Danışma Meclisi B : 16 16.11.1982 O : 1 Yapılan uygulama

advertisement
Danışma Meclisi
B : 16
Yapılan uygulama sonucu tespit olunduğu üzere,
yapımı tamamlanmış ve her türlü problemden uzak
hazır bina alınmasında, gerek ekonomik bakımdan
ve gerekse soruna kısa sürede çare bulunması açısın­
dan büyük yarar olduğu görüş ve kanaatinde bulun­
duğumu belirtmek isterim.
Meslek mensuplarına çok yararlı olacağına inan­
dığımız sosyal tesislerden Yalova ve Gökçeada'da
kurulacak olanların ihaleleri yapılmış, inşaları devam
'etmektedir. Ayrıca Erdek Sosyal tesisi de 1983 yılı
programına alınarak lüzumlu ödenek bütçeye ko­
nulmuştur.
Adlî hizmetlerin süratli ve verimli bir biçimde yü­
rütülerek adaletin zamanında tecellisi, olaylara kısa
sürede el koymayı gerektiren unsurlar içerisinde yer
alan araç sorunu da bundan önceki bütçelerle sağlanan
ödeneklerle kısmen çözümlenmiş bulunmaktadır. Ye­
tersiz de olsa, bütçe imkânları zorlanmak suretiyle,
1983 Yılı Bütçesinde 13 aracın satın alınarak hizmete
sunulması öngörülmüştür.
Sadeliğe, dayanıklılığa ve ihtiyaca tam cevap vermes'ine özen gösterilerek, bütçe ile alınan ödeneğin
israf edilmeden kullanılması prensibinden hareketle,
mahkemeler ve adalet dairelerinin hizmetin niteliğline
yakışır biçimde tefrişi ve düzenlenmesi çalışmaları
sürdürülmektedir.
Adalet hizmetleri için lüzumlu basılı kâğıt dağı­
tımında meydana gelen
aksaklıkların giderilmesi
için, temin, edilen araçlarla önemli ve işi çok olan
yerlerden başlanılmak üzere dağıtımın, büyük bir
kısmının merkezden yapılmasına kısa sürede başlana­
caktır.
Büyük il merkezlerindeki adalet personelinin kı­
sa süreli öğle tatillerinde konutlarına gidip gelmele­
ri imkânsız görülüp, büyük yol masraflarını gerek­
tirdiğinden, öğle yemeği verilmesi hususundaki çalış­
malar olumlu sonuçlar vermiştir.
Adalet dairelerindeki denetimin yerinde, öğreti­
ci, etkin, sonuç alıcı ve malî denetimi de kapsar şe­
kilde yapılmasına özen gösterilerek, yıl içerisinde
372 ünitenin denetimi yapılmıştır.
Yapılan denetim, inceleme ve soruşturmalarda,
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulan­
masına titizlikle devam edilecektir.
Anarşi, terör ve bölücülük hareketlerinin bastı­
rılmasında, rüşvet, suiistimal ve kaçakçılık olayları­
nın takibinde, ceza adaletinin tarafsız, etkili bir bi­
çimde süratle gerçekleştirilmesinin önemi ve bunun
suçun istenmesindeki caydırıcılık unsuru da gözönün-
16.11.1982
O : 1
de tutularak, Anayasamız ve Millî Güvenlik Konse­
yinin görüşleri ve Hükümet programında belirtilen
esaslar çerçevesinde, Cumhuriyet savcıları ve yar­
dımcılarının yasalarla belli edilen yetkilerini yine ya­
sa hükümleri dairesinde titizlikle kullanmaları ve
zabıtanın adlî görev etkinliğinin geliştirilmesi çalış­
maları yakinen izlenmektedir.
2556 sayılı Hâkimler Kanunu, 2461 sayılı Hâkim­
ler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 1136 sayı­
lı Avukatlık Kanunu, 1512 sayılı Noterlik Kanunu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri dai­
resinde Bakanlığımıza intikal edecek veya resen elkonulacak yakınma konuları dolayısıyla ceza ve di­
siplin yönünden yapılacak soruşturmalar, kısa süre
içerisinde sonuçlandırılıp, sorumlu görülenler hak­
larında düzenlenecek evrak, yetkili adlî yargı ve di­
siplin merciine tevdi olunacaktır.
Birikmiş bulunan adlî sicil sabıka fişlerinin eri­
tilmesi, bundan böyle adlî sicil bilgilerinim doğru, gü­
venilir olarak derlenip yaşatılıabilmesi ve. işlemlerde­
ki tıkanıklığın ortadan kaldırılarak bu hizmetin
süreklilik arz etmesinin sağlanması, Bakanlığımızın
anahedefleri arasında yer almış bulunmaktadır.
Bu maksatla, el ile ve doğrudan insan gücüne da­
yalı sistemin, süratle otomasyona
dönüştürülmesi
ve bilgisayar kullanımı öngörülmüş, bilgi işlem mer­
kezi kurulması amacıyla hazırlanan plan uyarınca
yıl içerisinde veri kayıt makinelerinin ihalesi ger­
çekleştirilmiş ve gerekli uzman kadroları sağlanmak
suretiyle otomasyonla çalışma sistemine geçme aşa­
ması son safhaya getirilmiştir.
Mevcut bilgilerim veri kayıt makinelerine aktarıl-'
ması işlemine yakın zamanda başlanacaktır. Böylece
yılda ortalama bir milyona yakın adlî sicille ilgili
bilginin aynı yıl içerisinde adlî Sicil Bilgi Bankasına
adlî sicil kaydı olarak geçirilmesi mümkün olacak
ve bu suretle adlî sicildeki birikim tamamen gideri­
lecektir,
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri;
Yargıtay bölümüne geçmek istiyorum :
Bilindiği gibi Yargıtay, 26.5.1973 günlü ve 1730
sayılı Yargıtay Kanunu ile kurulan en yüksek mah­
kemedir.
Anayasanın 9 uncu maddesi ile yargı yetkisine
sahip kılınan adalet mahkemelerinin verdikleri ka­
rar ve hükümlerin son inceleme yeridir. Çalışlmaları
yurtta içtihat birliğini ve adaletin gerçekleşmesini
sağlamak amacına yöneliktir.
Download