Meme Büyütme

advertisement
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
KURUM ADI
LOGO
ĠZĠN ve BĠLGĠLENDĠRME FORMU
MEME BÜYÜTME CERRAHĠSĠ
Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıĢtır.
Okutularak onaylatılması yasal bir zorunluluktur. Bilgi formları cerrahi tedavilerin öngörülen risk
ve istenmeyen durumlarını (komplikasyon) açıklamak; diğer tedavi seçenekleri konusunda
bilgi iletmek amacı ile kullanılırlar. Tanımlanan riskler çoğu hastanın pek çok koĢulda
ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde tanımlanmıĢtır. Ancak bu form bütün tedavi Ģekillerinin risklerini
içeren bir belge olarak düĢünülmemelidir. Kendi kiĢisel sağlık durumunuza ya da tıbbi bilginize
bağlı olarak, plastik cerrahınız size değiĢik bilgiler ya da ek bilgiler verebilir.
AĢağıda yazılı bütün bilgileri dikkatlice okuyup tüm sorularınızın yanıtlarını bulmadan, son
sayfadaki formu imzalamayınız.
23.12.2014
Sayfa 1 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
MEME BÜYÜTME CERRAHİSİ BİLGİLENDİRME FORMU
Plastik cerrahi giriĢimleri içinde meme büyütme cerrahisi kadar hem bilimsel hem de
politik tartıĢma yaratan baĢka bir giriĢim yoktur. Bugün Amerika BirleĢik Devletleri’nde 2
milyondan fazla kadında meme protezi bulunmaktadır. Bu sayı ülkemizde de giderek
artmaktadır. Meme büyütme cerrahisi aĢağıda belirtilen çeĢitli nedenlerle yapılan cerrahi bir
giriĢimdir:
*KiĢisel sebeplerle memelerinin küçük olduğunu düĢünen kadınlarda vücut hatlarını
düzeltmek için,
*Gebelik sonrası meme hacmindeki kaybı düzeltmek için,
*Meme büyüklüğünde simetrinin sağlanması için,
*ÇeĢitli durumlarda memeyi yeniden oluĢturmak için,
*Tıbbi ya da kozmetik nedenlerle yerleĢtirilen meme implantlarının (protezlerinin)
değiĢtirilmesi için.
Meme büyütme ameliyatlarının tarihçesi ideal protezi arama çabaları ile doludur. Bu
iĢlemin baĢlangıcı meme büyütmek amacıyla lipom adı verilen yağ bezelerinin kullanıldığı
19.yüzyıl sonlarına kadar uzanmaktadır. Ancak günümüzde kimyasal olarak zararsız, kanser
oluĢturmayan ve kolay elde edilebilir polimer bazlı protezler kullanılmaktadır. Modern meme
protezleri, doğada polimer zincirinin uzunluğuna ve karmaĢıklığına göre katı, sıvı ya da jel
olarak bulunabilen polidimetil siloksandan elde edilmektedir. Silikon, silikon-karbon bazlı bu
polimer ailesinin jenerik ismidir.
Meme protezleri, Ģekil, içerik ve yüzey yapısı açısından incelendiğinde iki gruba
ayrılmaktadır. ġekline göre meme protezleri yuvarlak ve anatomik (damla) olarak ikiye
ayrılırlar. Yuvarlak protezlerin yatay ve dikey taban çapları birbirine eĢittir. Anatomik
protezlerde dikey çap, yatay çaptan biraz daha uzun olup, protezin yüksekliği alt kutupta üst
kutuptan fazladır. Anatomik olarak adlandırılmasının sebebi memenin Ģekline daha çok
benzemesinden ileri gelmektedir. Ġçeriğine göre ise piyasada silikon jel ile dolu protezler ve
fizyolojik serum, yani fizyolojik tuzlu su ile dolu protezler bulunmaktadır. Bunlarda silikondan
oluĢan katı zarfın içinde silikon jel ya da fizyolojik serum bulunur. Yüzey yapısına bakıldığında
ise protezler yüzeyi düz ve pürtüklü protezler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Pürtüklü yüzeyli
protezlerin çevresinde kapsül oluĢumunun düz yüzeyli olanlara göre daha az olduğu
saptanmıĢtır.
Silikon meselesi
Son 50 yıl içinde silikon ve silikon içeren çeĢitli protezler hakkında 2000’den fazla çalıĢma
yayınlanmıĢtır. Silikon ilk kez tıbbi protez olarak hidrosefalili hastalarda uygulanan ventriküler
Ģantlarda kullanılmıĢtır. Daha sonraki yıllarda kullanıma giren endotrakeal tüpler, göz içi lens
protezleri, yapay kalp kapakçıkları ve doğumsal eksiklikler için uygulanan yüz implantlarında
da silikon bulunmaktadır. Daha ötesi, günlük olarak kullanılan Ģırıngalar ve intravenöz
kateterlerin de içinde silikon vardır. Bugün, A.B.D.’de, meme protezleri dıĢında, 2 milyondan
fazla hastanın vücudunda silikondan yapılmıĢ çeĢitli protezler bulunmaktadır.
Geçtiğimiz 20-25 yıl içinde, A.B.D.’de yazılı ve görsel basın, mahkeme avukatları, çeĢitli
sosyal gruplar ve Amerikan Gıda ve Ġlaç Kurumu (Food and Drug Administration, FDA) aracılığı
ile silikon meme protezlerine karĢı bir kampanya baĢlatılmıĢ ve özellikle silikon jel meme
protezlerinin birtakım romatizmal hastalıklar ve meme kanseri ile iliĢkisi olduğu; süt veren
annelerde ise zararlı olduğu konusunda tartıĢma ortamı yaratılmıĢtır. Ayrıca 1992 yılında FDA,
silikon jel meme protezlerinin kullanımını, meme rekonstrüksiyonu ve uzun dönemli klinik
çalıĢmalara katılan az sayıda meme büyütme hastaları dıĢında yasaklamıĢtır. O tarihten beri
23.12.2014
Sayfa 2 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
yapılan çalıĢmalar bu iliĢkilerin varolmadığını birçok kez göstermiĢtir. En son 1999 yılında,
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan 2 yıllık bir araĢtırmada,
silikon jel protezler ile meme kanseri ve romatizmal hastalıklar arasında hiçbir iliĢki
bulunamadığı gibi; doğmamıĢ çocuklar ve meme emen çocuklar için de bir tehlike
oluĢturmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bugün gelinen noktada FDA yasağının halen yürürlükte
olmakla birlikte kalkmak üzere olduğu bilinmektedir.
Meme protezlerinin meme kanseri ile ilişkisi:
Silikon protezlerin meme kanserine yakalanma riskini artırıp artırmadığı ve oluĢan bir
meme kanserinin saptanmasını gizleyip gizlemediği konusu uzun yıllardır tartıĢma ve merak
konusudur. 1995 yılında Kanada’da 11.000 hasta üzerinde yapılan ve bugüne dek yapılmıĢ en
fazla hasta sayısına sahip bir araĢtırmada, meme büyütme ameliyatı uygulanmıĢ hastalardaki
meme kanseri görülme oranı, meme protezi olmayan hastalarla karĢılaĢtırılmıĢ ve sonuçta
meme büyütme ameliyatı uygulanan hastalardaki meme kanseri görülme sıklığında genel
nüfusa oranla istatistiksel olarak belirgin fark olmadığı saptanmıĢtır.
1999 yılında, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan
araĢtırmada da meme protezli hastalarda ilk ya da tekrarlayan meme kanseri görülme
sıklığında bir artıĢ olmadığı görülmüĢtür.
Meme protezleri hakkında diğer bir kuĢku kaynağı da, bu protezlerin mammografi
sırasında x-ıĢınlarını engelleyerek meme kanserinin tanısını geciktirmesidir. Ancak bu konuda
da yapılan çalıĢmalar göstermiĢtir ki, protezli hastlarda mammografinin etkinliği protez
olmayan hastalar ile hemen hemen aynıdır. 10 yıldan uzun süredir bulunan meme
protezlerinde, protezin çevresindeki kapsülün içinde ince kalsiyum tabakaları oluĢabilmektedir.
Her ne kadar küçük lezyonları gizleme ya da kanseri taklit etme gibi durumlara yol açmadığı
söylense de dikkatli olunması ve mammogramların özellikle protezli hastaların
mammografisinde deneyimli radyologlar tarafından incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca,
göğüs kasının altına protez yerleĢtirilen hastaların mammografik incelemesinde, meme bezinin
altına yerleĢtirilen protezlere oranla daha iyi görüntü edildiği bildirilmektedir. Öte yandan,
mammografi yapılamayan hastalarda, meme ultrasonografisi ve manyetik rezonans
görüntüleme ile de meme dokusu incelenebilmekte ve Ģüpheli lezyon varsa
saptanabilmektedir.
Özet olarak, meme protezli hastalarda meme kanseri geliĢme riskinde bir artıĢ olmadığını
söyleyebiliriz.
Meme protezlerinin hamilelik ve emzirme ile ilişkisi:
1994 yılında Ġngiliz Sağlık Bakanlığı’nın bir araĢtırmasına göre annedeki meme protezlerinin
bebekte herhangi bir tehlike oluĢturmadığı bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda meme
protezi olan annelerin emzirmesine engel olacak hiçbir kanıt bulunamamıĢtır. 1991 yılında
yapılan bir çalıĢmada meme protezi olan annelerde, anne sütünde düĢük düzeylerde silikon
saptanmıĢ; ancak bu çalıĢmada aynı miktarda silikonun, meme protezi olsun olmasın, çalıĢma
grubundaki tüm annelerin sütünde bulunduğu ortaya çıkmıĢtır. Hatta 1999 yılındaki Amerikan
Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü tarafından yapılan çalıĢmada inek sütü ve mama
formüllerinde bile anne sütünden daha fazla miktarlarda silikon bulunduğu gösterilmiĢtir.
Meme büyütme cerrahisi uygulanan hastalarda emzirmenin etkilenmesi ancak teknik
sebeplerden olabilir. Örneğin, memebaĢı çevresinde yapılan kesilerde, meme baĢının alt
yarısına gelen süt kanalları kesilebilir. Ancak memealtı ve koltukaltı kesilerinde böyle bir durum
ile karĢılaĢılmadığı gibi; protezler meme altı ya da kas altı düzlemlere yerleĢtirildiğinden ötürü
meme bezine herhangi bir zarar gelmesi de söz konusu değildir.
23.12.2014
Sayfa 3 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
Meme protezlerinin romatizmal hastalıklarla ilişkisi:
1988 yılında meme protezi bulunan bir hastada skleroderma rapor edilmesi ile, silikon
protezlerin otoimmün hastalıklarla bir iliĢkisi olup olmadığı sorusu gündeme gelmiĢtir. Meme
protezi olan bazı kadınlarda semptomları immün sistem hastalıklarından sistemik lupus
eritemotozusa, romatoid artrite, sklerodermaya veya diğer artrit benzeri durumlara benzer
hastalıklar bildirilmiĢtir. Ġmplante silikon ve bağ dokusu bozuklukları ile iliĢkinin varlığı literatürde
mevcuttur. Bugüne kadar silikon jel ya da fizyolojik serum ile dolu protezi olan kadınlarda bu
hastalıkların artıĢ riskine iliĢkin bilimsel bir delil bulunmadığı gibi, bu olasılık tamamen ekarte de
edilememiĢtir. Eğer nedensel bir iliĢki tanımlanmıĢ olsaydı, immün ve bilinmeyen bozuklukların
teorik riski düĢük olabilirdi. Daha önceden bağ dokusu hastalığı olanlarda meme protezinin
hastalık üzerine etkisi bilinmemektedir. Silikon jel dolu implantların aksine fizyolojik serum dolu
olanlar tuzlu su içerir. Ancak, her ikisi de, silikon içeren lastik çepere sahiptir. Otoimmün hastalık
riskininin artıĢı fizyolojik serum dolu olanlar için de geçerlidir. Meme protezli hastalarda anti
silikon antikorlarla hastalık arasında bir iliĢki kanıtlanamamıĢtır. Son dönemde, meme protezinin
ve nedbe doku kapsülünün çıkarılmasının otoimmün hastalığının önlenmesi ya da gidiĢinin
etkilenmesi arasında bağ olduğuna dair yeterli bilgi yoktur.
1994 yılında hem Ġngiliz Sağlık Bakanlığı, hem de Mayo Klinik tarafından ayrı ayrı yapılan
çalıĢmalarda, silikon meme protezleri ile romatoid artrit, skleroderma, sistemik lupus
eritematozus, Sjögren sendromu, fibromiyalji ve Raynaud hastalığı gibi bağ dokusu hastalıkları
arasında bir iliĢki saptanamamıĢtır. Yine Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi Tıp Enstitüsü’nün
1999 yılındaki raporuna göre bu hastalıklardan sorumlu olarak silikon protezlerin suçlanması
için herhangi bir kanıt olmadığı vurgulanmıĢtır. 2000 yılında yayınlanan ve bu konudaki 20 ana
çalıĢmayı inceleyen diğer bir raporda da, genel olarak meme protezlerinin, özellikle de silikon
jel protezlerin herhangi bir otoimmün ya da romatizmal bağ doku hastalığı ile iliĢkilendirilmesi
için hiçbir kanıt olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Son dönem çalıĢmalarda hastaların karĢılaĢtığı
çeĢitli semptomlar arasından sadece otoimmün hastalıklara iliĢkin olanlar araĢtırılmıĢtır. Bildirilen
bu semptomlardan bazıları:
*eklemde ĢiĢme ve/veya ağrı ya da artrit benzeri ağrı
*ciltte döküntü
*genel halsizlik
*hafıza problemleri, baĢ ağrısı
*doğal olmayan saç kaybı
*kas zayıflığı ve yanma
*açıklanamayan ya da genelde gözlenmeyen enerji kaybı
*bulantı, kusma
*sık soğuk algınlığı, virüs enfeksiyonu
*barsak problemleri
*ĢiĢmiĢ bezeler ve lenf düğümleri
*ateĢ
Ameliyat:
Meme protezi yerleĢtirilmesi için elimizde 4 ayrı kesi seçeneği bulunmaktadır. Bunlar,
koltukaltı, memebaşı çevresi, memealtı ve göbek kesilerdir. Her kesinin kendine göre
üstünlükleri ve zayıf noktaları vardır. En çok tercih edilenler memealtı ve memebaĢı çevresi
kesilerdir. MemebaĢı çevresinde yapılan kesi areola adı verilen kahverengi kısmın çevresinde
oldukça küçük bir yara izi ile iyileĢmekle birlikte teknik olarak süt kanallarının kesilmesi
gerekebilir. Memealtı kesisinde ise meme bezine ve süt kanallarına hiç bir zarar gelmediği gibi;
memealtı oluğuna oturan belli belirsiz bir yara izi ile iyileĢme gerçekleĢir. Koltukaltı kesisinde
meme üzerinde hiç bir kesi bulunmamakta ve koltukaltından giriĢim yapılmaktadır. Koltukaltı
ve göbek kesilerinden genellikle endoskopik olarak protez yerleĢtirilir. Yara izleri ameliyat
sonrası erken dönemde hafif kızarık olarak belirgin olsa da zaman içinde giderek solmakta ve
23.12.2014
Sayfa 4 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
belirsiz hale gelmektedir. Bu kesiler aracılığı ile meme bezinin ya da göğüs kasının altında
düzlemlerde uygun büyüklükte bir cep hazırlanmakta ve protez bu cebe yerleĢtirilmektedir.
Bu ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi hastanın tam olarak
uyutulması ve solunumunun nefes borusuna yerleĢtirilen bir tüple anestezi ekibince
denetlenmesi anlamına gelmektedir. Herhangi bir sorun yaĢanmaması için öncelikle bazı
laboratuvar testleri yapılmaktadır. Anestezi uzmanı ameliyat öncesi hastayı değerlendirmeye
alacaktır. Ameliyathanede hastanın kalp atımları ve kan oksijen seviyesi ameliyat süresince,
devamlı olarak elektronik cihazlar yardımıyla takip edilmektedir. Allerji veya ilaç reaksiyonu
nadiren de olsa görülmekte ve ölümcül olabilmektedir. Üstelik rutin testlerle duyarlı kiĢiler
önceden saptanamazlar. Ancak bu istenmeyen durumlar hastane koĢullarında oluĢtuklarında,
baĢarıyla tedavi edilebilirler ve hastaya zarar verecek bir durum olma olasılığı son derece
azdır. Genel anestezi öncesi, hastanın midesi boĢ olacak Ģekilde, 6-8 saat hiçbir Ģey
yenmemeli ve içilmemelidir.
Ameliyat sonrası da en az 4-6 saat ağızdan hiçbir Ģey verilmez. Bu süreler hastanın
doktoru tarafından değiĢtirilebilir. Ameliyat 1,5-2 saat kadar sürmektedir. Ameliyat sonrası
genellikle 1 saat kadar ayılma odasında izlendikten sonra, hasta odasına gönderilir. Ancak
anesteziye bağlı olarak bulantı ve benzeri sorunlar olursa kalıĢ süresi uzayabilir.
Ameliyat bölgenizi saran bir takım bantlar ve bunun üzerinde göğüslerinizi kavrayan
sporcu sutyeni giydirilir. Ameliyattan sonra genellikle ilk saatlerde baĢ dönmesi, halsizlik ve
bulantı görülebilir. Bu durumun giderilmesi için bazı ilaçlar kullanılacaktır. Ameliyattan sonra
genellikle dördüncü saatte sulu gıda almanıza ve ayağa kalkmanıza izin verilir.
Ameliyat günü ya da ertesi gün taburcu iĢlemleriniz yapılarak eve gitmenize izin verilir.
Ġlk iki gün genellikle istirahat ederek geçirilmelidir. Bu dönemde protezin kas arkasına ya da kas
önüne konulmasına bağlı olarak farklı Ģikayetleriniz olabilir. Genellikle kas arkasına konulan
protezlerde kol hareketleriyle ağrı artmaktadır. Bu durum ilk günlerle sınırlıdır. Ġlk iki günde
giderek artan ödem (ĢiĢlik), üçüncü günden itibaren azalmaya baĢlar. Kol ve gövde rahatlar.
Üçüncü ya da dördüncü günde göğsünüzdeki bantlar alınır. Sadece dikiĢ yerlerine konulan
ısıya dayanıklı bantlar bırakılır. Bunlarla duĢ almanıza izin verilir.
Meme protezi uygulamalarından sonra aktiviteler ilk üç hafta için kesinlikle kısıtlanmalı,
bu süreden sonra yavaĢ yavaĢ artırılmalıdır. Birinci aydan önce tenis oynanmasına ve ağır
sporlar yapılmasına izin verilmez. Ameliyat sonrasını takip eden 6-8 hafta içerisinde sauna,
solaryum ve buhar banyosundan kaçınılmalıdır.
Giderek azalmakla birlikte aylarca sürebilen zaman zaman batma, yanma, kramp
tarzında kısa süreli ağrılar oluĢabilir. Günlük yaĢamı etkileyecek boyutta olmayan bu ağrıların
sıklıkları ve Ģiddetleri giderek azalır. Bu gibi durumlarda ağrı kesici kullanılabilir. Tüm meme
bölgesinde hissizlik-uyuĢma ve ödem (ĢiĢlik) oluĢması doğaldır. Bu, genellikle geçici bir
durumdur ve bunun ortadan kalkması 6-12 aya kadar uzayabilir. Bazı durumlarda 1-2 hafta
içinde ortadan kalkan morluklar görülebilir. Benzer Ģekilde memebaĢında hissizlik, aĢırı
hassasiyet olabilir.
Ameliyat sonrası hastanın gündelik hayatına dönmesi, yapılan iĢlem, hastanın yara
iyileĢmesi ve hastanın toleransına bağlı olarak 10-30 gün arasında değiĢir.
Diğer Tedavi Seçenekleri:
Meme büyütme cerrahisi isteğe bağlı bir cerrahi iĢlemdir. Diğer tedavi seçenekleri
arasında dıĢarıdan meme protezlerinin kullanımı ya da pedle desteklenmesi ya da vücudun
diğer bölgelerinden doku aktarımı sayılabilir.
23.12.2014
Sayfa 5 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
Meme Büyütme Cerrahisinin Riskleri:
Her cerrahi iĢlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin meme büyütme
cerrahisi ile ilgili olanları anlamanızdır. KiĢinin cerrahi bir giriĢimi tercih etmesinde giriĢimin risk ve
faydalarının karĢılaĢtırılması esastır. Pek çok hasta aĢağıdaki komplikasyonlarla karĢılaĢmasa
bile; siz hepsini plastik cerrahınızla riskleri, olası komplikasyonları ve sonuçlarını anladığınızdan
emin olana kadar tartıĢın. Meme büyütme cerrahisi düĢünen kiĢilerin gelecekte olası bir
düzeltme cerrahisini de göz önüne almalıdır. Meme implantları sonsuza kadar aynı formda
kalamayabilir.
Kanama: Nadir de olsa cerrahi sırasında ya da sonrasında bir kanama ile karĢılaĢmak olasıdır.
Postoperatif kanama olduğunda, biriken kanın (hematom) acil olarak boĢaltılması gerekebilir.
Ameliyattan on gün öncesinden baĢlayarak aspirin ya da ağrı kesici ilaçlar almayınız, çünkü
bu kanama riskini arttırabilir.
Enfeksiyon: Bu tip bir cerrahiden sonra enfeksiyon olağan değildir, hemen ameliyat sonrası
dönemde ya da implantın yerleĢtirilmesini takip eden dönemde gözlenebilir. Subakut ya da
kronik enfeksiyonlara tanı koymak zor olabilir. Enfeksiyon geliĢirse tedavi, antibiyotikleri ve
implantın çıkarılma olasılığını içerir ya da ek cerrahi giriĢim gerekebilir. Meme implantı
varlığında enfeksiyonu tedavi etmek normal vücut dokularından daha zordur. Enfeksiyon
antibiyotiklere cevap vermezse meme implantı çıkarılmak zorunda kalınabilir. Enfeksiyon
tedavi edildikten sonra, yeni bir implant yerleĢtirilebilir. Vücudun baĢka bir yerinde var olan bir
bakteriyel enfeksiyonun protezin etrafını sarması son derece nadir olsa da ileride geçirilecek
diĢ ya da diğer cerrahi operasyonlardan önce koruyucu antibiyotik kullanılması önerilir.
Kapsül Kontraktürü: Geç dönem komplikasyonlar içinde en iyi bilinmesi gereken
komplikasyondur. Vücuda giren her yabancı cismin çevresinde doğal olarak bir kapsül oluĢur.
Ancak bu kapsül çoğunlukla ince ve yumuĢaktır. Titiz, dikkatli bir ameliyat ve her türlü önleme
rağmen bir yabancı madde olması nedeniyle bu protezlere karĢı vücut bazen aĢırı tepki
verebilir. Bu tepki protezin çevresinde giderek kalınlaĢan bir zarla kendini gösterir. Bazı
hastalarda, meme implantı çevresinde geliĢen bu kapsül nedbe dokusu gibi sertleĢip
kalınlaĢabilir ve memede Ģekil bozukluğu, sertlik ve ağrı oluĢturabilir. Bu durumda erken
dönemde ya da sınırlı bir kapsül kontraktürü mevcutsa doğallıktan biraz uzak, sert bir meme
karĢınıza çıkar. Eğer daha ileri evrelerde bir kapsül kontraktürü varsa memenin doğallığı
bozulur, hareketleri sınırlanır, sıkılmıĢ bir portakal görünümlü bir hal alır. Erken dönemde bazı
ilaçların kullanımı yararlı olabilir. Memelerin aĢırı sertliği cerrahiden kısa süre sonra ya da yıllar
sonra oluĢabilir. Genellikle %20’den az hastada hafiften ağıra değiĢen derecelerde gözlenir.
Kapsül kontraktürü tek taraflı ya da iki taraflı olabilir ve görülme oranı zaman içinde
artmaktadır. ĠlerlemiĢ kapsül kontraktürlerinde protezin çevresindeki kapsülün çıkarılması,
temizlenmesi, protezin konulduğu cebin geniĢletilmesi ve protezin değiĢtirilmesi gerekmektedir.
Kapsül kontraktürünün kimlerde ve hangi koĢullarda olabileceği konusunda kesin bir bilgi
yoktur.
Meme BaĢı ve Cilt Duyusunda DeğiĢme: Operasyondan hemen sonra meme baĢı duyusunda
bazı değiĢiklikler olması olağandır. Birkaç ay sonra çoğu hastada normal duyu geri döner.
Kısmi ya da kalıcı meme baĢı ve deri duyu kaybı nadiren geliĢebilir.
Deride Bırakacağı Ġz: AĢırı nedbeleĢme olağan değildir. Nadir vakalarda anormal izler
oluĢabilir. Ġzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte olabilir. Anormal nedbeleĢme için ameliyat
sonrasında ek cerrahi giriĢim gerekebilir.
Ġmplantlar (Protezler): Meme implantları diğer tıbbi cihazlara benzer biçimde baĢarısız olabilir.
Yırtılabilir, kaçak yapabilir. Fizyolojik serumla dolu bir implanttan kaçak olduğunda tuzlu su
vücut tarafından emilir. Yırtık belirgin bir kaza sonrası ya da mammografi sırasında geliĢebilir.
Cerrahi giriĢim sırasında da implant hasar görebilir. Hasara uğramıĢ ya da yırtılmıĢ implantların
onarılması imkânsızdır, çıkarılmaları veya değiĢtirilmeleri gerekir. Meme implantlarının sonsuza
23.12.2014
Sayfa 6 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
kadar aynı formda kalması beklenemez. Ġmplant materyelinden küçük parçaların yüzeyden
kopup ayrılması mümkündür. Bunun önemi bilinmemektedir.
Protezin DıĢarıya Çıkması: Protezin üzerinde yeterli kanlı canlı bir kaplayıcı dokunun
bulunmaması ya da enfeksiyon sonucu protezin üzeri açılabilir. Radyoterapi ve steroid
kullanımı sonrasında ciltte incelme geliĢebileceği bildirilmiĢtir. Eğer doku yıkımı olur ve protez
deriden görünür hale gelirse; protezin çıkarılması gerekebilir. Sigara içimi yara iyileĢmesini ters
yönde etkileyebilmektedir.
Mammografi: Meme protezleri mamografinin daha zor değerlendirilmesine ve kanser tanısının
güçleĢmesine neden olabilir. Mammografi sırasında kompresyondan dolayı implant rüptüre
olabilir. Mammografi teknisyenini proteziniz hakkında bilgilendirmeniz sonuçların daha iyi
değerlendirilmesini sağlayacaktır. Kapsül kontraktürü geliĢmiĢ olan hastalarda kontraktürle
doğru orantılı olarak görüntüleme güçlüğü ve hastanın ağrısı artar. Ultrasonografi, özelleĢmiĢ
mammografi ve manyetik rezonans görüntüleme meme kitlelerinin saptanmasında faydalı
olabilir. ÖzelleĢmiĢ mammografi teknikleri ile daha çok x- ıĢını gerektiğinden, protezli olan
kadınlar daha fazla radyasyon alırlar. Ancak, mammografi esnasında alınan x- ıĢını miktarı
kanser riski ile kıyaslanamaz.
Ciltte Katlanma KırıĢma: Ġmplantların görünür ve elle hissedilebilecek katlanmaları mümkündür.
Bazı katlanmalar normaldir ve beklenilir. Bu bazı fizyolojik serumla dolu protezlere ve ince
meme dokusuna sahip hastalarda daha belirgindir. Silikon jel ile dolu olanlar ise daha
direngen yapıdadırlar. Bazı protezlerde protez kapağının hissedilmesi olasıdır. Palpe edilen
kapak, kırıĢma ya da katlantılar tümörle karıĢtırılabilir; Ģüphe halinde ileri araĢtırma yapılmalıdır.
Protez kendisini cilt tabakaları arasından iten güç sebebiyle meme cildi altında görünür hale
gelebilir.
Kalsifikasyon: Ġmplantı çevreleyen nedbe dokusu içinde oluĢan kalsiyum depozitleri ağrıya ve
sertliğe sebep olabilir; mamografide gözlenebilir. Bu depozitler meme kanseri bulgularından
ayırt edilmelidir. Eğer kalsifikasyon geliĢirse; kalsifikasyonu ayırmak ya da incelemek için ek
cerrahi giriĢim gerekebilir.
Ġmplantın Yer DeğiĢtirmesi: Meme protezinin kötü yerleĢtirilmesi ya da kayması ilk yerleĢtirildiği
andan itibaren olabileceği gibi, rahatsızlık ve meme Ģeklinde bozuklukla beraber geliĢebilir.
Ġmplant yerleĢtirmesinde kullanılan zor teknikler implantın kötü yerleĢtirilmesi ve kayması riskini
arttırabilir ve bu durumun düzeltilmesi ek cerrahi iĢlem gerektirebilir.
Ġmplant Yüzeyinin Kontaminasyonu: Cilt yağı, cerrahi örtülerin iplikçikleri ya da talk, yerleĢtirme
sırasında implant üzerinde birikebilir. Bununla ilgili negatif bir sonuç bildirilmemiĢtir.
Meme Protezlerinin Çıkarılması/DeğiĢtirilmesi: Gelecekte meme protezinin ve çevre nedbe
doku zarfının çıkarılması ya da değiĢtirilmesi cerrahi bir giriĢim olup riskleri ve potansiyel
komplikasyonları vardır.
Anestezi: Hem lokal hem genel anestezi risk taĢır. Tüm cerrahi anestezi ve sedasyon
iĢlemlerinde en basitten ölüme kadar istenmeyen durumların görülme olasılığı vardır.
Akciğerlerinizde küçük alanlarda kapanma görülebilir. Bu durum, akciğer enfeksiyonu riskini
artırır. Antibiyotik kullanımı ve solunum fizyoterapisi gerekebilir. Bacaklarda kan pıhtılaĢması
sonucu ĢiĢme ve ağrı olabilir. Bu pıhtılar nadiren bulunduğu yerden ayrılıp kan dolaĢımıyla
akciğerlerinize gidip ölüme varan sonuçlara neden olabilir. ĠĢlem sırasında kalp krizi/felç ya da
ölüm görülebilir. ġiĢman hastalarda ve/veya sigara içenlerde yara yeri ve solunum yolları
enfeksiyonları, kalp ve akciğer sorunları ve damar içi pıhtılaĢma görülebilir.
Göğüs Duvarı Deformitesi: Göğüs duvarı deformitesi doku geniĢletici ve meme protezi
kullanımına ikincil bildirilmiĢtir. Bunun belirgin bir nedeni yoktur.
23.12.2014
Sayfa 7 / 8
TÜRK PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ DERNEĞĠ
AlıĢık Olunmayan Etkinlikler ve Meslek: Meme travması olan aktivite ve mesleklerde potansiyel
hasar görme riski ya da kanama görülebilir.
Allerjik Reaksiyonlar: Nadir vakalarda kullanılan bantlara, dikiĢ malzemelerine ya da sürülen
kremlere lokal allerjik tepkiler bildirilmiĢtir. Daha ciddi sistemik tepkiler cerrahi iĢlem sırasında
kullanılan ya da sonrasında reçete edilen ilaçlarla geliĢebilir. Allerjik tepkiler ek tedavi
gerektirebilir.
Seroma: Travma, aĢırı egzersiz ve cerrahiyi takiben implant etrafında sıvı toplanabilir. Sıvının
drenajı için ek tedavi gerekebilir.
Uzun Dönem Etkiler: YaĢlanma, kilo alımı veya kaybı, gebelik ya da meme büyütme cerrahisi
ile ilgili olmayan diğer durumlar sonucu meme Ģeklinde değiĢiklikler oluĢabilir. Normal bir sonuç
olarak memeler sarkabilir.
Tromboze Damarlar: Tromboze toplardamarlar; kabloya benzer sertlikte, nadiren meme
etrafında geliĢirler ve tıbbi ya da cerrahi tedavi gerektirmeksizin kaybolurlar.
Toksik ġok Sendromu: Bu durum meme büyütme ve yeniden oluĢturma ya da silikon
implantlarla doku geniĢletilmesini takiben görülen oldukça nadir bir komplikasyondur.
Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi iĢlemin sonuçları ile ilgili olarak hayal
kırıklığına uğrayabilirsiniz. Cerrahi sonrasında protez yerleĢiminde meme Ģeklinde ve
geniĢliğinde asimetri olabilir. Tatmin edici olmayan cerrahi nedbe ya da yer değiĢimi geliĢebilir.
Cerrahiyi takiben ağrı olabilir. Sonuçların düzeltilmesi için ek cerrahi giriĢim gerekebilir.
23.12.2014
Sayfa 8 / 8
Download