ford otomotiv sanayi a

advertisement
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLAR
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
BİLANÇOLAR............................................................................................................................
1-2
GELİR TABLOLARI .................................................................................................................
3
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI .................................................................................
4
NAKİT AKIM TABLOLARI ....................................................................................................
5
MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR.......................................................
6-40
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
DİPNOT 27
DİPNOT 28
DİPNOT 29
DİPNOT 30
DİPNOT 31
DİPNOT 32
DİPNOT 33
DİPNOT 34
DİPNOT 35
DİPNOT 36
DİPNOT 37
DİPNOT 38
DİPNOT 39
DİPNOT 40
DİPNOT 41
DİPNOT 42
DİPNOT 43
DİPNOT 44
6
6-7
8-15
16
16
16-17
17
17
18-20
20
21
21
21
22-23
23
23
24
24
24-25
26
26
26
27-28
28
28
29
29-30
30
31-32
33
33
33
34-35
36
36
36
36
37
37
38
38-40
40
40
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ........................................................
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR.............................................................
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI...................................
HAZIR DEĞERLER.........................................................................................................................
MENKUL KIYMETLER..................................................................................................................
FİNANSAL BORÇLAR ...................................................................................................................
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..................................................................................................
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI ...........................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR..........................................................
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR ...........................................................................................
CANLI VARLIKLAR.......................................................................................................................
STOKLAR ........................................................................................................................................
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ .........
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................................
DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL VARLIKLAR ...............................................................................................................
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE ......................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ...................................................................................
MADDİ VARLIKLAR .....................................................................................................................
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR..................................................................... ........................... .
ALINAN AVANSLAR................................................................................ ..................................... .
EMEKLİLİK PLANLARI.................................................................................................................
BORÇ KARŞILIKLARI ...................................................................................................................
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR ....................................
SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ ..................................................
SERMAYE YEDEKLERİ.................................................................................................................
KAR YEDEKLERİ ...........................................................................................................................
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI.....................................................................................................
YABANCI PARA POZİSYONU......................................................................................................
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI............................................................................................
KARŞILIKLAR. ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER .........................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ.............................................................................................................
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .............................................................................................
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .........................................................................
DURDURULAN FAALİYETLER ...................................................................................................
ESAS FAALİYET GELİRLERİ .......................................................................................................
FAALİYET GİDERLERİ .................................................................................................................
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR ...........................................
FİNANSMAN GİDERLERİ .............................................................................................................
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI ..................................................................................
VERGİLER .......................................................................................................................................
HİSSE BAŞINA KAZANÇ ..............................................................................................................
NAKİT AKIM TABLOSU................................................................................................................
MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK.
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR...........................................................................................
40
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
denetimden geçmiş
Dipnotlar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
198.899.197
195.489.897
4
5
7
8
9
10
11
12
436.620
1.088.617
103.848.771
6.137.831
84.686.710
1.334.851
866.316
102.366.959
6.172.935
82.923.131
13
14
15
2.700.648
1.825.705
165.045.599
165.968.154
5.572
2.936.187
149.381.705
9.377.975
2.723.560
620.600
5.572
2.936.187
151.154.631
9.383.098
1.704.476
784.190
363.944.796
361.458.051
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
Toplam Varlıklar
Mali tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun 4 Mayıs 2007 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim
Kurulu adına Haluk Bayraktar ve Hüsamettin Onanç tarafından imzalanmıştır.
İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
1
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Bağımsız
denetimden geçmiş
Dipnotlar
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
146.334.677
139.638.887
75.339.592
40.082.783
10.838.716
13.295.110
6.778.476
64.018.270
41.692.303
14.804.460
13.651.251
5.472.603
44.862.718
45.195.373
36.219.464
8.643.254
-
36.535.660
8.659.713
-
172.747.401
56.250.000
176.623.791
56.250.000
101.708.204
101.708.204
101.708.204
101.708.204
31.485.827
1.303.016
30.182.811
-
31.485.827
1.303.016
30.182.811
-
-
-
(3.876.390)
1.565.283
(12.820.240)
(14.385.523)
363.944.796
361.458.051
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler:
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler(net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
21
23
14
10
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
24
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
25
25
26
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
27
Net Dönem Karı/(Zararı)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
28
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler
Taahhütler, şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
31
İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
2
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2006 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA DÖNEMLERE AİT GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36
36
36
36
BRÜT ESAS FAALİYET KARI
Faaliyet Giderleri (-)
37
NET ESAS FAALİYET ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (net) (-)
38
38
39
FAALİYET ZARARI
31 Mart 2007
31 Mart 2006
102.796.331
80.155.982
102.796.331
(73.518.273)
-
80.155.982
(56.156.497)
-
29.278.058
23.999.485
(33.143.056)
(27.804.214)
(3.864.998)
(3.804.729)
1.444.620
(70.937)
(2.404.159)
1.527.529
(98.639)
(2.836.596)
(4.895.474)
(5.212.435)
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
40
-
-
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
24
-
-
(4.895.474)
(5.212.435)
1.019.084
1.583.856
(3.876.390)
(3.628.579)
(0,69)
(0,06)
VERGİ ÖNCESİ ZARAR
Vergiler
41
NET DÖNEM ZARARI
1.000 adet hisse başına zarar (YKr)
42
İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
3
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEMLERE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak 2006 itibariyle bakiyeler
Transferler
Dönem net zararı (-)
31 Mart 2006 itibariyle bakiyeler
1 Ocak 2007 itibariyle bakiyeler
Transferler
Net dönem zararı
31 Mart 2007 itibariyle bakiyeler
Sermaye
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Olağanüstü
yedekler
Yasal
yedekler
Net dönem
zararı
Geçmiş yıllar
zararları (-)
Toplam
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
(8.066.535)
(6.318.988)
175.058.508
-
-
-
-
8.066.535
(3.628.579)
(8.066.535)
-
(3.628.579)
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
(3.628.579)
(14.385.523)
171.429.929
Sermaye
Özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları
Olağanüstü
yedekler
Yasal
yedekler
Dönem
net karı/(zararı)
Geçmiş yıllar
zararları
Toplam
özsermaye
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
1.565.283
(14.385.523)
176.623.791
-
-
-
-
(1.565.283)
(3.876.390)
1.565.283
-
(3.876.390)
56.250.000
101.708.204
30.182.811
1.303.016
(3.876.390)
(12.820.240)
172.747.401
İlişikteki dipnotlar mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
4
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2007 VE 2006 TARİHLERİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA
DÖNEMLERE AİT NAKİT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnotlar
31 Mart 2007
31 Mart 2006
(3.876.390)
(3.628.579)
6.177.149
645.358
8.687.026
2.308.000
1.314.000
870.249
524.817
99.313
976.376
1.641.656
(1.019.084)
(37.190)
2.187.144
41.325
6.501.522
439.751
1.640.704
65.000
933.563
1.077.559
(1.583.856)
(263.023)
781.785
(10.757)
20.539.749
5.953.669
(562.916)
(2.782.853)
(2.739.955)
35.104
(874.943)
163.590
(1.609.520)
(3.965.744)
(12.863.520)
1.305.873
511.999
(142.346)
(4.705.426)
(4.111.069)
802.386
(981.630)
(210.792)
537.344
5.974.944
1.970.866
106.059
(3.355.135)
5.706.004
(1.312.485)
(860.390)
(4.667.620)
4.845.614
423.267
(4.579.756)
(929.294)
512.076
(5.118.188)
(141.815)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(5.085.783)
(4.747.927)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Ödenen faiz
Alınan faiz
Kredilerdeki net değişim
(1.673.432)
37.190
10.491.414
(957.400)
263.023
7.980.303
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
8.855.172
7.285.926
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
(898.231)
7.383.613
Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları:
Net zarar
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan
net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
Amortisman
İtfa ve tükenme payları
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
Personel ihbar tazminatı karşılığı
Komisyon giderleri karşılığı
Enerji giderleri karşılığı
Hasar tazmin giderleri karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Ertelenen Vergi
Faiz geliri
Faiz gideri
Sabit kıymet satış karı-net
19
20
23
23
23
23
23
23
12
7,9
41
38
39
38
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Menkul kıymetlerdeki değişim
Ticari alacaklardaki değişim
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim
Stoklardaki değişim
Diğer alacaklardaki değişim
Diğer cari varlıklardaki değişim
Diğer cari olmayan varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
Borç karşılıklarındaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
5
7
9
12
10
15
15
7
9
23
10
Ödenen kıdem tazminatı
23
Faaliyetlerde (kullanılan)/ sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
19
20
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
4
1.334.851
5.712.847
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
4
436.620
13.096.460
5
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 1 - ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“EYAP” veya “Şirket”) Vitra markası ile seramik
sağlık gereçleri, tamamlayıcı ürünleri ve banyo mobilyaları, Artema markası ile sıhhi tesisat
armatürleri üretmektedir. Şirket, seramik sağlık gereçleri üretimini biri Kartal-İstanbul, diğeri ise
Bozüyük-Bilecik’te kurulu olan iki ayrı tesisinde, tamamlayıcı ürünleri ve banyo mobilyaları üretimini
Kartal-İstanbul tesisinde, sıhhi tesisat armatürleri üretimini ise Bozüyük-Bilecik’teki tesislerinde
gerçekleştirmektedir. EYAP Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından biri olan Eczacıbaşı
Topluluğu’na bağlı bir ortaklıktır.
Şirket hisselerinin %30’u 15 Haziran 1995 tarihi itibariyle halka arz edilmiştir. 31 Mart 2007 tarihi
itibariyle halka açıklık oranı % 31,25’tir (2006: % 31,25).
Şirket’in kayıtlı olduğu adresi aşağıda yer almaktadır:
Büyükdere Caddesi No:193 Levent
İstanbul
31 Mart 2007 tarihi itibariyle çalışan sayısı 2.240’dır (2006: 2.170).
DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygulanan Muhasebe Standartları
Şirket’in mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan muhasebe ve
raporlama ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK XI-25 No’lu
“Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları” (“Tebliğ”) tebliğinde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti
yayınlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”)
tarafından çıkarılmış olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanmasının da, SPK
Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Ancak, bu Tebliğ’in uygulanması 10 Ocak
2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere zorunlu kılınmıştır. Bunu
takiben, SPK Seri XI, No:27 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ”i ile işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı
uygulamalarının Tebliğ’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde
olduğunu ilan etmiştir.
6
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 2 - MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla mali tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, IASB tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. 31 Aralık 2004
tarihli mali tablolar ise, Yeni Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade
edilmiştir. Mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Mali tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, tarihi maliyet
esası baz alınarak Yeni Türk Lirası olarak hazırlanmıştır.
2.2 Konsolidasyon Esasları
Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Gerektiği durumlarda cari dönem mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması
açısından önceki dönem mali tablolarına da uygulanır.
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Vitra Seramik Grubu ve Artema Armatür Grubu tek bir Genel
Müdürlük altında yapılandırılmıştır. Bunun sonucunda 31 Mart 2007 tarihi itibariyle faaliyet giderleri
ve diğer faaliyet gelir/giderleri bölüm sonucuna dahil edilmemektedir ve bölüm sonucu brüt esas
faaliyet karı olarak kabul edilmektedir. Buna bağlı olarak 31 Mart 2006 itibariyle bölüm sonucunda
karşılaştırmalı olarak gerekli değişiklik yapılmış ve bölüm sonucu brüt esas faaliyet karı olarak
yeniden düzenlenmiştir.
2.4 Netleştirme / Mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
7
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
Mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Nakit ve nakit benzeri değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadırlar. Nakit ve nakit
benzeri değerler, eldeki nakit, banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha
kısa olan yatırımları içermektedir (Dipnot 4).
Ticari alacaklar ve değer düşüklüğü karşılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı vadeli satışlardan
kaynaklanan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk
etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiştir.
Şirketin, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu
olması halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın
tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlarda dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının,
oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.
Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu
tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Dipnot 7).
Vade farkı finansman gelir/giderleri
Vade farkı finansman gelir/giderleri vadeli alış ve satışlardan dolayı yüklenilen gelir/giderleri ifade
eder. Bu çeşit gelir/giderler dönem içindeki vadeli alım ve satımlardan kaynaklanan finansman gelir ve
gideri kabul edilir ve vade süresince finansman gelir ve giderine dahil edilirler.
Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların
maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve
konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti hareketli
ortalama yöntemi ile hesaplanmaktadır (Dipnot 12). Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet
içerisinde tahmini satış fiyatından tahmini tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli
tahmini satış maliyeti toplamının indirilmesiyle elde edilen tutardır.
8
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Maddi varlıklar
Maddi varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortisman düşüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir (Dipnot 19). Amortisman, maddi varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz
alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Sözkonusu varlıkların tahmin edilen
faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir.
Yıllar
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
5-30
25-50
1-30
2-15
2-15
1-5
2-15
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar, kayıtlı değer ile tahsil olunan
tutarların karşılaştırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Bir varlığın kayıtlı değeri varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer derhal
geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer ilgili varlığın net satış fiyatı ya da
kullanımdaki değerinin yüksek olanıdır. Net satış fiyatı, varlığın makul değerinden satışı
gerçekleştirmek için katlanılacak maliyetlerin düşülmesi suretiyle tespit edilir. Kullanımdaki değer ise
ilgili varlığın kullanılmasına devam edilmesi suretiyle gelecekte elde edilecek tahmini nakit
akımlarının bilanço tarihi itibariyle indirgenmiş tutarlarına artık değerlerinin eklenmesi ile tespit edilir.
Maddi duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine
eklenmektedir.
Banka kredilerinden kaynaklanan borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gider hesapları ile
ilişkilendirilmektedir.
9
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, satılmaya hazır finansal
varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir
süre için finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla
satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak
sınıflandırılır. Şirket yönetimi, bu finansal araçların sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte uygun bir
şekilde yapmakta olup düzenli olarak bu sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.
Tüm finansal varlıklar, ilk olarak bedelin makul değeri olan ve yatırımla ilgili satın alma masrafları da
dahil olmak üzere maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yansıtılmasından sonra
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal araçlar, makul değerlerinin güvenilir bir
şekilde hesaplanması mümkün olduğu sürece makul değerleri üzerinden değerlendirilmiştir.
Şirket’in %20’nin altında sermaye payına sahip olduğu finansal varlıkların borsaya kayıtlı herhangi bir
makul değerinin olmadığı, makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir
olmaması veya işlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı ve makul değerin
güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti
tutarından şayet mevcutsa değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiştir.
Şirket revize edilmiş UMS 39 “Finansal Araçlar” uyarınca satılmaya hazır finansal varlıkların makul
değer değişiklikleri sebebiyle oluşan gerçekleşmemiş kazançlar ve zararlar, finansal varlık mali
tablolardan çıkarıldığı tarihe kadar özsermayede makul değer yedeğinde takip edilmektedirler. Satılmaya
hazır finansal varlıklar mali tablolardan çıkarıldıklarında, özsermayede makul değer yedeğinde takip
edilen ilgili kazanç veya zararlar gelir tablosuna transfer edilir. İlişikteki mali tablolarda sunulan
dönemler itibariyle makul değer yedeği oluşmamıştır.
Özsermaye kalemleri
Özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde; yeniden değerleme değer artış fonu gibi enflasyon nedeniyle
işletmelerin oluşturmalarına izin verilen fonların sermayeye ilave edilmesi, ortakların özsermayeye
katkısı olarak dikkate alınmamıştır. Yedek akçelerin ve dağıtılmamış karların sermayeye ilave edilmesi
ortaklar tarafından konulan sermaye olarak dikkate alınmıştır.
Sermayeye ilave edilmiş özsermaye kalemlerinin düzeltilmesinde, sermaye artırımının tescil tarihi veya
sermaye artırımına mahsuben ödenen tutarların tahsil tarihi esas alınmıştır. Sermayeye ilave edilmiş
olsun veya olmasın, emisyon primlerinin düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır (Dipnot
25).
10
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergiler, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda
yer alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenen
vergi hesaplanmasında, yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle halihazırda
yasanmış bulunan vergi oranları kullanılır.
Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda, ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir (Dipnot 14). Ertelenen vergi varlık veya yükümlülükleri mali tablolarda uzun vadeli
olarak sınıflandırılmıştır.
Hasılat
Gelirler, teslimatın gerçekleşmesi, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Şirket’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin
makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, malların satış tutarından
mal satışlarından iade, indirim, komisyonların ve satış ile ilgili vergilerin düşülmesi suretiyle
gösterilmiştir. Şirket’in satışlarını vadeli yapması ve vade boyunca faiz almaması veya piyasa faizinin
daha altında bir faiz haddini uygulaması ve böylelikle işlemin etkin bir finansman işlemi içeriyor
olması durumunda, satışın karşılığının makul değeri, alacakların bugünkü değerine indirgenmesi
suretiyle bulunur. Alacakların nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz
geliri olarak “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre ilgili dönemlere yansıtılır.
Şirket tarafından elde edilen diğer gelirler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yansıtılır:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esasına göre
Faiz geliri - etkin faiz yöntemi esasına göre
Temettü geliri - temettü tahsil etme hakkının ortaya çıktığı tarihte
Dövizli işlemler
Dönem içinde gerçekleşen dövizli işlemleri, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden
çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlıklar ve yükümlülükler dönem sonunda geçerli olan döviz alış,
kurları üzerinden çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan
kur kazancı veya zararları, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
11
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.
Likidite riski
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden
oluşmaktadır. Şirket, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla
fonlamada esnekliği amaçlamıştır.
Fonlama riski
Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden
yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir.
Faiz oranı riski
Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı
faiz riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir.
Döviz kuru riski
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirası’na
çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu
döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır.
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa kote edilen bir piyasa fiyatı ile en
iyi şekilde belirlenir.
Şirket, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
12
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aşağıdaki gibidir:
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler yıl sonunda yürürlükteki döviz kurları kullanılarak Yeni Türk
Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taşınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaşık olarak makul değerlerine eşit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili şüpheli alacak karşılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul
değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Uzun vadeli döviz kredileri yıl sonunda yürürlükte olan döviz
kurundan çevrildiği için makul değeri kayıtlı değerlerine yakın olmaktadır.
Krediler
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değeri üzerinden belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir
(Dipnot 6).
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, personelin Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş
değerini ifade eder (Dipnot 23).
Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır.
13
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
İlişkili taraflar
Bu mali tablolar açısından, ortaklar, üst düzey yönetim kadrosu ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve
bunlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve ortaklıklar ilişkili taraflar olarak
kabul ve ifade edilmişlerdir (Dipnot 9).
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak
(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse
ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan
ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak
uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net kazanç çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesi ile hesaplanır.
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzeri değerler, eldeki nakit, banka
mevduatları ve vadesine üç aydan az kalmış, satış fiyatı ve vadesi önceden belirlenmiş ters repo
sözleşmeleri çerçevesinde bankalara doğrudan kullandırılan kredileri içerir.
Şarta bağlı varlıklar ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 31).
Tahminlerin kullanılması
Mali tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan
varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluşması muhtemel yükümlülük
ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve
tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri
dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.
14
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
(Devamı)
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu
sağlama veya risk ve fayda açısından Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özellikler taşıma anlamında
Şirket’in diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Şirket’in, belirli bir
ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre
içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı özelliklere sahip bölümlerdir.
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi
için gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan
kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden
elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az %10’unu
oluşturması, veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun, kar elde eden bölümlerin toplam
sonuçları ile zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az %10’una
isabet etmesi, veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.
Şirket’in risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi
sebebiyle; bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birincil format olarak endüstriyel bölümler
belirlenmiştir.
15
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 4 - HAZIR DEĞERLER
Nakit
Banka
- YTL vadesiz mevduat
- Yabancı para vadesiz mevduat
- YTL vadeli mevduat
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
33.138
30.570
40.580
362.902
-
329.518
184.763
790.000
436.620
1.334.851
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri bir yıla kadardır. YTL cinsinden vadeli
mevduatların faiz oranları %18’dir.
DİPNOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR
31 Mart 2007
Faiz
oranı %
YTL
31 Aralık 2006
Faiz
oranı %
YTL
Kısa vadeli krediler
EUR krediler
ABD Doları krediler
YTL krediler
Kredi faiz tahakkuku
3,72 - 5,07
5,89 - 6,79
19,60
41.269.835
16.423.190
15.257.400
2.389.167
3,72 - 5,51
5,70 - 6,79
15,50 - 19,80
75.339.592
41.566.175
16.726.640
3.850.000
1.875.455
64.018.270
Uzun vadeli krediler
EUR krediler
ABD Doları krediler
4,57 - 5,48
7,12
31.251.104
4.968.360
36.219.464
16
5,48
7,12
31.475.500
5.060.160
36.535.660
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 6 - FİNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
2007
2008
2009
2010
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
5.174.213
10.348.416
10.348.416
10.348.419
5.219.384
10.438.757
10.438.759
10.438.760
36.219.464
36.535.660
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
518.790
550.961
359.481
593.340
254.000
359.591
1.429.232
1.206.931
(340.615)
(340.615)
1.088.617
866.316
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
40.596.231
48.062
41.869.031
251.140
40.644.293
42.120.171
(561.510)
(427.868)
40.082.783
41.692.303
DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Ticari alacaklar
Alıcılar
Alacak senetleri
Diğer ticari alacaklar
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Ticari borçlar
Satıcılar
Diğer ticari borçlar
Eksi: Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk
etmemiş finansman gideri
DİPNOT 8 - FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
17
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri ile dönem
içlerinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin özeti aşağıda sunulmuştur:
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
Ortaklardan alacaklar:
İntema İnşaat ve Tesisat Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
Grup şirketlerinden alacaklar:
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger.San.Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı End.Hammaddeler San.ve Tic.A.Ş.
Diğer
Eksi: Şüpheli alacak karşılığı
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş
finansman geliri
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
49.219.193
45.790.905
49.219.193
45.790.905
56.897.580
361.879
1.256
45.704
58.571.802
195.632
2.937
177.287
57.306.419
58.947.658
(1.301.041)
(1.139.729)
(1.375.800)
(1.231.875)
103.848.771
102.366.959
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
2.759.056
3.930.845
2.759.056
3.930.845
2.671.394
1.582.719
1.856.805
979.104
596.069
247.744
26.232
16.061
103.532
3.765.235
1.732.384
22.076
4.189.199
601.296
298.925
55.649
39.691
4.068
165.092
8.079.660
10.873.615
10.838.716
14.804.460
b) İlişkili taraflara borçlar:
Ortaklara borçlar:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Grup şirketlerine borçlar:
Vitra Bad GMBH
Eczacıbaşı End.Hammaddeler San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K.
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Vitra USA Inc.
Eczacıbaşı Karo Seramik San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Bilgi İletim San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo Ger.San.Tic.A.Ş.
Diğer
18
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
c) İlişkili taraflara yapılan net satışlar:
31 Mart 2007
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
31 Mart 2006
67.935.044
34.861.287
55.849.774
24.306.208
102.796.331
80.155.982
d) İlişkili taraflardan yapılan malzeme, hizmet ve sabit kıymet alımları:
Malzeme
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
21.504
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Vitra Bad GMBH
Vitra Sanitary Marketing U.K
Vitra USA
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
1.155
Vitra Bath and Tiles
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
50.061
Eczacıbaşı Bilgi İletim San. ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı İnşaat ve Tic.A.Ş.
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
3.359
Eczacıbaşı Koramic Yapı
Kimyasalları San.ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Diğer
76.079
Hizmet
31 Mart 2007
Sabit kıymet
Diğer
Toplam
3.967.354
2.994.574
1.357.359
1.363.385
780.816
700.598
284.530
96.984
-
345.272
516.608
1.045.229
2.533
-
4.618.660
3.608.166
2.402.588
1.363.385
783.349
700.598
131.936
92.872
-
-
133.091
92.872
33.270
15.725
62.744
-
83.331
78.469
41.305
19.270
-
13.299
14.428
-
-
54.604
33.698
3.359
667
144
2.800
-
-
2.800
667
144
11.702.333
474.785
1.909.642
14.162.839
19
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)
Malzeme
İntema İnşaat ve Tesisat
Mlz.Yat.Paz.A.Ş.
43.346
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.
Vitra Sanitary Marketing U.K
Vitra Bad GMBH
Eczacıbaşı End.Hammaddeler
San.ve Tic.A.Ş.
1.437.755
İpek Kağıt San. Ve Tic A.Ş.
2.891
Eczacıbaşı Karo Seramik
San.ve Tic.A.Ş.
Vitra USA
Vitra Tiles Ireland Ltd.
Eczacıbaşı Bilgi İletim San. ve Tic.A.Ş.
Eczacıbaşı Mutfak ve Banyo
Ger.San.Tic.A.Ş.
19
Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri A.Ş
Eczacıbaşı Koramic Yapı
Kimyasalları San.ve Tic.A.Ş.
1.484.011
Hizmet
31 Mart 2006
Sabit kıymet
Diğer
Toplam
2.353.183
2.464.611
1.258.054
1.575.423
1.605.924
115.719
-
606.364
372.063
620.213
9.307
3.002.893
2.836.674
1.878.267
1.691.142
1.615.231
11.854
-
-
-
1.449.609
2.891
118.999
104.420
73.173
51.733
791
-
118.999
104.420
73.173
52.524
19.189
300
-
-
19.208
300
-
299
-
299
9.636.863
116.809
1.607.947
12.845.630
e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1.195.000
1.783.022
1.195.000
1.783.022
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
DİPNOT 10 - DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
Katma değer vergisi alacağı
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Diğer Borçlar
Personele borçlar
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Diğer
20
6.031.605
106.226
6.072.463
100.472
6.137.831
6.172.935
3.053.750
1.754.229
1.970.497
-
1.167.327
2.329.022
1.970.031
6.223
6.778.476
5.472.603
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 12 - STOKLAR
Hammaddeler
Yarımamuller
Mamuller
Yoldaki mallar
Verilen sipariş avansları
Diğer stoklar
Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
21.096.715
29.058.739
32.457.177
1.527.089
1.032.795
490.571
18.754.243
30.400.772
30.604.431
2.055.846
1.547.617
487.160
85.663.086
83.850.069
(976.376)
(926.938)
84.686.710
82.923.131
DİPNOT 13 - DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
21
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ertelenen vergiler
Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe
Standartları ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları arasındaki
farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır.
2007 ve 2008 yıllarında gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran %30’dur. Diğer geçici farklar için
uygulanacak oran %20’dir (2006: %20).
31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenen vergi varlık ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
Toplam geçici
farklar
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
31 Mart
2007
31 Aralık
2006
22.615.217
16.034.254
2.308.000
1.375.800
1.314.000
1.301.041
976.376
-
24.643.740
17.098.725
2.160.558
1.231.875
1.400.430
1.139.729
926.938
185.150
6.784.565
4.071.176
692.400
412.740
394.200
390.312
292.913
-
7.393.122
4.285.716
648.168
369.562
420.129
341.919
278.081
55.545
13.038.306
13.792.242
(10.113.483)
(32.810)
(168.453)
(11.917.694)
(41.712)
(128.360)
(10.314.746)
(12.087.766)
2.723.560
1.704.476
Ertelenen vergi varlıkları
Yatırım indirimi
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin gideri karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Personel ihbar tazminatı karşılığı
Şürheli alacak karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Taşınma maliyetleri karşılığı
Ertelenen vergi yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan varlıkların kayıtlı
değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark 47.498.318
Stoklar
109.367
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
561.510
Ertelenen vergi varlıkları - net
51.008.489
139.040
427.868
Ertelenen vergi hareket tablosu aşağıda belirtilmiştir:
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1 Ocak bakiyesi
Cari dönem ertelenen vergi geliri-net
1.704.476
1.019.084
(14.226.463)
1.583.856
31 Mart bakiyesi
2.723.560
(12.642.607)
22
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 14 - ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
Ertelenen vergi varlıkları:
Bir yıl içerisinde yararlanılacak ertelenen vergi varlıkları
Bir yıldan uzun sürede yararlanılacak ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri:
Bir yıl içerisinde gerçekleşecek ertelenen vergi yükümlülükleri
Bir yıldan uzun sürede gerçekleşecek ertelenen vergi yükümlülükleri
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
4.870.483
8.167.823
5.384.363
8.407.879
13.038.306
13.792.242
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
1.841.458
8.473.288
5.147.987
6.939.779
10.314.746
12.087.766
DİPNOT 15 - DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer cari varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Personele verilen avanslar
İş avansları
Gelir tahakkukları
Diğer
Diğer cari olmayan varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
2.062.485
540.087
47.979
50.097
1.334.368
1.155
13.065
477.117
-
2.700.648
1.825.705
620.600
784.190
620.600
784.190
DİPNOT 16 - FİNANSAL VARLIKLAR
2007
İştirak
oranı %
Vitra Bathroom Products LLC OOO
Vitra U.S.A. Inc.
Akenerji Elektrik Üretimi ve Otoprodüktör A.Ş.
100
49
<1
Eksi: İştirak değer düşüklüğü (-)
Tutar
2.935.958
572.488
229
2006
İştirak
oranı %
100
49
<1
Tutar
2.935.958
572.488
229
3.508.675
3.508.675
(572.488)
(572.488)
2.936.187
2.936.187
Sermayeye iştirak tutarları elde etme maliyeti üzerinden gösterilmekte olup sermayeye iştirak oranları
nominal değerler üzerinden hesaplanmıştır. Şirket’in iştirakleri, Şirket’in net karı, finansal pozisyonu
ve buna bağlı ortaya çıkan sonuçları üzerindeki önem taşımayan etkisi nedeniyle Vitra U.S.A. Inc. ve
Vitra Bathroom Products LLC OOO konsolide edilmemiş ve 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri
itibariyle hazırlanan mali tablolarda kayıtlı değeri ile gösterilmiştir.
23
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 17 - POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 19 - MADDİ VARLIKLAR
1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2007
Maliyet:
Arsa
1.093.794
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 3.147.812
Binalar
42.270.017
Makine, tesis ve cihazlar
347.292.465
Motorlu taşıtlar
2.453.406
Demirbaşlar
19.554.729
Özel maliyetler
7.306.765
Diğer maddi varlıklar
946.053
Yapılmakta olan yatırımlar ve
sabit kıymet avansları
2.970.407
620
258.087
828
211.116
2.750
-
(177.811)
(163.217)
(88.722)
-
38.967
-
1.093.794
3.147.812
42.270.637
347.411.708
2.291.017
19.677.123
7.309.515
946.053
4.106.355
-
(41.169)
7.035.593
427.035.448
4.579.756
(429.750)
(2.202)
431.183.252
Birikmiş amortisman:
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri 1.907.994
Binalar
18.236.723
Makine, tesis ve cihazlar
232.176.452
Motorlu taşıtlar
1.659.499
Demirbaşlar
16.757.247
Özel maliyetler
4.589.087
Diğer maddi varlıklar
553.815
35.910
355.477
5.216.225
83511
245.992
210.016
30.018
(44.153)
(126.975)
(85.291)
-
-
1.943.904
18.592.200
237.348.524
1.616.035
16.917.948
4.799.103
583.833
275.880.817
6.177.149
(256.419)
-
281.801.547
Net defter değeri
151.154.631
149.381.705
31 Mart 2007 tarihi itibariyle amortisman giderlerinin 5.861.059 YTL’si satılan malın maliyetine,
53.239 YTL’si araştırma geliştirme giderlerine, 449.301 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 458.909
YTL’si satış ve pazarlama giderlerine dahil edilmiştir.
24
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 19 - MADDİ VARLIKLAR (Devamı)
Maliyet:
Arsa
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar ve
sabit kıymet avansları
Birikmiş amortisman:
Yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi varlıklar
Net defter değeri
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
31 Mart 2006
1.093.794
2.887.376
37.779.280
331.004.154
3.647.580
19.306.067
7.090.801
880.808
9.530
590.127
6.301
91.853
13.085
3.285
(28.686)
(24.853)
-
1.093.794
2.896.906
37.779.280
331.565.595
3.653.881
19.373.067
7.103.886
884.093
2.763.232
4.404.007
(438.354)
6.728.885
406.453.092
5.118.188
(491.893)
411.079.387
1.776.422
16.905.939
211.414.653
2.271.707
15.895.178
3.708.520
438.809
33.121
328.713
5.507.504
119.285
268.469
216.231
28.199
(19.605)
-)
(17.893)
-
1.809.543
17.234.652
216.902.552
2.390.992
16.145.754
3.924.751
467.008
252.411.228
6.501.522
(37.498)
258.875.252
154.041.864
152.204.135
31 Mart 2006 tarihi itibariyle amortisman giderlerinin 6.161.494 YTL’si satılan malın maliyetine,
25.861 YTL’si araştırma geliştirme giderlerine, 486.419 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 267.499
YTL’si satış ve pazarlama giderlerine dahil edilmiştir.
25
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 20 - MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Maliyet:
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman:
Haklar
Geliştirme giderleri
Bilgisayar programları
Net defter değeri
Maliyet:
Haklar
Geliştirme maliyetleri
Bilgisayar programları
Birikmiş amortisman:
Haklar
Geliştirme giderleri
Bilgisayar programları
Net defter değeri
1 Ocak 2007
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2007
9.211.931
1.303.422
10.274.280
929.294
(475.955)
2.202
9.211.931
1.303.422
10.729.821
20.789.633
929.294
(475.955)
2.202
21.245.174
3.143.942
1.089.659
7.172.934
176.080
10.870
458.408
(184.694)
-
3.320.022
1.100.529
7.446.648
11.406.535
645.358
(184.694)
-
11.867.199
9.383.098
9.377.975
1 Ocak 2006
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Mart 2006
6.069.335
1.086.036
10.518.322
49.954
91.861
(118.212)
-
6.119.289
1.086.036
10.491.971
17.673.693
141.815
(118.212)
-
17.697.296
2.612.053
1.086.036
6.288.718
121.053
318.698
(71.288)
-
2.733.106
1.086.036
6.536.128
9.986.807
439.751
(71.288)
-
10.355.270
7.686.886
7.342.026
DİPNOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 22 - EMEKLİLİK PLANLARI
Dipnot 23 - Borç karşılıkları’nda açıklanan kıdem tazminatı karşılığı dışında yapılmış hiçbir emeklilik
taahhüdü anlaşması yoktur.
26
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı (*)
Personel izin karşılığı(*)
Personel ihbar tazminatı karşılığı (*)
Komisyon giderleri
Enerji giderleri karşılığı
Yakacak yardımı karşılığı
Hasar tazmin giderleri karşılığı
Taşınma maliyetleri karşılığı (*)
Diğer
Uzun vadeli borç karşılıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
(*)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
7.391.000
2.308.000
1.314.000
870.249
524.817
295.188
99.313
492.543
8.439.012
2.160.558
1.400.430
540.121
345.992
74.897
185.150
505.091
13.295.110
13.651.251
8.643.254
8.659.713
8.643.254
8.659.713
Şirket’in Kartal’da faaliyet gösteren Seramik Sağlık Gereçleri tesislerinde 30 Haziran 2007
tarihinde üretime son verilmesi ile ilgili tüm bölüm ve birimlerin kapatılması doğrultusunda
alınan karar uyarınca ayrılan karşılıklardır.
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Mart 2007 tarihi
itibariyle 1.960,69 YTL (31 Aralık 2006: 1.857,44 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
şartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel
yükümlülüğün bugünkü değerinin aktüeryal varsayımlar göz önünde bulundurularak tahminiyle
hesaplanır.
UMS 19, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin
geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüer
öngörüler kullanılmıştır:
27
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 23 - BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
5,71
97
5,71
96
İskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığına ilişkin sirkülasyon oranı (%)
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 1.960,69 YTL (1 Ocak 2006: 1770,62 YTL)
üzerinden hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1 Ocak
Dönem içinde ödenen
Dönem içindeki artış
8.659.713
(1.312.485)
8.687.026
9.148.041
(860.390)
1.640.704
31 Mart
16.034.254
9.928.355
DİPNOT 24 - ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 25 - SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Şirket’in onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi nominal değeri 1 YKr (2006: 1 YKr) olan 5.625.000.000
adet (31 Aralık 2006: 5.625.000.000) hisseden oluşmaktadır. Şirket’in 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006
tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri
Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Eczacıbaşı Yatırım Holding
Ortaklığı A.Ş.
İslam Kalkınma Bankası
Kale Seramik A.Ş.
Halka açık kısım
31 Mart
2007
Ortaklık
Payı
(%)
31 Aralık
2006
Ortaklık
payı
(%)
29.259.257
52
29.259.257
52
6.187.500
11
6.187.500
11
2.812.500
400.604
12.013
17.578.126
5
1
<1
31
2.812.500
400.604
12.013
17.578.126
5
1
<1
31
56.250.000
100
56.250.000
100
28
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 26 - SERMAYE YEDEKLERİ
Tarihi bedelleri ile gösterilmiş kalemlerin düzeltilmiş değerleri ve özsermaye enflasyon düzeltme
farkları 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
Özsermaye
Tarihi
Düzeltilmiş
enflasyon düzeltmesi
31 Mart 2007
Değerler
değerler
farkları
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
31 Aralık 2006
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
56.250.000
1.303.016
30.182.811
113.046.542
16.310.979
60.086.510
56.796.542
15.007.963
29.903.699
87.735.827
189.444.031
101.708.204
Tarihi
Değerler
Düzeltilmiş
değerler
Özsermaye
enflasyon düzeltmesi
farkları
56.250.000
1.303.016
30.182.811
113.046.542
16.310.979
60.086.510
56.796.542
15.007.963
29.903.699
87.735.827
189.444.031
101.708.204
DİPNOT 27 - KAR YEDEKLERİ
Kanuni mali tablolarda yasal yedekler dışında, birikmiş karlar, aşağıda belirtilen yasal yedek şartına
tabi olmak kaydıyla dağıtıma açıktır.
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldüğü şekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluşur. TTK, birinci yasal
yedeğin, toplam yedek Şirket’in ödenmiş sermayesinin %20’sine erişene kadar kanuni kardan %5
oranında ayrılmasını öngörür. İkinci yasal yedek ise, ödenmiş sermayenin %5’ini aşan tüm nakit kar
dağıtımları üzerinden %10 oranında ayrılır, ancak holding şirketleri bu uygulamaya tabi değildir. TTK
hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararları netleştirmek için kullanılabilmekte ve ödenmiş
sermayenin %50’sini aşmadıkça diğer amaçlarla kullanılamamaktadır.
Hisseleri İMKB’de işlem gören şirketler, SPK tarafından getirilen temettü şartlarına aşağıdaki şekilde
tabidir:
Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre
dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte,
“geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl
karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
29
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 27 - KAR YEDEKLERİ (Devamı)
Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca UFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak
hesaplanan 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az
%20’si oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının
alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın %20’sinden aşağı olmamak üzere
bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması
suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
Seri XI No:25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda
özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Hisse Senedi İhraç Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel
Yedekler ve Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon
düzeltmesi farkları” hesabında yer verilir.
Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz
sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye
artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.
Yukarıdaki hususa göre Şirket’in kar dağıtımında baz alınacak özsermaye tablosu 31 Mart 2007 ve 31
Aralık 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Net dönem (zararı)/karı
Geçmiş yıllar zararları
56.250.000
1.303.016
30.182.811
101.708.204
(3.876.390)
(12.820.240)
56.250.000
1.303.016
30.182.811
101.708.204
1.565.283
(14.385.523)
Öz sermaye toplamı
172.747.401
176.623.791
DİPNOT 28 - GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI
1 Ocak 2006 itibariyle bakiye
(6.318.988)
31 Aralık 2005 net dönem karı transferi
(8.066.535)
31 Aralık 2006 itibariyle bakiye
(14.385.523)
1 Ocak 2007 itibariyle bakiye
(14.385.523)
31 Aralık 2006 net dönem karı transferi
1.565.283
31 Mart 2007 itibariyle bakiye
(12.820.240)
30
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU
Aşağıdaki tablo 31 Mart 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı
para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2007
Varlıklar:
Hazır değerler
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Yükümlülükler:
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşılıkları
Net yabancı para pozisyonu
ABD Doları
Orijinal tutar
YTL
EURO
Orijinal tutar
YTL
GBP
Orijinal tutar
YTL
Diğer
YTL
Toplam
YTL
143.268
11.622.420
-
197.724
16.040.102
-
97.035
13.065.292
345.471
178.379
24.017.926
635.079
5.469
4.919.303
-
14.776
13.290.481
-
2.871.197
-
390.879
56.219.706
635.079
11.765.688
16.237.826
13.507.798
24.831.384
4.924.772
13.305.257
2.871.197
57.245.664
11.900.000
3.600.000
1.181.291
424.425
127.065
16.423.190
4.968.360
1.630.300
585.749
175.362
22.450.000
17.000.000
1.070.124
328.938
2.045.674
41.269.835
31.251.104
1.967.209
604.687
3.760.563
671.723
207.184
207.184
1.814.794
559.749
668.214
9.429
89.016
57.693.025
36.219.464
5.421.732
1.750.185
4.693.155
17.232.781
23.782.961
42.894.736
78.853.398
1.126.238
3.042.757
98.445
105.777.561
(5.467.093)
(7.545.135)
(29.386.938)
(54.022.014)
3.798.534
10.262.500
2.772.752
(48.531.897)
31
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 29 - YABANCI PARA POZİSYONU (Devamı)
31 Aralık 2006
Varlıklar:
Hazır değerler
İlişkili taraflardan alacaklar
Ticari alacaklar
Yükümlülükler:
Kısa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Borç karşılıkları
Net yabancı para pozisyonu
ABD Doları
Orijinal tutar
YTL
EURO
Orijinal tutar
YTL
GBP
Orijinal tutar
YTL
Diğer
YTL
Toplam
YTL
130.913
10.537.108
206.618
183.201
14.810.959
345.233
12.304
11.894.883
99
22.781
22.023.376
183
1.557
5.888.238
-
4.292
16.233.283
-
5.073.089
-
210.274
58.140.707
345.416
10.913.057
15.339.393
11.907.286
22.046.340
5.889.795
16.237.575
5.073.089
58.696.397
11.900.000
3.600.000
2.850.675
343.386
195.435
16.726.640
5.060.160
4.006.909
482.663
274.703
22.450.000
17.000.000
610.760
2.162.857
467.442
41.566.175
31.475.500
1.130.822
4.004.530
865.469
426.219
1.448.973
87.101
1.175.043
3.994.674
240.129
98.722
88.688
58.292.815
36.535.660
6.411.496
8.481.867
1.468.989
18.889.496
26.551.075
42.691.059
79.042.496
1.962.293
5.409.846
187.410
111.190.827
(7.976.439)
(11.211.682)
(30.783.773)
(56.996.156)
3.927.502
10.827.729
4.885.679
(52.494.430)
32
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 30 - DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Şirket’in başlıca yatırım harcamaları ile ilgili olarak resmi daireler tarafından verilmesi uygun
görülmüş yatırım teşvik. Bu teşvikler sebebiyle Şirket’in sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:
i)
ithal edilecek makina ve teçhizat ile ilgili olarak % 100 gümrük muafiyeti;
ii)
üretim tesislerinin inşası için yapılan satın almaların ve katlanılan yapım maliyetinin %100,
%60 ve %40’ı nisbetinde yatırım teşviki; ve
iii)
ithal edilecek yatırım malları ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden tedarik edilecek yatırım
malları için KDV muafiyeti, vergi resim ve harç istisnası;
Şirket, cari ve gelecek dönemlerde tahmini olarak 22.615.216 YTL (31 Aralık 2006: 26.289.997 YTL)
yatırım indiriminden faydalanacaktır.
DİPNOT 31 - KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
8.634.500
5.298.082
3.124.958
1.849.392
140.000
8.634.500
5.256.959
3.082.300
1.671.188
140.000
19.046.932
18.784.947
4.022.000
6.244.170
4.022.000
6.134.350
10.266.170
10.156.350
Alınan teminatlar:
Alınan kefaletler
Alınan teminat senetleri
Alınan teminat mektupları
Alınan teminat çekleri
Alınan ipotek
Verilen teminatları
Verilen kefalet borçları
Verilen teminat mektupları
31 Mart 2007 itibariyle Şirket’in çalıştığı bir taşeron firmanın SSK borçları nedeniyle SSK Bilecik
Müdürlüğü tarafından Şirket aleyhine girişilen 765.556 YTL tutarında icra takipleri ve açılan davalar
bulunmaktadır. Söz konusu davalar 31 Mart 2007 tarihi itibariyle devam etmekte olup davaların nihai
sonucu üzerinde belirsizlik olması sebebiyle ilişikteki mali tablolarda herhangi bir karşılık
ayrılmamıştır.
DİPNOT 32 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
33
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
a) Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri
Vitra
Artema
31 Mart 2007
31 Mart 2006
66.235.745
36.560.586
56.087.958
24.068.024
102.796.331
80.155.982
Dışarıdan sağlanan gelirlerin satış yapılan müşterilerin bulunduğu coğrafi bölümlere göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
Dışarıdan sağlanan bölüm gelirleri
Avrupa
Türkiye
Amerika
Asya
Diğer
31 Mart 2007
31 Mart 2006
49.956.592
34.861.274
10.955.068
5.821.152
1.202.245
36.159.924
24.306.208
15.203.459
2.966.237
1.520.154
102.796.331
80.155.982
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Vitra
Artema
256.894.864
76.046.828
262.886.199
76.353.832
Bölüm varlıkları (*)
332.941.692
339.240.031
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen varlıklar
31.003.104
22.218.020
Mali tablolara göre toplam varlıklar
363.944.796
361.458.051
b) Bölüm varlıkları
(*) Bölüm varlıkları genel olarak faaliyetle ilgili varlıklardan oluşmaktadır.
c) Bölüm yükümlülükleri
31 Mart 2007
31 Aralık 2006
Vitra
Artema
28.598.365
23.357.846
30.325.325
23.389.612
Bölüm yükümlülükleri (*)
51.956.211
53.714.937
Bölümlerle ilişkilendirilmeyen yükümlülükler
139.241.184
131.119.323
Mali tablolara göre toplam yükümlülükler
191.197.395
184.834.260
(*)
Bölüm yükümlülükleri genel olarak faaliyetle ilgili yükümlülükleri içermekte, vergi
yükümlülüklerini içermemektedir.
34
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı)
d) 31 Mart 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle bölüm analizleri
31 Mart 2007
Gelirler
Satılan malın maliyeti
Vitra
Artema
Toplam
66.235.745
(43.240.181)
36.560.586
(30.278.092)
102.796.331
(73.518.273)
22.995.564
6.282.494
29.278.058
Bölüm sonucu
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Vitra Seramik Grubu ve Artema Armatür Grubu tek bir Genel
Müdürlük altında yapılandırılmıştır. Buna bağlı olarak 31 Mart 2007 tarihi itibariyle faaliyet giderleri
ve diğer faaliyet gelir/giderleri bölüm sonucuna dahil edilmemektedir.
31 Mart 2006
Gelirler
Satılan malın maliyeti ve faaliyet giderleri
Vitra
Artema
Toplam
56.087.958
(35.884.656)
24.068.024
(20.271.841)
80.155.982
(56.156.497)
20.203.302
3.796.183
23.999.485
Bölüm sonucu
e) Yatırım harcamaları, amortisman gideri, itfa payı ve diğer nakit olmayan giderler
31 Mart 2007
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Bölümlerle
ilişkilendirilmeyen
kısım
4.776.417
4.967.709
3.931.592
1.084.642
2.217.429
481.967
961.448
1.501.888
1.095.491
Toplam
6.822.507
8.687.026
5.509.050
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Vitra Seramik Grubu ve Artema Armatür Grubu tek bir Genel
Müdürlük altında yapılandırılmıştır. Buna bağlı olarak 31 Mart 2007 tarihi itibariyle amortisman ve
itfa payları, kıdem tazminatı karşılık gideri ve faaliyet giderleri içerisinde idari birimlere ait olup
bölümlerle ilişkilendirilemeyen kısımlar oluşmuştur ve bu kısımlar ayrıca gösterilmiştir.
31 Mart 2006
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Yatırım harcamaları
Vitra
Artema
Toplam
5.525.001
1.227.040
5.104.590
1.416.272
413.664
155.413
6.941.273
1.640.704
5.260.003
DİPNOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
35
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
Yoktur.
DİPNOT 35 - DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur (31 Aralık 2006: Yoktur).
DİPNOT 36 - ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31 Mart 2007
31 Mart 2006
63.323.199
69.932.781
29.279
45.157.068
55.969.322
177.689
Brüt satışlar
133.285.259
101.304.079
Eksi: İndirimler
Eksi: İadeler
(30.356.108)
(132.820)
(20.928.790)
(219.307)
Net satışlar
102.796.331
80.155.982
Satışların maliyeti (-)
(73.518.273)
(56.156.497)
29.278.058
23.999.485
31 Mart 2007
31 Mart 2006
(24.365.228)
(7.795.402)
(982.426)
(18.373.619)
(9.158.319)
(272.276)
(33.143.056)
(27.804.214)
Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer satışlar
Brüt esas faaliyet karı
DİPNOT 37 - FAALİYET GİDERLERİ
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri
36
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
Diğer gelirler:
Vadeli satışlardan kaynaklanan vade farkı gelirleri
Hurda satış geliri
Faiz geliri
Sigorta hadiselerinden karlar
Sabit kıymet satış karı
AR-GE teşvik geliri
Diğer
Diğer giderler:
Maddi duran varlık satış zararları
Ödenen tazminatlar
Diğer
31 Mart 2007
31 Mart 2006
698.932
437.672
37.190
15.603
13.374
241.849
789.209
204.476
263.023
48.234
10.759
111.935
99.893
1.444.620
1.527.529
(54.699)
(15.114)
(1.124)
(31.907)
(66.732)
(70.937)
(98.639)
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1.514.667
766.388
1.514.667
766.388
(2.187.144)
(660.051)
(286.946)
(784.685)
(781.785)
(1.612.231)
(417.512)
(429.763)
(3.918.826)
(3.241.291)
(2.404.159)
(2.836.596)
DİPNOT 39 - FİNANSMAN GİDERLERİ - NET
Finansman gelirleri:
Kur farkı gelirleri
Finansman giderleri:
Faiz gideri
Kur farkı giderleri
Vadeli alımlardan kaynaklanan vade farkı giderleri
Diğer
Finansman giderleri - net
37
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 40 - NET PARASAL POZİSYON KAR /ZARARI
Net parasal pozisyon karı/zararı, parasal olmayan bilanço kalemlerinin, özsermayenin ve gelir
tablosunun düzeltme işlemine tabi tutulması sonucunda aktif ve pasif kalemlerinin arasında ortaya
çıkan fark olarak hesaplanmıştır. Ancak 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tabloların enflasyona
göre düzeltilmesine son verildiğinden dolayı (Dipnot 2.2) 1 Ocak 2007 - 31 Mart 2007 dönemi için
parasal pozisyon karı/zararı hesaplanmamıştır.
DİPNOT 41 - VERGİLER
Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520
sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2006 yılı için %20’dir (2006: %20).
Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi
istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde
kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden
hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye
ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 14 uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici
vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar
nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerin mali tablolarını
1 Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Anılan yasa
hükmüne göre enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi son 36 aylık kümülatif enflasyon oranının
(TURKSTAT TEFE artış oranının ) %100’ü ve son 12 aylık enflasyon oranının (TURKSTAT TEFE
artış oranının ) %10’u aşması gerekmektedir. 2006 ve 2007 yılları için söz konusu şartlar sağlanmadığı
için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem
tespit edilirse ödenecek yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir.
38
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 41 - VERGİLER
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup
edilemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan Şirket’e
ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır.
Gayrimenkul, İştirak Hissesi, Rüçhan Hakkı, Kurucu Senedi ve İntifa Senetleri Satış Kazancı İstisnası:
Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin,
rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75’i kurumlar
vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında
tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı
izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir.
Menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralaması ile uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.
Yatırım İndirimi İstisnası
Uzun yıllardır uygulanmakta olan ve en son mükelleflerin belli bir tutarı aşan sabit kıymet alımlarının
%40’ı olarak hesapladıkları yatırım indirimi istisnasına 30/03/2006 tarihli 5479 sayılı yasa ile son
verilmiştir. Ancak, sözkonusu yasa ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69. madde uyarınca
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;
a) 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri
kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 09.04.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla
yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1,2,3,4,5 ve 6’ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları
için belge kapsamında 01.01.2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19’uncu maddesi kapsamında 01.01.2006 tarihinden
önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu
tarihten sonra yapılan yatırımları
nedeniyle, 31.03.2007 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları
yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin
hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. Dolayısı
ile ticari kar/zarar rakamı içinde yer alan yukarıda sayılan nitelikteki kazanç/lar kurumlar vergisi
hesabında dikkate alınmıştır.
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 8,9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. madde hükmünde belirtilen
indirimler de dikkate alınır.
31 Mart 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait gelir tablolarında yer alan vergi
giderleri aşağıda özetlenmiştir:
39
ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK - 31 MART 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak ifade edilmiştir.)
DİPNOT 41 - VERGİLER (Devamı)
-Cari dönem kurumlar vergisi
-Ertelenen vergi geliri
31 Mart 2007
31 Mart 2006
1.019.084
1.583.856
1.019.084
1.583.856
31 Mart 2007
31 Mart 2006
(3.876.390)
5.625.000.000
(0,69)
(3.628.579)
5.625.000.000
(0,06)
DİPNOT 42 - HİSSE BAŞINA KAZANÇ/(ZARAR)
Net dönem zararı
Her biri 1 YKr nominal değerli hisse sayısı
1.000 adet hisse başına kazanç/(zarar) (YKr)
DİPNOT 43 - NAKİT AKIM TABLOSU
31 Mart 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait nakit akım tabloları mali
tablolarla birlikte sunulmuştur.
DİPNOT 44 - MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Yoktur.
............................................
40
Download