TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGE

advertisement
TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EGE LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜESSESESĠ
ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÜÇLENDĠRME PROJESĠ
HAZIRLANMASI ĠġĠ TEKNĠK ġARTNAMESĠ
KONU
Çeşitli yıllarda inşa edilmiş ve zemin etüdü, röleve, hâlihazır proje hazırlama, depreme
dayanıklılık tahkikleri, raporlama işleri tamamlanmış olan idari bina, misafirhane, misafirhane
işçi-memur yemekhaneleri ile lojman binalarımızın güçlendirme projelerinin hazırlanması
işidir.
İş kapsamında İşletme Müdürlüğümüz idari binası (3 katlı ve toplam kullanım alanı 1598,97
m²), sosyal tesisler içi lojman binaları (2 adet her katı 291,64 m² olan 5 katlı tip1, 2 adet her
katı 291,64 m² olan 4 katlı tip1, 3 adet her katı 463,96 m² olan 5 katlı tip2 ); misafirhane ve
misafirhane işçi-memur yemekhaneleri ( 1 adet iki katlı, 2 adet tek katlı ve toplam kullanım
alanı 616,51 m²) yer almaktadır.
GENEL HUSUSLAR
1. Güçlendirme projesi hazırlanacak binaların 08.10.2012 tarihinde tamamlanmıĢ olan
deprem tahkiki çalıĢması ve bu çalıĢmaya ait veriler (zemin etüdü, tahkik, vb….)
iĢletmemizce yükleniciye verilecektir.
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanmış olan İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı
Genel Teknik Şartnameleri (ekli olmasalar dahi) bu şartnamenin doğal eki ve
tamamlayıcısıdır.
3. Tüm projeler yer tesliminden itibaren 60 takvim gününde tamamlanacaktır.
4. Yüklenici firma işi taahhüt ettiği zamanda bitiremez ise gecikilen her gün için sözleşme
bedeli üzerinden % 00,6 (on binde altı) oranında ceza ödeyecektir.
5. Yüklenici firma iş güvenliği kurallarına uyulmasının sağlanmasında, oluşabilecek iş
kazalarından firma sorumlu olacaktır.
6. Ödeme; tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra hakediş hazırlanıp tek ödeme şeklinde
yapılacaktır
7. Yüklenici firma en az 5 yıl tecrübeli inşaat mühendisini görevlendirecektir.
8. Hazırlanan projeler “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı İnşaat Mühendisliği Projelendirme
Esasları” standardına uygun olacaktır.
9. Güçlendirme projesinin uygulanması safhasında proje müellifi gerekli Teknik Desteği
sağlayacağını kabul etmiş sayılacaktır.
10. Sosyal tesisler içi lojman binaları B1-B2 bloklar 5 katlı B3-B4 bloklar 4 katlı olup aynı
tiplerdir. B5-B6-B7 bloklar 5 katlı olup aynı tiplerdir. Proje tekrarında değerlendirileceklerdir.
MADDE 1. YAPILARIN DEPREM DAYANIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE
GÜÇLENDĠRĠLMESĠ
1.1.
Mevcut Yapıların Analizi
Binaların taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre,
daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilecektir.
Analizler 2007’de yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik esas alınarak yapılacak ve tüm taşıyıcı sistem elemanları için kapasite kontrol
tabloları oluşturulacaktır. Bu analizlerde yönetmelikte orta bilgi düzeyi için öngörülen
katsayılar kullanılacak, Yönetmeliğin ”7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik
Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi ” maddesine göre binanın deprem performansı
belirlenerek yönetmeliğin 7.7 ve 7.8 maddelerine göre gerekli tahkik ve kontroller de
yapılacaktır.
Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak, program girdileri, taşıyıcı
sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek raporlarda anlaşılır bir
şekilde gösterilecektir.
1.2.
Karar
Her iki yönetmeliğe göre yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçlar irdelenecek, bu
çalışmanın sonucunda yapıların mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya
yıkılması alternatifleri değerlendirilerek Yüklenici görüşü, maliyet unsurlarını da içerecek
şekilde gerekçeleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır.
MADDE 2.
2.1.
GÜÇLENDĠRME
Güçlendirme Projesinin Hazırlanması
Yüklenici, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapıların deprem dayanımının yeterli
düzeye ulaştırılması için taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında
güçlendirilmesi için öneriler geliştirecek; İdare uygun görüşünden sonra güçlendirilmesine
karar verilen yapıların güçlendirme projeleri 2007’ de yürürlüğe giren Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esas alınarak Yüklenici tarafından hazırlanarak idare
onayına sunulacaktır. Güçlendirme projeleri temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin
iyileştirmeye ilişkin tüm detay ve hesapları içermelidir.
Güçlendirmede 06 Mart 2007’de Resmi Gazetede yayınlanan Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Madde 7.10.1, 7.10.2 ve 7.10.3’de belirtilen
yöntemler kullanılacak, detaylar yine bu maddelerde verilen esaslara uygun olacaktır.
Bu süreçte Yüklenici, teknik bakımdan geçerli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve
yapıların mimari işlevlerine en az müdahale içerecek tarzda tasarlayacağı güçlendirme
sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlayacaktır.
Gerekli tüm analiz ve tahkikler, yapılara etkiyebilecek tüm yükler göz önünde
bulundurularak güçlendirilmiş durum için yeniden yapılarak elde edilen sonuçlar mevcut
durumla karşılaştırılacak ve binaların yeterli güvenliğine ulaştığı gösterilecektir. Ayrıca,
mevcut standart, şartname veya yönetmeliklerde yeralmamakla birlikte, yapılan analiz ve
hesaplarda kullanılan kriterler de belirtilecektir. Yapıların güçlendirme projelerine ilişkin
çizimler, profesyonel mühendislik kuralları çerçevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve
uygulanabilir biçimde hazırlancaktır. Güçlendirme ve onarım detayları her bir bina ve eleman
bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir.
Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya
çıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, söz
konusu yapıların güçlendirme inşaatı sırasında temellerin açılması ile ortaya çıkan bilgilere
göre, gerekirse, Yüklenici tarafından İdarece kabul edilecek biçimde ücretsiz olarak revize
edilecektir.
İş kapsamındaki bazı binalarda aynı proje uygulanmıştır. Bu durumda binaların
geometrik özellikleri, mimari ve taşıyıcı sistemleri, beton kalitesi ve donatı durumu, zemin ve
temel etüdü ile Madde 1’ de belirtilen çalışmalar sonrası farklı malzeme özellikleri (beton
mukavemetinde farklılık gibi) olmasına rağmen taşıyıcı sistem iyileştirmesi aynı şekilde
tasarlanabilen; ancak eleman bazında (değişik temel uygulaması, kolon güçlendirmesi vb.)
güçlendirmede farklılıklar içeren işler “Proje Tekrarı” olarak alınacaktır.
2.2.
Güçlendirme ĠĢleri YaklaĢık Maliyetinin, KeĢif ve Metrajların Hazırlanması
Yüklenici tarafından hazırlanan güçlendirme projelerinde yer alan tüm imalatlar ile
güçlendirme sebebiyle ortaya çıkacak tüm işlerin (sıva, boya, kaplama vb.) metrajları
yapılarak bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizleri çıkarılacaktır. Ayrıca her bina için keşif
düzenlenecek ve takviye projelerinde yeralan imalatların yapımını tarifleyen ayrıntılı bir
“Teknik Şartname” hazırlanacaktır.
2.3.
Diğer ĠĢler
Mekanik, elektrik, yalıtım, drenaj ve benzeri donanım ve tesisat; güçlendirme işleri
esnasında kısmen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi hallerde,
bu tür kısmi veya yenileme işleri için de gerekmesi halinde ayrıca uygulama projesi Yüklenici
tarafından, ilave bir bedel ödenmeksizin hazırlanacaktır.
MADDE 3.
PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yüklenici tüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede açıkça yada zımmen belirtilen
çeşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare'ye sunacaktır. Bu dökümanlar onaydan
sonra düzeltilmiş olarak ayrıca CD-ROM üzerinde verilecektir.
Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınırlı olmayan
Yüklenici hizmetlerini kapsayacaktır : Projeler 4 takım ozalit ve 4 adet CD olarak verilecektir.
3.1.1. Genel
Tüm güçlendirme projelerinin bir taslak nüshası, üzerinde görüşmek üzere önce
İdare’ye sunulacaktır. Bunun ardından Yüklenici bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri
kapsayan nihai projeleri hazırlayacaktır.
3.1.2. Güçlendirme Safhası Dökümanları
Güçlendirme sistemlerine ait özel detaylar, ilgili hesaplar; güçlendirilmiş durum röleveleri ve
hesapları ile keşif-metraj ve Teknik Şartname.
Download