Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. 30.06.2017 Raporu

advertisement
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA
HESAP DÖNEMİNE AİT
FİNANSAL TABLOLAR VE
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN
SINIRLI DENETİM RAPORU
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Giriş
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2017 tarihli ilişikteki finansal durum
tablosunun ve aynı tarihte sona eren altı aylık dönemine ait ilgili kar veya zarar tablosunun, diğer
kapsamlı gelir tablosunun, özkaynaklar değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun sınırlı denetimini
yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe
Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na ("TMS 34") uygun olarak
hazırlanmasından ve sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime
dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal
Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı
denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur.
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun
olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin
kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi,
denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine
ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle TMS 34 "Ara
Dönem Finansal Raporlama" Standardı'na uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
Diğer Husus
Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30
Haziran 2016 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimi başka bir
bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 31 Aralık 2016
tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 13 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporunda olumlu görüş
bildirmiş, 30 Haziran 2016 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak da 15 Ağustos 2016 tarihli sınırlı
bağımsız denetim raporunda Şirket’in 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ara dönem finansal
bilgilerinin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmalarına
sebep olacak herhangi bir hususun dikkatlerini çekmediğini bildirmiştir.
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Menduh Atan, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 14 Ağustos 2017
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
İÇİNDEKİLER
SAYFA
FİNANSAL DURUM TABLOSU ................................................................................................
1
KAR VEYA ZARAR TABLOSU ................................................................................................
2
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ...................................................................................
3
ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU ..................................................................................
4
NAKİT AKIŞ TABLOSU .............................................................................................................
5
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ..................................................6
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .............................................6
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR ................................................................................6
B. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ......................................................13
C. ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI ...........19
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA .....................................................................................20
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ..........................................................................................20
5.
FİNANSAL YATIRIMLAR .....................................................................................................20
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ..........................................................................................21
7.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ...........................................................................................21
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR ..............................................................................................21
9.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .........................................................................22
10.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE BORÇLAR ..................................................23
11.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR .........................................................................23
12.
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER ................................................................................................24
13.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ ......................................25
14.
HASILAT ..................................................................................................................................26
15.
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER .....................................................................................26
16.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER ...............................................27
17.
FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERLERİ ......................................................................27
18.
GELİR VERGİLERİ .................................................................................................................28
19.
PAY BAŞINA KAZANÇ..........................................................................................................30
20.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ......................................................................................30
21.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ .....31
22.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI) ........................33
23.
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .......................................................34
24.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ......................................................35
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
7
8
9
80.169
80
1.422
78.667
88.385
80
1.463
86.842
3.613.053
3.404.044
344.023
46.395
46.395
174.759
143.038
31.721
29.317
93.552
312.970
9.997
9.997
69.217
57.019
12.198
73.472
160.284
93.552
160.284
301.971
301.971
289.164
289.164
11
301.971
289.164
13
2.967.059
5.000.000
2.801.910
4.000.000
(88.679)
(88.679)
15.089
(1.124.500)
(834.851)
(88.679)
(88.679)
15.089
(426.975)
(697.525)
3.613.053
3.404.044
6
7
20
11
11
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Aktüeryal kazanç ve kayıplar
Kardan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları/ (zararları)
Net dönem karı/ (zararı)
TOPLAM KAYNAKLAR
31 Aralık 2016
18
12
TOPLAM VARLIKLAR
Uzun vadeli yükümlülükler
Karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
30 Haziran 2017
3.315.659
2.945.992
98.738
181.225
81.104
100.121
1.316
1.316
54.577
33.811
7
KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
3.532.884
3.152.960
99.615
143.406
114.747
28.659
72.602
64.301
4
5
6
20
Duran varlıklar
Diğer alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Sınırlı Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmemiş
Geçmiş
1 Ocak
1 Nisan
1 Ocak30 Haziran
30 Haziran
30 Haziran
2017
2017
2016
Dipnot
Referansları
Sınırlı
Bağımsız
Denetimden
Geçmemiş
1 Nisan30 Haziran
2016
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14
Satışların maliyeti (-)
BRÜT KAR
428.597
230.260
862.284
445.389
428.597
230.260
862.284
445.389
Pazarlama giderleri (-)
15
(35.541)
(18.670)
(32.297)
(8.143)
Genel yönetim giderleri (-)
15
(1.383.984)
(800.118)
(1.223.881)
(685.151)
-
-
46
-
16
(22.154)
(9.900)
(1.213)
(958)
ESAS FAALİYET ZARARI
(1.013.082)
(598.428)
(395.061)
(248.863)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET ZARARI
(1.013.082)
(598.428)
(395.061)
(248.863)
186.906
(8.675)
105.457
(4.338)
215.789
-
103.227
-
(834.851)
(497.309)
(179.272)
(145.636)
-
-
-
-
(834.851)
(497.309)
(179.272)
(145.636)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
17
17
VERGİ ÖNCESİ ZARAR
VERGİ GELİRİ/(GİDERİ)
DÖNEM ZARARI
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
2
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
DÖNEM KARI/ (ZARARI)
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Sınırlı
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden
Geçmiş
Geçmemiş
Geçmiş
Geçmemiş
1 Ocak1 Nisan1 Ocak1 Nisan30 Haziran
30 Haziran 30 Haziran
30 Haziran
2017
2017
2016
2016
(834.851)
(497.309)
(179.272)
(145.636)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:
Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacaklar
Aktüeryal kazanç ve kayıplar
-
-
-
-
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ
SONRASI)
-
-
-
-
(834.851)
(497.309)
(179.272)
(145.636)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
3
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Kar veya zararda
yeniden
sınıflandırlmayacak
birikmiş diğer
kapsamlı gelirler
Birikmiş karlar
Ödenmiş
sermaye
Aktüeryal kazanç
ve kayıplar
Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler
Geçmiş yıllar
kar/ zararları
Net
dönem
karı/(zararı)
Özkaynaklar
4.000.000
13.098
15.089
(303.339)
(123.636)
3.601.212
-
-
-
(123.636)
-
123.636
(179.272)
(179.272)
30 Haziran 2016 itibarıyla bakiyeler
4.000.000
13.098
15.089
(426.975)
(179.272)
3.421.940
1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler
4.000.000
(88.679)
15.089
(426.975)
(697.525)
2.801.910
Sermaye artırımı
Transferler
1.000.000
-
-
-
(697.525)
697.525
1.000.000
-
-
-
-
-
(834.851)
(834.851)
5.000.000
(88.679)
15.089
(1.124.500)
(834.851)
2.967.059
1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler
Transferler
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
Toplam kapsamlı gelir/(gider)
30 Haziran 2017 itibarıyla bakiyeler
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
4
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A-İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları:
Dönem karı/zararı
Dönem karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler:
Amortisman ve İtfa Giderleri
Kıdem ve izin karşılıkları
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışlarına ilişkin düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklardaki değişim
8-9
11
17
Ticari borçlardaki değişim
Diğer alcaklardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim
Peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki
değişim
Vergi ödemeleri
Bloke mevduattaki değişim
B-Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları:
Sermaye artışı
Maddi olmayan duran varlık alımı
13
9
Sınırlı Bağımsız
Denetimden Geçmiş
1 Ocak1 Ocak30 Haziran
30 Haziran
2017
2016
(834.851)
(179.272)
(230.909)
8.216
(53.925)
(184.323)
(149.193)
12.327
54.269
(20.364)
(877)
93.102
37.819
(195.425)
113.316
(20.260)
36.398
1.316
105.542
(30.490)
102.900
(631)
(6.184)
(9.266)
(44.155)
(18.025)
4.697
21.001
25.756
-
1.000.000
1.000.000
-
(42.405)
(42.405)
184.323
184.323
195.425
195.425
C-Finansman faaliyetlerinden nakit akışları:
Alınan faiz
16-17
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4
211.665
2.940.149
(62.129)
3.631.273
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
4
3.151.814
3.569.144
Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (“Şirket”) faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyleri müşterilerle portföy
yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmektir. Şirket 31 Ekim 2001 tarihinde
kurulmuştur. Şirket, ayrıca portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında yerli ve yabancı fonları, yatırım
ortaklıkları ile yerli ve yabancı tüzel kişilerin portföylerini de mevzuat hükümleri çerçevesinde
yönetebilir (Dipnot 24).
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla personel sayısı 9 kişidir (31 Aralık 2016: 9 kişi).
Şirket, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin tam kontrolündedir.
Şirket, Türkiye’de kayıtlı olup aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir: Yeşilce Mah. Eski
Büyükdere Cad. No:65 Kat:1 Kâğıthane, İstanbul
Finansal tabloların onaylanması:
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloları 14 Ağustos 2017
tarihinde yönetim tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kuruluşlar, yasal
finansal tabloları yayımlanmasından sonra değiştirme hakkına sahiptir.
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR
a.
TMS’ye Uygunluk Beyanı
İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine
istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS”) esas
alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, bazı finansal araçların yeniden değerlemesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe
uygun değeri esas alınmaktadır.
Şirket’in 30 Haziran 2017’da sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal tabloları TMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” uyarınca hazırlanmıştır. Ara dönem finansal tablolar yıllık finansal
tablolarda yer alması gereken tüm bilgileri ve açıklamaları içermez ve Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi
itibarıyla hazırlanan yıllık finansal tabloları ile birlikte okunması gerekir.
6
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
b.
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, geçerli para
birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
c.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve
Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
d.
Konsolidasyon esasları
Şirket’in konsolide ettiği finansal varlığı bulunmamaktadır.
e.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları
önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve
önemli farklılıklar açıklanır. Cari dönemde Şirket ayrıca SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli açıklanan
formatına uyum sağlamak amacıyla önceki dönem finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıştır.
Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aşağıda açıklanmıştır:
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolardan bilanço bir önceki dönem olan 31
Aralık 2016 tarihli finansal bilgiler ile karşılaştırılmalı, diğer finansal tablolar 30 Haziran 2016 tarihli
finansal tablolar ile karşılaştırmalı sunulmuştur.
f.
Netleştirme/mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
7
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
g.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları
(i) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(ii) 2016 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar,
mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)
Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması 1
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 1
TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve
TMS 40 (Değişiklikler)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)
Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi 1
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TFRS 1 2
TMS 1 (Değişiklikler)
Açıklama Hükümleri 2
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler
TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2
TMS 27 (Değişiklikler)
Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi 2
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler)
Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık
Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları 2
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28
(Değişiklikler)
Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının
Uygulanması 2
TFRS 14
Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları 2
1
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
2
1 Ocak 2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
8
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
g.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)
TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
(Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler
Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması
altında, ilk muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre
ölçülmesine imkan sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu
standartta ayrıca ‘taşıyıcı bitki’ tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden
fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma
olasılığının çok düşük olduğu yaşayan bir bitki olarak tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı
bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının kapsamında olduğu da belirtilmektedir.
TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS
40 standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
TFRS 11 ve TFRS
Muhasebeleştirilmesi
1
(Değişiklikler)
Müşterek
Faaliyetlerde
Edinilen
Payların
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:

TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan
işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve

TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri
açıklamasını öngörür.
TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 1: Bu değişiklik işletmenin TMS’yi ilk defa uygulaması durumunda TMS’lerin hangi
versiyonlarının kullanılacağı konusuna açıklık getirir.
TMS 1 (Değişiklikler) Açıklama Hükümleri
Bu değişiklikler; finansal tablo hazırlayıcılarının finansal raporlarını sunmalarına ilişkin olarak
farkında olunan zorunluluk alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir.
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 5: Satış amaçlı elde tutulan bir duran varlığın ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan duran
varlığa sınıflandığı ya da tam tersinin olduğu durumlara ve bir varlığın ortaklara dağıtım amacıyla
elde tutulan olarak sınıflandırılmasına son verildiği durumlara ilişkin ilave açıklamalar getirmektedir.
9
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
g.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)
TFRS 7: Bir hizmet sözleşmesinin devredilen bir varlığın devamı olup olmadığı ve ara dönem
finansal tablo açıklamalarındaki mahsuplaştırma işlemi konusuna netlik getirmek amacıyla ilave bilgi
verir.
TMS 34: Bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanmasına açıklık
getirmektedir.
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler TMS 19 standardının da ilgili yerlerinde
değişikliklere yol açmıştır.
TMS 27 (Değişiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi
Bu değişiklik işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğine izin vermektedir.
TFRS 10 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırımcı ile İştirak veya İş Ortaklığı Arasındaki Varlık
Satışları veya Ayni Sermaye Katkıları
Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasındaki varlık satışları veya ayni sermaye
katkılarından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından
muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Değişiklikler) Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon İstisnalarının
Uygulanması
Bu değişiklik, yatırım işletmelerinin konsolidasyon istisnasını uygulamaları sırasında ortaya çıkan
sorunlara aşağıdaki şekilde açıklık getirir:

Ara şirket için konsolide finansal tablo hazırlanmasına ilişkin istisnai durum, bir yatırım
işletmesinin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden değerlediği hallerde dahi,
yatırım işletmesinin bağlı ortaklığı olan ana şirket için geçerlidir.

Ana şirketin yatırım faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bağlı ortaklığın yatırım işletmesi
olması halinde, bu bağlı ortaklık konsolidasyona dahil edilmemelidir.

Bir iştirakin ya da iş ortaklığının özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirildiği hallerde, yatırım
işletmesinde yatırım işletmesi amacı gütmeyen bir yatırımcı iştirakteki ya da iş ortaklığındaki
payları için uyguladığı gerçeğe uygun değer ölçümünü kullanmaya devam edebilir.

Tüm iştiraklerini gerçeğe uygun değerden ölçen bir yatırım işletmesi, yatırım işletmelerine ilişkin
olarak TFRS 12 standardında belirtilen açıklamaları sunar.
10
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
g.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
TFRS 14 Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları standardı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarını ilk defa uygulayacak bir işletmenin, belirli değişiklikler dahilinde, ‘düzenlemeye dayalı
erteleme hesaplarını’ hem TFRS’lere göre hazırlayacağı ilk finansal tablolarında hem de sonraki
dönem finansal tablolarında önceki dönemde uyguladığı genel kabul görmüş muhasebe standartlarına
göre muhasebeleştirmeye devam etmesine izin verilir.
TFRS 14, TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
(iii) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:
TFRS 9
Finansal Araçlar 1
TFRS 15
Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1
1
1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
TFRS 9 Finansal Araçlar
Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK”) tarafından 2010’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların
sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 2011’de değişiklik yapılan
TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili
değişiklikleri içermektedir.
KGK tarafından Ocak 2017’de yayımlanan TFRS 9 standardının revize edilmiş versiyonu a) finansal
varlıkların değer düşüklüğü gereksinimleri ve b) "gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelir
tablosuna yansıtılan finansal yükümlülükler" ile yayımlanan sınıflama ve ölçüm gereksinimlerine
getirilen sınırlı değişlikleri içerir.
TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinde uygulanır. İlk
uygulama tarihi 1 Şubat 2015 tarihinden önce olmak şartıyla, erken uygulamaya izin verilmektedir.
11
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
A. SUNUMA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR (Devamı)
g.
Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları (Devamı)
TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat
TFRS 15 standardındaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır.
Modeldeki beş aşama aşağıdaki gibidir:

Müşteri sözleşmelerinin tespit edilmesi

Satış sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi

İşlem fiyatının belirlenmesi

Sözleşmelerdeki işlem fiyatını performans yükümlüklerine dağıtılması

Şirket performans yükümlülüklerini yerine getirdiğinde gelir kaydedilmesi
Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.
h.
Muhasebe Politikalarında Değişiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe
politikalarında önemli bir değişiklik olmamıştır.
i.
Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak
uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir.
12
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
a. Ücret komisyon ve faiz gelir / giderleri
(i) Ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri
Alınan ücret ve komisyonlar portföy yönetim hizmetleri sonucunda elde edilen komisyon
gelirlerinden oluşmaktadır. Tüm ücret ve komisyonlar tahakkuk ettikleri zaman kar veya zarar
tablosuna yansıtılmaktadır.
(ii) Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre
muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri,
iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlenmelerini ve vadeli mevduatlardan alınan
faizleri kapsar.
b. Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi
için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır.
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş
amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden
değerlenmiştir.
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer
düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Kullanılan yıllık amortisman oranları ve ilgili
faydalı ömürler aşağıdaki gibidir:
Mobilya ve demirbaşlar 3-5 yıl
Özel maliyetler
5 yıl
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi
duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve lüzumlu
hallerde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine
eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 8).
13
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
c. Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli
üzerinden yapılmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan
tutarları üzerinden değerlenmiştir.
Maddi olmayan varlıklar yazılım giderlerinden oluşmakta ve 3-5 yılda itfa edilmektedir. Bilgisayar
yazılımlarını geliştirmek amacıyla yapılan harcamalar gider olarak finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Bununla birlikte mevcut bilgisayar programlarının süre ve faydasını artıracak olan harcamalar
yazılımların maliyetine eklenmek suretiyle aktifleştirilmektedir.
Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri
kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 9).
d. Borçlanma maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir.
e. Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe
uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile
alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden
muhasebeleştirilir.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı
koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar,
işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak
sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk
kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili
olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya
uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit
toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
14
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
e.
Finansal araçlar (devamı)
Etkin faiz yöntemi (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal
varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde
tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği
zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır (Dipnot 5).
Bu grupta yer alan hisse senetlerine ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu
durumlarda gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme
planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak
sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet
bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi
kullanılmak suretiyle hesaplanır.
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla vadeye kadar elde tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile
bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun
değerleriyle gösterilir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak
hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun
değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde
muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya
da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam
kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlığı bulunmamaktadır.
Geri alım ve satım sözleşmeleri
Geri almak kaydıyla satılan menkul kıymetler (“repo”) finansal tablolara yansıtılır ve karşı tarafa olan
yükümlülük müşterilere borçlar hesabına kaydedilir. Geri satmak kaydıyla alınan menkul kıymetler
(“ters repo”), satış ve geri alış fiyatı arasındaki farkın iç iskonto oranı yöntemine göre döneme isabet
eden kısmının ters repoların maliyetine eklenmesi suretiyle nakit ve nakit benzerleri hesabına ters
repo işlemlerinden alacakları olarak kaydedilir.
15
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
2.
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
e.
Finansal araçlar (devamı)
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile maliyetin
altına inmesi objektif bir değer düşüklüğü göstergesi sayılır.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan
bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen
tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek
hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki
dönemlerde iptal edilemez.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür.
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir.
Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana
gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
16
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
e.
Finansal araçlar (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Satılmaya hazır özkaynak araçları için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen
değer düşüklüğü zararı, kar/zarar içinde iptal edilmez. Değer düşüklüğü zararı sonucunda oluşan
gerçeğe uygun değer artışı, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve yatırımlara ilişkin
yeniden değerleme karşılığı başlığı altında toplanır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri için değer
düşüklüğü zararı, yatırımın gerçeğe uygun değerindeki artışın değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilmesinin söz konusu olması
durumlarda, sonraki dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir.
f.
Pay başına kazanç
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse”
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, pay başına kazanç hesaplamalarında,
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama
hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak
bulunmuştur (Dipnot 19).
g. Raporlama döneminden sonraki olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Şirket, bilanço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 23).
h. Karşılıklar, koşullu yükümlülükler ve varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak,
bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir
şekilde tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için
gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri,
ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
(Dipnot 10).
17
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.
B.
i.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
Kiralama işlemleri
Şirket’in finansal kiralama işlemleri bulunmamaktadır. Faaliyet kiralaması ile ilgili işlemler ilgili
sözleşme hükümleri doğrultusunda ve tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
j.
İlişkili taraflar
Bu finansal tablolar açısından Şirket’in ortakları ve Şirket ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan grup
şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler “ilgili taraflar” olarak tanımlanmaktadır
(Dipnot 20).
k. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Kurumlar vergisi
Kurumlar vergisi Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanmakta olup, bu vergi dışındaki vergi
giderleri faaliyet giderleri içerisinde muhasebeleştirilmektedir (Dipnot 18).
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer
alan kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş
vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibarıyla geçerli bulunan
vergi oranları kullanılır.
Önemli geçici farklar, kıdem tazminatı karşılığından ve duran varlıkların raporlanan değeriyle vergi
matrahı arasındaki farktan doğmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır (Dipnot 18).
l.
Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatları
Şirket, kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülüklerini “Çalışanlara Sağlanan Faydalara
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 19”) hükümlerine göre muhasebeleştirmekte ve
bilançoda “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar” hesabında sınıflandırmaktadır.
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunlarına göre, emeklilik veya istifa nedeniyle ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işine son verilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, bu kanun kapsamında oluşması muhtemel
yükümlülüğün, belirli aktüeryal tahminler kullanılarak bugünkü değeri üzerinden hesaplanmakta ve
finansal tablolara yansıtılmaktadır Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılmaktadır. (Dipnot 11).
18
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
2.
B.
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ (Devamı)
m. Nakit akış tablosu
Nakit akım tablolarının düzenlenmesi amacıyla, Şirket nakit ve nakit benzeri değerler olarak kasa ve
bankalardan alacakları dikkate almıştır (Dipnot 4).
n. Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği
dönemde kaydedilir. Sermaye artırımına ilişkin katlanılan vazgeçilmez ve kaçınılmaz doğrudan
masraflar toplam ödenmiş sermaye içerisinde sınıflandırılmaktadır.
o. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (“VİOB”) İşlemleri
VİOB piyasasında işlem yapmak için verilen nakit teminatlar diğer hazır değerler, dönem içinde
yapılan işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar ise esas diğer faaliyet gelirleri/(giderleri) içerisinde
sınıflandırılmaktadır. Açık olan işlemlerin piyasa fiyatları üzerinden değerlenmesi sonucunda kar
veya zarar tablosuna yansıyan değerleme farkları, ödenen komisyonlar ve kalan teminat tutarının
nemalandırması sonucu oluşan faiz gelirleri netleştirilerek ticari alacaklar içerisinde gösterilmektedir.
p. Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına dair
göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine koyma değerinden
büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım
değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin
toplamının bugünkü değeridir.
C. ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI
Şirket bir sonraki mali yıla ilişkin olarak, raporda açıklanan varlık ve yükümlülükleri etkileyecek
tahmin ve varsayımları yapmaktadır. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. İçinde
bulunulan şartlar altında gerçekleşmesi beklenen olaylar da dahil olmak üzere söz konusu tahmin ve
kararlar, Yönetim’in deneyimine ve diğer etkenlere dayanmaktadır. Yönetim, aynı zamanda
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da
almaktadır. Finansal tablolardaki miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla
taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme gerektirebilecek tahminler aşağıdakileri
kapsamaktadır:
Ertelenmiş vergi varlığının kayıt altına alınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi
yararının muhtemel olduğu derecede kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir karlar ve
gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, Şirket tarafından hazırlanan orta vadeli iş planı ve
bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, Şirket’in koşullar dahilinde makul sayılan
beklentilerini baz alır (Dipnot 18).
19
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
3.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket, faaliyet bölümlerini Yönetim Kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararların alınmasında
etkili olan raporlara dayanarak belirlemiştir. Şirket’in ana faaliyet konusu portföy yönetimi hizmetleri
sunmak ve hizmet sunduğu bölge Türkiye olduğundan 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla sona eren
dönemde finansal tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. Şirket’in mevcut faaliyetlerine
ilişkin Karar Almaya Yetkili Mercii’ne sunduğu faaliyet raporu ile TMS’ye göre hazırlanan finansal
tablolar uyumlu olduğundan ayrıca bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
Bankalar
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduat
Ters repo alacakları
6.814
3.146.146
-
8.149
2.605.771
332.072
Toplam
3.152.960
2.945.992
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının tümü TL cinsinden olup faiz oranları
%14,5’dir. (31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının tümü TL cinsinden olup faiz
oranları %11’dir.).
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla ters repoların vadesi bir haftadan kısa olup ağırlıklı ortalama faiz
%7,95’dir.
Şirket’in 30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla nakit akış tablolarında nakit ve nakit
benzeri değerler, nakit ve nakit benzerlerinden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
30 Haziran 2017
3.152.960
(1.146)
3.151.814
Bankalar
Reeskont (-)
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
5.
31 Aralık 2016
2.945.992
(5.843)
2.940.149
FİNANSAL YATIRIMLAR
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet tahvili ve hazine bonosu
Toplam
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
99.615
99.615
98.738
98.738
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 99.615 TL (31 Aralık 2016: 98.738 TL) tutarındaki
100.000 TL (31 Aralık 2016: 100.000 TL) nominal değerli menkul kıymetleri teminat olarak
verilmiştir.
20
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
6.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
114.747
28.659
143.406
81.104
100.121
181.225
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
46.395
46.395
9.997
9.997
Kısa vadeli ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 20)
Diğer ticari alacaklar
Kısa vadeli ticari borçlar
Diğer ticari borçlar
7.
DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
-
1.316
1.316
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
80
80
80
80
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
143.038
30.505
1.216
174.759
57.019
11.667
531
69.217
Kısa vadeli diğer alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Kısa vadeli diğer borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
Ödenecek vergiler
Diğer kısa vadeli borçlar
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar
Net defter değeri
1 Ocak 2017
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2017
220.452
220.452
1
1
-
220.453
220.453
(218.989)
(218.989)
1.463
(42)
(42)
-
(219.031)
(219.031)
1.422
21
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
8.
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2016
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2016
220.453
84.787
305.240
-
-
220.453
84.787
305.240
Birikmiş amortisman
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
(218.840)
(84.787)
(308)
-
-
(219.148)
(84.787)
Net defter değeri
(303.627)
1.613
(308)
-
-
(303.935)
1.305
1 Ocak 2017
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2017
178.715
42.405
221.120
-
-
178.715
42.405
221.120
(134.278)
(134.278)
86.842
(8.175)
(8.175)
-
(142.453)
(142.453)
78.667
1 Ocak 2016
İlaveler
Çıkışlar
30 Haziran 2016
146.865
31.860
178.725
42.405
42.405
31.860
(31.860)
-
178.725
42.405
221.130
(109.785)
(109.785)
68.940
(12.019)
(12.019)
-
(121.804)
(121.804)
99.326
Maliyet
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
9.
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maliyet
Bilgisayar programları
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş itfa payı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
Maliyet
Bilgisayar programları
Yapılmakta olan yatırımlar
Birikmiş itfa payı
Bilgisayar programları
Net defter değeri
22
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
10.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE BORÇLAR
Takasbank’da emanette bulunan menkul kıymetler
30 Haziran 2017 itibarıyla Takasbank’ta emanette tutulan Şirket portföyündeki menkul kıymetlerin
nominal tutarı 100.000 TL’dir (31 Aralık 2016: 100.000 TL).
11.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Ödenecek ücretler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek SGK kesintileri
30 Haziran 2017
280
29.037
29.317
31 Aralık 2016
167
30.237
43.068
73.472
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
93.552
93.552
160.284
160.284
1 Ocak30 Haziran 2017
160.284
(66.732)
93.552
1 Ocak30 Haziran 2016
144.040
5.295
149.335
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
301.971
301.971
289.164
289.164
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin karşılıklar
Personel izin karşılığı
İzin karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Dönem içindeki artış/(azalış)
Dönem sonu bakiyesi
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde
iş sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü
vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih,
2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60. maddesi hükmü gereğince
kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme
yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili
kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
23
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
11.
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 30 Haziran 2017 tarihi
itibarıyla 4.426,16 TL (31 Aralık 2016: 4.297,21TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı
karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük
tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 (“Çalışanlara
Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür.
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek
oranı gösterir. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan 4.426,16 TL (1 Ocak 2016: 4.092,53 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Dönem sonu bakiyesi
12.
1 Ocak30 Haziran 2017
1 Ocak30 Haziran 2016
289.164
4.132
8.675
301.971
145.983
48.974
194.957
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
64.301
64.301
33.811
33.811
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Peşin ödenmiş giderler
Dönen varlıklar
Peşin ödenen giderler
24
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
13.
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Global Menkul Değerler A.Ş.(*)
Toplam ödenmiş sermaye
30 Haziran
2017
Ortaklık
payı (%)
31 Aralık
2016
Ortaklık
Payı (%)
5.000.000
5.000.000
100,00
100,00
4.000.000
4.000.000
100,00
100,00
(*) Eczacıbaşı Yatırım Menkul Değerler 31 Mayıs 2015 tarihinde Global Menkul Değerler A.Ş.
tarafından satın alınmış ve bahsi geçen iki şirket 11 Eylül 2015 tarihinde Global Menkul Değerler
A.Ş. adı altında birleşmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-(onbeşmilyon) TL olup, her biri 1- TL (bir)itibari değerde
15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ödenmiş sermayesi 5.000.000 TL (31 Aralık 2016: 4.000.000 TL)
olup her biri 1 TL nominal değerli 5.000.000 adet (31 Aralık 2016: 4.000.000 adet) hisseye
bölünmüştür.
Şirket 31 Ocak 2017 tarihli yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımına gitmiş ve sermayesi
4.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Sermaye artış bedeli 30 Haziran 2017 tarihi
itibarıyla tahsil edilmiştir.
Sermaye düzeltme farkları ödenmiş sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona
göre düzeltilmiş toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade
eder.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 15.089 TL kardan ayrılan kısıtlanmış yedeği bulunmaktadır
(31 Aralık 2016: 15.089 TL).
Kar Dağıtımına Konu Edilebilecek Kaynaklar:
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle, kar
dağıtımına konu edilebilecek kaynağı bulunmamaktadır.
Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar
25
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
(88.679)
(88.679)
(88.679)
(88.679)
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
14.
HASILAT
Şirket’in esas faaliyet gelirleri portföy yönetimi hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
1 Ocak30 Haziran
2016
1 Nisan30 Haziran
2016
-
-
348.548
209.420
275.493
153.554
326.568
165.930
149.246
3.858
428.597
76.257
449
230.260
135.460
67.499
878.075
68.455
3.000
446.805
428.597
230.260
(15.791)
862.284
(1.416)
445.389
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
(968.952)
(85.355)
(154.493)
(8.217)
(166.967)
(1.383.984)
(582.014)
(39.495)
(77.876)
(6.163)
(94.570)
(800.118)
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
(22.160)
(8.779)
(4.602)
(35.541)
(11.979)
(4.389)
(2.302)
(18.670)
Hizmet gelirleri
Yatırım ortaklıkları portföy yönetim ücreti
Yönetilen Global MD Portföy fonları
portföy yönetim ücreti
Yönetilen Aegon Emeklilik yatırım fonları
portföy yönetim ücreti
Bireysel portföy yönetim gelirleri
Diğer
Komisyon giderleri (-)
15.
NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Ofis kira ve aidat giderleri
Ulaşım giderleri
Amortisman ve itfa payı giderleri
Diğer
Pazarlama giderleri
Komisyon giderleri
Üyelik aidatı ve ücretleri
Diğer
26
1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran
2016
2016
(758.580)
(84.822)
(12.474)
(12.327)
(355.678)
(1.223.881)
(424.177)
(35.848)
(6.190)
(6.178)
(212.758)
(685.151)
1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran
2016
2016
(28.464)
(3.833)
(32.297)
(4.310)
(3.833)
(8.143)
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
16.
ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/GİDERLER
Esas faaliyetlerden diğer giderler
Komisyon giderleri
Reeskont giderleri
Diğer
17.
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
(10.363)
(1.706)
(10.085)
(22.154)
(9.649)
(251)
(9.900)
1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran
2016
2016
(1.213)
(1.213)
(958)
(958)
FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERLERİ
1 Ocak30 Haziran
2017
Finansman Gelirleri
Faiz gelirleri
Reeskont
184.323
2.583
186.906
1 Ocak30 Haziran
2017
Finansman Giderleri
Kıdem tazminatı faiz gideri
(8.675)
(8.675)
27
1 Nisan1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran
2017
2016
2016
102.874
2.583
105.457
189.160
26.629
215.789
76.598
26.629
103.227
1 Nisan1 Ocak1 Nisan30 Haziran 30 Haziran 30 Haziran
2017
2016
2016
(4.338)
(4.338)
-
-
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
GELİR VERGİLERİ
30 Haziran 2017 ve 30 Haziran 2016 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait kar veya zarar
tablosunda vergi gelirleri/(giderleri) bulunmamaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere,
21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2009 yılı için 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren %20’dir. Kurumlar
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin
indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile
Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye
ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Kurumlar üçer aylık mali kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen
ikinci ayın 14’üncü gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen
geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak
kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalması durumunda bu
tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75’i,
Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle
özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Peşin Ödenen Vergiler
28
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
72.602
72.602
54.577
54.577
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
18.
GELİR VERGİLERİ (Devam)
Muhasebeleştirilmemiş Ertelenmiş vergiler
Şirket ertelenmiş gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebliğ ve Vergi Usul
Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate
alarak hesaplamaktadır.
İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran %20 (31 Aralık 2016: %20)’dir.
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi
varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki
gibidir:
Ertelenmiş vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
Toplam
geçici farklar
30 Haziran
2017
31 Aralık
2016
30 Haziran
2017
31 Aralık
2016
301.971
93.552
1.481.977
1.877.500
289.164
160.284
689.038
1.138.486
60.394
18.710
296.395
375.499
57.833
32.057
137.808
227.698
-
-
-
-
1.877.500
-
1.138.486
-
375.499
(375.499)
-
227.698
(227.698)
-
Ertelenmiş vergi varlıkları
Kıdem tazminatı karşılığı
Personel izin karşılığı
Kullanılmamış mali zarar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Toplam
Değer düşüklüğü karşılığı
Net ertelenmiş vergi varlığı
Şirket hesaplanan ertelenmiş vergi aktifinin öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşebilirliğinin kesin
olmaması nedeniyle, ertelenmiş vergi varlığının tamamı için ilişikteki finansal tablolarda karşılık
ayrılmıştır.
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla mali zararların dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017
2012
2017
31 Aralık 2016
2012
29
İndirilebilir
mali zararlar
689.038
792.939
1.481.977
Son indirim
Tarihi
31 Aralık 2017
31 Aralık 2022
İndirilebilir
mali zararlar
689.038
689.038
Son indirim
Tarihi
31 Aralık 2017
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
19.
PAY BAŞINA KAZANÇ
TMS 33 “Hisse Başına Kazanç” standardına göre, hisse senetleri borsada işlem görmeyen işletmeler
pay başına kazanç açıklamak zorunda değildirler. Şirket’in hisseleri borsada işlem görmediğinden
dolayı, ekli finansal tablolarda pay başına kazanç/kayıp hesaplanmamıştır.
20.
a.
İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Mavi Bayrak Enerji Üretim A.Ş.
Global MD Portföy Yatırım Fonları
b.
30 Haziran 2017
54.468
60.279
31 Aralık 2016
38.564
42.540
114.747
81.104
30 Haziran 2017
31 Aralık 2016
143.038
57.019
143.038
57.019
İlişkili taraflara diğer borçlar
Global Menkul Değerler A.Ş.
c.
İlişkili taraflara yapılan satışlar
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
1 Ocak30 Haziran
2016
1 Nisan30 Haziran
2016
15.963
7.127
15.202
5.271
15.963
7.127
15.202
5.271
1 Ocak30 Haziran
2017
1 Nisan30 Haziran
2017
1 Ocak30 Haziran
2016
1 Nisan30 Haziran
2016
136.485
78.453
65.329
42.032
136.485
78.453
65.329
42.032
Mavi Bayrak Enerji Üretim A.Ş.
d.
İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları
Global Menkul Değerler A.Ş.
e.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
30 Haziran 2017 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde üst düzey yöneticiler ve yönetim
kuruluna sağlanan faydalar tutarı 553.490 TL dir. (30 Haziran 2016: 119.719TL).
30
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Finansal Risk Yönetimi
Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket’in toptan
risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket’in mali
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
i)
Kredi riski
Kredi riski, ticari ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Şirket’in kredi riski ağırlıklı olarak ticari alacaklar, alım-satım amaçlı menkul kıymetler ve
bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır. Şirket’in bankalardaki mevduatı 3 aydan kısa vadeli olarak
plase edilmektedir. Menkul kıymetler ise T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen devlet borçlanma senetlerinden oluşmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri:
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
30 Haziran 2017
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski
Dipnot referansları
Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski
Dipnot referansları
Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
20
6
114.747
114.747
28.659
28.659
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
Alım-satım
Amaçlı
Menkul
Bankalardaki
Kıymetler Mevduat ve Repo
7
5
4
80
80
99.615
99.615
3.152.960
3.152.960
Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
Diğer
Taraf
Alım-satım
Amaçlı
Menkul
Kıymetler
Bankalardaki
Mevduat ve repo
7
5
4
-
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
20
6
81.104
100.121
-
1.396
98.738
2.945.992
81.104
100.121
-
1.396
98.738
2.945.992
31
İlişkili
Taraf
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
Yukarıdaki tutarların belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan
unsurlar dikkate alınmamıştır. Şirket’in kredi riskine maruz finansal aktifleri içerisinde herhangi bir
değer düşüklüğüne tabi tutulan varlık bulunmamaktadır. Buna ilaveten Şirket’in bilanço dışı kredi
riski içeren unsurları ve vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkları
bulunmamaktadır.
ii)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda
meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu
doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket
yönetimi, fon kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için
yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir.
Finansal yükümlülüklerin 30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla sözleşme sürelerine
göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2017
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Toplam kaynaklar
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkış
toplamı
3 aydan
kısa
3-12
ay arası
1-5
yıl arası
5 yıldan
uzun
46.395
174.759
46.395
174.759
46.395
174.759
-
-
-
29.317
29.317
29.317
250.471
250.471
250.471
Defter
değeri
Sözleşme
uyarınca
nakit çıkış
toplamı
3 aydan
kısa
3-12
ay arası
1-5
yıl arası
5 yıldan
uzun
9.997
69.217
9.997
69.217
9.997
69.217
-
-
-
73.472
73.472
73.472
152.686
152.686
152.686
31 Aralık 2016
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçlar
Toplam kaynaklar
32
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
21.
FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)
iii)
Piyasa riski
a.
Döviz pozisyonu riski
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, Şirket’in önemsiz miktarda yabancı para varlık
ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirketin döviz kuru riski bulunmamaktadır.
b.
Faiz pozisyonu riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,
Şirket’in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı
aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir. Bu risk faiz değişimlerinden
etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.
Şirket’in aktif ve pasiflerinin yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri ile likidite riskinde
açıklanan kalan vadeleri aynıdır. Bu sebeple, bu finansal tablo notlarında faiz oranı riski ile ilgili ilave
bir tablo sunulmamıştır.
Şirket’in değişken faizli varlık ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.
22.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI)
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun değer, bilgili ve istekli taraflar arasında, piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleşen
işlemlerde, bir varlığın karşılığında el değiştirebileceği veya bir yükümlülüğün karşılanabileceği
değerdir.
Şirket, finansal enstrümanların tahmini gerçeğe uygun değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri
ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini
değerlendirip gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir.
Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği
miktarların göstergesi olamaz.
Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanların gerçeğe
uygun değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır:
Menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır.
i.
Finansal aktifler:
Bankalardan alacaklar ve diğer finansal aktifler bu finansal tablolarda iskontolu değerleri ile
kayıtlara alınmaktadır.
ii.
Finansal pasifler:
Kısa vadeli olmaları sebebiyle finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin defter
değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır.
33
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
22.
FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI) (Devamı)
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin kayıtlı değerleri yaklaşık olarak gerçeğe uygun
değerlerini yansıtmaktadır.
Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerleri ve kayıtlı değerleri aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2017
Gerçeğe
Defter
uygun değeri
değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
3.152.960
143.406
99.615
3.152.960
143.406
99.615
31 Aralık 2016
Gerçeğe
Defter
uygun değeri
değeri
2.945.992
181.225
98.738
2.945.992
181.225
98.738
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmektedir.

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede
belirtilen borsa fiyatından başka doğrudan ya da dolaylı olarak piyasada gözlenebilen fiyatının
bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmektedir.

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun
değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
değerlenmektedir.
Bilançoda gerçeğe uygun değer ile gösterilen finansal varlıklar için kullanılan gerçeğe uygun değer
seviyeleri belirlenmesi aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe uygun değer
30 Haziran
31 Aralık
Gerçeğe
Finansal varlık /Finansal Yükümlülük
2017
2016 uygun seviyesi
Devlet tahvili ve hazine bonosu
23.
99.615
98.738
1. Seviye
Değerleme Tekniği
Piyasa fiyatı
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket tarafından, 22 Temmuz 2016 tarihinde Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Gayrimenkul
Yatırım Fonu adlı fon kurulmuştur. Fon’un ihracı için SPK’ya başvurular yapılmış ve fon ihracı
süreci devam etmektedir.
34
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
a.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Portföy yönetimi faaliyetlerine ilişkin işlem ve açıklamalar
Şirket, portföy yöneticiliği hizmetleri karşılığında yönetim ücreti elde etmektedir. Şirket’in 1 Ocak –
30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 dönemlerinde portföy yönetim komisyon oranları aşağıdaki
gibidir:
Global MD Portföy Birinci Değişken Fon
Global MD Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon)
Global MD Portföy Para Piyasası Fonu(*)
Global MD Portföy İkinci Değişken Fon
Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (*)
Global MD Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Global MD Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik
Yatırım Fonu
30 Haziran
2017 (%)
31 Aralık
2016 (%)
0,00532
0,00532
0,00751
0,00751
0,003
0,00532
0,005205
0,00548
0,007666
0,00751
0,003
0,00532
0,005205
0,00548
0,007666
0,00751
0,00543
0,00543
0,00475
0,00475
0,00475
0,00475
0,00543
0,00543
0,00273
0,00273
* Sermaye Piyasası Kurulunun 17.11.2015 tarih ve 12315 sayılı izni ile Global Menkul Değerler A.Ş.
‘nin kurucusu olduğu yatırım fonları Şirket tarafından devralınmıştır.Fonların unvan değişikliğini
içeren izahnameleri 08.12.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicilinde tescil ve 14.12.2015 tarihinde
TTSG’de ilan edilmiştir.14.12.2015 tarihi öncesinde, Global MD Portföy Para Piyasası Fonu ve
Global MD Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’nun yöneticisi Global Menkul Değerler
A.Ş. iken,bu tarih itibariyle fon yöneticisi Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.’Şirket’ olmuştur.
35
GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
24.
FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR (devamı)
Şirketin Kurucusu olduğu yatırım fonların önceki
yeralmaktadır.
Fon
Kod
u
ECB
ECV
ECT
ECA
EBD
EC2
ECH
b.
Devredilen Fonun Unvanı
ve sonraki unvanlarını içeren tablo ekte
Fonun Yeni Unvanı
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş B Tipi
Likit Fonu
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş B Tipi
Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş B Tipi
Tahvil ve Bono Fonu
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. A Tipi
Değişken Analiz Fonu
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi
Büyüme Amaçlı Değişken Fonu
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. A Tipi
Değişken Aktif Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. A Tipi
Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun
Fon)
Global MD Portföy Para Piyasası Fonu
Global MD Portföy Kısa Vadeli
Borçlanma Araçları Fonu
Global MD Portföy Orta Vadeli
Borçlanma Araçları Fonu
Global MD Portföy Birinci Değişken
Fon
Global MD Portföy İkinci Değişken
Fon
Global MD Portföy Birinci Hisse
Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Global MD Portföy İkinci Hisse Senedi
Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Sermaye yeterliliği yükümlülüğü
Şirket’in , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve
Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği’ne ve bu tebliğe yapılan güncelleme ile III-55.1 sayılı
‘Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ)’ ile
getirilen sermaye şartlarına uyum sağladığı görülmektedir.
Tebliğ’in 28. Maddesi özsermaye ile yönetilen portföy büyüklüğünü ilişkilendirmektedir. Buna göre
yönetilen portföy büyüklüğü;
100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari 3.000.000
TL,olması şartı 30 Haziran 2017 itibariyle sağlanmıştır.
(31 Aralık 2016: 100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar olan Şirketin özsermayesinin asgari
3.000.000 TL,olması şartı 30 Haziran 2017 itibariyle sağlanmıştır.)
Şirket’in 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği tabanı açığı bulunmamaktadır (31 Aralık
2016: Bulunmamaktadır).
36
Download