T.B.M.M B : 79 5 . 4 . 2005 O : 1 du İlinde, 1986 yılında kanserli hasta

advertisement
T.B.M.M
B : 79
5 . 4 . 2005
O:1
du İlinde, 1986 yılında kanserli hasta sayısı 16 iken, bu sayı 1990 yılında 50,1991 yılında 66,1993
yılında 189,2001 yılında 308 olmuş, 2002 ve 2003 yıllarında 400'ü aşmıştır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Tandoğdu, toparlayabilir misiniz.
Buyurun.
İ. SAMİ TANDOĞDU (Devamla) - Bu sayı, Çernobil nükleer santralının ve diğer etkenlerin
tesiriyle her geçen gün artmaktadır.
Bir tıp doktoru olarak, bir kanser uzmanı olarak, bölgemden bana gelen her 10 hastanın 8'i ya
akciğer kanseri ya mide kanseri. Bunun nedeni olarak, kanser vakalarının artmasının en büyük fak­
törü olarak Çernobil'i görmekteyim. Bu konuyla ilgili Meclis araştırması istedim. Meclis araştırması
daha evvel de yapılmış; fakat, o zamanın koşullarıyla, o zamanın teknolojisiyle yapılan araştırmanın
sağlıklı bir netice vereceğine inanmam mümkün değil. O nedenle, Yüce Meclisten, bu araştırmanın
bir an evvel gündeme getirilerek değerlendirilmesi ve yapılmasını isteyeceğim.
Karadeniz Bölgesindeki halkımızın kanser rahatsızlıklanyla ilgili, yazılı basında günaşırı haber
çıkmaktadır. Karadenizdeki ve ülkemdeki insanların en ufak bir hastalığının, Çernobil olayından ve
ailesel kalıtımdan meydana geldiği endişesi insanlarda psikolojik olarak büyük bunalımlar yarat­
maktadır. Bunları engellemek için, bunları ortadan kaldırmak için de en kısa zamanda bir araştırma
komisyonu kurulması gerektiğine inanıyorum.
Kanser oluşumunu etkileyen diğer faktörlerin oranlarına baktığımızda ise; dengesiz beslenme
yüzde 35, enfeksiyon hastalıkları yüzde 10, alkol yüzde 3, tozlu ve pis çalışma yerleri yüzde 2 yer
tutmaktadır. Gıdaların kirlenmesi, kanseri artıran faktörlerin başında gelmektedir.
Kansersiz bir hayat ve kanserden korunmak mümkündür. Kanserden korunabilmek için vatan­
daşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekir. Bunun için, özellikle 1-7 Nisan Kanser
Haftasında, kitle iletişim araçlarına çok büyük görevler düşmektedir. Halkımızın bilinçlendirilmesi
ve aydınlatılması için eğitim çalışmaları yapılması gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerimle, kansersiz günler, kansersiz gelecekler, sigarasız günler dileğiyle,
hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tandoğdu.
Gündemdışı üçüncü söz, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları hakkında söz isteyen, Tokat Mil­
letvekili Resul Tosun'a aittir.
Buyurun Sayın Tosun. (AK Parti sıralarından alkışlar)
3.- Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarındaki eksiklikler ve
yanlışlıklar nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması ve Adalet Bakanı Cemil
Çiçek'in cevabı
RESUL TOSUN (Tokat) - Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Sami Beyin özellikle kanser konusundaki ve
kanserin en önemli unsurlarından biri olan sigara konusundaki hassasiyetine yürekten katıldığımı
ve Meclisteki uygulamalar konusundaki temennisinin de bir an önce gerçekleşmesini ben de şiddet­
le arzuluyorum; özellikle Kabahatler Yasası çıktıktan sonra, artık, önceki yasanın uygulanamadığı
gerekçesinin de kalktığını düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar, demokrasiler, anayasaların ve yasalann hâkim olduğu, her şeyin yasal bir
çerçeve içerisinde cereyan ettiği sistemlerdir. Ülkemizde de Anayasamız ve yasalarımız vardır.
Anayasa ve yasalar herkesi bağlayıcıdır, yürürlükte olduğu sürece. Beğensek de beğenmesek de, ek­
siklikleri bulunsa da, yürürlükte olduğu sürece, Anayasanın da, yasalann da hepimizi bağladığının
altını çizerek sözlerime başlamak istiyorum.
-25-
Download