TBMM B:54 24 . 1 . 2008 Bilgi üretiminde birinci sınıf lokomotif bilim

advertisement
TBMM
B:54
24 . 1 . 2008
O: 2
Bilgi üretiminde birinci sınıf lokomotif bilim adamlarının yeri ve önemi bunlara ayrılan maddi
kaynaklarla orantılıdır. Dünya bilgi üretimine tarihî misyonumuza uygun oranda katkı yapabilmek ve
ileri ülkelerle yarışabilmek için daha fazla birinci sınıf bilim insanı ve araştırıcıya ihtiyacımız var­
dır, bunları mutlaka yetiştirmek zorundayız.
Zabitan ve gemi adamları yetiştirmek amacıyla Türk Deniz Eğitim Vakfı tarafından kurulacak
olan Piri Reis vakıf üniversitesinin vurgulamaya çalıştığım düşüncelerime duyarlı bir örnek teşkil et­
mesi dileğiyle hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. Grubumuz adına da bu teklife olumlu destek
vereceğimizi bildirmek isterim.
Teşekkür ediyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çakır.
AK Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Necat Birinci.
Buyurun Sayın Birinci. (AK Parti sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA NECAT BİRİNCİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekil­
leri; mesai saatimizin son noktasında 97 sıra sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum.
Türk Deniz Eğitim Vakfının "Piri Reis Üniversitesi" adıyla bir ihtisas üniversitesi kurma kararının
yasalaşması üzerinde yaptığımız görüşmelerin alanına, ülkemize, dünya denizciliğine hayırlar getir­
mesini temenni eder, yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.
Değerli arkadaşlar, yasa, daha ismiyle bizi heyecanlandıracak derece güzel. Piri Reis, Türk de­
nizciliğinin 11 'inci yüzyılda Çaka Bey'le denize ulaşan, Alâiye'yi yine aynı asırlarda gerçekleştiren
Türk denizciliğinin dört asır sonra dünya denizciliğine açılmasının, Atlas Okyanusu'nu kuzeye doğru
geçmesinin ve bir görüşe göre de Amerika'nın keşfinin adını bilmeyerek gerçekleştirilmesinin... Bu,
tarihî olarak gerçekleştirilmiş değil ama millet olarak -benim hoşuma gidiyor- gerçekleştirilirse mut­
laka büyük bir bayramdır. Böyle bir ismin verilmesi son derece önemlidir.
Önemli olan bir başka taraf, bir ihtisas üniversitesinin kurulmuş olmasıdır. AK Parti Hüküme­
tinin 2008 Eylem Planı'na da aldığı, Programına yerleştirdiği üniversiteleri kendi gelişmişlik alan­
larındaki uzmanlaşmasıyla birer ihtisas üniversitesi haline getirme çalışmasının da bir örneği bu yasa
gerçekleştirirse bir vakıf tarafından uygulanmış olacaktır.
Fakat, asıl konuya değinmeden önce, bizden önceki hatiplerin... Sayın Hocam gittiler. Ona zaten
cevap vermek istemiyordum. Bence söylediklerine kendileri de inanmıyordu, gülerek söylüyordu
ama "Üniversiteler için bir şey yapılmadı." denmesine bir iki noktada cevap vererek veya doğruları
söyleyerek karşılık vermek istiyorum.
Değerli dostlar, 2002 yılında 74.134 öğretim elemanı vardır üniversitelerimizde, bugün 86.522
eleman çalışıyor. Arada bütün emeklilikleri de -sayılarını çıkarmadım- çıktıktan sonra, 16 bin ele­
manın da başka kurumlara geçtiğini düşünürsek, artış 12.683. Bu önemli bir rakamdır.
İkincisi: Değerli dostlar, TÜBİTAK 5.200 burslu öğrenciyi bilim adamı yetiştirmek üzere burs
veriyor yüksek lisans öğrencilerine 1.250, doktora öğrencilerine 1.500. Bu, araştırma görevlisi ma­
aşlarından daha yüksek bir maaştır. Bu bir teşviktir ve son derece önemlidir.
Üçüncüsü: Üniversitelerimizde bugün 30 bin araştırma görevlisi vardır. Bugün, 2008'de üni­
versitelerimize 5 bin araştırma görevlisi alınma kararı bütçe yasasıyla çıktı, burada sizlerin oylarıyla
bu kabul edildi ve sayı...
OSMAN ÇAKIR (Samsun) - Beş yıl...
NECAT BİRİNCİ (Devamla) - 5 bin.
OSMAN ÇAKIR (Samsun) - Beş yıl geçti.
-79-
Download