
10.032.287
5.474.394
7.261.212
4.381.829
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 29
Genel yönetim giderleri (-)
29
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
29
Diğer faaliyet gelirleri
31
Diğer faaliyet giderleri (-)
31
(7.309.570)
(609.337)
(54.458)
394.213
(543.212)
(3.734.724)
(322.606)
(27.815)
216.074
(403.155)
(5.704.331)
(737.784)
(48.373)
606.485
(413.949)
(2.843.421)
(386.053)
(24.707)
383.030
(251.771)
1.909.924
1.202.169
963.260
1.258.907
316.186
(1.138.882)
94.756
(422.973)
1.197.103
(748.161)
591.416
(407.733)
873.952
1.412.202
Faaliyet karı/zararı
Finansal gelirler
Finansal giderler(-)
32
33
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı 1.087.228
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri
Net dönem karı
1.087.228
873.952
1.442.591
-
-
1.412.202
1.442.591
-
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (vergi sonrası)
1.087.228
873.952
1.412.202
1.442.591
Toplam kapsamlı gelir
1.087.228
873.952
1.412.202
1.442.591
0,00022
0,00017
0,00028
0,00029
Hisse başına kazanç
36
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2011 VE 30 HAZİRAN 2010 DÖNEMLERİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Net dönem
karı/zararı
Geçmiş yıl
zararları
-
Özsermaye
enflasyon
düzeltme
farkları
-
31.805
(33.487.632)
16.827.118
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(31.805)
31.805
-
-
-
-
-
-
-
1.412.202
-
1.412.202
30 Haziran 2010 bakiyesi
50.000.000
282.945
0
0
0
0
1.412.202
(33.455.827)
18.239.320
1 Ocak 2011 bakiyesi
50.000.000
282.945
0
0
0
0
2.604.279
(33.455.827)
19.431.397
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Geçmiş yıl zararlarına transfer
-
-
-
-
-
-
(2.604.279)
Net Dönem kar’ı/zararı
-
-
-
-
-
-
1.087.228
-
1.087.228
50.000.000
282.945
0
0
0
0
1.087.228
(30.851.548)
20.518.625
Yasal
Yedekler
Olağanüstü
yedekler
Yabancı
para çevrim
farkları
50.000.000
Hisse
Senedi
ihraç
primleri
282.945
-
-
Nakdi sermaye artırımı
-
-
-
Hisse senedi ihraç primlerindeki artış
-
-
Geçmiş yıl zararlarına transfer
-
Net Dönem kar’ı/zararı
Sermaye
1 Ocak 2010 bakiyesi
30 Haziran 2011 bakiyesi
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
2.604.279
Toplam
0
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
1.087.228
2.604.279
İşletme faliyetlerine ilişkin nakit akımları:
Net dönem karı
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen(kullanılan)
nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri
18
İtfa ve tükenme payları
19
Kıdem tazminatı karşılık gideri
24
Şüpheli alacak karşılık gideri
10
Alacak reeskont gideri
10
Borç reeskont geliri
10
Diğer gider karşılıkları
22
İptal edilen karşılıklar
17
Faiz Gelirleri
32
Faiz Giderleri
33
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde (kullanılan)
nakit akımı
Ticari alacaklardaki azalış /(artış)
10
Stoklardaki azalış/(artış)
13
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış/(artış)
37
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
10
İlişkili taraflardan borçlardaki artış / (azalış)
37
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) / artış
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki (azalış) / artış
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları
Ödenen faiz gideri
Ödenen kıdem tazminatı
4.469.995
(1.216.602)
(803.659)
6.527
341.015
1.134.433
6.756.409
433.534
-
(970.575)
(2.662.546)
89.145
(314.622)
3.607.131
(11.712)
(178.216)
-
8.736.834
4.028.600
8.494.468
18
19
803.023
184.060
242.686
79.440
61.123
(88.702)
52.097
(77.036)
609.025
2.085.177
(233.200)
(9.166)
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımları
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları:
Maddi varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
Maddi olmayan varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit girişleri
310.187
91.364
115.992
128.527
(94.215)
123.536
(60.600)
383.158
(600.857)
(235.452)
3.192.291
(68.768)
(12.623)
-
(589.240)
(246.538)
-
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları
Finansal faaliyetlerine ilişkin nakit akımları:
Alınan krediler
Ödenen krediler
Hisse senedi ihraç primindeki değişim
(81.391)
(835.778)
(7.734.091)
-
(1.538.605)
-
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
(7.734.091)
(1.538.605)
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
678.985
817.908
Dönem başı hazır değerler
6
4.347.046
3.529.138
Dönem sonu bakiyesi
6
5.026.030
4.347.046
İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
5
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Şirketin ticari ünvanı:
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez adresi:
Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak No:5 Maltepe - İstanbul.
İşlem gördüğü borsa:
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birinci Ulusal Pazar
Fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu mobilya üretimi ve satışıdır.
Şirketin üretimi Doğanlı Köyü 9.Km Düzce adresindeki kendi mülkü olan fabrikada ve 2006 yılında
Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:37 KAYSERİ adresinde kiralamış olduğu fabrika binasında
gerçekleştirilmektedir
Kelebek Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul’da 1935 yılında kurulmuştur. Kelebek
Mobilya ve Kontrplak Sanayi Anonim Şirketi olan şirket ünvanı 12 Aralık 2003 tarihli Olağanüstü Genel
Kurul kararıyla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş ve 29 Aralık
2003 tarihli 5956 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Şirketin bağlı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde, mobilya ve ticari
ürün satışı yapmak üzere açılan mağazaların sayısı 2010 yılında Kocaeli ilinde açılan mağaza ile 23’e
yükselmiştir. 2011 yılının altı aylık döneminde mağazalar zincirine Ankara Siteler mağazası eklenmiş,
İstanbul Pendik’te faaliyet gösteren mağazamız kapatılmıştır.
Şirketin bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. ve 2K Oturma Grupları
İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim faaliyetleri 28.03.2007 tarihinden itibaren sona
erdirilerek üretim imalathanesi kapatılmıştır.
Konsolidasyona dahil edilen şirketler:
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte “Grup”), Kelebek Mobilya
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ve hisselerinin çoğunluğuna veya yönetimine sahip bulunduğu
konsolidasyon kapsamında 3 bağlı ortaklıktan oluşmaktadır.
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirket’in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları
aşağıda sunulduğu gibidir:
2K Oturma Grupları
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş
3K Mobilya Dekor.
San. ve Tic. A.Ş.
Kurulduğu
Ülke
Türkiye
Türkiye
6
İştirak ve Oy Yüzdeleri
Başlıca
30 Haziran
Faaliyetler
2011
Oturma Grubu
%99,19
Satışı
Mobilya
Dekorasyon
%97,98
31 Aralık
2010
%99,19
%97,98
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Şirketin bağlı ortaklığı 2K Oturma Grupları San. ve Tic. A.Ş.’nin şirket ünvanı 2K Oturma Grupları
İnşaat ve Taahhüt San. ve Tic. A.Ş olarak değiştirilmiş ve 7 Aralık 2006 tarih ve 6699 sayılı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.
Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde çalışan personel sayısı:
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, Grup bünyesinde ortalama 367 personel istihdam edilmektedir.
(31 Aralık 2010 – 387)
Kategori itibariyle ilgili dönemler içinde çalışan personel sayısı:
Dönem
31 Aralık 2010
30 Haziran 2011
İşçi
194
167
Memur
179
186
Müdür
7
7
Üst düzey
7
7
Toplam
387
367
Şirket’in ortaklık yapısı
Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir ;
Ortaklar
Bekir Özbıyık
Diğer
30 Haziran 2011
Pay (%)
Pay Tutarı
12.155.000
24,31
37.845.000
75,69
31 Aralık 2010
Pay (%)
Pay Tutarı
24,31
12.155.000
75,69
37.845.000
100,00
100,00
50.000.000
7
50.000.000
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıkları yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde kurulmuş olan bağlı ortaklıkların defterleri ise kayıtlı bulundukları
ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak hazırlanmaktadır.
Şirket’in konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe politikaları
aşağıdaki gibidir: SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve
ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden
sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolarından geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan
farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar
UMS/UFRS’ler uygulanacaktır.Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar
SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve
dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun
olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır.
1 Ocak 2005 Tarihi Öncesi Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Şirket’in mali tabloları Uluslararası Muhasebe Standartları 29’a (UMS 29)
göre enflasyon etkilerinin düzeltilmesini ve Türk Lirası’nın cari satın alma gücündeki değişimlerini
içermektedir. UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile hazırlanan mali tablolarının bilanço
tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini öngörmektedir.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre yapılan düzeltmeler, Devlet İstatistik Enstitüsü(DİE)
tarafından yayımlanan toptan eşya fiyat (TEFE) endeksleri kullanılarak endekslenmiştir.
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Grup tarafından idare edilen şirketlerin finansal tablolarını
kapsamaktadır. Grup içi satış ve alışlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi iştiraklerin elimine
edilmesi için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
8
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Topluluğun doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip
olması nedeniyle işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide
edilmektedir. Grup ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen önemli işlemler ve
bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı ortaklıkların,
özkaynakları ve net kar / zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortaklık
dışı pay olarak gösterilmektedir.
Topluluğun finansal ve operasyonel politikalarına önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler,iştirak
olarak adlandırılır ve özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilirler. Özkaynak yönteminde iştirak net
varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Grup payı konsolide
gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif değerindeki düşüşün geçici olmaması durumunda iştirak
değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir.
UMS 21 “Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Topluluğun yabancı
ülkelerdeki iştiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve
gider kalemleri ise dönemde gerçekleşen ortalama kur ile Türk Lirası’na çevrilir. Kapanış ve ortalama kur
kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında
takip edilmektedir. Oluşan çevrim farkları faaliyetin sona erdiği döneme gelir ya da gider yazılır.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını diğer grup içi şirketlerinin uyguladığı
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.
Yeni ve Güncelleştirilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Uyarlaması:
Şirket bu yıl içinde faaliyetlerine ilişkin olan ve 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle başlayan hesap dönemleri
için geçerli olan Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından çıkarılan tüm yeni ve
güncelleştirilmiş standartları ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi’nin
(“UFRYK”) tüm yorumlarını uyarlamıştır.
Şirket yönetimi, gelecek dönemler için bu mali tabloların onaylandığı tarihte yayınlanmış olmasına
rağmen yürürlüğe girmeyen standartlar ve yorumların uyarlanmasının Şirketin mali tabloları üzerinde
önemli bir etkisi olmayacağını tahmin etmektedir.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi:
Mali tablolarda yer alan bütün tutarlar için karşılaştırmalı bilgiler, önceki döneme ilişkin dipnotlarda
açıklanmıştır. Mali tabloların sunumu veya hesapların sınıflamaları değiştiği takdirde, önceki dönem cari
dönem esas alınarak düzeltilir.
Netleştirme/mahsup:
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net olarak ödenmesi veya
tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı
olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile gösterilirler.
9
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Ekteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe prensipleri aşağıdaki
gibidir:
a.
Hasılat:
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve işin normal akışı içinde
mal ve hizmet satışına ilişkin iskontolar ve satış ile ilgili vergiler düşüldükten sonra kalan alacak tutarını
ifade eder.
Malların satışı, mallar teslim edildiğinde ve malların mülkiyeti satın alana geçtiğinde gerçekleşir.
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına, göre ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
İştiraklerden elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
b.
Stoklar:
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Stoklara dahil
edilen maliyeti oluşturan unsurlar direkt malzeme ve ilgili durumlarda stokları mevcut durumuna
getirmek için kullanılan direk işçilik ve genel üretim giderlerini kapsamaktadır. Maliyet, ağırlıklı
ortalama yönteme göre hesaplanır. Net gerçekleştirilebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan
tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini
pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
c.
Maddi Varlıklar:
Maddi varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler UMS 29’a göre endekslenmiş tarihi
satın alım maliyetlerinden ve 2005 yılından itibaren satın alınan kalemler satın alım maliyeti değerinden,
birikmiş amortisman ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilir. Maddi varlıklar, arazi ve
yapılmakta olan yatırımların dışında maliyet veya değerleme yapılmış tutarları üzerinden beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak, amortismana tabi tutulur.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrüyle veya söz konusu kiralama süresinin kısa
olanı ile sahip olunan maddi varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi varlıkların elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten çekilmesi sonucu oluşan
kar ve zararlar satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna
dahil edilirler.
d.
Maddi Olmayan Varlıklar:
Maddi olmayan varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan kalemler UMS 29’a göre
endekslenmiş tarihi satın alım maliyetlerinden ve 2005 yılından itibaren satın alınan kalemler satın alım
maliyeti değerinden, birikmiş itfa ve tükenme payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş olarak gösterilir.
Satın alınan maddi olmayan varlıklar, özellikle yazılımlar, beş yıllık faydalı ömürleri üzerinden doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. UMS 38’e göre, araştırma giderleri oluştuğu anda
giderleştirilmektedir.
10
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
e.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Satılmaya Hazır Gayrimenkuller
Satılmaya hazır gayrimenkuller, ödeme güçlüğüne düşmüş borçluların Şirket’e olan yükümlülüklerine
karşılık olarak alınmış gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu varlıklar tapularında belirlenen değerleri
göz önünde bulundurularak, Şirket’in kayıtlarındaki taşınan değer veya rayiç değerden düşük olanıyla
gösterilmektedir. Mahkeme emri veya müşterinin rızasıyla varlığın kullanım hakkı elde edildiğinde, ilgili
şüpheli ticari alacak tutarı tapularında belirlenen değerden netleştirilerek satılmaya hazır gayrimenkuller
hesabına sınıflandırılır ve varlığın rayiç değeri ile ticari alacak tutarı arasındaki fark gelir tablosuna
yansıtılır. Bu varlıklar satıldığında, satış geliri ve varlığın taşınan değeri arasındaki fark gelir tablosuna
yansıtılmaktadır.
f.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü:
Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş
amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını
belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir
tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin geri
kazanılabilir tutarı hesaplanır.
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya
kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit
akımları, paranın zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak
bugünkü değerine indirilir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az olması
durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu
durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir, ancak ilgili varlığın
yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonundan indirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen
artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün mali tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter
değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali
gelir tablosuna kayıt edilir, ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda iptal edilen değer
düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir.
g.
Borçlanma Maliyetleri:
Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
h.
Finansal Araçlar:
Finansal aktif ve pasifler, Şirket’in bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Şirket’in
bilançosunda yer alır.
11
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Ticari ve Diğer Alacaklar
Ticari ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde rayiç değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden gösterilmişlerdir. Ödenmesi gereken meblağların tahsil edilemeyecek olduğunu gösteren bir
durumun söz konusu olması halinde ticari alacaklar için tahmini tahsil edilmeyecek tutarları için karşılık
ayrılarak kar zarar hesabına kayıt edilir. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili
mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, ilgili alacağın kayıtlı değeri ile nakit akışlarının,
ticari alacağın oluştuğu tarihteki etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Şirket yöneticileri
ticari alacaklar ile diğer alacakların bilançodaki mevcut değerlerinin, tahmini gerçeğe uygun değerleri
olduğunu belirtmektedirler.
Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakte çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine
yakındır.
Banka Borçları
Faizli banka borçları başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır ve sonradan etkin faiz oranı
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir. Banka borçlarından elde edilen nakit ile (işlem
maliyetleri düşüldükten sonra) banka borçlarının geri ödemesi veya kapanması için ödenen tutarlar
arasındaki fark Şirket’in borçlanma maliyetleri (yukarıya bakınız) ile ilgili muhasebe politikasına uygun
olarak borcun vadesi süresince kayda alınırlar.
Ticari ve Diğer Borçlar
Ticari ve diğer borçlar başlangıçta gerçeğe uygun değerleri ile kayıtlara alınır ve sonradan etkin faiz
oranı yöntemi kullanılarak itfa edilmiş değerleri ile değerlenir. Yöneticiler, ticari ve diğer borçların defter
değerinin gerçeğe uygun olduğunu belirtmektedirler.
Finansal Risk Yönetimi Hedefleri ve Politikaları
Şirket’in başlıca finansal araçları banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.
Finansal araçların ana amacı Şirket’in faaliyetleri için finansman sağlamasıdır. Şirket bunların dışında
faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya çıkan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.
Şirketin finansal araçlarından doğan temel riskler faiz oranı riski, likidite riski, kur riski ve kredi riskidir.
Yönetim bu risklerin yönetilmesi amacıyla bir takım politikaları devreye sokmuştur. Yönetimin bu
risklerin yönetimiyle ilgili politikaları aşağıda özetlenmiştir.
Faiz Oranı Riski
Şirketin faiz oranındaki değişiklikler nedeniyle oluşan nakit akım faiz oranı riski esas olarak Şirketin kısa
ve uzun vadeli finansal borçlarıyla ilgilidir. Ticari alacaklar ve borçlar indirgenmiş sabit bir faiz oranı ile
rayiç değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Şirket faiz oranı riskini, doğal bir korunma yöntemi olan
aynı faiz duyarlılığından oluşan varlık ve yükümlülüklerini dengede tutma suretiyle yönetmektedir.
12
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın
başlangıcında öngörülen faiz oranı değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit
tutulur. Şirket yönetimi değişken faizli banka borcunun faizi olan, Euribor faiz oranında %0.5’lik bir
dalgalanma beklemektedir. Sözkonusu tutar, Şirket içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda da
kullanılmaktadır.
Parasal finansal varlıkların etkin faiz oranı (etkin kazanç) bugünkü değer hesaplamasında kullanılan ve
finansal varlıkları taşınan değerlerine getiren orandır.
Yabancı Para Riski
Şirket kullanmış olduğu kredilerden %10 azalışta ve yurtdışı satışlarından dolayı özellikle ABD Doları
(USD) ve Euro para biriminin paritelerinden etkilenmektedir.
Aşağıdaki duyarlılık analizi Şirketin EURO ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime olan
duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası
değişikliği ifade eder. Şirket’in raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık analizleri,
mali yılın başlangıcındaki değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur.
Şirket ayrıca işlemsel olarak da yabancı para riskine sahiptir. Bu riskler Şirket’in kendi para birimi
dışındaki para birimleriyle yaptığı satışlar, alımlar veya finansal borçlardan kaynaklanmaktadır. Şirket
yabancı para riskini yabancı para borç ve alacaklarını dengeleyerek yönetmektedir.
Fiyat Riski
Fiyat riski kur, faiz ve piyasa riskinden meydana gelmektedir. Şirket bu riski yabancı para alacak ve
borçların ve faize maruz kalan aktif ve pasiflerinin dengelenmesi yoluyla yönetmektedir. Piyasa riski
Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metotları aracılığıyla yakından
takip edilmektedir.
Kredi Riski
Kredi riski, karşı tarafın Şirketin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine
getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Şirketin politikası çok
çeşitli ve güvenilirliği yüksek taraflarla finansal araçlara girmektir. Şirket ayrıca alacaklarının büyük
bölümünü güvenceye almak için satılan mallar üzerinden teminat almakta ve ipotek koymaktadır. Bu
nedenle Şirket finansal araçlarında önemli kayıplara uğramayı beklememektedir.
Kredi riski yoğunlaşmaları, karşı tarafların benzer iş faaliyetlerinde bulunmaları veya aynı coğrafi bölge
içinde faaliyet göstermeleri ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmaları durumunda, sözleşmeye
bağlanmış yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin ekonomik, politik ve diğer şartlardaki
değişikliklerden aynı şekilde etkilenmeleri sonucunda oluşur.
Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket’in performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen
gelişmelere duyarlılığını göstermektedir. Şirket sınırlı bölge ve sektörlerde şahıs ve gruplarla çalışmanın
doğuracağı aşırı yoğunlaşma riskine karşı satış faaliyetlerini çeşitlendirerek kredi riskini yönetmektedir.
13
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Likidite Riski
Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona
sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, nitelikli kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağlı
kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle azaltılmaktadır.
i.
İşletme Birleşmeleri:
Bulunmamaktadır.
j.
Kur Değişiminin Etkileri:
Grup’un konsolide mali tabloları, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan
para birimi ile sunulmuştur. Grup’un faaliyet sonuçları ve mali durumu, işletmenin fonksiyonel para
birimi ve mali tablolar için sunumu para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Şirket’in yasal kayıtlarında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) muhasebeleştirilen
işlemler, işlem tarihindeki kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
bağlı parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na
çevrilmişlerdir. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler
gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki döviz kurları kullanılarak çevrilir. Tarihi maliyet cinsinden
ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmezler.
Parasal kalemlerin çevriminden ve dövizli işlemlerin tahsil ve tediyelerinden kaynaklanan kambiyo
karları ve zararları gelir tablosunda yer almaktadır.
k.
Hisse Başına Kazanç:
Hisse başına kazanç/zarar miktarı, dönem kar/zararının Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
l.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile bilançonun yayınlanması için yetkilendirme tarihi
arasında, Şirket lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. İki tür olay tanımlanmaktadır:
- bilanço tarihi itibariyle mevcut olan olaylara ilişkin yeni deliller ve/veya açıklıklar getiren (bilanço
sonrası düzeltme gerektiren) olaylar
- ilgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren gelişmeler (bilanço sonrası düzeltme
gerektirmeyen olaylar)
İlişikteki konsolide mali tablolarda, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar kayda
alınmıştır ve bilanço sonrası düzeltme gerektirmeyen olaylar dipnotlarda gösterilmiştir.
m.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar:
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması ve yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, bilanço tarihi
itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan
en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için
iskonto edilir.
14
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
n.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar: (Devamı)
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan bir veya
daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün
yükümlülükler şarta bağlı yükümlülükler olarak değerlendirilir ve mali tablolara dahil edilmezler. Çünkü,
yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimali azdır
veya yükümlülük tutarı yeterince güvenilir olarak ölçülememektedir. Şirket ekonomik fayda içeren
kaynakların kullanımına ilişkin olasılığın düşük olması haricinde şarta bağlı yükümlülüklerini
dipnotlarında göstermektedir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan varlık, şarta
bağlı varlık olarak değerlendirilir. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeye girme ihtimalinin yüksek
bulunması durumunda şarta bağlı varlıklar mali tablo dipnotlarında açıklanır.
o.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar:
SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” ile
İşletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolarından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ
ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten
kaldırılmıştır. Seri: XI No: 29 sayılı tebliğe istinaden, işletmeler Finansal tablolarını Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre
hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası
Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe
Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu
kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Gerekli olması veya Grubun mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve
olayların etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise
muhasebe politikalarında değişiklik yapılır. Muhasebe politikalarında yapılan değişiklik önceki dönemleri
etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi mali tablolarda geriye dönük olarak
da uygulanır.
Yapılan politika değişikliğinin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda, ilgili politika
değişikliğinin etkileri, değişikliğin yapıldığı dönemlerde mali tablolara alınır.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak,
tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya
çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir
döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse, hem değişikliğin
yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının
belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde mali tablolara yansıtılır.
15
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
p.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar: (Devamı)
Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması ve
matematiksel hataların olması durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark
edildiği dönemde kar veya zararın belirlenmesinde dikkate alınmaz. Hatanın niteliği, önceki
dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, karşılaştırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme tutarları
konularında açıklama yapılır.
q.
Kiralama İşlemleri:
Mülkiyete ait risk ve faydanın önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi, finansal kiralama
olarak sınıflandırılır. Diğer kiralamalar işletme kiralaması olarak sınıflanır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeriyle aynı tutarda
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve
böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansal giderler, Şirketin genel borçlanma politikası kapsamında ilgili varlıklara aktifleştirmenin
haricinde gelir tablosuna kaydedilir.
Kiralayandan ticari işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşviklerde kira dönemi
boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir. Faaliyet tipi kiralamalar için yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
r.
İlişkili Taraflar:
İlişkili taraflar tanımı, hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı
doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluş olarak
verilmiştir. İlişkili taraflara aynı zamanda sermayedarlar, Şirket yönetimi ve çalışanları da dahildir. İlişkili
taraf işlemleri, bedel karşılığı düşünülmeksizin, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili taraflar arasında
transfer edilmesini içermektedir.
s.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması:
Grup sadece mobilya üretmek gibi tek bir alanda faaliyet göstermektedir, bundan dolayı endüstriyel
bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır. Aynı zamanda Şirket’in dağıtım kanalları Türkiye’de
bulunduğundan dolayı coğrafi bölüme ilişkin raporlaması bulunmamaktadır.
t.
İnşaat Sözleşmeleri:
Bulunmamaktadır.
u.
Durdurulan Faaliyetler:
Şirket’in bağlı ortaklıkları olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş. ve 2K Oturma Grupları İnşaat
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin üretim faaliyetleri 28.03.2007 tarihinden itibaren sona erdirilerek
üretim imalathaneleri kapatılmıştır.
16
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
v.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Devlet Teşvik ve Yardımları:
Devlet bağışları, Şirket’in uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına ve bağışların alınacağına dair
makul bir güvencenin olmasına kadar kayıtlara alınmaz.
Devlet bağışının alınması için Şirket’in bir duran varlığı satın alması, inşa etmesi ya da elde etmesi,
temel şart ise, alınan bağış bilançoda ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilir ve bu varlıkların yararlı
ömürleri boyunca düzenli ve makul bir esasa göre kar veya zarara taşınır.
w.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenen verginin toplamından oluşur.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar,
diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya
indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir.
Şirketin cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış
vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarlar ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara
alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama
farklarına ilişkin ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz.
Ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde
mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Ertelenmiş vergi, varlıkların oluştuğu veya yükümlüklüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olan
vergi oranları üzerinden hesaplanır ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir. Bununla birlikte,
ertelenen vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan öz sermaye ile ilişkilendirilen varlıklarla ilgili ise
doğrudan öz sermaye hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, ilişkili olduğundan netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de aynı şekilde netleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi alacağı, öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşme ihtimaline göre bilançoya
yansıtılmaktadır. Bu bağlamda, Şirket’in ertelenmiş vergi alacağı, öngörülebilir gelecekte gerçekleşme
ihtimali bulunmamasına istinaden bilançoda yansıtılmamıştır. Şirket’in 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle
kayıtlarında geçmiş yıllar zararları olduğundan dolayı vergi matrahı oluşmamıştır.
17
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
x.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/ Kıdem Tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir.
İlişikteki mali tablolarda Not 22’de detaylandırıldığı gibi, Uluslararası Muhasebe Standardı No:19
“Personele sağlanan faydalar” uygulanmıştır.
y.
Emeklilik Planları:
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
z.
Tarımsal Faaliyetler:
Bulunmamaktadır.
aa.
Nakit Akım Tablosu:
Şirket net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasını
değişen şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, nakit
akım tablolarını düzenlemektedir.
3.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
4.
İŞ ORTAKLARI
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
6.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar*
Diğer hazır değerler**
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
9.762
2.048.915
241.305
1.807.610
2.967.353
5.026.030
7.449
1.289.058
44.058
1.245.000
3.050.539
4.347.046
* 30 Haziran 2011 itibariyle 1.807.610 TL vadeli mevduat mevcuttur. (31 Aralık 2010 -1.245.000 TL).
** 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle diğer hazır değerler kredi kartı alacaklarından
oluşmaktadır.
18
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
7. FİNANSAL YATIRIMLAR
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
8. FİNANSAL BORÇLAR (NET)
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
Kısa vadeli finansal borçlar
2.506.951
9.963.622
Toplam finansal borçlar (*)
2.506.951
9.963.622
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
2.506.951
9.963.622
9.963.622
Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:
0 – 1 yıl içerisinde ödenecekler
1 – 2 yıl içerisinde ödenecekler
2.506.951
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
30 Haziran 2011
TL
Faiz
Karşılığı
Oranı (%)
Döviz
Tutarı
Kısa vadeli krediler
(*) TL krediler
(**)Euro krediler
USD kredileri
Faiz tahakkuku
151.157
1.000.000
-
151.157
2.349.200
6.594
Döviz
Tutarı
(2,90)
148.064
2.900.000
-
2.500.000
31 Aralık 2010
TL
Faiz
Karşılığı
Oranı (%)
2.506.951
148.064
5.942.390 Eurlibor +
2 ve 2,90
3.865.000 Libor + 2
8.168
9.963.622
(*) 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle TL cinsinden banka kredileri spot kredilerden oluşmaktadır. Spot
krediler için faiz ödenmemektedir.
(**) 30 Haziran 2011 itibarıyla 1.000.000 EUR tutarındaki banka kredileri (2.349.200 TL) 2.90 sabit faiz
oranından oluşmaktadır.
9. DİĞER FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER (net)
30 Haziran 2011
Diğer Mali Borçlar(*)
31 Aralık 2010
23.731
1.541
23.731
1.541
(*)30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle diğer mali borçlar şirketin kredi kartı borçlarından
oluşmaktadır.
19
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR
a)
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar – net
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
4.011.955
1.443.075
(18.653)
5.644.404
(5.644.404)
2.903.403
8.339.780
3.786.409
1.472.768
(20.286)
5.644.404
(5.644.404)
1.884.287
7.123.178
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli ticari alacaklar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)
Diğer Ticari Alacaklar
Şüpheli ticari alacak karşılığının 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren yıllar içindeki
hareketleri aşağıdaki gibidir :
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
5.644.404
5.644.404
5.564.964
79.440
5.644.404
Dönem başı karşılık tutarı, (1 Ocak)
Tahsilatlar
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem sonu bakiyesi,
Şirket ticari alacaklarını tahsil etmedeki geçmiş deneyimini göz önünde bulundurarak karşılık ayırmıştır.
Şirket yönetimi ayrılmış olan şüpheli alacakların dışında herhangi bir ek şüpheli alacak riskinin yer
bulunmadığını düşünmektedir.
Şirket, ticari alacakları için aşağıda gösterilen teminatları almıştır :
Alınan teminat mektupları
Alınan ipotekler
Alınan teminat senetleri ve teminat çekleri
20
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
1.326.000
11.967.650,00
179.116
1.696.000
12.107.800
179.116
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10. TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR (devamı)
b)
Uzun Vadeli Ticari Alacaklar-net
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
c)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar – net
Ticari borçlar
Borç senetleri (*)
Diğer ticari borçlar
Alınan avanslar (**)
Borç reeskontu (-)
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
2.676.263
3.466.289
2.578.897
(73.929)
8.647.520
2.369.397
2.958.940
2.233.401
(48.651)
7.513.087
(*) Şirketin borç senetleri, piyasaya verilen vadeli çeklerden oluşmaktadır.
(**) 30 Haziran 2011 itibarıyla alınan avanslar müşteriden alınan nakit avanslardan oluşmaktadır.
11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a)
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar-net
Personelden alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar(*)
Verilen Depozito ve Teminatlar
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
40.483
622.783
96.123
759.389
51.111
516.626
96.123
663.860
30 Haziran 2011 itibariyle diğer çeşitli alacakların 543.962 TL’si grup aleyhine işçiler tarafından açılmış
ihbar ve kıdem tazminatları ile ilgili davaların kaybedilmesi sonucu ödenen ve Şirket’in eski ana ortağı
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ye faturalanacak tutarlardan oluşmaktadır. Davaların temyiz aşamasının
sonuçlanmasından sonra Şirket tarafından faturalanacaktır.
21
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
b)
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar-net
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
c)
Kısa Vadeli Diğer Borçlar-net
Personele Borçlar
Ödenecek vergi,fonlar ve SSK primleri
d)
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
355.181
678.557
325.201
412.074
1.033.738
737.275
Uzun Vadeli Diğer Borçlar-net
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
12. FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN ALACAK VE BORÇLAR (net)
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
13. STOKLAR (net)
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle stoklar aşağıdaki gibidir:
İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Verilen sipariş avansları
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
5.480.455
684.235
7.298.998
3.659.734
914.876
18.038.298
4.965.260
476.002
7.992.348
2.895.797
905.232
17.234.639
14. CANLI VARLIKLAR (net)
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
15. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞME ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ, (net)
Yoktur (31 Aralık 2010 - Yoktur).
16. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR, (net)
Yoktur (31 Aralık 2010 - Yoktur).
22
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
17. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (net)
1 Ocak itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
Girişler
Çıkışlar
Değer düşüklüğü karşılığı
Değer düşüklüğü karşılığı iptali
30 Haziran itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
684.750
684.750
684.750
684.750
30 Haziran 2011 itibariyle satılmaya hazır gayrimenkuller şüpheli alacağa dönüşmüş alacaklara istinaden
geçmiş dönemlerde müşterilerden alınan binalardan oluşmaktadır.
Şirket yönetiminin amacı gayrimenkullerin kısa süre içerisinde elden çıkarılması yönündedir.
23
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. MADDİ VARLIKLAR (net)
Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri
Arazi ve
Arsalar
Binalar
Tesis,
Makina ve
Cihazlar
Taşıtlar
Diğer Maddi
Demirbaşlar
Varlıklar
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Toplam
Maliyet değeri
1 Ocak 2011 açılış bakiyesi
Alımlar
200.657
-
854.069
-
13.009.728
-
35.541.391
2.172
560.744
-
4.128.502
47.596
2.620.698
19.000
30.358
56.915.789
99.126
Çıkışlar
Transferler
30 Haziran 2011 kapanış bakiyesi
200.657
854.069
13.009.728
35.543.563
560.744
(3.870)
4.172.228
2.639.698
30.358
(3.870)
57.011.045
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2011 açılış bakiyesi
-
(832.995)
(9.261.366)
(34.839.665)
(486.394)
(3.893.724)
(881.701)
-
(50.195.845)
Dönem gideri
Çıkışlar
Transferler
30 Haziran 2011 kapanış bakiyesi
-
(776)
(833.771)
(89.683)
(9.351.049)
(59.075)
(34.898.740)
(22.313)
(508.707)
(27.309)
3.715
(3.917.318)
(111.031)
(992.732)
-
(310.187)
3.715
(50.502.317)
200.657
20.298
3.658.679
644.823
52.037
254.910
1.646.966
30.358
6.508.728
30 Haziran 2011 itibariyle
Net Defter Değeri
24
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18. MADDİ VARLIKLAR (net) (devamı)
Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri
Arazi ve
Arsalar
Binalar
Tesis,
Makina ve
Cihazlar
Taşıtlar
Diğer Maddi
Demirbaşlar
Varlıklar
Maliyet değeri
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
200.657
200.657
854.069
854.069
13.009.728
13.009.728
35.459.674
81.717
35.541.391
560.744
-
4.079.783
51.357
(2.638)
560.744
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
-
(831.444)
(1.551)
(832.995)
(9.051.583)
(209.783)
(9.261.366)
(34.672.549)
(167.116)
(34.839.665)
200.657
21.074
3.748.362
701.726
31 Aralık 2010 itibariyle
Net Defter Değeri
25
Yapılmakta
Olan
Yatırımlar
Toplam
4.128.502
2.044.166
576.532
2.620.698
120.366
456.166
(576.532)
-
56.329.187
589.240
(2.638)
56.915.789
(436.218)
(50.177)
(486.394)
(3.838.396)
(57.967)
2.638
(3.893.724)
(565.270)
(316.432)
(881.701)
-
(49.395.460)
(803.026)
2.638
(50.195.848)
74.350
234.778
1.738.997
-
6.719.941
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
MADDİ VARLIKLAR (NET) (devamı)
Maddi varlıklar için ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir:
Yıllar
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve demirbaş
25
25-50
5-10
5
4-15
19. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR (net)
Yazılım Hakları ve
Bilgisayar Programları
Maliyet değeri
1 Ocak 2011 açılış bakiyesi
Alımlar
Transferler
Çıkışlar
30 Haziran 2011 kapanış bakiyesi
2.775.121
12.623
2.787.744
İtfa payları
1 Ocak 2011 açılış bakiyesi
Dönem gideri
30 Haziran 2011 kapanış bakiyesi
(2.163.521)
(91.364)
(2.254.885)
30 Haziran 2011 itibariyle Net Defter Değeri
532.859
Yazılım Hakları ve
Bilgisayar Programları
Maliyet değeri
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Alımlar
Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
İtfa payları
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
2.528.583
246.538
2.775.121
(1.979.461)
(184.060)
(2.163.521)
31 Aralık 2010 itibariyle Net Defter Değeri
611.600
20. ŞEREFİYE
Yoktur (31 Aralık 2010 - Yoktur).
26
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket üretim kapasitesini artırmak ve teknolojik değişimi takip etmek amacıyla Düzce fabrikasında
yapılmakta olan yatırım projesi ile ilgili olarak 5 Ekim 2004 tarih ve 77101 belge nolu yatırım teşvik belgesi
almıştır. Toplamda 13.683.000 TL’lık yatırımı kapsayan bu teşvik belgesi %100 gümrük muafiyeti ve KDV
istisnası içermektedir. Ayrıca firmaya %40 oranında yatırım indirimi sağlamaktadır. Şirket 15.09.2006
tarihinde suresi dolan bu teşvik kapsamındaki kalan yatırımların tamamlanabilmesi için 30.07.2002 tarih,
2002/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”’in 35.
maddesine istinaden süre uzatımı talebiyle Hazine Müsteşarlığı’na başvuruda bulunmuş ve bir yıl uzatma
izni almıştır. Şirket 06.03.2008 teşvik belgesini kapatmak üzere başvuruda bulunmuştur.Belgenin
16.06.2009 tarihinde tamamlama vizesi yapılmıştır.
Grubun teşvik kapsamında yararlandığı herhangi bir teşvik unsuru bulunmadığından yatırımın
tamamlanmamış olması ilave bir yükümlülük doğurmamaktadır.
Teşvik belgesi kapsamında yararlanılabilecek 1.249.577 TL tutarındaki yatırım indirimi hakkının
kullanılması, geçmiş yıl zararlarının çok yüksek olması ve yatırım indirimi uygulamasının 2008 yılında sona
ermesi sebebiyle mümkün olmamıştır.
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Garanti gider karşılığı
İzin ücret karşılıkları
Maliyet Gider Karşılığı
Diğer
b)
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
96.154
246.291
62.500
7.125
412.070
104.819
179.286
4.429
288.534
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
96.154
96.154
104.819
104.819
Uzun Vadeli Borç Karşılıkları
Garanti gider karşılığı
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Şirketin teminat/rehin /ipotek pozisyununa ilişkin
tablolar aşağıdaki gibidir.
27
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER (DEVAMI)
Şirket Tarafından Verilen TRİ’ler
30 Haziran 2011
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer
üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
i. Ana ortaklık lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam
tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup
şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine
vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
31 Aralık 2010
613.099
1.278.177
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
613.099
1.278.177
Aktifler Üstündeki Sigorta Tutarı
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle Grubun sahip olduğu aktifler üzerindeki toplam
sigorta tutarı sırasıyla 42.522.340 TL ve 41.602.340 TL’dir.
23. TAAHHÜTLER
Yoktur (31 Aralık 2010 - Yoktur).
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
1.036.314
929.487
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket’te bir yıllık hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve çağrılan, vefat eden, yada
emeklilik yaşına gelmiş personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmak zorundadır. Mevzuatın 8 Eylül 1999
tarihi itibarıyla değişmesinden dolayı emekliliğe bağlı hizmet süresi ile ilgili belirli geçiş yükümlülükleri
vardır.
30 Haziran 2011 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, her hizmet yılı için bir aylık maaş üzerinden
2.623,23 TL (2010: 2.517.01 TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı karşılığı yükümlülüğü zorunlu olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
28
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (DEVAMI)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (devamı)
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirketin çalışanların emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UFRS, şirketin yükümlülüklerini tanımlanmış
fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Buna
uygun olarak, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktueryal varsayımlar aşağıda
belirtilmiştir.
Esas varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülüğün enflasyona paralel olarak artmasıdır.
Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel
faiz oranını ifade eder. Sonuçta, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, ekli konsolide mali tablolarda
yükümlülükler, çalışanların emekliliğinden kaynaklanan geleceğe ait olası yükümlülüğünün bugünkü değeri
tahmin edilerek hesaplanır. Hesaplamayı yaparken tahmini hak kayıpları oranı göz önünde bulundurulur.
Hesaplamalarda grubun geçmiş dönemlerdeki tazminat yükünlülüğü gerçekleşme oranları dikkate
alınmıştır.
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki
gibidir;
30 Haziran 2011
1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem içinde ödenen
30 Haziran 2011 itibariyle karşılık
31 Aralık 2010
929.487
115.992
(9.165)
1.036.314
922.253
242.686
(235.452)
929.487
30 Haziran 2011
4.250
607.131
300.223
46.650
110.739
29.826
50.870
1.149.689
31 Aralık 2010
5.539
759.264
589.334
46.650
111.355
23.222
50.869
1.586.233
25. EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
26. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
Personel Avansları
Peşin ödenen giderler
Devreden KDV
Diğer KDV
Verilen iş avansları
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Verilen depozito ve teminatlar
29
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Ortaklar
Özbıyık ve Göknar Aileleri
Diğer
30 Haziran 2011
Pay (%)
Pay Tutarı
73,89
36.945.000
26,11
13.055.000
31 Aralık 2010
Pay (%)
Pay Tutarı
73,89
36.945.000
26,11
13.055.000
100,00
100,00
50.000.000
50.000.000
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 26 Haziran 2007 tarih ve 6838 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde de
tescil edildiği üzere 80.000.000 TL’dir Şirket’in 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye
tutarı 50.000.000 TL olup, her biri 1 Krş itibari kıymette 5.000.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir.
(31 Aralık 2010 tarihi itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 50.000.000 TL olup her biri 1 Krş itibari
nominal değerli 5.000.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir.)
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi
bulunmamaktadır.
Sermaye ve Kar Yedekleri İle Geçmiş Yıl Karları /(Zararları)
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic.A.Ş.’nin ödenmiş
sermayesinin (SPK’nın yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye)
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları
netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler , kar payı dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar :
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir
kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım oranına ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım
tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın
tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı
dağıtılabilecektir. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi
birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım 15 Madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar
rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar
zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar
miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktadır. Ayrıca, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında SPK muhasebe uygulamaları
sonucunda bulunan tutarlar ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlardaki tutardan düşük olanı
esas alınacaktır.
30
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
SPK’nın Seri: IV, No: 27 “Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan halka açık anonim ortaklıkların temettü
ve temettü avansı dağıtımında uyacakları esaslar hakkında tebliğ”ine göre halka açık anonim şirketlerin
birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon
ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20’sinden az
olamaz. Genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak halka açık şirketler temettüyü tamamen nakden
dağıtma, tamamen hisse senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak dağıtarak
kalanını ortaklık bünyesinde bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde
bırakma, konusunda serbesttir. Şirket genel kurullarının birinci temettünün dağıtılmamasına karar vermeleri
durumunda, bu tutar hesaplanıp ayrıldıktan sonra olağanüstü yedek akçelere eklenir.
Net dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklıklardan ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden, ancak genel kurullarınca kar
dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarları dikkate alınmaz.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak, özsermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
Özel fonlar dağıtılamaz.
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanmış olan yasal
finansal tablolarda tutulan yedeklerin tutarları aşağıdaki gibidir :
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Emisyon primi
Birikmiş geçmiş yıllar zararları
Dönem karı / (zararı), vergi öncesi
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
607.177
955.943
282.945
(19.705.081)
1.528.158
607.177
955.943
282.945
(23.609.058)
3.903.977
Grubun ekli mali tablolarında ve yasal kayıtlarında geçmiş yıllar zararları bulunduğundan dolayı cari yıl ile
ilgili kar dağıtımı yapılmayacaktır.
Seri: XI. No:29 sayılı tebliğ uyarınca Özkaynak kalemlerinden “Ödenmiş Sermaye”, “Kardan Ayrılmış
Kısıtlanmış Yedekler” ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde
olan “Hisse Senedi İhraç Primleri”nin, yasal kayıtlarda ki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda UMS/UFRS çerçevesinde yapılan değerlemelerde farklılıklar çıkması halinde, sözkonusu
farklılıklar;
- “Ödenmiş Sermaye’den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermaye’ye ilave edilmemişse, “ödenmiş sermaye”
kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
- “Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler” ve “Hisse Senedi İhraç Primleri”nden kaynaklanmakta ve henüz
kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirilecektir.
31
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
27. ÖZKAYNAKLAR (devamı)
Diğer özkaynak kalemleri ise UMS/UFRS çerçevesinde değerlenen tutarları üzerinden gösterilecektir.
Diğer taraftan, daha önce oluşmuş düzeltme farkları sermaye artırımı, kar dağıtımı veya zarar mahsubunda
kullanılmış ise; kullanılan miktar ilgili oldukları özkaynak kaleminin UMS/UFRS’ye göre tespit edilmiş
tutarından düşülür.
Sermaye Düzeltmesi Farkları
SPK’nun Seri XI No: 29 Sayılı Tebliği gereği 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle
Ödenmiş Sermaye, Yasal Yedekler ve Hisse senedi İhraç Primleri tarihi maliyetleri ile bilançoda gösterilmiş
olup, Ödenmiş Sermayeden kaynaklı enflasyon düzeltmesi farkları Sermaye Düzeltmesi Farkları kaleminde
yer almıştır.
Yasal Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri’nden kaynaklı enflasyon düzeltmesi farkları da geçmiş yıllar
kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir. Olağanüstü yedek akçeler ve bunların düzeltilmesinden kaynaklanan
farklar da geçmiş yıllar kar/zararlarında gösterilmiştir.
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi farkları
Grubun 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle 346.920 TL tutarındaki özsermaye enflasyon düzeltmesi farkı 20
Nisan 2004 tarihli olağan genel kurul kararına istinaden 2005 yılı içinde geçmiş yıl zararlarından Mahsup
edilmiştir.
Hisse Senedi İhraç Primleri
30 Haziran 2011: 282.945 TL (31 Aralık 2010: 282.945 TL.)
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satış Gelirleri (net)
1 Ocak 2011
30 Haziran 2011
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)
22.331.999
771.729
370.536
(250.560)
(1.803.558)
21.420.146
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
12.169.389
653.644
307.904
(125.148)
(1.053.185)
11.952.604
16.519.693
726.847
39.261
(217.498)
(1.625.967)
15.442.336
10.369.854
489.015
(115.569)
(94.771)
(1.045.564)
9.602.965
32
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
28. SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ (devamı)
Satışların Maliyeti (-)
01 Ocak
2011
30 Haziran
2011
01 Nisan
2011
30 Nisan
2011
01 Ocak
2010
30 Haziran
2010
01 Nisan
2010
30 Haziran
2010
Direkt hamm. ve malzeme giderleri
Direkt işçilik giderleri
Tükenme payları ve amortisman gid.
Diğer üretim giderleri
Toplam üretilen malın maliyeti
6.793.885
1.456.857
171.847
1.228.127
9.650.716
3.826.789
778.485
84.094
530.462
5.219.830
7.195.517
1.516.347
223.176
1.239.280
10.174.320
4.654.003
789.899
125.509
593.700
6.163.111
Yarı mamül değişimi
Dönem başı yarı mamül
Dönem sonu yarı mamül
(208.233)
476.002
(684.235)
(250.621)
(250.621)
(185.642)
545.761
(731.403)
8.553
8.553
Mamül değişimi
Dönem başı mamül
Dönem sonu mamül
693.350
7.992.348
(7.298.998)
960.845
960.845
(2.316.775)
6.034.112
(8.350.887)
(1.427.187)
(1.427.187)
Satılan Malın Maliyeti
10.135.833
5.930.054
7.671.903
4.744.477
Satılan Ticari mal maliyeti
Dönem başı ticari mal
Alımlar
Dönem sonu ticari mal
1.252.026
2.895.797
2.015.963
(3.659.734)
548.156
1.203.182
(655.026)
509.221
2.033.917
1.208.311
(2.733.007)
476.659
707.248
(230.589)
Hizmet maliyeti
11.387.859
6.478.210
8.181.124
5.221.136
Üretim ve Satış Miktarları
01.01.2011-30.06.2011
Üretim
Satış
Mobilya (m2)
Koltuk (adet)
Sandalye (adet)
Yatak (adet)
Baza (adet)
76.032
9.324
9.653
432
100.292
9.967
9.565
141
33
01.01.2010-30.06.2010
Üretim
Satış
46.108
7.549
3.482
158
71.431
6.759
7.959
363
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
29. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ, PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ,GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
54.458
7.309.570
609.337
7.973.365
27.815
3.734.724
322.606
4.085.145
48.373
5.704.331
737.784
6.490.488
24.707
2.843.421
386.053
3.254.181
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
Araştırma ve geliştirme gid.
Satış ve pazarlama gid.
Genel yönetim gid.
Satış ve pazarlama giderleri:
Personel giderleri
Reklam giderleri
Nakliye giderleri
Amortisman ve itfa
payları
Montaj giderleri
Dış. Sağla.Fayda Ve Hiz
Bayi Giderleri
Mağaza kira giderleri
Satış Hizmeti Giderleri
Diğer
1.511.810
1.449.740
842.157
759.745
666.996
453.488
1.422.729
344.549
699.206
735.659
158.619
237.740
202.395
452.121
485.009
473.554
1.498.162
151.448
243.174
7.309.570
108.882
234.436
245.993
259.034
766.502
69.972
169.676
3.734.724
180.033
365.546
643.221
383.975
1.355.607
94.639
214.826
5.704.331
87.061
310.154
372.529
156.148
705.245
45.091
35.175
2.843.421
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
328.776
27.309
60.564
8.336
102.436
51.474
30.442
609.337
158.188
12.316
30.580
6.551
64.620
32.153
18.198
322.606
393.996
39.461
73.741
21.228
6.250
143.248
6.744
53.116
737.784
216.136
19.965
46.673
7.030
1.562
81.069
(2.499)
16.117
386.053
Genel yönetim giderleri:
Personel Giderleri
Amortisman ve itfa payları
Müşavirlik Giderleri
Seyahat giderleri
Kira Giderleri
Dış. Sağla.Fayda Ve Hiz
Diğ. Vergi,Resim ve Harç
Diğer
34
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Amortisman Giderleri
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
Satılan malın maliyeti
Genel yönetim giderleri
Satış pazarlama giderleri
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
171.847
27.309
202.395
84.094
12.316
108.882
223.176
39.461
180.033
125.509
19.965
87.061
401.551
205.292
442.670
232.535
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
2.809.092
126.129
603.787
3.539.008
1.428.015
65.254
305.563
1.798.832
2.868.473
101.502
624.651
3.594.626
1.467.771
50.996
322.435
1.841.202
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
42.685
3.906
83.662
85.821
216.074
135.599
219.959
3.375
247.552
606.485
51.040
123.473
3.375
205.142
383.030
Personel Giderleri
Maaşlar ve ücretler
Diğer sosyal giderler
SSK işveren hissesi
31. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
Reeskont Faiz Gelirleri
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Teşvik Geliri
Sigorta Hasar Primi Geliri
Diğer Gelir ve Karlar
94.215
3.906
163.148
132.944
394.213
35
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Diğer Faaliyetlerden Giderler
Önceki Dönem Gider ve
Zaraları
Karşılık Giderleri
Reeskont Faiz Giderleri
Diğer Giderleri
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
-
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
-
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
3.292
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
123.654
128.527
291.031
543.212
69.618
52.775
280.762
403.155
334.065
50.619
25.973
413.949
242.340
1.304
8.127
251.771
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2010
30 Haziran 2010
255.586
60.600
70.823
23.933
1.185.920
11.183
585.134
6.282
316.186
94.756
1.197.103
591.416
01 Ocak 2011
30 Haziran 2011
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
01 Ocak 2010
30 Haziran 2010
01 Nisan 2011
30 Haziran 2011
755.724
383.158
195.112
227.861
450.603
297.558
265.375
142.358
1.138.882
422.973
748.161
407.733
-
32. FİNANSAL GELİRLER
Finansman gelirleri
Kambiyo karları
Faiz gelirleri
33. FİNANSAL GİDERLER
Finansman giderleri
Kambiyo Zaraları
Faiz Giderleri
36
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
34. SATIŞ AMACIYLA
FAALİYETLER
ELDE
TUTULAN
DURAN
VARLIKLAR
VE
DURDURULAN
Yoktur (31 Aralık 2010 – Yoktur).
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Kurumlar Vergisi
Şirket ve Türkiye’de kurulu bağlı ortaklıkları, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk
Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin
vermediğinden dolayı, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme
bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde
gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve geçmiş yıllarda yapılan yapılan fakat
vergi matrahının yeterli olmaması nedeniyle kullanılamayan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan
matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2011 yılı cari dönemde uygulanan efektif vergi oranı %20 (2010 %20)’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2011 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları
üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2010 %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir.
Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Grubun kurumlar vergisinden mahsubu mümkün mali zararlarının toplamı 4.422.582,58 TL’dır.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap
dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi
beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe
kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine
dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir.
Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır. Bu
oran, 5520 sayılı Kanun’un 15 maddesinde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak
belirlenmiştir. Ancak yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23
Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 23 Temmuz 2006
tarihinden itibaren Gelir Vergisi Stopajının %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp
sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi
tutarı üzerinden %19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi
37
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
35. VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
Yukarıdaki paragrafta yer verilen yatırım indirimi uygulaması, 5479 sayılı Kanun ile 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir
kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yararlanamadığı yatırım indirimi
tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara
taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
kazançlarından indirebilirler. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki
dönemlere devri mümkün değildir.
Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini
vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır.
Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20 olarak dikkate
alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır. Şirket kurumlar vergisi oranını %20
olarak seçmiştir.
Şirket, yatırım indiriminden faydalanmayı planlamadığı için kurumlar vergisi oranı %20 olarak
uygulanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için geçmiş yıl zararlarının fazla olması ve kısa
vadede bu zararların mahsup imkanının bulunmaması sebebiyle ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmemektedir.
36. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren altı aylık ara dönemler için Şirket hisselerinin
ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir (nakit artışların bedelsiz hisse
içermediği varsayılmıştır):
Tedavüldeki hisse senedinin Ağırlıklı ortalama adedi
Net Karı/zarar (-)
Hisse başına kar
38
30 Haziram 2011
31 Aralık 2010
5.000.000.000
1.087.228
5.000.000.000
2.604.279
0,00022
0,00052
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (net)
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve borçlar aşağıdaki
gibidir:
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) ;
Ticari İşlemler:
Isısan Isı San.ve Tic.A.Ş.
Değirmencilik İşletmesi A.Ş.
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
209
1.421
1.630
8.157
8.157
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
305
14
50.642
295
51.256
8.014
14
1.363
251
6.714.544
6.714.795
6.766.051
251
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Ticari İşlemler:
Değirmencilik İşletmesi A.Ş.
Isısan Isı San.ve Tic.A.Ş.
Atlantik Halıcılık San ve Tic.A.Ş.
Erbosan Erciyas Boru San.Tic.A.Ş.
Ticari olmayan işlemler:
Ödenecek temettüler
Atlantik Halıcılık San ve Tic.A.Ş.(*)
39
9.391
251
9.642
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
37 . İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (net) (Devamı)
30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde sona eren ara dönemler içinde ilişkili taraflarla yapılan
işlemler aşağıdaki gibidir:
İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler:
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
8.092
9.379
17.471
144.389
144.389
-
3.672
6.250
9.922
14.854
77.170
92.024
32.268
218.348
1.019
251.634
Mal Satışları
Atlantik Halıcılık San ve Tic.A.Ş.
Isısan Isı ve Sanayi Tic. A.Ş.
Hizmet Satışları
Isısan Isı ve Sanayi Tic. A.Ş.
Atlantik Halıcılık San. Ve Ticaret A.Ş.
Mal ve Hizmet Alımları
Değirmencilik İşletmesi A.Ş.
Atlantik Halıcılık San. Ve Ticaret A.Ş.
Erbosan Erciyas Boru San.Tic.A.Ş.
Grubun ilişkili taraflarla olan ilişkisi, direk ortaklık olmayıp grup hissedarlarının ortaklık ilişkisi içerisinde
olduğu fimalardan kaynaklanmaktadır. Ortaklık veya yönetim ilişkisi olmadığından ilişkili taraflarla
konsalidasyonu gerektiren bir durum bulunmamaktadır.
Diğer İşlemler:
Üst yönetime sağlanan menfaatler
Sağlanan menfaatler
40
30 Haziran 2011
31 Aralık 2010
98.350
98.350
70.428
70.428
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38.FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler kur riski, faiz oranı riski, kredi
riski ve likidite riskidir
Kredi riski:
Alacaklar
30.06.2011
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)(1) (Dip Not 1 0)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri (Dip Not 10)
B. Koşıulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri.
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net
defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı.
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri) (Dip
Not 10)
- Değer düşüklüğü (-) (Dip Not 10)
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı **
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar.
Ticari Alacaklar
İlişkili
Taraf
1.630
Diğer Alacaklar
-
Diğer
Taraf
759.389
Bankalardaki
Mevduat
2.048.915
Türev
Araçlar
-
8.041.706
-
759.839
2.048.519
-
298.074
-
Diğer Taraf
8.339.780
İlişkili
Taraf
Diğer
2.977.115
2.357.446
1.630
2.977.115
-
-
-
120.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.644.404
-
-
-
-
-
-
(5.644.404)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
* Nakit ve nakit benzerleri içerisinde yer alan kasa ve diğer hazır değerler bakiyeleri toplamından oluşmaktadır.
41
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31.12.2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
(A+B+C+D+E)(1)
-Azami riskin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş yada değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
B. Koşıulları yeniden görüşülmüş
bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş
veya değer düşüklüğüne uğramış
sayılacak finansal varlıkların defter
değeri.
C. Vadesi geçmiş ancak değer
düşüklüğüne uğramamış varlıkların net
defter değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı.
D. Değer düşüklüğüne uğrayan
varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmiş (Brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence
altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar.
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Vadesi üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı
Diğer Alacaklar
7.123.178
-
663.860
1.289.059
Türev
Araçl
ar
-
-
1.518.499
-
-
-
-
-
8.157
6.786.716
-
663.860
1.289.059
-
3.057.987
-
336.464
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.644.404
(5.644.404)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlişkili
Taraf
8.157
Diğer Taraf
İlişkili
Taraf
30.06.2011
Ticari alacaklar
298.074
120.000
42
Diğer Taraf
Diğer
-
Bankalardaki
Mevduat
31.12.2010
Ticari alacaklar
336.464
120.000
Diğer
3.057.987
Diğer
-
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Likidite riski:
Cari Dönem (30.06.2011)
Sözleşme uyarınca
Vadeler
Defter değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
Çıkışlar
toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan
kısa(I)
3-12 ay arası
(II)
1-5 yıl arası
(III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri ( Dip Not 8)
2.506.951
151.157
2.355.794
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İşletmemiz likidite yönteminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan finansal
yükümlülükler kaynaklanacak nakit akışlarının
İşletmemizce beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda ayrıca yer verilmektedir.
Beklenen Vadeler
Defter değeri Beklenen nakit
3 aydan
3-12 ay arası 1-5 yıl arası
5 yıldan
çıkışlar toplamı
kısa
uzun
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari Borçlar ( Dip Not 10)
8.647.520
2.873.194 2.900.874
2.873.451
Diğer Borçlar ( Dip Not 11)
1.033.738
1.033.738
Defter değeri
Sözleşme
Beklenen (veya sözleşme
3 aydan
3-12 ay arası 1-5 yıl arası
5 yıldan
uyarınca/Bekle
uyarınca)
kısa
uzun
nen nakit
vadeler
çıkışlar toplamı
Türev finansal yükümlülükler
(Net)
Türev nakit girişler
Türev nakit çıkışlar
-
43
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Önceki Dönem (31.12.2010)
Sözleşme uyarınca
vadeler
Defter değeri
3 aydan
kısa(I)
Sözleşme
uyarınca nakit
Çıkışlar
toplamı
(I+II+III+IV)
3-12 ay arası
(II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun
(IV)
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri (Dip Not 8)
9.963.622
148.064
9.815.558
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
İşletmemiz likidite yönteminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan
finansal yükümlülükler kaynaklanacak nakit akışlarının
İşletmemizce beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda ayrıca yer verilmektedir.
Beklenen Vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Borçlanma senedi ihraçları
Finansal kiralama
yükümlülükleri
Ticari Borçlar (Dip Not 10)
Diğer Borçlar ( Dip Not 11)
Beklenen (veya sözleşme
uyarınca)
vadeler
Türev finansal yükümlülükler
(Net)
Türev nakit girişler
Türev nakit çıkışlar
Defter değeri
Beklenen nakit
çıkışlar toplamı
3 aydan
kısa
3-12 ay arası
1-5 yıl
arası
-
5 yıldan
uzun
-
-
-
-
-
-
7.513.087
737.275
Defter değeri
2.918.677
2.531.596
3-12 ay arası
-
5 yıldan
uzun
-
2.111.465
737.275
Sözleşme
uyarınca/Bekle
nen nakit
çıkışlar toplamı
-
-
-
44
3 aydan
kısa
1-5 yıl
arası
-
-
-
-
-
-
-
-
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Piyasa riski:
a) Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Şirket’in yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı
bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine
maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve
sınırlandırılmaktadır.
Döviz pozisyonu tablosu
Cari dönem
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka
hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
TL karşılığı
(fonksyonel
para birimi)
876.542
USD
272.904
EURO
183.745
GBP
-
CHF
-
SEK
-
168.148
1.044.690
1.044.690
272.904
272.904
71.577
255.322
255.322
2.349.200
16.916
2.366.116
2.366.116
-
1.000.000
7.201
1.007.201
1.007.201
-
-
-
-
-
-
-1.321.426
272.904
-751.879
-
-
-
-1.489.574
-
-823.456
-
-
-
652.250
730.146
188.670
-
130.902
318.379
1.335
-
-
45
-
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Döviz pozisyonu tablosu
Önceki dönem
1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16a.
16b.
17.
18.
19.
19a.
19b.
20.
21.
22.
23.
24.
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka
hesapları dahil)
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Dönen varlıklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar
Parasal olmayan finansal varlıklar
Diğer
Duran varlıklar (5+6+7)
Toplam varlıklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diğer yükümlülükler
Parasal olmayan diğer yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dışı türev araçların net
varlık/(yükümlülük) pozisyonu (19a-19b)
Hedge edilen toplam varlık tutarı
Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
Net yabancı para varlık/(yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
Parasal kalemler net yabancı para
varlık/(yükümlülük) pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
Döviz hedge’i için kullanılan finansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
İhracat
İthalat
TL karşılığı
(fonksyonel
para birimi)
USD
EURO
GBP
CHF
SEK
832.096
329.511
157.470
-
-
-
17.188
849.284
329.511
8.388
165.858
849.284
23.161
9.807.390
21.474
329.511
2.500.000
-
165.858
11.303
2.900.000
10.480
-
-
9.852.025
2.500.000
2.921.783
9.852.025
2.500.000
2.921.783
-
-
-
-9.002.741
-2.170.489
-2.755.924
-
-
-
-
-
-
-9.019.929
-2.170.489
-2.764.313
-
-
-
-
- -
-
1.390.573
1.135.854
46
573.436
-
271.653
568.717
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
38. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(Devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Cari dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
Önceki dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde:
123-
ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)
.
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde:
456-
Euro net varlık/yükümlülüğü
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
44.489
44.489
-44.489
-44.489
-335.558
-335.558
335.558
335.558
-176.631
-176.631
176.631
176.631
-564.716
-564.716
564.716
564.716
-
-
-
-
-132.142
132.142
-900.274
900.274
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10
değerlenmesi halinde:
789-
b)
Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)
Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9+12+15)
Faiz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Faiz pozisyonu tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
varlıklar
varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler ( Dip Not 8 )
Değişken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler ( Dip Not 8 )
47
30.06.2011
2.506.951
-
31.12.2010
9.963.622
-
2.506.951
-
9.963.622
-
KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK-30 HAZİRAN 2011 VE 31 ARALIK 2010 DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
39. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bilanço tarihinden sonra mali tabloları etkileyen önemli bir husus bulunmamaktadır.
40. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 324’üncü maddesinin uygulamasına
ilişkin olarak 09.10.2009 tarih ve 31/876 kurul kararına istinaden, şirketin gerek konsolide, gerek
konsolide olmayan 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle düzenlenen mali tablolarında ödenmiş sermayenin 1/3
orandaki sermayeyi koruduğu, 2/3 oranından fazla sermayeyi kaybetmediği, bu nedenle TTK 324.
maddesine göre mali tablo düzünleme yükümlülüğü bulunmadığı görülmüştür.
48
Download