Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Vadeli Ýþlem ve Opsiyon Borsalarý Yüksek Lisans Programý (Tezsiz)
DOE 501 - Temel Türev Piyasalarý ve Ürünler
DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ
Dersin Adý
Kodu
Temel Türev Piyasalarý ve Ürünler
DOE 501
Ön Koþullar
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Yarýyýl
Teori
Uygulama/Laboratuar
Yerel
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Kredi
3
0
3
Güz
Dersin Koordinatörü
* Doç. Dr. C Coşkun KÜÇÜKÖZMEN
Dersi Veren(ler)
* Öğr. Gör. Emir ÇETİNKAYA
AKTS
7.5
Dersin Yardýmcýlarý
-
Dersin Amacý
Bu derste öğrenciler temel vadeli işlem araçları olan opsiyon, futures ve diğer araçlar ile
ilgili kapsamlı bilgi sahibi olurlar. Temel fiyatlama analizi, modelleri ile işlem ve korunma
stratejileri hakkında beceri elde edilir. Öğrenciler, ilk olarak fiyatlama, korunma ve diğer
analiz tekniklerini öğrendikten sonra bu teknikleri farklı korunma stratejileri kullanarak
uygularlar. Sonuçta, öğrencilerin türev piyasalarında kullanabilecekleri becerileri
edindirmek dersin temel amacıdır.
Dersin Öðrenme Çýktýlarý
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
* Finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünlerini karşılaştırabileceklerdir.
* Bu türev ürünlerinin (vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap
işlemleri) işleyişini ve nasıl kullanıldığını kavrayacaklardır.
* Risk yönetiminde kullanılan araçların fiyatlarının nasıl oluştuğunu öğrenip, fiyatları
belirlenmesinde hangi faktörlerin rol oynadığını açıklayabilirler.
* Bu ürünleri kullanan finansal kurumların iş hayatında karşılaşılan risklerden (kur
riski, faiz oranı riski vb.) nasıl kaçınabileceklerini kavrayacaklardır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 1/6
* Türev ürünleri ile oluşturulabilecek stratejileri gelecekte iş hayatında
uygulayabilecektir.
Dersin Ýçeriði
Ders, türev piyasaları ve araçlarının amacı ve işleyişi ile birlikte bu piyasaların gelişim
sürecini, piyasa katılımcılarını, borsa ve tezgahüstü piyasalarını ve ürünlerini, türev
fiyatlamalarını, türevler ile risk yönetimini, türev araçlarla işlem,arbitraj ve spekülasyon
konularını inceler. Ders, teori, pratik ve deneysel öğrenme tekniklerini grup projeleri ile
desteklemektedir.
HAFTALIK KONULAR VE ÝLGÝLÝ ÖN HAZIRLIK ÇALIÞMALARI
Hafta
Konular
Ön Hazýrlýk
1
Chapters 1 and 2: Introduction
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
2
Chapter 3: Hedging Strategies Using Futures
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
3
Chapter 4: Interest Rates
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
4
Chapter 5: Determination of Forward and Futures Prices
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
5
Chapter 6: Interest Rate Futures
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
6
Chapter 7: Swaps, Securitization, and the Crisis
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
7
Chapter 8: Securitization and the Crisis
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 2/6
8
Chapters 9 and 10: Properties of Options
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
9
Chapter 11 and 12: Trading Strategies and Binomial Trees
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
10
Chapter 13 and 14: Pricing of Stock Options
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
11
Chapters 15 and 16: Options on Stock Indices, Currencies, and Futures
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
12
Chapters 17: The Greeks
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)John C. Hull, Fundamentals of
Futures and Options Markets, (Pearson,
2011, 7e)
13
Chapters 18 and 19: Binomial Trees in Practice and Volatility Smiles
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
14
Chapter 25: Derivatives Mishaps and Course Review
John C. Hull, Fundamentals of Futures
and Options Markets, (Pearson, 2011,
7e)
15
Review of the Semester
16
Review of the Semester
KAYNAKLAR
Ders Notu
Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları
Diðer Kaynaklar
Fundamentals of Futures and Options Markets, John C. Hull, 2011, Pearson
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 3/6
DEÐERLENDÝRME SÝSTEMÝ
Yarýyýl Ýçi Çalýþmalarý
Sayý
Katký Payý
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödev
15
45
Sunum/Jüri
-
-
Projeler
-
-
Seminer/Workshop
-
-
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar
-
-
Final/Sözlü Sınav
1
55
Toplam
16
100
YARIYIL ÝÇÝ ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTU KATKISI
-
45
YARIYIL SONU ÇALIÞMALARININ BAÞARI NOTUNA KATKISI
-
55
Toplam
0
100
DERS KATEGORÝSÝ
Ders Kategorisi
Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 4/6
DERSÝN ÖÐRENÝM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLÝLÝKLERÝ ÝLE ÝLÝÞKÝSÝ
#
Program Yeterlilikleri / Çýktýlarý
* Katký Düzeyi
1
1
2
3
4
5
Lisans seviyesinde edinilen sayısal ve analitik düşünme yeteneğini arttırarak
X
pekiştirmek
2
Vadeli İşlem piyasaları ve araçları hakkında uzman derecesinde bilgi ve donanıma sahip
X
olmak
3
Farklı disiplinlerden elde edinilen kuramsal ve pratik bilgileri vadeli işlem ve risk yönetimi
X
konularında uygulayıp, çözüm üretebilmek
4
Ülkemiz için oldukça yeni bir konu olmasından dolayı bu piyasa ve
araçların gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi düşünme ve karar
X
verme becerilerine sahip olmak
5
Vadeli işlemlerin yapısı gereği karşılaşılabilecek olası karmaşık problemlerde
X
çözüm üretebilmek
6
İstatistik ve benzeri diğer sayısal teknikleri kullanarak vadeli araçlara ilişkin fiyat
modellemesi, risk ölçülerinin belirlenmesi ve riskten kaçınma
X
tekniklerinin kavranması ve geliştirilmesi
7
Program ağırlıklı olarak sayısal olmakla birlikte sosyal boyutu olası nedeniyle etkin iletişim
X
becerilerine sahip olabilmek
8
Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları
ölçüsünde hâkim olabilmekEtkin bir iletişim kurabilecek
X
düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim
olabilmek
9
Programın gereği yazılım programlarını kullanabilecek ve gerektiğinde programlama
X
yapabilecek donanım ve beceriye erişmek  
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 5/6
AKTS / ÝÞ YÜKÜ TABLOSU
Aktiviteler
Sayý
Süresi (Saat)
Toplam Ýþ Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar
-
-
-
Uygulama
-
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
-
Arazi Çalışması
-
-
-
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Sunum / Seminer
-
-
-
Proje
-
-
-
Ödevler
14
5
70
Küçük Sınavlar
-
-
-
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
-
-
-
Final / Sözlü Sınav
1
27
27
Toplam Ýþ Yükü
225
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Yönetim Bilgi Sistemleri Müdürlüğü | AKTS ve TYYÇ Kataloğu: http://ects.ieu.edu.tr | 1508608358
Page 6/6
Download