T.B.M.M. B : 22 2 . 12 . 2003 O : 1 müsterih olsunlar. Bu aziz milletin

advertisement
T.B.M.M.
B : 22
2 . 12 . 2003
O :1
müsterih olsunlar. Bu aziz milletin evlatları, doğruyu yanlıştan, haklıyı haksızdan ayırt edebilen bir
kültürün mirasçılarıdır.
Sözlerime son verirken, hepinize, tekrar, en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN- Sayın Bakana, yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyor; terörü, Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak, bir kere daha lanetliyoruz.
Saygıdeğer milletvekilleri, Ağrı Milletvekilimiz Sayın Melik Özmen'in, İçtüzüğün 60 inci
maddesi gereği, yerinden, kısa bir konuşma yapma talebi vardır. Kendisine, yerinden, kısa bir açık­
lama yapmak üzere söz veriyorum.
Buyurun.
MEHMET MELİK ÖZMEN (Ağrı)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dün, Dünya AİDS Günü idi. Bu sebeple, kısa bir konuşma için Sayın Başkanımdan söz is­
tedim. Söz verdiği için kendisine teşekkür ediyorum.
Ülkemizde, 1985 yılından bu yana, AİDS enfeksiyonu görülmektedir. 1985 yılında 1 AİDS ve
1 taşıyıcı, toplam 2 olan vaka sayısı, maalesef, 2003 yılı haziran ayı sonu itibariyle 478 AİDS ve 1
123 taşıyıcı olmuş; yani, toplam 1 601'e ulaşmıştır. İstatistiklere göre, enfekte olanların yarısından
çoğu, hastalığı korunmasız cinsel ilişki yoluyla -başlıca, heteroseksüel ilişkiden- kapmıştır. İlaç
bağımlıları toplam sayının yüzde 10'unu oluştururken, kan naklinden ortaya çıkan vakalar da binde
4'te kalmaktadır.
Sorun, hakikaten, ülkemiz için de önemlidir. Çünkü, sonuçta gençlerimizin riskli davranışlar­
dan korunmalarının sağlanması için, tüm meslek gruplarına, özellikle de medya organlarına büyük
görevler düşmektedir. AİDS'ten korunmada, bireyleri riske sokan cinsel davranışların değiştirilmesi
ve güvenli kan ve kan ürünlerinin kullanılmasının sağlanması, gençlerimizin bağımlılık yapıcı mad­
deler ve uyuşturuculardan korunması, başta biz parlamenterler olmak üzere, sorumluluk sahibi tüm
vatandaşlarımızın görevidir. Bu problem her düzeyde açıkça tartışılıp, toplumdaki içedönüklük ile
diğer kültürel ve geleneksel engellerin üstesinden gelinmesi için çaba harcanmalıdır. Aynı şekilde,
güvenli cinsel davranış alışkanlığı ve kondom kullanımı da teşvik edilmelidir.
Ben, konuya dikkatlerinizi çekmek açısından, Sayın Başkanıma teşekkür ederken, bir konuya
daha değineceğim. UEFA'nın takımlarımıza yaptığı haksızlığı da kınıyor, bu gece Galatasaray'a
Juventus karşısında başarılar diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Özmen.
Sayın milletvekilleri, Başkanlığın, Genel Kurula diğer sunuşları vardır.
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
/.- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici
Madde Eklenmesi Hakkında 5001 sayılı Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/400)
21.11.2003
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 13.11.2003 günlü, A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-3219/12210 sayılı yazını/.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca, 12.11.2003 gününde kabul edilen 5001 sayılı
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Ek­
lenmesi Hakkında Kanun incelenmiştir.
-461-
Download