T.B.M.M. B : 5 2 1 6 . 8 . 1 9 9 9 0 : 4 İşin bir başka boyutuna

advertisement
T.B.M.M.
B:52
16.8.1999
0:4
İşin bir başka boyutuna bakıyoruz: Bu tasan, aslında fiilî olarak 52 ile 56 yaşlarına endekslenmiş; yani, siz 58-60 yaşını buraya koymakla 30 sene sonrasını düşünüyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin geleceği, o ülkenin iş barışına ve sosyal barışma bağlı. Bu­
gün ben telefonlar alıyorum; bütün işyerlerinde ciddî anlamda direniş var; pasif direniş var. Şimdi,
bunu, bu noktaya getirmeye kimin hakkı var, hangimizin hakkı var?! Yani, biz bir taraftan işsiz­
likten şikâyet ediyoruz, üretimsizlikten şikâyet ediyoruz; bir taraftan, dünyada rekabetten bahsedi­
yoruz ve bir taraftan, var olan kapasitelerimizi pasif direnişle engellemeye çalışıyoruz.
BAŞKAN - Sayın Dönen, 1 dakika süreniz var efendim; buyurun.
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, iş barışını kurmadan, sosyal barışı
kurmadan, bu ülkede sosyal güvenlik sistemini çalıştıramazsınız; zorla çalıştırabilse, Rusya çalış­
tırırdı; çalıştıramadılar. Yani, merkezî planlamayla, merkezden baskıyla, otokratik anlayışla, Rus­
ya bunları çalıştıramadı, yapamadı, yıkıldı. Biz diyoruz ki, gelin uzlaşalım; sosyal banşı kuralım,
iş barışını kuralım, ülkemizde barış içerisinde şu yasayı çıkaralım, bir saatte çıkaralım.
Onun için değerli arkadaşlanm, hangi kriteri ele alırsanız alın, gerçekten bu yasaya uydurabil­
mek mümkün değil. Hiç anlamış da değiliz; hangi kritere göre bu yasanın çıkartıldığını anlamış de­
ğiliz.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
MEHMET DÖNEN (Devamla) - Ben, iktidar partili milletvekili arkadaşlarımın da anladığı
kanısında değilim.
Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.
Fazilet Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili Sayın Mahfuz Güler; buyurun. (FP sıraların­
dan alkışlar)
FP GRUBU ADINA MAHFUZ GÜLER (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısının 32 nci maddesi üzerinde Fazilet Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
1479 saylılı Yasanın 52 nci maddesini değiştiren bu maddeyle, gelir basamaklarının yükseltil­
mesi düzenlenmektedir. Bu düzenlemeyi de, yasanın ücretle ilgili diğer maddelerine uyum sağla­
yacak şekilde yapmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk sosyal güvenlik sistemi, elli yıllık bir geçmişe sa­
hiptir. 2000'li yıllara geldiğimiz şu günlerde, sosyal güvenlik sistemimizin bu dağınık hali, malî ve
idarî dengeleri bozulmuş ve devlete yük olmuş bir tablo arz etmektedir.
Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak, gerçek eşitliği, yani, sosyal
adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Modern dünyada sosyal güven­
lik kavramı, kişi için vazgeçilmez bir hak, devlet için ise, bir ödev haline gelmiştir. Ülkemizde sos­
yal güvenliğin açmazları, hemen hemen tüm ilgililer tarafından hazırlanan raporlarda ortak sorun­
lar olarak belirlenmiştir. Bunların başlıcaları şunlardır:
Birincisi, sosyal güvenlik kuruluşlarımızın idarî yapı bozukluğu.
Bilindiği gibi, sosyal güvenlik kuruluşlanmız SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dur. Şimdi,
sosyal güvenlik kapsamında bulunan nüfus gruplarının, 1997 yılı itibariyle, sosyal güvenlik kuru­
luşlarına göre dağılımını arz etmek istiyorum :
-877-
Download