ÖZET Derleyici ilgili olduğu programlama diline ait kaynak kodu

advertisement
ÖZET
Derleyici ilgili olduğu programlama diline ait kaynak kodu başka bir dile , özellikle
makine koduna çeviren bir yazılımdır. Her programlama dilinin kendine ait derleyicisi
olmak
zorundadır. Kodun yazılması esnasında hataların ortaya çıkarılması ve
uygulamanın diğer bilgisayarlar üzerinde çalıştırılabilmesi için derleyiciye ihtiyaç vardır.
Günümüzde
platform bağımsız olan
Java hem Windows hem de Unix sistemlerde
çalışabilmektedir. Temel olarak bayt kod mantığı ile çalışan Java , Sanal Makinesi
sayesinde platform bağımsızlığını bizlere sunmaktadır.
Çalışmanın amacı
Sınavı konularından
derleyici tasarım adımlarını kullanarak Lisans Yerleştirme
Limit Belirsizlik problemlerinin üretim ve çözümünü sağlamaktır.
Derleyici tasarımı için farklı araçlar bulunmaktadır. Çalışma kapsamında JavaCC
kullanılmıştır. Çalışmanın derleyici tarafından bakılan kısmında uygun söz diziliminin
yapılması , gramere uygun olamayan yazım hatalarının tespit edilmesi, anlamsal analiz
yapılması, doğru soyut söz dizilim ağacının elde edilmesi, limiti alınmak istenen ifadenin
belirsizlik olması durumunda belirsizliğin türünün belirlenmesi ve gerekli matematiksel
sadeleşmelerin yapılması gibi konular bulunmaktadır. Öğrencilerin türev konularını
bilmedikleri göz önüne alınarak yalnızca limit kuralları kullanılmasına karar verilmiştir.
Örnek olarak çeşitli limit belirsizliklerinin türev işlemi üzerinden çözümü bulunmasına
rağmen bu opsiyon yalnızca alternatif bir çözüm olarak göz önüne alınmıştır.
Matematiksel ifadelerin düz bir yazı şeklinde gösterilmesi kullanıcının anlamasını
zorlaştırabileceği için Latex modülleri kullanılarak matematiksel gösterim sağlanmaktadır.
Böylelikle verilen şablonlar üzerinden sonsuz sayıda soru ve bu sorulara ait çözümleri
üretebilmek amaçlanmıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci kısım
öğrenciye tek bir soru verilmesi ve verilen süre içerisinde bu soruyu çözmesi istenmesidir.
Cevabı yanlış veren ya da doğru cevap sonrasında çözümü görmek isteyen kullanıcıya
işlem adımları gösterilecektir. Diğer bölümde ise yirmi soru ve cevabı yaprak test benzeri
bir şablonda pdf dosyası kişinin bilgisayarına kaydedilebilecektir.
Download