Question Yüce Allah Hicr suresinin dokuzuncu ayetinde biz Kur`an`ı

advertisement
Question
Yüce Allah Hicr suresinin dokuzuncu ayetinde biz Kur’an’ı koruyacağız diye buyurmaktadır.
Oysaki Mevlana Ferman Ali sözlerinde Kur’an’da üç iphamın olduğunu ve değişikliğin meydana
geldiğini belirtmiştir. Belirtilen iphamlar şunlardır:
A. O, Hud suresinin yetmiş üçüncü ayetinin göründüğü kadarıyla bu hususta olmadığını ve
gereksiz yere eklendiğini söylemiştir.
B. Hicr suresinin kırk birinci ayeti hakkında bu ayette Âl yerine Ali’nin tefsirinin zikredildiğini
ifade etmiştir.
C. Ahzab suresinin otuz üçüncü ayeti hakkında da bu ayetin bu konuda zikredilmediğini ve
gereksiz yere eklendiğini söylemiştir.
Allah kendi ahdine (Kur’an’ı korumaya dair) vefa göstermemiş midir? (Ayrıca bunun Sünnilerin
Şiiler karşısında dile getirdiği önemli bir nokta olduğunu da unutmayın). Lütfen bir açıklamada
bulunur musunuz?
Answer:
Evvela bir kitapta okuduğunuz her düşünce ve teoriyi Şia’nın genel düşüncesi olarak
değerlendirmemeniz gerektiğine dikkat etmelisiniz. Pek tanınmayan bir yazara ait kitaptan
alıntılanmış olan ve de dağınık ve muğlâk şekilde ifade edilen sorunuz, maalesef bu türdendir.
Ama kısa ve özet olarak bilmelisiniz ki hem Ehli Sünnetten bir grup ve hem de Şiilerden az bir
kesim, Kur’an’da bazı ayetlerin yerinin değiştiği veya silindiğine inanmıştır. Lakin bu düşünce
her iki ekole bağlı âlimlerin ekseriyetince ret edilmiştir. Bu yüzden bu mesele Müslümanlar
arasında tefrikaya dönüşecek bir konu haline gelmemelidir. Eğer Şii veya Sünni bir âlim bir
görüş ortay attığında, onu söz konusu mezhebe bağlı tüm takipçilerin inancı olarak
değerlendirmek mümkün değildir. Hicr suresinde belirtilen [1] zikri koruma ve muhafaza
etmeyi bazı müfessirler Kur’an’ın korunması olarak tefsir etmiş ve bazıları da Peygamberin
(s.a.a) şahsını korumak olarak tevil etmişlerdir. [2] Talak suresinin onuncu ve on birinci
ayetleri ikinci teoriyi onaylar mahiyettedir. [3] Hangi tefsirle olursa olsun zikri korumak,
Peygamberin (s.a.a) ilahi mesajının sonsuza dek ebedi kalacağı ve onun tükenmesinin
mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle İslam düşmanlarının tüm çabalarına
rağmen bu dinin mensuplarının günbegün arttığını gözlemlemekteyiz. Şunu da unutmayınız ki;
iki fırkadan tahrife inanlar bile şimdi tüm Müslümanların elinde mevcut olan Kur’an’ın
insanlığın saadeti için yeterli olduğuna ve değişik bahaneler ile onu metruk bırakmamak
gerektiğine inanmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi edinmek için 3888 (site: 4447), 5801
(site: 6049) , 114 (site: 2380) ve 7602 (site: 7686) ’deki yanıtları okuyabilirsiniz. Belirtilen
yanıtları göz önünde bulundurulmayla soruda ifade edilen konuları incelemeye bir gerek
kalmamaktadır. Refrence:
[1] َ‫ﺇِﻧَّﺎ ﻧَﺤْﻦُ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎ ﺍﻟﺬِّﻛْﺮَ ﻭَﺇِﻧَّﺎ ﻟَﻪُ ﻟَﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥ‬
[2] Kurtubi, Ahmed. Muhammed, el-Cami’ li-Ahkami’l-Kur’an, c. 11, s. 6, İntişarat-ı Nasır
Hosrov, Tahran, 1364 h.ş.
[3] (...‫ ﺭَّﺳﻮﻻً ﻳَﺘْﻠُﻮﺍ‬.ً‫ﻗَﺪْ ﺃَﻧﺰَﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺇِﻟَﻴْﻜﻢْ ﺫِﻛْﺮﺍ‬...) Gördüğünüz gibi bu ayette zikir Peygamber (s.a.a)
olarak tefsir edilmiştir.
-----------------------------Kaynak:www. islamquest.net
Sunulan cevaplar zorunlu olarak Ehl-i Beyt (a.s) Kurultayı’nın görüşünü yansıtmamaktadır
Download